clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

نام‌های ایرانی به همراه معنی | اسامی ایرانی | حرف م

برچسب ها style

description توضیحات

نام‌های ایرانی م

ماتان: سفیدوزیبا- نامی ترکی برای دختران

مارال: آهو، غزال، زیبا- نامی ترکی برای دختران

ماری: کبک ماده، نامی کردی

مازار : یکی از سرداران مادی کورش

مازیار: اورا مزدایار - پسر قارون فرمانروای طبرستان

مازستا: خوب، بهتر، بهترین (نام پسر داریوش اول)

ماکان: شجاعت - نامی دیلمی برای پسران

ماردین: نام کردی، پسر

مامک: مادر کوچک و مهربان

ماننا: نام یکی از اقوام باستانی آذربایجان- نامی ترکی برای دختران

ماندانا: دختر آژدهاک و مادر کورش هخامنشی

مانوش: کوهی که منوچهردربالای آن متولد شده‌است

مانی: پیامبر ایرانی در زمان شاپور ساسانی

مانیا: خسته شده، نامی کردی

ماهان: منسوب به ماه

ماهاندخت: دختر ماهان

ماه برزین: یکی از بزرگان دولت ساسانیان

ماه جهان: زیبای جهان

ماهچهر: زیبا رو، قشنگ

ماهدخت: دختر ماه

ماهرخ: آنکه صورتی چون ماه زیبا دارد

ماهزاد: زاده ماه

ماهنی: آهنگ، ترانه- نامی ترکی برای دختران

مایسا: مثل مادر

مدیحه: مدح و ستایش

مردآویز: جنگنده و دلاور

مرجان: گیاهی دریایی

مرداس: مرد آسمانی - نام پدر ضحاک که مرد نیکی بود و بدست پسرش کشته شد

مرزبان: مرزدار - مرزبان بن رستم نویسنده کتاب مرزبان نامه

مرمر: ازسنگهای آهکی که صیقلی و جلا پذیر است، سنگ مرمر

مریم: نام مادر عیسی

مزدا : دانای بزرگ، پروردگار

مزدک: خردمند کوچک - مردی که در زمان ساسانیان ادعای پیغمبری کرد اما کشته شد

مژده: نوید، بشارت

مژان: غنچه گل نرگس

مژگان: مژه‌ها

مستان: شادان، شادمان

مستانه: خوشحال، مانند مست

مسیح: لقب عیسی، به معنی مسح شده، نامی برای پسران

مسیحا: انسان رهائی بخش، روح قدسی، زن آسمانی

مشکاندخت: دختر خوشبو

مشکناز: مشک ناز دار

مشکین دخت: دختر مشک آلود و معطر

مشیا : نام نخستین مرد در اوستا

منیژه: پاک و سفید روی - نام دختر افراسیاب

منوچهر: کسی که چهره بهشتی دارد - از پادشاهان پیشدادی

مهان:منسوب به ماه است

مهبانو: بانوی بزرگ، بانوی همچون ماه

مهبُد: کنایه از زیباتر از ماه، نام یکی از وزیران انوشیروان ساسانی، پسوند «بُد» به معنای صاحب یا حافظ مه داد: از فرماندهان نظامی پارسیان ویکی از نامهای دوران هخامنشی

مهتاب: ماه تابان، ماه تابناک

مهدیس: ماهرو، زیبا، خوشگل

مه جبین: انکه پیشانیش مانند ماه درخشان است

مه دخت: ماه دخت، دختر ماه

مهر آذر: یکی از موبدان پارس در زمان انوشیروان - خورشید آذر

مهر آرا: آرایش دهنده مهر

مهر آسا: همچون خورشید زیبا روی

مهر آفاق: خورشید افقه

مهر افرین: عشق آفرین، آفریننده عشق

مهر آیین: دارای آیین و کیش خورشید

مهرآب: کسی که فروغ خورشید دارد - نام جد مادری رستم

مهرداد: داده خورشید

مهر افزون: بالا برنده عشق و محبت

مهرام: رام شده ماه

مهران: منسوب به مهر است و یکی از خاندانهای عصر ساسانی

مهراندخت: دختر مهر و محبت

مهراندیش: دارای اندیشه با مهر و محبت

مهرانفر: شکوه

مهرانگیز: ایجاد کننده مهر و محبت و عشق مهرپویا: پوینده مهر

مهرداد: داده خورشید - نام چند تن از پادشاهان اشکانی

مهر دخت: دختر آفتاب

مهرزاده: زاده خورشید، زیبا روی

مهرناز: ناز خورشید

مهرنوش: خورشید جاویدان - یکی از پسران اسفندیار که بدست فرامرز کشته شد

مهرنکار: آرایش دهنده خورشید، مهر آرا- نام یزدگرد

مهرنیا: ازنژاد مهر

مهروز: آنکه روزی چون خورشید دارد

مهری: منسوب به مهر، منسوب به خورشید

مهریار: دوست خورشید

مهسا: مانند ماه زیبا روی

مهستی: ماه هستی، ماه روزگار، گرانبهاترین

مه سیما: آنکه صورتی چون ماه دارد

مهشاد: ماه شادمان

مهشید: پرتوماه

مهنام: آنکه نامش چون ماه است

مهناز: نازماه

مهنوش: ماه همیشگی، جاودان

مهوش: مانند ماه

مهیار: فرمانده ای دوران هخامنشیان، نام پهلوانی در شاهنامه

مهین: ماه زیبا رو

مهین دخت: دختر بزرگ

میترا: دوستی و محبت و مهر. نام همسر رامسس دوم (فراعنه مصر)

میخک: گلی زیبا به رنگهای قرمز، سفید، صورتی وزرد

میلاد: دانش آموز، شاگرد - نامی کردی

مینا: گلی کوچک و زینتی، گردنبند

مینا دخت: دختر مین

مینو: بهشت، جنت

مینودخت: دختر بهشت، دختر پاک

مینوسا: مانند بهشت

مینو فر: دارای شکوه بهشتی مذگان: فروتنی، برگرفته ازسپندارمذ و اسفندگان.نشاندهندهٔ عشق مادری محدثه=سخن گو

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library زن ایرانی سبد به سر و هیزم به سر ( تابلو

insert_link

local_library در باره معنی چند گل

insert_link

local_library باغ پیازهای ایرانی

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 4