clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

نام اصیل ایرانی |فارسی|پسر|حرف م

برچسب ها style

description توضیحات

اسم پسر فارسی شروع شونده با "م"

 

 

ردیف

نام فارسی

معنی اسم

1 ماتیار مادیار، کمک کننده به مادر ، یار مادر ، مرکب از ماد مخفف مادر بعلاوه یار
2 ماخ از شخصیتهای شاهنامه، نام سخندانی پیر و مرزبان هری و از راویان شاهنامه
3 مادیس نام پادشاه سکائیان
4 ماراسپند کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
5 ماراسفند ماراسپند
6 ماروسپند از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پسر خسروپرویز پادشا ساسانی
7 مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه خلیفه بغداد شورش کرد
8 ماکان نام پسر کاکی از حکام مزندران در قرن چهارم
9 مانای سرکرده پارسیان در زمان سلطنت دیوکس پادشاه ماد
10 ماندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
11 مانی نام بنیانگذار آیین مانوی
12 ماه برزین دارای شکوهی چون ماه
13 ماه بنداد نام یکی از بزرگان زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
14 ماه فرزین نام پدر به آفرید
15 ماه گشسپ نام پسر بهرام گور پادشاه ساسانی
16 ماه مهر مرکب از ماه + مهر( محبت یا خورشید)، نام پدر ماهیار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
17 ماهان روشن و زیبا چون ماه، نام شهری در استان کرمان، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه
18 ماهداد داده ماه، نام شخصی که اردشیر پادشاه ساسانی او را به مقام موبدان موبدی برگزید
19 ماهو نام حاکم سیستان در زمان یزگرد پادشاه ساسانی
20 ماهو از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزبان مرو در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
21 ماهونداد نام پدر دستور آذرباد از موبدان
22 ماهیار دوست و یاور ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زرگری در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
23 مدریک پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند
24 مدیوماه نام پسر عموی زرتشت
25 مرداس از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاهی پرهیزکار و بخشنده از دشت سواران ونیزه گزار و پدر ضحاک
26 مردافکن آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و زورمند، نام یکی از بزرگان ایران
27 مردان شه شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پسر شیرین و خسروپرویز پادشاه ساسانی
28 مرداویج مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پنجم
29 مردو از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه ساسانی
30 مزدا در ادیان ایرانی، خداوند
31 مزدک از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی
32 مسباد از نامهای دوران هخامنشی
33 مشکان مشک(سنسکریت) + ان(فارسی) مشک( ماده ای معطر) + ان( نشانه جمع فارسی)، نام ناحیه ای در همدان، نام پدر ابونصر صاحب دیوان رسالت محمد غزنوی و استاد ابوالفضل بیهقی
34 مکابیز مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
35 مگابیز نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی
36 منجیک نام شاعر ایرانی قرن چهارم، منجیک ترمذی
37 مندا علم دانش ادارک شناخت - مندائیان مذهب مردمی صنعتگر و هنرمند ساکن جلگه خوزستان و حاشیه رود کارون است که در قرآن از آنان به صائبین نام برده شده است.
38 مندی از نامهای امروزی زرتشتیان
39 منشور از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی در سپاه افراسیاب تورانی
40 منوچهر در اوستا آن که از نژاد منوش است
41 منوش از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و نوه دختری ایرج از پادشاه پیشدادی، نام یکی از ناموران قدیم که امروزه در اوستا اسمی از او نیست
42 منوشان از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرمانروایان دلاور ایرانی که از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی بود
43 منوشچهر منوچهر
44 موتا نام یکی از سرداران دیلمی
45 مهان بزرگان
46 مهباد مرکب از مه( بزرگ) + یاد( بد، پسوند اتصاف)، نام یکی از سرداران هخامنشی
47 مهبد مهبود- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
48 مهبود مهبد- سرور ماه،کناییه از کسی که زیباییش از ماه بیشتر است - از شخصیتهای شاهنامه، نام وزیرانوشیروان پادشاه ساسانی که به ریختن زهر در غذای او متهم و کشته شد
49 مهداد داده ماه
50 مهرآزاد مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + آزاد(رها)
51 مهراب دوستدار آب،از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه کابل از نوادگان ضحاک در زمان حکومت سام نریمان و پدر رودابه مادر رستم پهلوان شاهنامه
52 مهراد بخشنده بزرگ اسم زیبای فارسی
53 مهراز راز بزرگ
54 مهراس از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی رومی و نماینده قیصر روم در دربار انوشیروان پادشاه ساسانی
55 مهراسپند ماراسپند، کلام مقدس، نام فرشته نگهبان آب، نام روز بیست و نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
56 مهرام ماه آرام
57 مهران مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
58 مهران ستاد از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی خردمند و راد و جهاندیده در درگاه انوشیروان پادشاه ساسانی
59 مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف)
60 مهربرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور پادشاه ساسانی
61 مهربنداد از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
62 مهرپویا آن که در راه مهر و محبت قدم برمیدارد
63 مهرتاش مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر
64 مهرداد داده خورشید
65 مهردار دارنده مهر و محبت
66 مهرسام پسر خونگرم و مهربان ، مرکب از مهربه معنای مهربانی یا خورشید و سام به معنای آتش است.
67 مهرشاد شادمهر، مرکب از شاد(خوشحال) + مهر( محبت یا خورشید) ،نام شهر یا مکانی در نیشابور
68 مهرماه مرکب از مهر( محبت و دوستی) + ماه، نام پسر ساسان
69 مهرنرسه نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان
70 مهرنیا از نسل خورشید ، زیبا و درخشان
71 مهریاد یادگار خورشید ، مرکب از مهر و یاد
72 مهریار دوست و یار خورشید
73 مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زمان را به دست آورد.مقبره ایشان در شهر اهواز است
74 مهست بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی
75 مهنام دارای نام زیبا
76 مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون نون و دال ، نامی خراسانی
77 مهیاد یاد و خاطره ماه، کسی که زیباییش یاد آور ماه است ، دارای چهره ای زیبا چون ماه
78 مهیار ماهیار نام زیبای پسرانه
79 میر فرهان میر بمعنای بزرگ + فرهان که نام شهری نزدیک همدان است.
80 میرو از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران رستم هرمزان پادشاه ساسانی
81 میرین از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی و داماد قیصر روم
82 میشا همیشه بهار، همیشه جوان، گیاهی که همیشه سبز است
83 میشان نام روستایی در استان کهگیلویه
84 میلاد صورت دیگری از مهرداد، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی
85 میلان نام دو روستا در شهرهای لردگان و تبریز
86 میهن یار دوست و یار وطن

نظرات (1)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

mersiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiii

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library زن ایرانی سبد به سر و هیزم به سر ( تابلو

insert_link

local_library باغ پیازهای ایرانی

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 4

insert_link

local_library نام های ایرانی - اسم دختر - حرف آ - 3