clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب آتش 2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

 1ـ ديدن آتش در خواب اگر در آن نسوزيد ، نشانة خوشبختي و سعادت است .  اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي است .

 2ـ اگر خواب ببينيد خانه شما در آتش مي سوزد ، علامت داشتن همسري دوست داشتني و فرزنداني حرف شنو و خدمتكاراني با دقت است .

اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

حضرت دانيال گويد:

 اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود.

اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و  نيكوئي يابد.

 اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش را با تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد 

اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد، 

اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند، 

اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت، دليل كند كه به قدر آن، از مال حرام به وي رسد 

اگر بيند كه آتش را دود بود، دليل كند كه به قدر آن مال حرام، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت و اگر بيند كه از آتش، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند

.ابراهيم كرماني گويد:

 اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت، دليل كند كه در ميان مردم، عداوت و دشمني افكند .

اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد، يا آن چه به دُر مي ارزد، به  سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد، و اگر بيند ك آتش در خانه كسي افتاده، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند، يا از سبب مال اندوهگين گردد. 

اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كم از جهت زنان وي، را با كسي خصومت كند .

اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد، دليل كند كه در آن موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد.

اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع.

اگر زبانه و فروغ نداشت، دليل بر بيماري صعب كند. اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها.

اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد، شهري يا محله يا سرائي بسوخت، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد، ليكن گزند نمي كرد، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع، گفتگوي و خصومت افتد به زبان.

اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود.

اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد

.اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر كسي بيند كه از آسمان، مانند باران آتش مي باريد، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود، از جهت پادشاهان در آن موضع و اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت، دليل كند كه طاعتهاي وي، نزد حق تعالي پذيرفته شود.

اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت، بيم عذاب حق تعالي باشد. و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود .

اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد.

 اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود.

اگر بيند كه آتشي بزرگ، قبّه يا مناره بسوخت، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد.

بعضي از معبران گويند:

اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد، دليل كند كه در آن موضع، گيج بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد، دليل كند كه مال يتيمان خورد و اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد.

 اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل  كند كه از هر جائي ميانجي كند، ميان رعيت و مردمان پادشاه.

اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان داشت، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد.

اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار.

اگر بيند كه آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش.

اگر در رزمگاه، آتش بيند، دليل كند بر بيماريهاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات.

اگر آن آتش را با دود بيند، دليل كند كه از پادشاه، او را ترس و بيم بود.

اگر آتش را در بازار بيند، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خريد، دروغ گويند.

اگر در درياي آتشي افتاده بيند، دليل كند كمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعيت ظلم رسد.

اگر در راه مجهول آتش بيند، دليل بر بي ديني بود.

 اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود و اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد


شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به  سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. 

آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آتش فتنه بود

ديدن سوختن آتش مصيبه بود

ديدن  در ميان آتش بينه باشد

ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

 1ـ ديدن آتش در خواب اگر در آن نسوزيد ، نشانة خوشبختي و سعادت است .  اين خواب براي دريا نوردان و مسافران كشتي و همينطور براي افرادي كه در خشكي بسر ميبرند ، علامت موفقيت و خوشبختي هميشگي است .

 2ـ اگر خواب ببينيد خانه شما در آتش مي سوزد ، علامت داشتن همسري دوست داشتني و فرزنداني حرف شنو و خدمتكاراني با دقت است .

اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كمه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

حضرت دانيال گويد:

 اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود.

اگر بيند كه كسي وي را در آتش افكند و وي را سوخت دليل كند كه پادشاه بر وي ستم كند، ليكن زود خلاصي يابد و بشارت و  نيكوئي يابد.

 اگر بيند كه آتش وي را نسوخت، دليل كند كه روي به كراهت، سفري كد و اگر آتش را با تف و سوز بيند، دليل كند كه از علت تب، بيمار گردد 

اگر بيند كه آتش اندام وي را بسوخت، دليل كند كه به قدر آن سختگي وي را رنج و مضرت رسد، 

اگر بيند كه آتش در خانه وي افتاد و همه اندام وي را بسوخت و زبانه همي زد و از او سهم و ترس در دل او نيامده، دليل كند كه محنت و مصيبت بدو رسد و سبب بيماري و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدين ماند، 

اگر بيند كه از آن آتش فرا گرفت، دليل كند كه به قدر آن، از مال حرام به وي رسد 

اگر بيند كه آتش را دود بود، دليل كند كه به قدر آن مال حرام، وي را به رنج و تيمار حاصل گردد يا جنگ و خصومت و اگر بيند كه از آتش، گرمي و تيس به او رسيد دليل كه كسي وي را در روز غيبت كند

.ابراهيم كرماني گويد:

 اگر بيند كه شعله آتش به مردمان همي انداخت، دليل كند كه در ميان مردم، عداوت و دشمني افكند .

اگر بازرگاني بيند كه آتش در دكان و كالاي او افتاد، دليل كند كه كالائي كه دارد بر باد دهد، يا آن چه به دُر مي ارزد، به  سه درم فروشد و بر كسي شفقت نبرد، و اگر بيند ك آتش در خانه كسي افتاده، دليل كه آن كس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بيند كه آتش جامه او را به سوخت، دليل كه با خويشان جنگ و خصومت كند، يا از سبب مال اندوهگين گردد. 

اگر كسي آتشي عظيم در زمين بيند، دليل كند كه در آن موضع فتنه و جنگ افتد .

اگر چيزي سوخته بيند دليل كند كم از جهت زنان وي، را با كسي خصومت كند .

اگر بيند در شهري يا محلي يا در سرائي آتش افتاد، چنانكه هر چه بود همه را بسوخت و آن آتش زبانه مي زد و او را سهمگين همي داد، دليل كند كه در آن موضع، جنگ و كارزار بود، يا بيماري صعب افتد.

اگر بيند كه آتش برخي چيزها را بسوخت و برخي رها كرد و اورا سهمگين بداشت، دليل بود بر جنگ و كارزار در آن موضع.

اگر زبانه و فروغ نداشت، دليل بر بيماري صعب كند. اگر آتش را با دود بيند دليل كند بر ترس و بيم اندر كارها.

اگر بيند كه آتش از آسمان بيفتاد، شهري يا محله يا سرائي بسوخت، دليل كند كه آن بلا و فتنه كه گفته شد، بر اهل آن موضع شهر بود.

اگر بيند كه آواز سهمگين داشت و زبانه همي زد و درجائي افتاد، ليكن گزند نمي كرد، دليل بود كه در ميان اهل آن موضوع، گفتگوي و خصومت افتد به زبان.

اگر بيند كه از زيرزمين آتش سهمگين برآمد سوي آسمان شد، دليل بود كه اهل آن موضع يا دوستان حق تعالي حرب كند به دروغ و بهتان گفتن بر وي، به قدر و قوه آن آتش كه ديده بود.

اگر بيند آتشي از جائي به جائي افتاد و آن آتش هيچ گزند نمي كرد، دليل بود كه در آن منفعت يابد و اگر درويش بود توانگر گردد

.اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر كسي بيند كه از آسمان، مانند باران آتش مي باريد، دليل بر بلا و فتنه و خونريزي بود، از جهت پادشاهان در آن موضع و اگر بيند كه آتشي از آسمان بيامد و چيزهاي خوردني كه از آن او بود بسوخت، دليل كند كه طاعتهاي وي، نزد حق تعالي پذيرفته شود.

اگر بيند كه از آسمان آتش همي آمد و كسي را نسوخت، بيم عذاب حق تعالي باشد. و باشد كه از پادشاه وي را بيم بود .

اگر بيند كه بر سر آتشي بزرگ گرم مي شد، دليل كند كه به پادشاهي بزرگ نزديك گردد .

اگر بيند كه بر آتشي چيزي همي ريخت، دليل كند كه شغل دنياي وي تمام گردد.

 اگر بيند كه آتشي از آسمان فرود آمد و نبات زمين را بسوخت، دليل كند كه در آن ديار مرگ مفاجات بسيار بود.

اگر بيند كه آتشي بزرگ، قبّه يا مناره بسوخت، دليل كند كه پادشاه آن موضع هلاك گردد.

بعضي از معبران گويند:

اگر كسي بيند كه آتشي از زمين برآيد و فروغ مي داد، دليل كند كه در آن موضع، گيج بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 اگر بيند پاره هاي آتش مي خورد، دليل كند كه مال يتيمان خورد و اگر بيند كه از دهان وي آتش بيرون مي آيد، دليل كند كه سخن دروغ و بهتان گويد.

 اگر بيند كه از هر جايي آتشهاي سوزنده مي گرفت، دليل  كند كه از هر جائي ميانجي كند، ميان رعيت و مردمان پادشاه.

اگر بيند كه در پهلوي او آتشي افروخته بود او را زيان داشت، دليل كند كه بدو خير و نيكي رسد.

اگر بيند هيزم آتش عظيم مي سوخت، دليل كند بر جنگ و فتنه در آن ديار.

اگر بيند كه آتش در مردم مي زد، دليل نصرت بود او را بر دشمنان.

اگر بيند كه آتش وي را بسوخت و آن آتش را نور نيست، دليل است كه كسي را از خويشان و فرزندان وي فرزندي آيد، كه مردمان بر وي ثنا گويند و مال و بزرگي يابد به قدر آن آتش.

اگر در رزمگاه، آتش بيند، دليل كند بر بيماريهاي صعب، چون آبله و طاعون وسرسام و مرگ مفاجات.

اگر آن آتش را با دود بيند، دليل كند كه از پادشاه، او را ترس و بيم بود.

اگر آتش را در بازار بيند، دليل كند بر بي ديني اهل بازار و آن كه اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خريد، دروغ گويند.

اگر در درياي آتشي افتاده بيند، دليل كند كمه در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعيت ظلم رسد.

اگر در راه مجهول آتش بيند، دليل بر بي ديني بود.

 اگر آتش در جامه كسي افتاده بيند، دليل كند كه آن كس را مصيبت و ترس و بيم بود و اگر خويشتن را بر آتش ايستاده بيند، دليل كه او را رنج رسد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

آتش : اعلان خطر در مقابل يک دزد


شعله هاي آتش : مبلغ زيادي پول به دستتان خواهد رسيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوي مي کنيم که به  سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم.

اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش آسيب مي رسد.

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خود را در کنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند و در زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است. 

آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم.

اگر بيننده خواب ببيند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ستم مي شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که از آن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن آتش فتنه بود

ديدن سوختن آتش مصيبه بود

ديدن  در ميان آتش بينه باشد

ديدن خانه سوختن يا در آتش افتادن  دليل بر افتادن دراندک زحمتي از سلطان باشد

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (126)

 1. نظرات آرشیو

خواب ببيني اتش روشن كني بعد خاموش بشه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

فکر کنم چیزی می گی که باعث می شه بین چند نفر دعوا بشه یعنی بخوای چیزی بگی که که بین چند نفرو به هم بزنی اما این اتفاق نمی افته و آتیشو روشن می کنی اما خودش خاموش می شه و اتفاقی بین ****ی نمی افته.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که یک جرقه از آسمان فرود آمد و یک دفعه آتش زبانه کشید و من دویدم و به جایی رسیدم که می شد مزرعه ها را دید گندم های مزرعه سوخت و اون گندم ها متعلق به ما بود گندم ها می سوختن اما حد و مرز داشتن انگار گندم های ما می سوخت و بعد مردها با موتور هاشون رسیدن و دختر عمه من برامون انگور آورد انگار خیلی ناراحت نبودم و شروع کردیم به انگورهای سبز بزرگ و خیلی خوش مزه کردیم و تقریبا همه اقوام پدری اونجا بودن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
ممنون از تعبير خواب ها
لطفا ميشه خواب منو تعبير كنيد و به ايميل ام بفرستيد
من خواب ديدم كه لباسم كمي اتش گرفت و اون رو در اوردم و خاموش شد اما بدنم تقريبا روي شكمم كمي اثار سوختگي بود
لطفا اگه ميشه تعبير خواب واقعي منو بهم بگين
ممنونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

كسي براي من خواب ديده است كه در ميان آتش افتاده ام و هيچ كس به من كمك نمي كند. و همه نظاره گر هستند.
مانند: پدرم خواهر.... ولي مادرم بيمار يه گوشه ايي نظاره گر است با چشم گريان و خود اون شخص هم كه براي من خواب ديده تنها نفری است که دارد به من كمك مي كند و از ديگران مي خواهد كه به من كمك كنند.

از شما مي خوام كه خواب را تعبير كنيد خيلي سر درگم هستم . خواهش مي كنم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

khab didam atishi hast sade rahe man va doostam dashtim az daste kasi farar mikardim k atish o didim va ye ghayee nejatemoon dadan monteha daste doostam o gereftan ama man chon na mahram boodam atish o b samte dge i hedayat kardan k man betoonam farar konam .. lotfan tabir konid..
ba sepas montazere tabir dar email hastam .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اسمان صاف بود همه ستاره ها دیده میشدند سرم بالا گرفتم که انارو مث همیشه نگا کنم یهو بخودم گفتم وای خدای من همون که فکرشو میکردم ستاره ها پرنورتر شدند و هزار هزار شهاب سنگ آتشین با سرعت به زمین خوردند.حوصلم سر رفت آخرش اینکه من زنده موندم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام و خسته نباشيد

در خواب ديدم كه زلزله اي رخ داد و خانواده خود را محكم در بغل گرفتم تا در امان باشند و زلزله تمام شده و هيچ كدامشان اسيب نديدند در اين هنگام از آسمان شروع به بارش شهاب شد كه به صورت گلو له هاي آتشي به خانه ما ميخوردند و لي هچكداممان طوري نشديم وقتي برگشتم ديدم تمام آن شهاب سنگهاي كوچك تبديل به بلورهاي بسيار زيبا و درخشنده شده بودند خواهش ميكنم اگر امان دارد تعبير آن را برايم اميل كنيد متشكرم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم با اعضای خانوادم و پدرم که فوت شده در خانه ی قبلی هستیم یهو آسمون پر از شهاب سنگهای آتیشی میشه و پرتاب میشه به زمین و از پرتابشون خونمون میلرزه ما همه همو سفت نگه میداریم تکونها تموم میشه اونوقت وقتی از پنجره بیرون رو نگاه میکنم همه جا صافو زیباست پر از برکه مانند های شفاف طوریه که انگار بعد از برف بوجود اومدن تمیزو شفاف مثل آب اقیانوس آبی و شفاف و زیرشم پیدا بود تصویر کشیدن همچین صحنه ی زیبایی خیلی سخته خیلیی زیبا بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم که با یک گله گوسفند در حدود 10 الی 20 راس.گرگها به ما حمله کردند ولی من با حسار کشیدن به دور گوسفندان و مراقبت از آنها وبا آتشی که در دستم بود و به طرف گرگها پرت میکردم مانع از این شدم که گرگها به گوسفندان صدمه بزنند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب مي ديدم كه داشتم در حياط منزل بچگي ام به آسمان نگاه مي كردم. شب بود كه ديدم در آسمان آتش بازي راه انداخته اند. خوشحال و شاد خواهرانم را صدا كردم كه آتش بازي را ببينند ولي يك دفعه آسمان گشوده شده و گلوله هاي آتش به سمت زمين روانه شدند.سخت در تلاش بودم تا خواهرانم را نجات دهم. دقيقاٌ دو گلوله آتش به داخل منزل ما آمد كه من با تلاش و دلشوره و نگراني آنها را از خواهرها و شوهر خواهرهايم دور كردم. خيلي نگرانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library قوانين و مقررات بازي تنيس - 2

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library تاریخچه پینت بال 2

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library paintball چیست ؟ 2

سه شنبه، 21 دی 1395