ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي همراه با شادماني است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است كه به زودي با مردي ازدواج خواهد كرد ، و زندگي زناشويي او با سختيهاي زياد سپري خواهد شد . اما تحمل سختيها براي او دلپذير و لذتبخش خواهد بود.

3ـ اگر خواب ببينيد ، آرد خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه دست به معاملاتي مخاطره آميز خواهيد زد .

آرد دليل است بر مال و نعمت حلال كه بي رنج بدو رسد.

 آرد جو ، به تاويل درستي دين بود، و آرد گندم، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود، و آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود.

حضرت دانيال گويد:

 اگر بيند كه آرد چون برف از هوا مي آيد، دليل است كه به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا كه اميد ندارد.

محمد بن سيرين گويد:

 آرد جو ، به تاويل درستي دين بود، و آرد گندم، مالي بود از تجار وبسيار فايده بود، و آرد كاورس مال اندك بود كه حاصل شود.

جابرمغربي گويد:

 آرد فروش به خواب ديدن، مردي باشد كه دين خويش را به دنيا آورده بود.

 تعبیر خواب گندم و یا گندم از نگاه ابن سیرین را اینجا  مطالعه نمایید.

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مردود

مردود لوک اويتنهاو مي گويد : مردود شدن در امتحان : جاه طلبي

تعبیر خواب زیر شیروانی

زير شيرواني لوک اويتنهاو مي گويد : زير شيرواني : مشکلاتي ازس

تعبیر خواب هتل

1ـ اگر خواب ببينيد در هتل به سر مي بريد ، علامت آن است كه در زندگي ثرو

loading...

راهنمای خرید

loading...