محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه با كسي آشتي كرد، دليل كه عمرش دراز گردد و اگر بيند كه در آشتي، كسي را به فساد دين خواند، دليل كه وي را به صلاح و خير راه دين خواند. اگر بيند ه درخشم كسي را به صلاح دين مي خواند، دليل كه وي  را به فساد و راه شَرّ خواند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: آشتي در خواب، دليل كند بر سه وجه. اول: بر درازي عمر، دوم: بر قوه، سوم: بر سيرت و اعتقاد پسنديده.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : ابن سيرين آشتي را در خواب طول عمر تعبير کرده است. آشتي کردن همچنان که دربيداري خوب است در خواب نيز صورتي نيکو مي تواند داشته باشد اما اگر با کسي آشتي کرديد که در بيداري با او قهر هستيد  نشان آن است که بد او را مي خواهيد و کينه اي از او به دل داريد ولي اگر در خواب با کسي آشتي کرديد که در بيداري قهر نبوده ايد خوب است و اين را مي گويد که خير و صلاح در پيش داريد و مي توانيد براي يکديگر مفيد و موثر واقع شويد . اگر در خواب با کسي که اصلا او را نمي شناسيد آشتي کرديد نشان آن است که کسي به شما نيکي مي کند . امام جعفر صادق عليه السلام نيز آشتي کردن در خواب را درازي عمر مي دانسته اند.

 

1ـ خواب آشتي كردن نشانة محيطي صميمي و گفتگوهاي دوستانه است.

اگر تاجري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه اجناس او بهاي بيشتر پيدا خواهد كرد و اگر جوانان خواب آشتي ببينند ، نشانة وصال و نزديكي است.

2ـ اگر خواب ببينيد كسي بي توجه به خودخواهي شما طرح آشتي مي ريزد ، نشانة آن است كه در اثر بي توجهي به وظايف خود نزد دوستان شرمنده و سرافكنده ايد.

3ـ اگر زني چنين خوابي ببيند ، دلالت بر آن دارد كه در آينده از امري نوميد خواهد شد.

 

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • شیرین
  • melika
  • ملا
  • سوگند
  • فرهاد
  • نیلوف
  • ضاد
  • غزاله

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

نام های ایرانی - اسم دختر - حرف خ

رديف نام ريشه زباني شرح و معني 1 خاتون فارسي

تعبیر خواب آلومینیوم

1ـ ديدن آلومينيم در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به همين زندگي خود قناعت

تعبیر خواب تقلبد - تعبیر تقلبد

لوک اويتنهاو مي گويد : تقليد کردن : نيک بختي در امور کاري

loading...

راهنمای خرید

loading...