اگر خواب ببينيد همسر خود را با بي تفاوتي در آغوش مي گيرند ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي اختلاف و ناسازگاري رخ مي دهد .

در آغوش گرفتن نزديكان در خواب ، علامت وقوع بيماري و ناراحتي است .

 اگر عشاق خواب ببينند معشوق خود را در آغوش مي گيرند ، نشانة آن است كه در اثر بي وفايي اختلاف و ناسازگاري رخ مي دهد .

اگر خواب در آغوش گرفتن كسي در فضايي مطلوب و زيبا رخ بدهد ، تعبيري بر خلاف آنچه در بالا گفته شد دارد .

اگر خواب ببينيد فرد بيگانه اي را در آغوش گرفته ايد ، علامت آن است كه ميهمانان ناخوشايندي به خانة شما خواهند آمد .  

اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و  صفا و نعمت در محيط خانوادگي .

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر كسي بيند كه معروفي را در آغوش گرفت، دليل كند كه اگر آن كس مستوره بود و مصلح، از وي چيز دين يابد.

اگر بيند كه كودكي را در آغوش گرفت، دليل بود كه خواستار محبت فرزند بود.

اگر ديد كه شتري را در آغوش  گرفت، دليل بود كه با دشمن صلح كند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسي را در آغوش کشيدن : نيکبختي در عشق

منوچهر مطيعي تهراني گويد : 

آغوش گرفتن اگر جنبه شيطاني داشته باشد تعبير ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوي قابليت تعبير پيدا مي کند و غالبا خوب است .

اگر آشنايي که محرم شما محسوب مي گردد در آغوش بگيريد نشان صلح و دوستي است و  صفا و نعمت در محيط خانوادگي .

اگر نا آشنا و بيگانه اي را در آغوش گرفتيد که از جنس مخالف باشد نفعي عايدتان مي گردد .

اگر يکي از آشنايان را که با شما محرم نيست در خواب در آغوش گرفتيد بين شما و يک نفر برخوردي به وجود مي آيد که نامطلوب نيست و مي تواند خير داشته باشد .

اگر در درگاه خانه شخصي را در آغوش گرفتيد که نمي شناختيد مسافري به خانه شما وارد مي گردد و اگر در درگاه خانه اي نا آشنا و غريب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمي شناسيد کسي را در آغوش گرفتيد به سفر مي رويد .

اگر کسي ازپشت شما را بغل کرد در روزهاي آينده مورد اتهام قرار مي گيريد که براي اثبات بي گناهي خود بايد تلاش و تقلاي زيادي بکنيد .

اگر کودکي را در آغوش گرفتيد نيازمند محبت اطرافيان خود هستيد .

اگر زني در خواب ببيند که کودک نا آشنايي را در آغوش گرفته جاري يا خواهر شوهرش از او بدگويي مي کند .

اگر در خواب ديديد که حيواني را در بغل گرفته ايد و نوازش مي کنيد با شخصي که اختلاف داريد و احتمالا بين شما خصومتي وجود دارد آشتي مي کنيد . در آغوش گرفتن گربه حسودي است .

اگر گربه به شما تعلق داشت کسي به شما حسادت مي ورزد و اگر گربه متعلق به ديگري بود شما به ديگري حسد مي ورزيد .

در آغوش گرفتن سگ نياز به وفاداري است و نشانه فقدان آن.

لوک اويتنهاو مي گويد :

کسي را در آغوش کشيدن : نيکبختي در عشق

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب پرستاری

1ـ اگر زني خواب ببيند از نوزاد خود پرستاري مي كند ، نشانة آن است كه به

تعبیر خواب ژله

ژله 1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است كه با موانعي قابل عبو

تعبیر خواب باد و بوران

يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن باد سخت بيگانه باشد   ديدن باد و بو

loading...

راهنمای خرید

loading...