1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد. اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

تعبیر آهو یا گوزن معبر سوتک
آهو و گوزن با معانی مختلفی در ارتباط هستند و تعبیر آن به پیش زمینه های ذهنی رویابین ارتباط زیادی دارد .

با این حال ، آهو و گوزن با رفتار های نجیبانه در ارتباط هستند . گوزن و آهو می توانند نشان دهنده ی فروتنی ، خونسردی و نرمی باشند .


آهو می تواند سمبل آسیب پذیری و حساسیت نیز باشد . این حیوان در مواردی به عنوان سمبل حجب و کم رویی و بزدلی نیز شناخته شده است .


به این ترتیب گوزن می تواند نشان دهنده ی فردی با این ویژگی ها باشد .
این حیوان می تواند سمبل انرژی درونی و برخی حالات یا ویژگی های شما باشد .
به علاوه آهو می تواند سمبل زنانگی و بخشی از روان باشد که به عشقی که در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد و حالاتی توام با مهربانی و لطافت را به شما یادآور می شود ، اشاره داشته باشد .


این خواب می تواند نشان دهنده ی افکار شما درباره ی بقا و تلاش برای زیستن و زنده ماندن باشد .


استعارات و تشبیهات و کنایات مرتبط با  سمبل آهو


در این جا ، جناس ها ، تشبیهات و استعارات مربوط به آهو و گوزن را بیان میکنیم . در ادبیات سراسر جهان ، معانی و تشبیهات گوناگونی برای حیوانات در نظر گرفته شده که در آیین های مذهبی و قومی و فرهنگی مورد استفاده قرار میگیرد . این سمبل ها میتوانند از طریق همین فرهنگ ها بر رویای انسان ها تاثیر گذاشته و در خواب هایمان ظاهر شوند .


دانستن این استعارات به شما کمک میکند تا به آسانی به معنی و تعبیر رویای خود دست پیدا کنید .


آهو میتواند اشاره به شخصیتی محبوب ، گرامی و پرارزش داشته باشد .


گوزن ماده در ادبیات غرب ، سمبل یوحنا و یحیی نیز شناخته شده است و میتواند سمبل فردی ناشناس باشد .


گوزن در مورادی میتواند سمبل یک سیستم یکپارچه و مصمم با مدیریتی یکپارچه و قوی باشد یا مجموعه ی دیوان سالاری قوی با تشریفاتی به حد افراط.
اگر در خواب مشاهده کنید که گوزنی توسط دیوان سالاران و اعضای سیستم قطعه قطعه شده یا کشته میشود ، نشانه ی فساد و تباهی آن سیستم ، طرز فکر یا روش اجرایی است .


آهو در مواردی به عنوان سمبل چاپلوسی و تملق گفتن نیز شناخته شده است . فردی که سعی دارد با تملق گویی ، با دیگران صمیمی شده و اظهار دوستی نماید .


اگر در خواب گوزنی را در حین رانندگی ، در جاده مشاهده کنید ، و ماشین متوقف شود ، نشان دهنده ی احساس تعجب ، ترس یا شوکی است که شما را در زندگی واقعی متوقف کرده و قدرت اندیشیدن را از شما سلب کرده است .


با دیدن گوزن و آهو در خواب ، از خودتان بپرسید :

در رویا ، گوزن یا آهو را در چه محیطی مشاهده کردید ؟

چه احساسی نسبت به آن محیط دارید و آن محیط برای شما یادآور کدام یک از جمع هایی است که در دنیای واقعی در آن ها حضور دارید ؟


گوزن یا آهو در رویای شما چگونه ظاهر شده و چه رفتاری را از خود نشان میدهند ؟ آن ها در حال انجام چه فعالیتی هستند؟


دیدگاه شما نسبت به گوزن یا آهو چیست و چه احساسی نسبت به آن ها دارید ؟ پیش زمینه ی ذهنی شما درباره ی این حیوان چیست ؟


چگونه با توسل به رفتار های سرشار از ملایمت و نجابت میتوانید ، مشکلات به وجود آمده را حل کنید ؟

محمد بن سيرين گويد: 

اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد.

اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

اگر  بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

جابر مغربي گويد:

 اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب آب معدنی

اگر در خواب آب معدني بنوشيد ، نشانة آن است كه بخت يار شما خواهد شد . و

تعبیر خواب آتش زنه

ابن سيرين مي کويد : آتش زنه وسنگ آتش دان اين هر دو انباز باشند که از ا

تعبیر خواب بوق زدن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد بوق مي زند و بوق زدن را نمي دان

loading...

راهنمای خرید

loading...