1ـ ديدن آهو در خواب تعبير خوبي دارد ، براي افراد جوان نشانة دوستيهاي پاك و عميق است. براي افراد متأهلنشانة زندگي آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببينيد آهو شكار كرده ايد ، علامت آن است كه در دست دشمن گرفتار خواهيد شد و در اهداف خود شكست خواهيد خورد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند كه آهو رافرا گرفت، دليل كه كنيزك خوب روي او را حاصل شود.

اگر بيند كه گلوي آهو را ببريد، دليل كه دوشيزگي دختري را به برگيرد.

اگر بيند ه آهو را از قفا گلو ببريد، دليل كه با كنيزكي به خلاف شريعت مجامعت كند.

اگر بيند كه پوست آهو را بكند، دليل كه با زني غريب زنا كند. اگر بيند كه پوست آهو همي خورد، دليل كه او را از زني خوبروي مالي حاصل شود.

اگر بيند كه پوست آهو يا گوشت يا پيه او را عايد شد، دليل كهم او را از زن مال رسد. اگر بيند كه آهو را بكشت، دليل كه از قِبَل زن اندوهگين شود.

محمد بن سيرين گويد: 

اگر بيند كه بي آن كه گرد آهو رود، آهو بيفكند، دليل كنيزكي يا زني را دوشيزگي ببرد.

اگر بيند كه آهو وقت شكار بيفكند، دليل كه غنيمت يابد.

اگر بيند ه آهو در خانه او بِمُرد، دليل كه از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد.

اگر  بيند كه آهو را به سنگ يا تيز زد، دليل كه سخن ناسزا گويد زني را.

جابر مغربي گويد:

 اگر بيند بچه آهو را گرفت يا كسي بدو داد، دليل كند كمه وي زا از كمنيزكي فرزند آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن، دوم: كنيزك، سوم: فرزند، چهارم: منفعت از زنان.

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب آجر

1ـ ديدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و كار است . 2ـ اگر خو

تعبیر خواب سند

1ـ ديدن اسناد و مدارك در خواب ، علامت آن است كه اتفاقاتي نقشه هاي شما

تعبیر خواب پرونده

ديدن صورتحسابها و اوراق بايگاني شده در خواب ، علامت آن است كه بر سر مس

loading...

راهنمای خرید

loading...