امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد اشگ سرد از چشم او همي باريد، دليل كه شادي و خرمي يابد. اگر بينداشگ باريد، دليل كه غمگين و دردمند شود. اگر بيند كه بي گريه اشگ به روي او بود، دليل كه وي را به سخن طعنه زنند. اگر بيند كه در چشم وي به  جاي اشگ گرد و خاك جمع شده بود، دليل كه به قدر آن مالي حلال بي رنج بدو رسد.اگر ديد اشگ به روي او فرودآمد، دليل كه مال خويش را هزينه كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: در خواب ديدن اشگ كه از چشم برآيد بر سه وجه بود، اول: شادي و خرمي، دوم: غم و اندوه، سوم: نعمت بود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

اشک : شادي ، نيکبختي

 

1ـ گريه كردن در خواب ، نشانة آن است كه به زودي گرفتاري شما را محاصره خواهد كرد .

2ـ ديدن گريستن ديگران در خواب ، علامت آن است كه اندوه شما شادماني ديگران را تحت تأثير قرار خواهد داد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب داخل آب رفتن

حضرت دانيال گويد: اگر بيند كه به آب اندر همي رفت و اندر آن وقت، تن او

رنگ چشم بر ديد انسان تاثير دارد

همشهري آنلاين:محققان آمريکايي به اسرار جديدي در مورد تا?ثير رنگ چشم بر

تعبیر خواب جوش - جوش صورت

 اگر خواب ببينيد از جوشي ، چرك و خون بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه مم

loading...

راهنمای خرید

loading...