clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب افتادن

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش  حاصل نگردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از  آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود  بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش  حاصل نگردد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از  آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود  بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (78)

 1. نظرات آرشیو

خوابم اینه:باخانواده روی موتورنسشته بودیم (البته ماموتورنداریم) داشتیم مستقیم میرفتیم که یهو من بااینکه انگارمیدونستم جلوتربریم میوفتیم پایین ولی دیگه دیرشده بودکه بگم مثلابابانروجلوت رمیوفتیم ولی وقتی رفتیم یهوزمین عمودی جلومون خالی شد هممون افتادیم که توراهه افتادن به بابام که سمت راستم بودنگاه میکردم که دیدم بایه نگاهه سردی بهم نگاه میکنه بعدش یهوازخواب پریدم تاکلی وقت به دوروبرم نگاه میکردمو صلوات پشت صلوات......خواهشاتعبیرشو داخله همینجابهم بگین.....مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام مادرم خواب دید که من در چاه افتادم و بعد برآیم گریه بسیار کرد که از شدت آن از خواب پرید
لطفا اگر از تعبیر آن آگاه هستید بفرمایید
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستم خواب دیده که از روی یک پل سقوط میکنم مطمين که مردم.تعبیرش چیه؟به این دوستم خیلی اعتقاد دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خیره خوبه خوبه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یکی از دوستانم از سقف پایین پرید ولی هیچ چیزیش نشد این چه تعبیری داره؟
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دیدم با دوستم از ارتفاع دوتایی پرت شدیم پایین اون افتاد تو اب اما من رو سخره منو ا برد نمدونم چطور اما دوستم موند بعد تو اب شناور بودم اب رود خیلی کثیف بود بعم چند نفر از اب دراوردنم دوستم دستش باد کرده بود اما من که با دستم رو سخرهه افتادم سالم بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم روی زمین سرامیک سر خوردم اما نیفتادم لطف کنید تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من خواب دیدم از یه بلندی به سختی عبور میکنم زیر این بلندی چاهه اما روش پوشیدست این جه تعبیری داره؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پدرم مریض است دو شب است که خواب میبینم که یک بار یک نفر اورا از پله هول داد پایین وبعد هر چقدر التماس کردم اجازه نداد برم پیشش.
یه خواب دیگم که خواب دیدم که یکی از آشنا ها مون اومده خونمون بابام رو صندلی نشسته میاد بغلش کنه هم خودش هم بابام میوفتن زمین اون آقا چیزیش نشد ولی سر پدرم ش****ت مغزش اومد بیرون .می خوام بدونم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که تو شهرستانمون هستیم ولی خونه با خونه ی فامیلمون فرق داشت یه ساختمون بود که از بالا ما داشتیم به چند تا دایناسور که جلوی دیوار ساختمون وایساده بودن نگاه میکردیم انگار نمیترسیدیم ولی من میترسیدم دایناسورها هم چند جای بیرون از ساختمون جلوی دیوار بودن انگار محاصرمون کردن یکیشون انگار اومد بزنه به دیوار چون ساختمون دیوارش صاف نبود یجایی وایساده بودیم مثل بالکن من ندیدم زد به دیوار یانه ولی ترسیدم الان بزنه و ساختمون بریزه ولی انگار نزن ولی با سرعت داشت میومد سمت دیوار (قسمت اول)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیرش اینه که آخر هفته تلویزیون پارک ژوراسیک رو نشون میده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

(قسمت دوم)من رفتم اونورم ببینم که عموم هم بود یه چیزی با حصیر و کش و نخ و... بسته شده بود مثل پل ولی کوچیک که باید رد میشدیم ازش بریم اونورم نگاه کنیم عموم رد شد منم میترسیدم داشتم رد میشد دیدم داره پاره میشه پاره شد منم داشتم میفتادم ولی سریع در حال افتادن از یه جایی از کش سیاه کلفت گرفتم داشت اونم پاره میشد ولی سریع از یجایی گرفتم رفتم بالا خودمو نجات دادم نمیدونم میفتادم چی میشد چون مثل چاه بود رفتم اونور چون نتونستم برم پیش عموم از اونور هم خواستم رد شم مثل اینجا بود ولی بازم داشتم میفتادم باز خودمو نجات دادم عموم اومد گفت چیکار کردی ای بابا اومد و درست کرد اونارو به هم بست داداشم هم اونور بود.

ببخشید طولانی شد تعبیر این خواب منو بگید توروخدا دست شما درد نکنه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

چه خوبم یادت مونده به هر حال جالب بحالمنتظر قسمتهای بعدی هستیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395
insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب

پنج شنبه، 23 دی 1395