clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب انگشتری

برچسب ها style

description توضیحات

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن حلقه انگشتري فرزند بود

ديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود

ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

 اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود.

حضرت دانيال گويد:

 چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد.

اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد.

اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود.

اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود.

اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد.

اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود.

اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد.

اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند.

اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

.ابراهيم كرماني گويد:

 اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد.

اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود.

اگر انگشتري از آهن بيند آن چه  دارد اندك و حقير بود.

اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم.

اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم.

جابر مغربي گويد: 

اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد.

اگر بيند از برنج يا مس است، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد.

اگر بيند كه بلور است، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد.

اگر بيند انگشتري  خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد.

اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، دليل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود.

اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند.

اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، دليل است چيزي پنهان بدو رسد.

اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد.

اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود.

اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود.

اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود.

اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

لوک اويتنهاو مي گويد :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدايي
يافتن آن : اختلاف
دريافت کردن آن : دام ،تله
انگشتري گرانقيمت : ازدواج موفق
خريدن : نامزدي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور  کردني نيست.

اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد.

گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود.

اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد.

اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد.

گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود.

تعبیر خواب گردنبند و زیور آلات اینجا بخوانید.

 

نظرات (224)

 1. نظرات آرشیو

از ****ی انگشتری که روش ایه قران نوشته شده بود گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم انگشتری رو که گم کرده بودم پیدا کردم خیلی خوشگل بود شبیه انگشتر نامزدی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم مادرم که الان از هم دور هستیم اومده پیشم کلی سوغاتی برام اورده توی سوغاتی ها 5تا انگشتر برای هر انگشتم اورده بود که یکیش خیلی خوشم اومد 4تا بقیش شبیه هم بود فقط سایزش فرق داشت جنس 4تا انگشتر هم از شیشه بود او که خوشم اومد یه سنگ سفید داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پيدا كردن انگگشتر پسر به دست دختر و پس دادن آن به پسر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

میمیری فردا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

Dar khab didam angoshtare geran gheymati pida kardam k neginash az rekabash joda shode bod tabirash chist.??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم تقریبا همین خوابو دیدم
خواب دیدم ی انگشتر پیدا کردم که نگینش که فیروزه بود ازش جدا شده، خودش مثل یه رینگ بود، نگینش و بخشی که نگینو به حلقه وصل میکرد رو هم پیدا کردم...

کاش تعبیرشو میدونستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب ديدم كسي ك خيلي دوسش دارم انگشتري نگين داردردستم انداخت وسپس مراراهي شهرخودمان كرداماانگشترنيز خيييييلي بزرگ بودبه انگشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم از پدرم که 5 سال پیش به رحمت خدا رفته یک حلقه انگشتری گرفتم که خیلی قشنگ بود ولی جنسشو نمیدونستم تو خواب مادرم هم قرار بود یه روز بعد بره پیش خدا و من به شدت داشتم گریه میکردم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستم خواب دیده انگشترفیروزه دستمه.توخواب گفتم داداشم داده که فوت کرده.داداشم باجعبه شیرینی میاد.دوستم بش میگه مناسبتش چیه.داداشم میگه فقط خودم میدونم.حالاتعبیرش چیه؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم پدرم که به رحمت خدا رفته انگشتری که دوستم بهش داده در دست داره پدرم خنادن بود و بین انگشتر (مدلش)باز بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بتعبیر انگشتر[/s. با تشکر احمد]۰۹۳۳۱۸۹۵۸۴ ۴

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

با تشکر احمد ۰۹۳۳۱۸۹۵۸۴۴

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خوابم دیدم 4 تا انگشتر الماس که پر از نگین بود و میدرخشید تو انباریه تاریک خونمون پیدا کردم خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام ساحل خانم شما چهار بهره از چیزها ووسایل ولوازمی که درزندگی دارید و به نظر خودتون چون قدیمی و تاریخ گذشته بهره ومنفعت میبرید برای مثال شمابه کاغذهاو نوشته هایی که روی کاغذی پلاسیده وگوشه ای افتاده اهمیت نمیدهید امااحتمال دارد یکی از همین کاغذها سند ملکی باشد که به اسم شما شده ولی شما خبری ازش ندارید امازندگی شمارامتحول میکند09352506726

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

انگشتری دارم با نگین درشت فیروزه و نگینهای سفید ریز در اطراف آن که خواهرم به من هدیه داده در خواب دیدم که انگشتر به دستم مانده ولی‌ نگین فیروزه و دو تا از نگینهای سفید ریز آن افتاده بعد پسرم آنها را برایم پیدا کرد. تعبیر چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من یه شب نزدیکهای صبح خواب دیدم که عروس شدم و به من دو تا حلقه ساده دادند که یکیش طلا بوده تو دست چپم و دیگری نقره تو دست راستم . خیلی هم خوشحال بودم از داشتند این دو حلقه چون نامزد کرده بودم ولی از اینکه نگین نداشت ناراحت بودم. تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم که انگشتری طلا از طلافروشی دزدیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

man khab didam k madaram yak angoshatar talla k negin yaqoot darad barayem dada ast k khayle azsh khosham amada ast

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دیدم 3انگشتر با اندازه های متفاوت و شیری رنگ به 3 نفر میدهم که افراد بزرگی هستند
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

یعنی شمااین سه نفرزندگی رو به اندازه مادری که فرزندش رو دوست دارد دوست دارید سفید شیری معنای صلح صددرصد است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در طلافروشی انگشتری را با همسرم دیدم که دوست داشت برایم بخرد اما من قبول نکردم اما ایشان فرمودند آخر برایت میگیرم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که پسر عموم دوتا انگشتری نقره که یکیش مال من و یکیش مال خودش بود بهم نشون داد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگر خواب ببینیم ****ی که دوستش داریم برامون انگشتر اورده تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

بسیار عالیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که پدر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادر برای دخترم انگشتر طلا خریدند و هدیه دادند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

Khab didam ba kasi ke dosesh daram raftim angoshtar bekharim dashtim chand ta angoshtar noghre ba sange firoze entekhab mikardi.taebiresh?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام

من دیشب در خواب دیدم که یه خانمی با زور می خواست انگشترشو دستم کنه منم مامانم نمی زاشت دستم نمی کردم خانومه می گفت بکن تو زنجیر گردنبندت منم باز کردم بکنم ولی نکردم تعبیرش چیه!!!

ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

اگر مجرد هستید تعبیرش اینه از شما خواستگاری میشه مادرتون مخالفت میکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

زني كه شوهر دارد در واي ديد مردي به او يك انگشتري زشت دادواو ابتدا امتناع كرد ولي بعد آن را دست كرد
لطفا تعبيرش را بفرماييد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

به نظرم تعبیرش اینه مردی از اون زن درخواست ارتباط نامشروع میکنه زن ابتدا نمیپذیره بعد راضی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم یه انگشترمورواریدو یک جفت گوشواره مروارید خریدم لطفاتعبیرش بهم بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام بعد از اذان صبح خواب ديدم برادرم انگشتر يا حلقه اي در دسته يكي كرددقيقا نميدونم دختر بود يا نه تعبيرش چي ميشه؟مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم که ****ی که برام کار نظارتی میکنه بعد از گلایه ای که از کارش کردم انگشتری را بهم داده که من ازش نگرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

salam in be manaye in ast ke gharar ast kasi be khatere kari ke barayash anjam midahid be shoma reshve dahad

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یکی که دوستش دارم دوتا انگشتر بهم داد که یکیش نگین نباتی درخشان داشت گفت اینو تا دو سال پیش خودت نگه دار .تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من امروز خواب ديدم كه در يه جاي شلوغ جلوي دريه انگشتر پيدا ميكنم كه روش عقيق سبز هست انگشتر هم خيلي بزرگ بود
اگه امكان داره تعبيرش و بهم بگيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

امروز تو خواب ديدم كه جلوي يه دربي يه انگشتر طلايي پیدا با نگین سبز بزرگ لطفا تعبيرشو يمن بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

انگشتر طلایی را پیدا کردم که نگینش افتاده بود ولی گرانقیمت بود، تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که در سه انگشتر درانگشتانم هست و همسرم یک سرویس جواهر بهمن میده ومادرم جلویمن میرقصد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که در سه انگشتر درانگشتانم هست و همسرم یک سرویس جواهر بهمن میده ومادرم جلویمن میرقصد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم مامانم چند تا انگشتر خوشگل دستشه و من یکی رو انتخاب میکنم طلاسفید بود و پر از نگین خیلی خوشگل بود بعد انداختم انگشته سبابه دسته چپم میشه بگین تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

انگشت وسط بود نه سبابه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب ديدم كه امام حسين يه انگشتر با نگين سفيد تقريبا درشت ويه پارچه سبز داده به خواهرم كه به دست من برسونه حتي به خواهرم هم كه مريضه يه پارچه سبز داد. لطفا برام تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام خدمت شما من ساعت5صبح بود خواب دیدم که در جمع خانوادگی نشستم و ناراحت بودم و درهمین عین مادرم گفت حلقه ات کودستت کن که یک حلقه طلاسفیدبهم دادو من به انگشت دست چپم کردم (درضمن مجردهستم ) می خوام ببینم تعبیراین خواب چه میشه چون اون مطلبهایی که مربوط به خواب انگشتربودو من خواندم جواب خوابه من نبودباتشکرازشما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من درخواب دیدم که نگینانگشترنامزد یم ش****ته ودرخواب به همسرم نشانش دادم که نگین ش****ته وبعد که بیدار شدم خواب را با همسرم در میان گذاشتم واو گفت که صدقه بنداز ومن همین کار را کردم ودر شب بعد دیدم که باز انگشتر رابه همسرم نشان میدادم وبه گفتم نمیدونم چراانگشتر سالم شده بله در شب بعد دیدم که انگشتر سالم بود(خواهش میکنم پاسخ من را بدهید خیلی نگرانم)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

نگین انگشتر فرزند شما بوده که ممکن بود براش اتفاقی بیفته و بعد از صدقه خدا افت رو از اون دور کرده خوشحال باش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادرم خواب دیدکه درخیابان انگشترطلاپیداکر ده تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

انگشتری با نگین ابی داشتم. بعد قاب انگشتر را گم کردم ولی نگین را داشتم وبه دنبال قابش میگشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم همه انگشترايه عروسيمو دستم كردم بهعلاوه انگشتري كه تازه(تو خواب)خريده بودم يكي از انگشترام شكسته بود خيلي ناراحت بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم نامزدم انگشتر زیبا و گرانبهایی به خواهرم داد. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

khab didam angashtari kheili ziba ke fek konam aghigh bood dar dast dashtam kheili ziba bood,tabire an chist?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم یکی از پسرا که شهرت به خوب بودن داره تو جمع انگشتری از دستش در آوردم و تو دست خودم کردم لطفا تعبیرش کنید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ،خواب ديدم يه اتوبوس كه منتظر منه كه برم سوار شم ولي منم آماده سوارشدن نبودم كه از روزمين 2تا انگشتر كه يكيش عقيق مردانه و اونيكي هم به نظر ميومد كه طلا سفيد بود و البته زنونه از روزمين خاكي پيداكردم و گذاشتم روي يه سكوي سيماني،بعديه لحظه اتوبوس خواست حركت كنه گفتم وايسن الان حاضر ميشم رفتم توخونه ديدم شلوارم كه روزمينه روش يه كمربند مشكي كه البته عالم بيداري من اصلا اين كمربند روندارم روشلوارم هست شلوارو و پوشيدم و ...همون لحظه از خواب بيدار شدم
البته من چندوقت پيش يه نامزدي بهم خورده برخلاف ميل باطني ام داشتم ،كه اون آقاهم هميشه يه انگشتر با نگين مشكي دستش بود
خواهش ميكنم تعبيرخوابمو هرچه سريعتر واسم ميل كنين،واسم خيلي مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام-خواب ديدم چندتاانگشتر كه طلا نبود روي پله هاي اداره پيدا كردم طوري كه كسي نبينه برداشتم تو كيفم گذاشتم انگشتر عقيق بزرگتر بود و تنها او به چشم مي آمد. لطفا تعبيرش را بفرمائيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شما دو تا موقعیت شغلی خوب تو همون اداره بدست میارید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام ، بنده در خواب دیدم که در یک گوشه از مسجد جمکران به فاصله دو متر دو انگشتر عقیق وبا رکاب بسیار زیبا البته عقیقش اینقدر سرخ و درخشان بود که من لذت میبردم وروی ان هم تا اونجایی که من یادم میاد حک شده بود:یا الله بحق الحسن یا (حسبی الله
)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام قربان...خواب دیدن عقیق بسیار عالیست...و احنمال خیلی زیاد شما حاجت بسیار بزرگی را در منطقه ی جمکران از حضرت موعود عج خ؟اهید گرفت....اگر سادات حسنی هستید این نقش نگین شاید خبر از علاقه اهل بیت در نزدیک کردن شما بن خودشان باشد ودر کل تعبیر انگشتر خوب و نگین عالی و با چنین نقشی بسیار عالیست...احتمالا شما فرد معنوی گرایی هستید و در راه رسیدن به اهداف معنویتان موفق خواهطد شد ان شا الله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم همکلاسیم که پسر بود یه حلقه دستشه درآورد من دستم کردم خیلی اندازه بود واسه انگشت سوم دست چپم ولی واسه انگشته دومم یکم بزرگ بود. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب زن پسرخاله ام بهم یه انگشتر به عنوان هدیه به مناست بدنیا آوردن فرزند بهم داد ولی من انگشتر را به او پس دادم و قبول نکردم در ضمن انگشتر از جنس طلا بود . حالا تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم پسر دوست بابام بهم یک انگشتر طلا داد من دستم کردم انگشتر شبیه گل بود و من با تعجب به انگشتر نگاه میکردم در ضمن من مجردم و بعد نماز صبح این خواب و دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام وخسته نباشید
مادرم دیشب نزدیک صبح خواب دیده که برای من یک انگشتر با 3 نگین یاقوت قرمز هدیه آوردن و انگشتر به حدی زیبا بوده که مادرم خیلی تعجب کرده ،دقیق یادشون نیست ولی احتمال زیاد می دن که هدیه رو ****ی که مورد علاقه من هست داده ،میخواستم تعبیرشو بدونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

****ی انگشتری گران قیمت به من داد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

نزديك صبح خواب ديدم كه يك نفر از دوستان مدرسه انكشتري از طرف خواستكار سه سال بيشم بهم داد و من قبولش كردم ولي انكشتر رو نديدم فقط دوستم بهم كفت كه برات خريده قبولش ميكني

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم که پدرم 3 انگشتر به من داد و منم هر سه را در انگشتان خود کردم ولی مادرم 2 انگشتر را از من گرفت و گفت برای خواهرانت است و من ناراحت شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب ام رو خيلى خوب يادم نمياد تنها چيزي كه يادمه اينه كه اومدم انگشترم رو بفروشم و توى خواب فكر مى كردم كه ماله خودمه اما قيافشو يادم نيست (توى خواب يه چيزي شده بود كه خواستم بفروشم ولى اون اتفاق يادم نيست)، وقتى فروشنده ازم گرفتش يهو ديدم انگشتر مادرمه و پسش گرفتم. بعدش يهو يكى از دوستام كه از اول دبستان تا پيش دانشگاهى باهاش بودم (سوم راهنمايى مادرش فوت كرد) كنارم اومد و بهم لبخند زد و گفت ماله مامانته؟ گفتم آره. گفت بهش برسونش.
اينم اضافه كنم كه من اصلا رابطه خوبى ندارم با پدر و مادرم، هيچ وقت همديگرو درك نكرديم و ظهر شبى كه اين خواب رو ديدم مادرم در حق من يه بدى خيلى بزرگى كرده بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام در خواب دیدم انگشتری با نگین زرد پیدا کره ام و آن مال یک پیر مرد بود که وقتی آن را به او دادم او خلی خوشحال شد و آن را دست خود کرد .
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. چند وقت پیش خواب دیدم که انگشتری که 4--5 سال پیش فروخته بودم توی انگشتمه خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم.تعبیرش چیه؟ میشه جوابمو به ایمیلم بفرستید.ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

برام خواب دیدن در جشن نامزدیم انگشتر گرون با تگین سبز دستمه!
و مادر بزرگ فوت شدم یه انگشتر بهم هدیه داده!
مجردم
تعبیرش؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خوابم دیدم پسر عمه ام بهم چند تا انگشتر داد که یکیشون به دستم اومد اون چند تای دیگه بزرگ بودن راستی اون انگشترا مال خودش بودن.خواهش می کنم تعبیرشو بگید..لطفا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دوتا انگشتر داشتم اونارو دادم به یکی ولی ازش پس گرفتم اولی که بهم داد خوشکلتر از قبلیم بود دومی انگتر نامزدیم بود که تمیزکرد و بهم داد
تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

چند سال پیش خواب دیدم انگشتری به من دادن کا ایه الکرسی روی آن حک شده امسال خواب دیدم انگشتری با نگین سبز از طلا فروشی میخوام بخرم الان تعبیرش رو میخوام لطفا کمکم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خوابی دیدم که البته زمان دقیق اون رو یادم نمیاد ولی میخوام لطف کنید بدون در نظر گرفتن زمان ، تعبیرش رو برام بگید .
خواب دیدم که دایی بزرگم یه انگشتری که قبلا یه نفر بهم داده بود رو از دستم در میاره و میگه این چیه دستت کردی ، بعد 1 انگشتر طلا که 3 تا نگین سبز بزرگ و کلی نگین ریز معمولی زیر اونها داشت و جنسش از طلا بود رو از انگشت حلقه زنداییم (زن خودش ) در آورد و کرد تو انگشت حلقه من . من خیلی از انگشتره خوشم اومد ، تو دستم خیلی قشنگ بود . بعدش خاله ام پیشم نشسته بود بعد من داشتم انگشتر رو نگاه میکردم بهم گفت که انگشتر رو بهش بدم ببینم ، من هم بهش دادم ولی یادم نیست که بهم برگردوند یا نه .
لازم به دکر هستش که من یه پسری رو دوست دارم که اون پسر، خواهر زاده ی زنداییم هستش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من مینا هستم و مجرد خواب دیدم یک انگشتر زمرد طلا خریدم زمان خواب نصف شب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من چند شب پیش خواب دیدم مثل انگشتر نقره ای که مادرم از کربلا خریده من هم از جای خریدم میشه بگین تعبیرش یه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من بعد از اذان خواب دیدم پدرم انگشتری طلا که شبیه حلقه ای ساده ولی زیبا بود و ازش خوشم اومد برایم خریده و من کردم تو دستم فقط کمی تنگ بود.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.
من چند وقته که انگشترم رو گم کردم.چند شب پیش خواب دیدم که مامانم انگشتر گم شده ام رو پیدا کرده بود و بهم داد و منم دستم کردم.
تعبیرش چیه؟
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ا سلام در خواب ديدم به مرقد شاهچراغ رفتم و خانمي
نشسته بود و به من يك انگشتر دو نگيني كه به ماه تولدم
مربوط ميشد(خرداد) به همراه يك شيشه عطر حرم به من داد.
تعبيرش چيست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام پیرمردی توی خواب بهم یه جفت حلقه اردواج طلا داد وگفت عشق من مرده تو باید اینو به ****ی که دوسش داری برسونی خیلی ادمها کتکم زدن اما به مردی رسیدم ودستش کردم لطفا بهم بگید تعبیرش چیه ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم انگشترى كه شوهرم براى بچه دار شدنم ١٠ سال پيش بهم داد نگينش افتاد و گم شد.من در خواب خيلى ناراحت شدم.تعبيرش چيست؟
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

جدایی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خسته نباشید.
من در خواب دیدم که رن عموم یک انگشتر طلا ی سفید با نگینهای درشت را از دستش در اورد و به من داد وبه من گفت این کادوی ازدواجته.من تو خواب دیدم که اون انگشتر نگیناش اتمی سفید است وبلریان نیست.
تعبیرش چیه؟
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم مادرم انگشتر طلايش رابه خواهر شوهرم بخشيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
من خواب ديدم انگشتر نامزديم نگين هايش افتاده و من با سعي ميكنم نگین ها را پيدا كنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم نصف نگين هاي انگشتر گرانقيمتم ريخته وقدري شكسته.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم انگشتری رو که توی واقعیت تو کوچه گم کردم دختر همسایه روبه رومون پیداش کرده ولی وقتی داشت میداد بهم متوجه شدم که یه انگشتر دیگست
انداختم تو دستمو گفتم شبیه اونه
انگشتره تک نگینی که قرمزم شده بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
من خواب دیدم یه انگشتری رو به انگشت اشاره ام کردم بعد از اون انگشتم در آوردم انداختم تو انگشت چهارمی که حلقه رو دست میکنن
بعد دیدم انگشتم بدجور باد کرده از فرم در اومده هر چی تلاش کردم درش بیارم نمیشود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تو خواب دیدم که میخوام یه انگشتر طلا بخرم ولی وقتی وارد طلا فروشی شدم طلا فروش یه انگشتر دیگه رو بهم داد و اونم از دستم افتاد و نگینش ازش جدا شد نش****ت ولی جدا شد.انگشتر نقش داشت و منم تو خریدن اون یکی انگشتر که شبیه به انگشتر ازدواج خاله ام است خیلی مصمم بودم که بلافاصله بیدار شدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادرم خواب دیده که یکی از فامیلامون که سیدم هست از زیارت اومده و دیده که ان خانوم اومده خونه ی ما .وبه من یک انگشتر خیلی قشنگ و گرون ویک شانه داده و خونمون هم مهمونیه ومادرم می گه ظرفهای خیلی خوشگل می دیده که تو یکیشون شکلات می ریخته

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم مرد غریبه ای در خانه ای بزرگ انگشتری در پا دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب دیدیم انگشتری زیبا و پر نگین که به نظرم طلا یا آب طلا کاری شده در انگشت انگشتری دست راست خود دارم که گویا از ****ی هدیه گرفته ام. شخصی ناشناس از آن خوشش میاید و من هم طبق روحیه همیشگی ام انگشتر را درآورده و به ایشان میدهم ولی زیاد راضی نیستم. انگشتر برای دست ایشان بزرگ است و کمی به نظرم می رسد که به آن اسیب می رساند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خالم بار داره خواب دیدم انگشترش تو دریا گم شده بعد من رفتم با کلی درب دری پیداش کردم و بهش دادم تعبیرش چیه؟راستی انگشترشم قهوه ای بود و حالت انگشتر بابا قوری هارو داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم که انگشتری از طلا سفید با چند نگین سفید خیلی کوچک روی انگشتر در دست دارم که توی خواب میدونستم حلقه ی ازدواجم بوده.انگشتر از دستم میوفته بدون اینکه متوجه بشم.بعدپسرخالم که خواستگارم بود و بهش جواب منفی داده بودم برام انگشتر رو پیدا کرد و بهم داد.لطفا تعبیر خوابمو بهم بگید. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم انگشتری که به تازگی خریدم در انگشتمه ویک کلاغ به طرف من پرواز کرد وبه همان انگشتر نوک زد ومیخواست ان را ببرد نگین های ان نیودوبعد از چند لحظه انگشتر ش****ت و در خواب همسرم از ش****تن انگشتر ناراحت بود
لطفا تعبیرش را بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم همسرم یه انگشتر زمردی سبز و بزرگ داشت اما دوتا نگین داشت یعنی دو طرف انگشترش نگین زمرد بود ولی دومی خیلی کوچکتر بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم انگشتر ياقوت قرمز مادربزرگم كه به تازگي فوت كرده تو دست چپم جاي حلقه اس البته نگين انگشتر خيلي بزرگ تر شده بود
ممنون ميشم تعبيرشو بگين

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام . در خواب دیدم که پدر بزرگم به من گفت که یک انگشتری که به عمویت داده ام را بگیر. لطفا برایم تعبیرش را بگویید، ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم حلقه که قرار بود مال ازدواجم باشه گم کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم پسری که دوسش دارم والان اختلاف داریم یه حلقه تنگ تو دست راستش انداخته البته من زیاد بهش فکر میکنم تعبیری داره لطفا پاسخ بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستم خواب دیده ک من 2تا انگشتر شبیه هم تو سومین و چهارمین انگشتم دارم که هر 2تاشون نگین بزرگ و بنفش رنگی دارن که متقارن بهم هستن تعبیرشو میشه بفرستین به ایمیلم
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم انگشتر عقیق دستمه ولی اونی که تو واقعیت دستمه نیس یه نگین دیگه هم داره فیروزه که اون یهو ت.و خواب در میاد بد من اونو باز سر جاش قرار میدم لطفا تعبیرشو بگین ممنون
زمان خواب دقیق یادم نیس هوا تاریک بود هنوز

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام، خواي ديدم كه مرحوم پدرم انگشتري طلا كه روي ان يه تاج بود براي من مي خرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم که انگشتر های زیادی پیدا می کردام واز ان همه انگشتر خیلی خوشحال بودم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بعد از اذان صبح تو ماه رمضان خواب دیدم مشغول زیارت حضرت اباالفضل(ع) بودم که یه دفعه دیدم یه انگشتر با نگین سبز درشت و زیبا از جنس طلا تو انگشتمه لطفا بگین تعبیرش چیه من خیلی مشکل دارم تو زندگیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم به پسر دایی جوونم که با زنش با هم فوت کردن روز عروسیشون یه انگشتر عقیق هدیه دادم اونم کرد توانگشت کوچیکش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خواب پسر دایی جونم و که همراه خانمش فوت کرده بود و دیدیم که روز عروسیون یه انگشتر عقیق قرمز بهش کادو دادم اونم کرد توانگشت کوچیکش.لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم پسری که دوسش دارم 2 تا حلقه طلا سفید ست خریده وقتی دستم کردم متوجه شدم نگین وسطش افتاده البته غیر از اون 3 تا نگین سفید ریز داشت و مدلش love بوداز دستم درش آوردم پسش دادم گفتم برو یه انگشتر بی نقض بخر،تعبیر خواب من چی می تونه باشه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستم خواب دیده ****ی که دوسش دارم بهم یه انگشتر زیبا داده. بعد که به دوستم نشون می دم. می بینه انگشتر طلا سفید با نگشن الماس هست اما چند جای خود انگشتره ترک داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیشب خواب دیدم به انگشتر از یه بنده خدایی با زور گزفتم تعبیرش چی هست لطفا به ایمیلم بفرستین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

Salam man khab didam yek halghe tala sade dar dastam kardam vali nemidoonam ke male man bood va nemidoonam ki behem dade bood vali chizi ke kheili too zehnam moonde ine ke halgharo poshto ro dastam karde boodam, lotfan baram tabiresh konid merci

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

Salam man khab didam yek halghe tala sade dar dastam kardam vali nemidoonam ke male man bood va nemidoonam ki behem dade bood vali chizi ke kheili too zehnam moonde ine ke halgharo poshto ro dastam karde boodam, lotfan baram tabiresh konid merci

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

عمه ام یه انگشتر نقره ای داشت
با هم رفتیم و یه انگشتر عیییین همون ولی طلا دستش کردم.دست چپ انگشت حلقه.همه هم شاد و خوشحال.
دخترم و مجرد.عمم هم یه پسرش ازدواج کرده و یکیش مجرده.
تعبیر خوابم؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام -من خواب دیدم انگشتر عقیقی(عقیق زرد) که دارم رومیخوام بزارم دستم ولی هرکار میکنم نمیره به هر حال بازور اونو دستم میکنم ممنون میشم تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

زن برادرم خواب دیده که من وخودش ازطلافروشی هرکدوممون یک انگشتردرشت طلا خریدیم خواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم به جای سرسبزی هستم و چند تا انگشترپیدا کردم تعبیر خواب من چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام .خواب دیده ام انگشتر نقره ای نگین دارم را از انگشتم در اوردم و برای رسیدن به چیزی ان را داخل اب روان انداخته ام وتعبیر ای خواب چیست ممنون میشوم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

Slm mankhab didam ke ke30yo ke kheaily dust daram
Ya angoshtar tu daste chapesh boodbad be man dast
Dad va slm kard to ro khoda tabiresh chiye

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلانم من خواب دیدم ****ی که دوستش دارم برام یه انگشتربزرگ که سفیدبودولی نه به سفیدی نقره بیشتربه آهنو بدلیجات شبیه. بودبایه نگین بزرگ آبی شبیه فیروزه آورد ک دستن کردم البته شبش گوشت خورده بودم وباصدای اذان ازاین خواب بیدارشدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ****ی که خیلی دوستش دارم انگشتر نامزدی در دست داره من از دیدن انگشتر در دست اون خیلی ناراحت شدم تعبیر خوابش چیه در نظر داشته باشیدکه ما دوستیمون بهم زدیم با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خاب دیدم عقد کردم با****ی ک عقدکردم برام ی انگشترنگین دار سفید فکر کنم طلا سفید بود چندتا نگین سفید داشت با ی گردنبند بهم داد منم دستم کرده ه بودم ولی من ولم کرد رفت بود با ی دختر دیگه ازدواج کرده بود منم داشتم از ته دلم گریه میکردم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم حلقه ی ستی خریدم که یک ردیف نگین سفید بود و به عمه ام نشون میدادم و میگفتم این برای من و پسری که دوستش دارم، ولی این و فعلا خودمون خریدیم واسه هم . تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یه تکه طلا مادرم بهم داد که من اونو به همراه حلقه طلام گم کردم,لطفا تعبیرش رو بگید,نگران مادرمم,

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادرم خواب دیده که من و آقایی که خواستگارمه رفتیم حلقه بخریم و ایشون از بین سه تا گزینه یه حلقه و پشت حلقه رو میخره که ظاهرا از بقیه ارزونتر بوده.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم که در یک مهمانی شلوغ هستیم همه لباس های زیبا ورسمی تنشان بود.من هم داشتم دنبال یه پسر از پسرای فامیلمون که به نظر میومد دوسش داشتم میگشتم که البته یکی دوباراونو دیدم ولی اون سرش گرم بود وتوجه زیادی به من نکرد چنددقیقه بعدیک نفر داشت چایی پخش میکرد از کنارش که ردشدم پاش پشچیدویکدفعه همزمان بانشستن من کنارش یکی از چایی ها ریخت رو کمر من.داشتم لباسم تکون میدادم که خنکم بشه که یکدفعه متوجه نگاه عجیب والبته به نظر خوشحال برادر همون پسربه خودم ودستام شدم.به دستام که نگاه کردم یکدفعه دیدم یک انگشتر زیبای آبی که رگه هایی از سفید توش بودونمیدونستم که فیروزه هست یا نیست در انگشتم است.اماباوجود زیبایی که داشت انگار من از داشتنش زیادخوشحال نبودم همون موقع متوجه شدم انگار ****ی داره منو نگاه میکنه سرمو که بلند کردم دیدم پسری که دوسش داشتم انگار که ازدیدن انگشتر در دست من متعجبه وبه طرزی عجیب داره منو نگاه میکنه همون موقع از خواب پریدم.ممنون میشم که خوابم رو تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ****ی که خیلی دوستش دارم بهم یه انگشتر نقره داد که به دستم یکم بزرگ بود خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه ممنونم :-)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من دو ماه هست كه ازدواج كردم ديشب خواب ديدم يه عده از فاميلا كلي انگشتر و گردن بند جواهر بهم هديه دادن و اون رو به مامانم دادن تا بهم بده
جواهرات داخل يه جعبه بود و بيشتر انگشترا توجه من رو به خودشون جلب كرده بود.ميشه تعبيرش رو بفرماييد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم تو یه جائی مثل صحرا زیر یه درخت دقیقا یادم نیست ولی یه یه انگشتری عقیق سرخ پیدا کردم و خیلی خوشم اومد اونو تو انگشت سوم دست راستم کردم و از خواب بیدار شدم لطفا اگر ممکنه تعبیرشو بهم بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دختر مجردم خواب دیدم انگشتری که 3تا نگین الماس درشت و بسیار زیبا داشت خریدم و فوری انگشت دست چپم در کنار یه انگشتر نگین بلوری انداختم خیلی درخشش داشت و جالب اینکه این الماسها به رنگهای مختلف درمیومدن مثل طلایی رنگ کهربایی زیبا بود لطفا" تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام .امروز صبح خواب دیدم رفتم انگشتر با نگین مشکی بخرم ولی هیچکدوم اندازه انگشت دومم نبود فقط به زور در انگشت کوچکم می رفتن وچیزی نخریدم تعبیرش چیه ممنونم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم مادر همسرم ( که کلا با ازدواجمان مخالف بوده و هنوز پس از 9 سال که از ازدواجمان گذشته با من در ارتباط نیستت) انگشتری هز جنس طلا داد این اتفاق در ورودی خانه مادرهمسرم افتاد. همسرم هم در خواب کنارم بود. تعبیری دارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید