جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب انگشتری

فرستادن به ایمیل چاپ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن حلقه انگشتري فرزند بودتعبیر خواب انگشتر

ديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود

ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

 

 

 

حضرت دانيال گويد: چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

.ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود. اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم. اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم.

جابر مغربي گويد: اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد. اگر بيند از برنج يا مس است، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد. اگر بيند كه بلور است، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد. اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد. اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، دليل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند. اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، دليل است چيزي پنهان بدو رسد. اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: انگشتري سيمين در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملكت، دوم: زن، سوم: فرزند، چهارم: مال و انگشتري زرين نيك بود. اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود. اگر والي بود معزول گردد. اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

لوک اويتنهاو مي گويد :

انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدايي
يافتن آن : اختلاف
دريافت کردن آن : دام ،تله
انگشتري گرانقيمت : ازدواج موفق
خريدن : نامزدي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد. گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد. اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد. گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود.

 

نظرات   

 
Guest
+68 # Guest 1389-05-10 23:30
از کسی انگشتری که روش ایه قران نوشته شده بود گرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسمن
+49 # خواب انگشتریاسمن 1390-06-20 12:35
در خواب دیدم انگشتری رو که گم کرده بودم پیدا کردم خیلی خوشگل بود شبیه انگشتر نامزدی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mj.ny
0 # تعبیر خواب انگشترMj.ny 1395-01-21 01:34
سلام.من خواب دیدم مادرم که الان از هم دور هستیم اومده پیشم کلی سوغاتی برام اورده توی سوغاتی ها 5تا انگشتر برای هر انگشتم اورده بود که یکیش خیلی خوشم اومد 4تا بقیش شبیه هم بود فقط سایزش فرق داشت جنس 4تا انگشتر هم از شیشه بود او که خوشم اومد یه سنگ سفید داشت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
so
+25 # تعبير خواب انگشترso 1389-05-18 14:17
پيدا كردن انگگشتر پسر به دست دختر و پس دادن آن به پسر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرااحمدی
-3 # تعبیر خوابزهرااحمدی 1393-01-08 15:18
میمیری فردا :lol:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
arshak
-2 # tabire khabarshak 1393-08-16 11:46
Dar khab didam angoshtare geran gheymati pida kardam k neginash az rekabash joda shode bod tabirash chist.??
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فریبا
+6 # پاسخ: tabire khabفریبا 1393-12-28 10:44
منم تقریبا همین خوابو دیدم
خواب دیدم ی انگشتر پیدا کردم که نگینش که فیروزه بود ازش جدا شده، خودش مثل یه رینگ بود، نگینش و بخشی که نگینو به حلقه وصل میکرد رو هم پیدا کردم...

کاش تعبیرشو میدونستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بيتا
+4 # تعبيرخواببيتا 1394-01-15 02:36
درخواب ديدم كسي ك خيلي دوسش دارم انگشتري نگين داردردستم انداخت وسپس مراراهي شهرخودمان كرداماانگشترنيز خيييييلي بزرگ بودبه انگشتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سپیده
+52 # تعبیر خوابسپیده 1389-05-20 12:14
تو خواب دیدم از پدرم که 5 سال پیش به رحمت خدا رفته یک حلقه انگشتری گرفتم که خیلی قشنگ بود ولی جنسشو نمیدونستم تو خواب مادرم هم قرار بود یه روز بعد بره پیش خدا و من به شدت داشتم گریه میکردم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شیرین
+11 # shirin tabatabaeiشیرین 1391-06-24 14:04
دوستم خواب دیده انگشترفیروزه دستمه.توخواب گفتم داداشم داده که فوت کرده.داداشم باجعبه شیرینی میاد.دوستم بش میگه مناسبتش چیه.داداشم میگه فقط خودم میدونم.حالاتعبی رش چیه؟مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ناهید
+3 # انگشترناهید 1391-12-21 18:57
خواب دیدم پدرم که به رحمت خدا رفته انگشتری که دوستم بهش داده در دست داره پدرم خنادن بود و بین انگشتر (مدلش)باز بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
با
+2 # خواب انگشتر آبیبا 1392-10-14 21:56
بتعبیر انگشتر[/s. با تشکر احمد]۰۹۳۳۱۸۹۵۸۴ ۴ :P :P :-?: :-*
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
با
0 # خواب انگشتر آبیبا 1392-10-14 21:57
:با تشکر احمد ۰۹۳۳۱۸۹۵۸۴۴ :arrow: :-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساحل
0 # ساحل 1389-09-26 08:20
تو خوابم دیدم 4 تا انگشتر الماس که پر از نگین بود و میدرخشید تو انباریه تاریک خونمون پیدا کردم خواهش میکنم تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Azar
+27 # tabir khabAzar 1390-01-01 22:07
انگشتری دارم با نگین درشت فیروزه و نگینهای سفید ریز در اطراف آن که خواهرم به من هدیه داده در خواب دیدم که انگشتر به دستم مانده ولی‌ نگین فیروزه و دو تا از نگینهای سفید ریز آن افتاده بعد پسرم آنها را برایم پیدا کرد. تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
-4 # میلاد 1390-07-26 17:34
سلام ساحل خانم شما چهار بهره از چیزها ووسایل ولوازمی که درزندگی دارید و به نظر خودتون چون قدیمی و تاریخ گذشته بهره ومنفعت میبرید برای مثال شمابه کاغذهاو نوشته هایی که روی کاغذی پلاسیده وگوشه ای افتاده اهمیت نمیدهید امااحتمال دارد یکی از همین کاغذها سند ملکی باشد که به اسم شما شده ولی شما خبری ازش ندارید امازندگی شمارامتحول میکند0935250672 6
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آسیه
+43 # حلقهآسیه 1389-09-29 01:26
سلام
من یه شب نزدیکهای صبح خواب دیدم که عروس شدم و به من دو تا حلقه ساده دادند که یکیش طلا بوده تو دست چپم و دیگری نقره تو دست راستم . خیلی هم خوشحال بودم از داشتند این دو حلقه چون نامزد کرده بودم ولی از اینکه نگین نداشت ناراحت بودم. تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیلا
-10 # من در خواب دیدم که انگشتری طلا از طلافروشی دزدیدم.سهیلا 1389-11-14 14:40
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
bhnaz
+1 # پاسخ: من در خواب دیدم که انگشتری طلا از طلافروشی دزدیدم.bhnaz 1390-11-04 14:41
man khab didam k madaram yak angoshatar talla k negin yaqoot darad barayem dada ast k khayle azsh khosham amada ast
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیلا
+4 # من در خواب دیدم از 1 طلافروشی انگشتر طلا دزدیدم.لطسهیلا 1389-11-14 14:43
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
h.b
+21 # h.b 1389-12-03 16:09
من دیدم 3انگشتر با اندازه های متفاوت و شیری رنگ به 3 نفر میدهم که افراد بزرگی هستند
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهناز میراج
+9 # re: noteشهناز میراج 1389-12-14 15:24
در طلافروشی انگشتری را با همسرم دیدم که دوست داشت برایم بخرد اما من قبول نکردم اما ایشان فرمودند آخر برایت میگیرم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
+2 # میلاد 1390-07-26 17:45
یعنی شمااین سه نفرزندگی رو به اندازه مادری که فرزندش رو دوست دارد دوست دارید سفید شیری معنای صلح صددرصد است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازی
+7 # انگشترینازی 1389-12-14 22:42
[خئاب دیدم که پسر عموم دوتا انگشتری نقره که یکیش مال من و یکیش مال خودش بود بهم نشون داد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+46 # سارا 1389-12-14 22:43
اگر خواب ببینیم کسی که دوستش داریم برامون انگشتر اورده تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
dehghani
+5 # angoshtardehghani 1390-07-22 20:42
بسیار عالیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عفت
+1 # عفتعفت 1392-10-21 11:01
[
خواب دیدم که پدر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادر برای دخترم انگشتر طلا خریدند و هدیه دادند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mahnaz
+7 # Taebir khabMahnaz 1389-12-26 05:31
Khab didam ba kasi ke dosesh daram raftim angoshtar bekharim dashtim chand ta angoshtar noghre ba sange firoze entekhab mikardi.taebire sh?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ب
+26 # انگشترب 1390-01-16 21:47
سلام

من دیشب در خواب دیدم که یه خانمی با زور می خواست انگشترشو دستم کنه منم مامانم نمی زاشت دستم نمی کردم خانومه می گفت بکن تو زنجیر گردنبندت منم باز کردم بکنم ولی نکردم تعبیرش چیه!!!

ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افسانه
-1 # پاسخ: انگشترافسانه 1393-07-20 20:52
نقل کردن ب:
سلام

من دیشب در خواب دیدم که یه خانمی با زور می خواست انگشترشو دستم کنه منم مامانم نمی زاشت دستم نمی کردم خانومه می گفت بکن تو زنجیر گردنبندت منم باز کردم بکنم ولی نکردم تعبیرش چیه!!!

ممنون


اگر مجرد هستید تعبیرش اینه از شما خواستگاری میشه مادرتون مخالفت میکنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
marli
+22 # انگشتريmarli 1390-01-19 15:29
زني كه شوهر دارد در واي ديد مردي به او يك انگشتري زشت دادواو ابتدا امتناع كرد ولي بعد آن را دست كرد
لطفا تعبيرش را بفرماييد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افسانه
+1 # پاسخ: انگشتريافسانه 1393-07-20 20:54
نقل کردن marli:

زني كه شوهر دارد در واي ديد مردي به او يك انگشتري زشت دادواو ابتدا امتناع كرد ولي بعد آن را دست كرد
لطفا تعبيرش را بفرماييد.


به نظرم تعبیرش اینه مردی از اون زن درخواست ارتباط نامشروع میکنه زن ابتدا نمیپذیره بعد راضی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+4 # فاطمه 1390-01-26 14:59
سلام
خواب دیدم یه انگشترمورواریدو یک جفت گوشواره مروارید خریدم لطفاتعبیرش بهم بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
pari
0 # انگشترpari 1390-02-03 15:20
با سلام بعد از اذان صبح خواب ديدم برادرم انگشتر يا حلقه اي در دسته يكي كرددقيقا نميدونم دختر بود يا نه تعبيرش چي ميشه؟مرسي
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رحمان کریمی
+30 # تعبیر خواب انگشتررحمان کریمی 1390-04-06 15:07
من در خواب دیدم که کسی که برام کار نظارتی میکنه بعد از گلایه ای که از کارش کردم انگشتری را بهم داده که من ازش نگرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشترفاطمه 1393-05-09 15:58
نقل کردن رحمان کریمی:
من در خواب دیدم که کسی که برام کار نظارتی میکنه بعد از گلایه ای که از کارش کردم انگشتری را بهم داده که من ازش نگرفتم

salam in be manaye in ast ke gharar ast kasi be khatere kari ke barayash anjam midahid be shoma reshve dahad
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sahar
+2 # تعبیرخوابsahar 1390-06-01 16:46
خواب دیدم یکی که دوستش دارم دوتا انگشتر بهم داد که یکیش نگین نباتی درخشان داشت گفت اینو تا دو سال پیش خودت نگه دار .تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فلور
+6 # انگشترفلور 1390-06-16 21:16
من امروز خواب ديدم كه در يه جاي شلوغ جلوي دريه انگشتر پيدا ميكنم كه روش عقيق سبز هست انگشتر هم خيلي بزرگ بود
اگه امكان داره تعبيرش و بهم بگيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+3 # qomمریم 1391-11-10 09:47
امروز تو خواب ديدم كه جلوي يه دربي يه انگشتر طلايي پیدا با نگین سبز بزرگ لطفا تعبيرشو يمن بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+7 # مریم 1390-06-22 17:28
انگشتر طلایی را پیدا کردم که نگینش افتاده بود ولی گرانقیمت بود، تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کتایون
+2 # انگشتر وسرویس طلاکتایون 1390-06-28 01:36
من خواب دیدم که در سه انگشتر درانگشتانم هست و همسرم یک سرویس جواهر بهمن میده ومادرم جلویمن میرقصد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+10 # انکشترمریم 1390-06-28 22:15
بیدا کردن انکشتر از اب روان وزلال
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مستانه
+9 # تعبیر خواب انگشترمستانه 1390-07-03 11:56
من خواب دیدم مامانم چند تا انگشتر خوشگل دستشه و من یکی رو انتخاب میکنم طلاسفید بود و پر از نگین خیلی خوشگل بود بعد انداختم انگشته سبابه دسته چپم میشه بگین تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مستانه
+6 # مستانه 1390-07-03 11:56
انگشت وسط بود نه سبابه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارينا
+6 # سارينا 1390-07-11 01:42
سلام خواب ديدم كه امام حسين يه انگشتر با نگين سفيد تقريبا درشت ويه پارچه سبز داده به خواهرم كه به دست من برسونه حتي به خواهرم هم كه مريضه يه پارچه سبز داد. لطفا برام تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
bahareh
+3 # تعبیرخوابمbahareh 1390-07-11 17:49
باسلام خدمت شما من ساعت5صبح بود خواب دیدم که در جمع خانوادگی نشستم و ناراحت بودم و درهمین عین مادرم گفت حلقه ات کودستت کن که یک حلقه طلاسفیدبهم دادو من به انگشت دست چپم کردم (درضمن مجردهستم ) می خوام ببینم تعبیراین خواب چه میشه چون اون مطلبهایی که مربوط به خواب انگشتربودو من خواندم جواب خوابه من نبودباتشکرازشما
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ماهانا
+1 # من ديشب خواب ديدم كه انكشتري با ياقوت زردبود ولي دماهانا 1390-07-26 13:05
:roll::
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sadegh
+18 # sadegh 1390-08-15 17:09
من درخواب دیدم که نگینانگشترنامزد یم شکسته ودرخواب به همسرم نشانش دادم که نگین شکسته وبعد که بیدار شدم خواب را با همسرم در میان گذاشتم واو گفت که صدقه بنداز ومن همین کار را کردم ودر شب بعد دیدم که باز انگشتر رابه همسرم نشان میدادم وبه گفتم نمیدونم چراانگشتر سالم شده بله در شب بعد دیدم که انگشتر سالم بود(خواهش میکنم پاسخ من را بدهید خیلی نگرانم)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احمد
+5 # انگشترطلااحمد 1391-01-12 11:25
مادرم خواب دیدکه درخیابان انگشترطلاپیداکر ده تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+4 # لیلا 1391-03-27 11:28
نگین انگشتر فرزند شما بوده که ممکن بود براش اتفاقی بیفته و بعد از صدقه خدا افت رو از اون دور کرده خوشحال باش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رانا
0 # رانا 1390-08-16 23:51
انگشتری با نگین ابی داشتم. بعد قاب انگشتر را گم کردم ولی نگین را داشتم وبه دنبال قابش میگشتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+4 # Guest 1390-08-18 19:46
سلام من خواب ديدم همه انگشترايه عروسيمو دستم كردم بهعلاوه انگشتري كه تازه(تو خواب)خريده بودم يكي از انگشترام شكسته بود خيلي ناراحت بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
-2 # انگشترGuest 1390-08-25 00:18
خواب دیدم نامزدم انگشتر زیبا و گرانبهایی به خواهرم داد. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
elham
-1 # elham 1390-09-05 02:36
khab didam angashtari kheili ziba ke fek konam aghigh bood dar dast dashtam kheili ziba bood,tabire an chist?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+3 # Guest 1390-09-05 15:13
تو خواب دیدم یکی از پسرا که شهرت به خوب بودن داره تو جمع انگشتری از دستش در آوردم و تو دست خودم کردم]% لطفا تعبیرش کنید؟ :oops:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+13 # سارا 1390-09-16 14:23
سلام ،خواب ديدم يه اتوبوس كه منتظر منه كه برم سوار شم ولي منم آماده سوارشدن نبودم كه از روزمين 2تا انگشتر كه يكيش عقيق مردانه و اونيكي هم به نظر ميومد كه طلا سفيد بود و البته زنونه از روزمين خاكي پيداكردم و گذاشتم روي يه سكوي سيماني،بعديه لحظه اتوبوس خواست حركت كنه گفتم وايسن الان حاضر ميشم رفتم توخونه ديدم شلوارم كه روزمينه روش يه كمربند مشكي كه البته عالم بيداري من اصلا اين كمربند روندارم روشلوارم هست شلوارو و پوشيدم و ...همون لحظه از خواب بيدار شدم
البته من چندوقت پيش يه نامزدي بهم خورده برخلاف ميل باطني ام داشتم ،كه اون آقاهم هميشه يه انگشتر با نگين مشكي دستش بود
خواهش ميكنم تعبيرخوابمو هرچه سريعتر واسم ميل كنين،واسم خيلي مهمه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
روبي
+3 # تعبير خوابروبي 1390-09-19 11:53
سلام-خواب ديدم چندتاانگشتر كه طلا نبود روي پله هاي اداره پيدا كردم طوري كه كسي نبينه برداشتم تو كيفم گذاشتم انگشتر عقيق بزرگتر بود و تنها او به چشم مي آمد. لطفا تعبيرش را بفرمائيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+1 # پاسخ: تعبير خوابلیلا 1391-03-27 11:31
شما دو تا موقعیت شغلی خوب تو همون اداره بدست میارید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عابد
+2 # انگشتری عقیقعابد 1390-10-01 11:43
با سلام ، بنده در خواب دیدم که در یک گوشه از مسجد جمکران به فاصله دو متر دو انگشتر عقیق وبا رکاب بسیار زیبا البته عقیقش اینقدر سرخ و درخشان بود که من لذت میبردم وروی ان هم تا اونجایی که من یادم میاد حک شده بود:یا الله بحق الحسن یا (حسبی الله
)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تعبیر خواب
+2 # پاسخ: انگشتری عقیقتعبیر خواب 1392-08-17 10:30
سلام قربان...خواب دیدن عقیق بسیار عالیست...و احنمال خیلی زیاد شما حاجت بسیار بزرگی را در منطقه ی جمکران از حضرت موعود عج خ؟اهید گرفت....اگر سادات حسنی هستید این نقش نگین شاید خبر از علاقه اهل بیت در نزدیک کردن شما بن خودشان باشد ودر کل تعبیر انگشتر خوب و نگین عالی و با چنین نقشی بسیار عالیست...احتمال ا شما فرد معنوی گرایی هستید و در راه رسیدن به اهداف معنویتان موفق خواهطد شد ان شا الله
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
انگشتر طلا بیشتر شبیه حلقه بود
0 # انگشتر طلا بیشتر شبیه حلقه بود 1390-10-04 16:02
خواب دیدم همکلاسیم که پسر بود یه حلقه دستشه درآورد من دستم کردم خیلی اندازه بود واسه انگشت سوم دست چپم ولی واسه انگشته دومم یکم بزرگ بود. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضوی
+5 # تعبیر انگشترمرتضوی 1390-10-07 17:09
درخواب زن پسرخاله ام بهم یه انگشتر به عنوان هدیه به مناست بدنیا آوردن فرزند بهم داد ولی من انگشتر را به او پس دادم و قبول نکردم در ضمن انگشتر از جنس طلا بود . حالا تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تهمینه
0 # تعبیر خوابتهمینه 1390-11-01 12:40
سلام خواب دیدم پسر دوست بابام بهم یک انگشتر طلا داد من دستم کردم انگشتر شبیه گل بود و من با تعجب به انگشتر نگاه میکردم در ضمن من مجردم و بعد نماز صبح این خواب و دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساناز
+5 # تعبیر انگشتر یاقوتساناز 1390-11-08 23:29
با عرض سلام وخسته نباشید
مادرم دیشب نزدیک صبح خواب دیده که برای من یک انگشتر با 3 نگین یاقوت قرمز هدیه آوردن و انگشتر به حدی زیبا بوده که مادرم خیلی تعجب کرده ،دقیق یادشون نیست ولی احتمال زیاد می دن که هدیه رو کسی که مورد علاقه من هست داده ،میخواستم تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارزو
+3 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریارزو 1390-12-12 18:39
کسی انگشتری گران قیمت به من داد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریمريم 1390-12-28 10:33
نزديك صبح خواب ديدم كه يك نفر از دوستان مدرسه انكشتري از طرف خواستكار سه سال بيشم بهم داد و من قبولش كردم ولي انكشتر رو نديدم فقط دوستم بهم كفت كه برات خريده قبولش ميكني
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب انگشتریمريم 1391-01-31 02:02
نقل کردن نازی:
[خئاب دیدم که پسر عموم دوتا انگشتری نقره که یکیش مال من و یکیش مال خودش بود بهم نشون داد.

نقل کردن مريم:
نزديك صبح خواب ديدم كه يك نفر از دوستان مدرسه انكشتري از طرف خواستكار سه سال بيشم بهم داد و من قبولش كردم ولي انكشتر رو نديدم فقط دوستم بهم كفت كه برات خريده قبولش ميكني[/ [quote name="مريم"]نزد يك صبح خواب ديدم كه يك نفر از دوستان مدرسه انكشتري از طرف خواستكار سه سال بيشم بهم داد و من قبولش كردم ولي انكشتر رو نديدم فقط دوستم بهم كفت كه برات خريده قبولش ميكني

quote]
[quote name="مريم"]نزد يك صبح خواب ديدم كه يك نفر از دوستان مدرسه انكشتري از طرف خواستكار سه سال بيشم بهم داد و من قبولش كردم ولي انكشتر رو نديدم فقط دوستم بهم كفت كه برات خريده قبولش ميكني[/ تعبيرش جيستquote]
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+3 # تعبیر خوابفاطمه 1391-02-01 13:25
در خواب دیدم که پدرم 3 انگشتر به من داد و منم هر سه را در انگشتان خود کردم ولی مادرم 2 انگشتر را از من گرفت و گفت برای خواهرانت است و من ناراحت شدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پ.م.
+4 # تعبير خوابپ.م. 1391-02-12 07:51
سلام
من خواب ام رو خيلى خوب يادم نمياد تنها چيزي كه يادمه اينه كه اومدم انگشترم رو بفروشم و توى خواب فكر مى كردم كه ماله خودمه اما قيافشو يادم نيست (توى خواب يه چيزي شده بود كه خواستم بفروشم ولى اون اتفاق يادم نيست)، وقتى فروشنده ازم گرفتش يهو ديدم انگشتر مادرمه و پسش گرفتم. بعدش يهو يكى از دوستام كه از اول دبستان تا پيش دانشگاهى باهاش بودم (سوم راهنمايى مادرش فوت كرد) كنارم اومد و بهم لبخند زد و گفت ماله مامانته؟ گفتم آره. گفت بهش برسونش.
اينم اضافه كنم كه من اصلا رابطه خوبى ندارم با پدر و مادرم، هيچ وقت همديگرو درك نكرديم و ظهر شبى كه اين خواب رو ديدم مادرم در حق من يه بدى خيلى بزرگى كرده بود.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
+1 # انگشترحامد 1391-02-18 08:47
با سلام در خواب دیدم انگشتری با نگین زرد پیدا کره ام و آن مال یک پیر مرد بود که وقتی آن را به او دادم او خلی خوشحال شد و آن را دست خود کرد .
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرانا
+2 # تعبیر خوابمهرانا 1391-02-21 08:36
سلام. چند وقت پیش خواب دیدم که انگشتری که 4--5 سال پیش فروخته بودم توی انگشتمه خیلی تعجب کردم و خوشحال شدم.تعبیرش چیه؟ میشه جوابمو به ایمیلم بفرستید.ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آتنا
0 # انگشترآتنا 1391-03-03 08:46
برام خواب دیدن در جشن نامزدیم انگشتر گرون با تگین سبز دستمه!
و مادر بزرگ فوت شدم یه انگشتر بهم هدیه داده!
مجردم
تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+2 # انگشترزهرا 1391-03-18 12:00
تو خوابم دیدم پسر عمه ام بهم چند تا انگشتر داد که یکیشون به دستم اومد اون چند تای دیگه بزرگ بودن راستی اون انگشترا مال خودش بودن.خواهش می کنم تعبیرشو بگید..لطفا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیما
+4 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریسیما 1391-04-07 10:28
خواب دیدم دوتا انگشتر داشتم اونارو دادم به یکی ولی ازش پس گرفتم اولی که بهم داد خوشکلتر از قبلیم بود دومی انگتر نامزدیم بود که تمیزکرد و بهم داد
تعبیرش چی میشه ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شادی
+3 # انگشترشادی 1391-04-16 11:37
چند سال پیش خواب دیدم انگشتری به من دادن کا ایه الکرسی روی آن حک شده امسال خواب دیدم انگشتری با نگین سبز از طلا فروشی میخوام بخرم الان تعبیرش رو میخوام لطفا کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
n.d.a
+4 # درخواست تعبیر خوابn.d.a 1391-04-16 17:50
من خوابی دیدم که البته زمان دقیق اون رو یادم نمیاد ولی میخوام لطف کنید بدون در نظر گرفتن زمان ، تعبیرش رو برام بگید .
خواب دیدم که دایی بزرگم یه انگشتری که قبلا یه نفر بهم داده بود رو از دستم در میاره و میگه این چیه دستت کردی ، بعد 1 انگشتر طلا که 3 تا نگین سبز بزرگ و کلی نگین ریز معمولی زیر اونها داشت و جنسش از طلا بود رو از انگشت حلقه زنداییم (زن خودش ) در آورد و کرد تو انگشت حلقه من . من خیلی از انگشتره خوشم اومد ، تو دستم خیلی قشنگ بود . بعدش خاله ام پیشم نشسته بود بعد من داشتم انگشتر رو نگاه میکردم بهم گفت که انگشتر رو بهش بدم ببینم ، من هم بهش دادم ولی یادم نیست که بهم برگردوند یا نه .
لازم به دکر هستش که من یه پسری رو دوست دارم که اون پسر، خواهر زاده ی زنداییم هستش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
+5 # درخواست تعبیرخواب -مینامینا 1391-04-24 13:32
من مینا هستم و مجرد خواب دیدم یک انگشتر زمرد طلا خریدم زمان خواب نصف شب
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هستی
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریهستی 1391-05-19 02:30
سلام من چند شب پیش خواب دیدم مثل انگشتر نقره ای که مادرم از کربلا خریده من هم از جای خریدم میشه بگین تعبیرش یه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sahel
+4 # انگشتر طلاsahel 1391-05-20 14:33
سلام من بعد از اذان خواب دیدم پدرم انگشتری طلا که شبیه حلقه ای ساده ولی زیبا بود و ازش خوشم اومد برایم خریده و من کردم تو دستم فقط کمی تنگ بود.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیحه
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریملیحه 1391-06-02 00:47
سلام.
من چند وقته که انگشترم رو گم کردم.چند شب پیش خواب دیدم که مامانم انگشتر گم شده ام رو پیدا کرده بود و بهم داد و منم دستم کردم.
تعبیرش چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
0 # تعبير خوابزهرا 1391-06-19 10:10
با سلام در خواب ديدم به مرقد شاهچراغ رفتم و خانمي
نشسته بود و به من يك انگشتر دو نگيني كه به ماه تولدم
مربوط ميشد(خرداد) به همراه يك شيشه عطر حرم به من داد.
تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اتی
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریاتی 1391-06-22 22:53
سلام پیرمردی توی خواب بهم یه جفت حلقه اردواج طلا داد وگفت عشق من مرده تو باید اینو به کسی که دوسش داری برسونی خیلی ادمها کتکم زدن اما به مردی رسیدم ودستش کردم لطفا بهم بگید تعبیرش چیه ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+3 # تعبير خواب انگشترمهسا 1391-06-26 19:31
سلام من خواب ديدم انگشترى كه شوهرم براى بچه دار شدنم ١٠ سال پيش بهم داد نگينش افتاد و گم شد.من در خواب خيلى ناراحت شدم.تعبيرش چيست؟
با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
a
+1 # پاسخ: تعبير خواب انگشترa 1391-09-08 20:14
جدایی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
-2 # انگشتر طلاسارا 1391-07-03 14:13
سلام خسته نباشید.
من در خواب دیدم که رن عموم یک انگشتر طلا ی سفید با نگینهای درشت را از دستش در اورد و به من داد وبه من گفت این کادوی ازدواجته.من تو خواب دیدم که اون انگشتر نگیناش اتمی سفید است وبلریان نیست.
تعبیرش چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمي
+8 # انگشتر طلاسمي 1391-07-16 14:31
خواب ديدم مادرم انگشتر طلايش رابه خواهر شوهرم بخشيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
gdgh
0 # juijigdgh 1391-08-18 08:42
نمخحح
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+2 # خواب انكشترالهام 1391-09-05 10:27
با سلام
من خواب ديدم انكشتر نامزديم نكين هايش افتاده و من با سعي ميكنم نكين ها را بيدا كنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اتوسا
-3 # تعبير خواباتوسا 1392-10-18 11:22
خواب ديدم نصف نگين هاي انگشتر گرانقيمتم ريخته وقدري شكسته.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
afsaneh
+3 # انگشتر گم شدمafsaneh 1391-09-06 13:50
تو خواب دیدم انگشتری رو که توی واقعیت تو کوچه گم کردم دختر همسایه روبه رومون پیداش کرده ولی وقتی داشت میداد بهم متوجه شدم که یه انگشتر دیگست
انداختم تو دستمو گفتم شبیه اونه
انگشتره تک نگینی که قرمزم شده بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آیناز
+2 # انگشترآیناز 1391-10-05 22:27
با سلام
من خواب دیدم یه انگشتری رو به انگشت اشاره ام کردم بعد از اون انگشتم در آوردم انداختم تو انگشت چهارمی که حلقه رو دست میکنن
بعد دیدم انگشتم بدجور باد کرده از فرم در اومده هر چی تلاش کردم درش بیارم نمیشود.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
laleh
+4 # tabir khablaleh 1391-10-15 18:15
من تو خواب دیدم که میخوام یه انگشتر طلا بخرم ولی وقتی وارد طلا فروشی شدم طلا فروش یه انگشتر دیگه رو بهم داد و اونم از دستم افتاد و نگینش ازش جدا شد نشکست ولی جدا شد.انگشتر نقش داشت و منم تو خریدن اون یکی انگشتر که شبیه به انگشتر ازدواج خاله ام است خیلی مصمم بودم که بلافاصله بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریسارا 1391-10-18 11:42
مادرم خواب دیده که یکی از فامیلامون که سیدم هست از زیارت اومده و دیده که ان خانوم اومده خونه ی ما .وبه من یک انگشتر خیلی قشنگ و گرون ویک شانه داده و خونمون هم مهمونیه ومادرم می گه ظرفهای خیلی خوشگل می دیده که تو یکیشون شکلات می ریخته
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ثمره
+3 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریثمره 1391-10-24 09:59
خواب دیدم مرد غریبه ای در خانه ای بزرگ انگشتری در پا دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
المیرا
+2 # انگشترالمیرا 1391-11-23 11:14
سلام
در خواب دیدیم انگشتری زیبا و پر نگین که به نظرم طلا یا آب طلا کاری شده در انگشت انگشتری دست راست خود دارم که گویا از کسی هدیه گرفته ام. شخصی ناشناس از آن خوشش میاید و من هم طبق روحیه همیشگی ام انگشتر را درآورده و به ایشان میدهم ولی زیاد راضی نیستم. انگشتر برای دست ایشان بزرگ است و کمی به نظرم می رسد که به آن اسیب می رساند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
niloofar123
-1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریniloofar123 1391-11-27 02:09
سلام من خالم بار داره خواب دیدم انگشترش تو دریا گم شده بعد من رفتم با کلی درب دری پیداش کردم و بهش دادم تعبیرش چیه؟راستی انگشترشم قهوه ای بود و حالت انگشتر بابا قوری هارو داشت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+2 # حلقهالهام 1391-11-27 11:08
سلام
خواب دیدم که انگشتری از طلا سفید با چند نگین سفید خیلی کوچک روی انگشتر در دست دارم که توی خواب میدونستم حلقه ی ازدواجم بوده.انگشتر از دستم میوفته بدون اینکه متوجه بشم.بعدپسرخالم که خواستگارم بود و بهش جواب منفی داده بودم برام انگشتر رو پیدا کرد و بهم داد.لطفا تعبیر خوابمو بهم بگید. ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم
0 # انگشتراعظم 1392-03-05 18:59
در خواب دیدم انگشتری که به تازگی خریدم در انگشتمه ویک کلاغ به طرف من پرواز کرد وبه همان انگشتر نوک زد ومیخواست ان را ببرد نگین های ان نیودوبعد از چند لحظه انگشتر شکست و در خواب همسرم از شکستن انگشتر ناراحت بود
لطفا تعبیرش را بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عطیه
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریعطیه 1392-03-08 07:17
خواب دیدم همسرم یه انگشتر زمردی سبز و بزرگ داشت اما دوتا نگین داشت یعنی دو طرف انگشترش نگین زمرد بود ولی دومی خیلی کوچکتر بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عطیه
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریعطیه 1392-03-08 07:19
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شيرين
0 # انگشترشيرين 1392-03-18 01:08
سلام من خواب ديدم انگشتر ياقوت قرمز مادربزرگم كه به تازگي فوت كرده تو دست چپم جاي حلقه اس البته نگين انگشتر خيلي بزرگ تر شده بود
ممنون ميشم تعبيرشو بگين
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مجتبی
0 # تعبیرخواب انگشتریمجتبی 1392-03-29 13:48
با عرض سلام . در خواب دیدم که پدر بزرگم به من گفت که یک انگشتری که به عمویت داده ام را بگیر. لطفا برایم تعبیرش را بگویید، ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الا
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریالا 1392-04-04 02:12
خواب دیدم حلقه که قرار بود مال ازدواجم باشه گم کردم :-?:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زیبا
0 # خواب حلقه تنگزیبا 1394-04-26 08:51
خواب دیدم پسری که دوسش دارم والان اختلاف داریم یه حلقه تنگ تو دست راستش انداخته البته من زیاد بهش فکر میکنم تعبیری داره لطفا پاسخ بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الی
+1 # انگشترالی 1392-04-06 11:22
دوستم خواب دیده ک من 2تا انگشتر شبیه هم تو سومین و چهارمین انگشتم دارم که هر 2تاشون نگین بزرگ و بنفش رنگی دارن که متقارن بهم هستن تعبیرشو میشه بفرستین به ایمیلم
مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سپید
0 # انگشترسپید 1392-04-07 20:58
  • سلام من خواب دیدم انگشتر عقیق دستمه ولی اونی که تو واقعیت دستمه نیس یه نگین دیگه هم داره فیروزه که اون یهو ت.و خواب در میاد بد من اونو باز سر جاش قرار میدم لطفا تعبیرشو بگین ممنون
    زمان خواب دقیق یادم نیس هوا تاریک بود هنوز
  • >
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مسعود
0 # تعبير خواب انگشتر طلامسعود 1392-04-11 07:38
با عرض سلام، خواي ديدم كه مرحوم پدرم انگشتري طلا كه روي ان يه تاج بود براي من مي خرد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریلیلا 1392-04-27 14:40
من در خواب دیدم که انگشتر های زیادی پیدا می کردام واز ان همه انگشتر خیلی خوشحال بودم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساره
+2 # .ساره 1392-04-30 02:04
بعد از اذان صبح تو ماه رمضان خواب دیدم مشغول زیارت حضرت اباالفضل(ع) بودم که یه دفعه دیدم یه انگشتر با نگین سبز درشت و زیبا از جنس طلا تو انگشتمه لطفا بگین تعبیرش چیه من خیلی مشکل دارم تو زندگیم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوفه
-1 # دادن انگشتر عقیق به مرده در خوابشکوفه 1392-05-03 08:14
خواب دیدم به پسر دایی جوونم که با زنش با هم فوت کردن روز عروسیشون یه انگشتر عقیق هدیه دادم اونم کرد توانگشت کوچیکش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوفه
+2 # دادن انگشتر عقیق به مرده در خوابشکوفه 1392-05-03 08:17
خواب پسر دایی جونم و که همراه خانمش فوت کرده بود و دیدیم که روز عروسیون یه انگشتر عقیق قرمز بهش کادو دادم اونم کرد توانگشت کوچیکش.لطفا بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هانی
0 # انگشترهانی 1392-05-21 10:30
سلام خواب دیدم پسری که دوسش دارم 2 تا حلقه طلا سفید ست خریده وقتی دستم کردم متوجه شدم نگین وسطش افتاده البته غیر از اون 3 تا نگین سفید ریز داشت و مدلش love بوداز دستم درش آوردم پسش دادم گفتم برو یه انگشتر بی نقض بخر،تعبیر خواب من چی می تونه باشه؟؟؟ :cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سایانا
+1 # خواب انگشترسایانا 1392-05-24 02:30
دوستم خواب دیده کسی که دوسش دارم بهم یه انگشتر زیبا داده. بعد که به دوستم نشون می دم. می بینه انگشتر طلا سفید با نگشن الماس هست اما چند جای خود انگشتره ترک داره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کیانا
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریکیانا 1392-05-29 14:34
دیشب خواب دیدم به انگشتر از یه بنده خدایی با زور گزفتم تعبیرش چی هست لطفا به ایمیلم بفرستین.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Arezoo
+1 # ArzhsArezoo 1392-05-30 01:08
Salam man khab didam yek halghe tala sade dar dastam kardam vali nemidoonam ke male man bood va nemidoonam ki behem dade bood vali chizi ke kheili too zehnam moonde ine ke halgharo poshto ro dastam karde boodam, lotfan baram tabiresh konid merci
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ستاره
+2 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریستاره 1392-06-01 02:46
عمه ام یه انگشتر نقره ای داشت
با هم رفتیم و یه انگشتر عیییین همون ولی طلا دستش کردم.دست چپ انگشت حلقه.همه هم شاد و خوشحال.
دخترم و مجرد.عمم هم یه پسرش ازدواج کرده و یکیش مجرده.
تعبیر خوابم؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
+1 # انگشتر -علیعلی 1392-06-15 19:00
با عرض سلام -من خواب دیدم انگشتر عقیقی(عقیق زرد) که دارم رومیخوام بزارم دستم ولی هرکار میکنم نمیره به هر حال بازور اونو دستم میکنم ممنون میشم تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزانه
+1 # انگشترطلافرزانه 1392-06-27 06:06
زن برادرم خواب دیده که من وخودش ازطلافروشی هرکدوممون یک انگشتردرشت طلا خریدیم خواستم ببینم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ستایش
+1 # ُُQuestionستایش 1392-07-01 10:28
سلام خواب دیدم به جای سرسبزی هستم و چند تا انگشترپیدا کردم تعبیر خواب من چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شایان
+1 # انگشترشایان 1392-07-03 11:22
با عرض سلام .خواب دیده ام انگشتر نقره ای نگین دارم را از انگشتم در اوردم و برای رسیدن به چیزی ان را داخل اب روان انداخته ام وتعبیر ای خواب چیست ممنون میشوم .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Niousha
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریNiousha 1392-07-06 10:46
Slm mankhab didam ke ke30yo ke kheaily dust daram
Ya angoshtar tu daste chapesh boodbad be man dast
Dad va slm kard to ro khoda tabiresh chiye
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسرین
+2 # تعبیرخوابنسرین 1392-07-06 23:42
سلانم من خواب دیدم کسی که دوستش دارم برام یه انگشتربزرگ که سفیدبودولی نه به سفیدی نقره بیشتربه آهنو بدلیجات شبیه. بودبایه نگین بزرگ آبی شبیه فیروزه آورد ک دستن کردم البته شبش گوشت خورده بودم وباصدای اذان ازاین خواب بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسرین
-2 # تعبیرخوابنسرین 1392-07-06 23:48
سلام من خواب دیدم پسری که دوستش دارم یه انگشترسفید نه به سفیدی نقره بیشترشبیه آهنوبدلیجلات بایه نگین آبی بزرگ شبیه فیروزه دستم کرد البته شبش گوشت خورده بودم ولی لحظه اذان ازاین خواب بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+2 # انگشتر طلازردوسفید با نگینالهام 1392-07-17 11:38
خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم انگشتر نامزدی در دست داره من از دیدن انگشتر در دست اون خیلی ناراحت شدم تعبیر خوابش چیه در نظر داشته باشیدکه ما دوستیمون بهم زدیم با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرام
0 # خاهش میکنم تعبیر خاب من بگیدآرام 1392-07-26 09:35
خاب دیدم عقد کردم باکسی ک عقدکردم برام ی انگشترنگین دار سفید فکر کنم طلا سفید بود چندتا نگین سفید داشت با ی گردنبند بهم داد منم دستم کرده ه بودم ولی من ولم کرد رفت بود با ی دختر دیگه ازدواج کرده بود منم داشتم از ته دلم گریه میکردم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محبوب
+1 # خریدن حلقه ستمحبوب 1392-08-03 12:03
خواب دیدم حلقه ی ستی خریدم که یک ردیف نگین سفید بود و به عمه ام نشون میدادم و میگفتم این برای من و پسری که دوستش دارم، ولی این و فعلا خودمون خریدیم واسه هم . تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عزیزه
0 # گم کردن طلاعزیزه 1392-08-09 07:32
خواب دیدم یه تکه طلا مادرم بهم داد که من اونو به همراه حلقه طلام گم کردم,لطفا تعبیرش رو بگید,نگران مادرمم,
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لادن
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریلادن 1392-08-09 22:45
مادرم خواب دیده که من و آقایی که خواستگارمه رفتیم حلقه بخریم و ایشون از بین سه تا گزینه یه حلقه و پشت حلقه رو میخره که ظاهرا از بقیه ارزونتر بوده.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
0 # تعبیر خواب منباران 1392-08-15 18:14
درخواب دیدم که در یک مهمانی شلوغ هستیم همه لباس های زیبا ورسمی تنشان بود.من هم داشتم دنبال یه پسر از پسرای فامیلمون که به نظر میومد دوسش داشتم میگشتم که البته یکی دوباراونو دیدم ولی اون سرش گرم بود وتوجه زیادی به من نکرد چنددقیقه بعدیک نفر داشت چایی پخش میکرد از کنارش که ردشدم پاش پشچیدویکدفعه همزمان بانشستن من کنارش یکی از چایی ها ریخت رو کمر من.داشتم لباسم تکون میدادم که خنکم بشه که یکدفعه متوجه نگاه عجیب والبته به نظر خوشحال برادر همون پسربه خودم ودستام شدم.به دستام که نگاه کردم یکدفعه دیدم یک انگشتر زیبای آبی که رگه هایی از سفید توش بودونمیدونستم که فیروزه هست یا نیست در انگشتم است.اماباوجود زیبایی که داشت انگار من از داشتنش زیادخوشحال نبودم همون موقع متوجه شدم انگار کسی داره منو نگاه میکنه سرمو که بلند کردم دیدم پسری که دوسش داشتم انگار که ازدیدن انگشتر در دست من متعجبه وبه طرزی عجیب داره منو نگاه میکنه همون موقع از خواب پریدم.ممنون میشم که خوابم رو تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+5 # انگشترمریم 1392-08-19 16:31
خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم بهم یه انگشتر نقره داد که به دستم یکم بزرگ بود خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه ممنونم :-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ايدا
+1 # تعبير خوابايدا 1392-09-10 09:51
سلام من دو ماه هست كه ازدواج كردم ديشب خواب ديدم يه عده از فاميلا كلي انگشتر و گردن بند جواهر بهم هديه دادن و اون رو به مامانم دادن تا بهم بده
جواهرات داخل يه جعبه بود و بيشتر انگشترا توجه من رو به خودشون جلب كرده بود.ميشه تعبيرش رو بفرماييد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ع
+2 # خوابع 1392-09-16 03:43
سلام من خواب دیدم تو یه جائی مثل صحرا زیر یه درخت دقیقا یادم نیست ولی یه یه انگشتری عقیق سرخ پیدا کردم و خیلی خوشم اومد اونو تو انگشت سوم دست راستم کردم و از خواب بیدار شدم لطفا اگر ممکنه تعبیرشو بهم بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهـره
+1 # خواب دیدم انگشتر الماس خریدمزهـره 1392-09-20 10:00
سلام دختر مجردم خواب دیدم انگشتری که 3تا نگین الماس درشت و بسیار زیبا داشت خریدم و فوری انگشت دست چپم در کنار یه انگشتر نگین بلوری انداختم خیلی درخشش داشت و جالب اینکه این الماسها به رنگهای مختلف درمیومدن مثل طلایی رنگ کهربایی زیبا بود لطفا" تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ریحان
+2 # انگشترنگین مشکیریحان 1392-10-03 13:36
سلام .امروز صبح خواب دیدم رفتم انگشتر با نگین مشکی بخرم ولی هیچکدوم اندازه انگشت دومم نبود فقط به زور در انگشت کوچکم می رفتن وچیزی نخریدم تعبیرش چیه ممنونم .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
0 # دادن انگشتر توسط مادرشوهرم به منسحر 1392-10-16 11:12
در خواب دیدم مادر همسرم ( که کلا با ازدواجمان مخالف بوده و هنوز پس از 9 سال که از ازدواجمان گذشته با من در ارتباط نیستت) انگشتری هز جنس طلا داد این اتفاق در ورودی خانه مادرهمسرم افتاد. همسرم هم در خواب کنارم بود. تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
طلا
-1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریطلا 1392-10-21 13:18
توخواب دیدم که یکی ازبستگانم انگشترعقدم که الان دوتا هم بچه دارم ازم گرفت وفرارکرد وتازه اون انگشترروهم بادندوناش گرفته بود ومن گریه وتلاش می کردم که حلقه ی ازدواجم روازاون آقاکه زمانی خواستگارم بودپس بگیرم که دیدم موفق شدم واون نتونست ببره ومن ازش گرفتم وتودستم کردم تعبیراین خواب چیه?ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
-2 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریمهدی 1392-10-27 10:12
خواب دیدم دوستم به من انگشتر داد و من با دعا محبت دم کردم دادم پس به ایشان .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب انگشتریفاطمه 1393-02-31 17:49
باسلام.خانمی هستم متاهل که انگشتر نامزدی ام را به علت دوست نداشتن فروختم و حلقه شوهرمم که مثل خودم بودگم کردم
.در خواب دیدم که حلقه شوهرم را در خواب پیدا کردم خیلی خوشحال شدم و به دست چپ کردم که اول در عالم خواب فکر کردم حلقه خودم را پیدا کردم که همسرم گفته مال من است به من بده ولی به او ندادم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرنوش روانبخش
+1 # انگشترمهرنوش روانبخش 1392-11-14 15:15
من خواب دیدم شوهرم یه جعبه پر از انگشتر قشنگ برام گرفته که چندتاش جلب توجه میکنه.تعبیر این خواب چیه؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریصبا 1392-11-24 13:01
سلام توی خواب دیدم مردی دو انگشتر ازدواج تو دستش بود یکی طلا سفید و دیگری برنز که توی خواب من هرچه اصرار کردم خودش را به خانمش نشون نداد .در ضمن این آقا در بیداری مدتی است که از همسرش قهر کرده و بی دلیل خونه رو ترک کرده که من در موردش این خواب رو دیدم.خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگید.متشکرم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الناز16
+1 # تعبیر خوابالناز16 1392-12-07 20:10
من خواب دیدم که یک شهید در کفن که بدنش خیلی گرم بود وخون از بدنش جاری بود با خود حمل کرده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریسحر 1393-01-10 00:29
سلام من خواب دیدم یه پسر(که تو خواب میشناختمش اما بیداری نه) تو خیابابون صدام کرد ویه حلقه کرد تو انگشت وسط دست راستم و گف فعلا اینو داشته باش وقتی ازش جداشدم خواستم انگشترو بکنم تو انگشت انگشتری دست چپم اما نکردم لطفا تعبیرشو بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جمال
+2 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریجمال 1393-01-15 10:31
سلام من خواب دیدم دوتا انگشتر خریدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
+1 # انگشترزهره 1393-02-01 16:11
خواب دیدم دوانگشترداشتم به شکل گل یکی به انگشت وسط دست راستم ویکی به انگشت وسط دست چپم جنسش رونمی دونستم ولی قشنگ بودانگشتری بانگین شرف شمس هم به انگشت اشاره ام بود که متعلق به خواهرم بود در آوردم بهش دادم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
+1 # انگشترزهره 1393-02-01 16:20
سلام خوابدیدم دوانگشتر داشتم به شکل گل یکی به انگشت وسط دست راستم یکی به انگشت وسط دست چپم جنسش رو نمی دونستم اما قشنگ بود انگشتری بانگین شرف شمس هم به انگشت اشاره ام بود که متعلق به خواهرم بود در آوردم بهش دادم لطفاتعبیرش رو بگید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فائزه
0 # تعبیر خواب انگشترفائزه 1393-02-06 15:07
خواب دیدم ک یک انگشتر جدید و انگو خریدم و بدست کردم و هر کی میدید ازش تعریف میکردو خوشش میومد. تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نـــــــــدا
+2 # شکستن انگشترنـــــــــدا 1393-02-09 13:57
من دختری هستم که در شرف ازدواجم دیشب این خواب رو دیدم .خواهش میکنم برام تعبیرش کنید و برای ایمیلم بفرستین
خواب دیدم انگشتر نقره ی پراز نگینی خریدم که به مادرم هدیه بدم بخاطر اینکه خوشم میومد دستم کردم و همونطور توی انگشت دوم دست راستم بود.خاله ام رو دیدم ، ازم خواست انگشترو نشونش بدم از دستم در اوردم و دادم بهش. وقتی بهم بر گردودند تو دست خودم حلقه ی انگشتر از قسمت نگینیش جدا شد.منم داشتم به خالم میگفتم حلقه اش بدلی بود میبرم میدم یه حلقه خوب بهش جوش بزنن.
فقط خواهش میکنم زودتر تعبیرشو برام بفرستین:(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تارا
+1 # انگشتر زمرد با نقش طاووستارا 1393-02-22 22:25
سلام چند شب پيش خواب ديدم چند تا انگشتر و تك تك دستم كردم و درآوردم همه تك نگين ياقوت و جواهر بودن انگار آبي و كبود بودن بعد خاله بزرگم يه انگشتر دستم كرد انگار زمرد بود سبز بود خيلي بزرگ و تو چشم بود شبيه يه طاووس بود دم طاووس هم جواهر بود ادامه پيدا ميكرد تا بالاي مچم ميومد تو آينه نگاه ميكردم و حال ميكردم واسش يعني خيلي خيلي خيلي خوشگل و گرون قيمت بود واااااااااااي انقد خوشحال بودم توخواب
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sara
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریsara 1393-02-23 01:19
khab didam dar daste chapam ye angoshtare meshkie lotfan tabiresho bezarid
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شاپرک
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریشاپرک 1393-03-09 13:27
خواب دیدم دارم میرم پیش خاستگارسابقم که خیلی هم هموذست داشتیم اماخانواده هامخالفت کردن،تاکادوهامو نوکه براهم خریده بودیم پس بدیم اون یه حلقه برامن گرفته بودمنم یه حلقه واسه اون من دراوردم پس دادم امااون دراوردوگریه کردودوباره دستش کرد!تعبیرش چیه لطفابهم بگین؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جاويد
+4 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریجاويد 1393-03-16 21:46
تو خواب ديدم يك دختري خوشگل را مي بوسم تعبيش چي هست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریسحر 1393-04-05 14:16
سلام . من متاهل هستم و خواب دیدم دو حلقه ی نامزدی در یک انگشت دارم ویکی از آنها طلایی و بسیار زیبا و براق و دیگری آهنی با روکش طلا بود .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدیه
+1 # سلاممهدیه 1393-04-06 09:58
با عرض سلام خدمت دوستان من خواب دیدم انگشتر طلا با نگین سبز تو انگشتمه که قبلا نداشتم احساس میکردم مال مامانمه که داده بهم بعدش دیدم دارم نگینشو محکم میکنم تا نیافتد تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
انسی
+1 # انگشتربرداشته شدهانسی 1393-05-22 12:09
من درخواب دیدم انگشتر و جواهرت یک پسر را از او برداشتم تعبیر او چه می شود خواهشآکمکم کنید؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
انسی
+2 # انگشتربرداشته شدهانسی 1393-05-22 12:10
من درخواب دیدم انگشتر و جواهرت یک پسر آشنا را برداشتم تعبیر این خواب چی مشود لطفأ کمکم کنید؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پژمان
+2 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریپژمان 1393-05-28 10:30
من خواب دیدم که درخواب دنیا اب گرفته بود ناگهان نوری ظاهر شد .انگشتری نگین قرمز بهدستم رفت نجات یافتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پروانه
+1 # انگشترپروانه 1393-06-06 19:22
خواب پبدا کردن یه حلقه ی طلا که چند تا نگین داره شبیه انگشتر نامزدیه .چه معنایی داره.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رزا
0 # تعبیر خواب انگشتری ویه عالمه طلارزا 1393-06-18 01:33
سلام دوستانم
من خواب دیدم تو خونه مون جشنه ویه عالمه مهمون دعوت کردیم که من به همه شون فخر میفروختم ویه عالمه طلا جلوم بود که از میون اونا کلاغ اومد یه انگشتر کوچیکش برد .تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریشکوه 1393-07-06 18:58
سلام
خواب دیدم اول 1انگشتر با نگین آبی پیدا کردم هنوز اون تو جیبم بود و خوب ندیده بودمش که 1 انگشتر خیلی خوشگل مردونه نمیدونم نقره بود یا طلا سفید با نگین سبز پیدا کردم که محوه زیبایش شدم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزانه
0 # تعببرخواب انگشترفرزانه 1393-08-06 23:41
4بار خوابی مشابه دیدم ک درهمه ی آنها انگشتر مشترک بود.در اولین خواب 4انگشتر طلا مشابه ب دست داشتم ودر خواب دوم 8انگشتر با جنس های مختلف ب دست داشتم ودر خواب سوم فقط یک دستم را میتوانستم ببینم ک 5انگشتم را انگشترهایی طلا بود ودر خواب 4دریاچه ای بود ک وقتی دست در شن هایش میکردم انگشتر های زیادی را میافتم !!ممنون میشم جوابمو بدین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیه
+2 # انگشتر طلاسمیه 1393-08-19 16:32
سلام خواب دیدم خونه پدر نامزدم(که در کشمکش جدایی از نامزدم هستم)هستم و مردی که انگشترای طلایی که خواهرمو زنداداشم درست کرده بودنو نشونم میداد و من یکی یکی دستم میکردم به جز یکی که به دستم بزرگ بود از همشون خوشم اومد و در خیال خودم میگفتم پول بیاد دستم حتما میخرم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسرين
+2 # تعبير خوابنسرين 1393-08-28 14:32
همسر من خواب ديده ، سه انگشتر طلا سفيد داره كه قبلا نداشته ، يكى از اونها ١٣ الماس داشت و خود انگشتر به سكل شاخ و برگ بود ديگرى ٦ الماس با يك الماس بزرگ بيضي در وسطش و انگشتر سوم رويش مربع بود با ٤ الماس ، ممنون ميشم اگه تعبيرشو بگيد .
با تشكر و سپاس فراوان.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
غزاله
+1 # انگشتری طلایی با سه نگین بسیار درشت برجسته برلیان که برادرم به من دادغزاله 1393-08-29 00:10
انگشتری صلایی با سه نگین بسیار درشت برجسته برلیان که برادرم به من داد از دیدن این برلیانها و انگشتر شگفت زده شده بودم البته بنده سه مرتبه ازدواج کردم و در حال حاضر. بعد چند سال دوندگی در دادگاها در گیر جدایی از سومی هستم و هنوز موفق به جدایی نشدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سبا
0 # چندتاانگشترپیدا کردمسبا 1393-09-04 14:08
چندتاانگشترپیدا کردم که بعضی درست بودن وبعضی شکست ویکی یادوتاش مثل انگشتر مردونه که سنگ داره ودرپارک بودم وزیرتابی که سوار بودم پیداکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
yasaman
0 # saate 7, 8 sob bud khab didam ke shoharam dare eteraf mjkone be man khianat karde b hamin dalil davamum shod ke bad az dava didam angoshtaram az vasat shekast , toro khoda komakam konid begin tabiresh chi mishe????''yasaman 1393-09-07 09:46
Kheillllllly allllliye ;-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرام
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریآرام 1393-09-11 09:35
یکی هم بتونه خواب منو تعبیر کنه سپاسگذارشم . خواب دیدم تو مسجد یه انگشتر طلای زیبا پیدا کردم و دستم کردم و به دستم بزرگ بود ، اما همین طور که تو یکی از انگشتام بود با تحسین نگاش میکردم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیه جعفری
0 # تعبیرخواب انگشتر نقره عقیق دارسمیه جعفری 1393-09-20 12:02
من خواب دیدم تو خوابم انگشتر نقره عقیق و زیبایی رو پیدا کردم که خیلی زیبا بود و بعداز چنددقیقه بعد دوباره انگشتر عقیق پیداکردم این دفعه عقیقش تیره تر بود
لطفان بگین تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sanaz
0 # angoshtarsanaz 1393-09-29 00:58
خواب دیدم یه آقا پسر اومده خواستگاری 3تا انگشتر خریده یکی مال خودش یکیم داد به من که خیلی هم انگشتر بزرگی بود منم کردم تو انگشت دست چپم اون یکیم یادم نیس به کی داد تعبیرشو میخام مرسی فداتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
lina
0 # andkoshtarlina 1393-09-29 14:21
khub dedum ki az dasti kas ma ankoshtar shirnai khuri o ra kashidim ?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سالیا
0 # تعبیرسالیا 1393-10-01 09:08
خواب دیدم انگشتر طلا حلقه،دست راستم انداختم. تعبیرش رو میدونین؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی
-1 # بخشش انگشتر از طرف مردهمرتضی 1393-10-03 15:34
خواب دیدم که پدرم که فوت کرده بود به خوابم اومده بود و گفت تا بهدو نفر از اشخاص فامیل انگشتر ببخشیم. تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
esli
0 # خواب دیدم انگشتر از داخل انگشتم افتادesli 1393-10-04 10:14
با سلام خواب دیدم انگشتر از داخل دستم افتاد و گم شد.لطفا تعبیرش چی یه در ضمن من مرد هستم.باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهری
+1 # حلقه ازدواحمهری 1393-10-07 17:25
سلام وقتتون بخیر!خیلی وقت پیش خواب دیدم یکی از همکلاسی های دانشگام که من خیلی نظر خوبی نسبت بش نداشتم یه حلقه طلاسفید که چندتا نگین داشت دستم کرد،میشه لطف کنید و تعبیرشو بم بگید
سوال دیگم اینه که اگه چند سال از دیدن یه خواب بگذره ممکنه که تعبیر بشه؟چجوری لاید بفهمیم خواب تعبیر میشه یانه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahsa
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریmahsa 1393-10-08 16:25
سلام,خواب دیدم انگشتره یکی خونمون جا مونده منم برداشتم انداختم تو انگشتم بعد زنگ زد گفت اانگشترمو بیار منم پاشدم از خواب.ترو خدا بگید چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آلاله
0 # انگشتری که به دریا انداختآلاله 1393-10-16 08:39
این خوابیه که یک پسر 22 ساله برام تعریف کرده.لطفا تعبیرش رو بفرستین زووووووووووود.
خواب دیده که حلقه ای تو دستشه حلقه رو در میاره میندازه تو دریا و بعد یکی از دوستاش راجع به دختری که این پسر دوست داره حرفی میزنه.این پسر فهش میده و دوستش میره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # انگشتریمریم 1393-10-16 08:57
خوب دیدم انگشتر طلایی خاله ام که در زندان است (البته در خواب) به من امانت داد که برایش نگه دارم به ایشون گفتم انگشتر را چرا به دخترت نمی دهی گفت نه پیش تو امن تر است.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # jufdvمحمد 1393-10-19 18:28
خانمها وآقایان توجه داشته باشند هرکی انگشتر پیدا کرده مال منه .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فری نا
-1 # انگشتر بزرگی با سنگ برلیان بزرگ مستطیل شکل از پلاتین یا نقره بود و خیلی گشاد بود برامفری نا 1393-10-21 18:21
خواب دیدم لز داخل جعبه ای دوتا انگشتر پیدا کردم که یکی دقیقا همون جیزی بود که دارم نقره با سنگ بزرگ اما دومی انگشتری بود که نداشتم هیچوقت شبیه اونو اما تو خواب فکر میکردن داشتمو برای خودمه.انگشتری پلاتین با سنگ برلیان بزرگ مستطیل شکل که وقتی دستم کردم خیلی هم گشاد بود به انگشترم....ممنو ن میشم تعبیرشو لطف کنین؟!
ایام بکام ...مانا باشید♥♡
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسترن
+1 # تعبیر خوابنسترن 1393-10-24 21:18
خواب دیدم انگشتری طلایی رنگ با نگین قرمز و نقشی شبیه ادژها روی آن در دست دارم البته در خواب میدانستم که جنس انگشتر از نقره است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسترن
0 # تعبیر خوابنسترن 1393-10-24 21:22
خواب دیدم انگشتری از جنس نقره اما طلایی رنگ با نگین قرمز و نقشی شبیه ادژها روی نگین در دست دارم
ممنون می شم اگه تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرواريد
+1 # پيدا كردن انگشتر عقيق روي زمين ، كه همون لحظه كسي كه به تازگي فوت شده ، از من انگشتر و گرفتمرواريد 1393-11-02 14:43
با سلام ، من خواب ديدم كه عزيزي كه به تازگي فوت شده داره من قدم ميزنه و من توي خراب ميدونم كه اون خانوم فوت كرده و به من ميگه كه مراقب فرزندشون باشم و در همين حال كه داريم راه ميريم من يه انگشتر مردانه عقيق پيدا ميكنم روي زمين ميگم اين مال كيه ، اون كسي كه فوت شده انگشتر عقيق كه خيلي هم خوشگل بود رو ميگيره از دستم و ميگه من اين رو ميدم به صاحبش ، و ميگه اين و ولش كن بيشتر به فكر فرزندش بود كه يعني من از اون مراقبت كنم ، مي خواستم ببينم چه تعبييري داره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
-1 # انگشترزهره 1393-11-16 11:39
ب دبدم یکی از زن های فامیل که فوت کرده 4 تا انگشتر دستشه. یکی با یه نگین قهوه ای بزرگ که روش یه چیزایی نوشته بود. دو تای بعدی انگار طلا بودن با نقش های ساده و بدون نگین و چهارمی یه نگین آبی گرد داشت. بهش گفتم میخوای اینها رو بده به من تا ببرم بدم به دخترهات ( 4 تا هم دختر داره) اما انگار ناراحت شد و چیزی نمیگفت اما راضی نبود که اینکارو بکنه. این تعبیرش چیه؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
shabnam
0 # http://www.sootak.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81/%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%shabnam 1393-11-25 20:26
من جمعه شب خواب دیدم که یه انگشترتودستمه رنگش نقره ایه با3تانگین ولی بعدش نگاکردم انگشترموکه یدونه ازنگین انگشترم افتاداگه میشه تعبیرشوب من بگین ممنون...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
FARIBA.KH
+1 # تعبیر خواب انگشترFARIBA.KH 1393-11-28 12:05
سلام خواب دیدم که کسی که خیلی دوسش دارم اومده خونمون و حلقه تو دستش بود و همه انگشتاش پر انگشتر بود گفتم اون حلقه رو اون حلقه رو بده ببینم داد ببینم کردم تو دست چپم به آبجیم گفتم ببین زن نداره انگشتر بخاطر من انداخته بعد رفت با داداشم جلوی اینه خواهش میکنم جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ترانه
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریترانه 1393-12-08 21:24
خواب دیدم خودم دارم برای انگشت سمت چپم انگشتر می ساختم!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسمن
0 # ...یاسمن 1393-12-19 19:05
سلام تروخدا جواب بدین من انگشترم روخودم قبلا امانت داده بودم به کسی و طرف آشنا نبود برد و دیگه نیاوردش.
من خواب دیدم که همون انگشتر تو دستمه و تعجب کردم از داشتنش و تو خواب هم میگفتم اینو ازم دزدیدن( ترو خدا یه جواب بدین مطلب رو خوندم ولی متوجه جواب نشدم)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Golnaz Deniza
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریGolnaz Deniza 1394-01-01 12:08
Khab didam pesari dar yek negah ashegh shode va be onvane hag halghe namzadi angoshtari tala be mn midahad dar zemn mn mojarad hastam va inke angoshtar ra ghabol nemikonm
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهراب
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریسهراب 1394-01-04 14:09
حلقه انگشتر در کل به معنای مردن و احاطه شدنه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریاعظم 1394-01-09 02:40
سلام,
خواهرم خواب دیدن که پسرعموی بنده که چند وقت پیش از من خواستگاری کردن و ما مدتی باهم در ارتباط بودیم البته الان رابطمون تموم شده,,با خانوادشون اومدن منزل ما و بعد از خوردن غذای نهار حلقه اش رو از انگشتش دراورده و گزاشته تو سفره ی ما,لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید,ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # تعبیر خوابمفاطمه 1394-01-13 03:39
خواب دیدم به حرم امام جواد در کاظمین رفتم اونجا تو نظرگاهش مامانم انگشتر طلاشو میندازه و بعدش از توی نذرگاه یکی یک انگشتر بزرگ عقیق قرمز با پایه نقره میده تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ال
0 # انگشتر طلاال 1394-01-21 09:25
بعد اذان صبح خواب دیدم که خواهرم که متاهله یه انگشتر طلا بدون نگین به مناسبتی بهم هدیه داد خوشحال شدم گرفتم و انداختمش تو انگشت حلقه دست چپ
من مجردم۰
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازنين
0 # انكشترنازنين 1394-01-27 00:26
نامزد من يك ماه قبل جانش را در تصادف از دست داد،ديشب خواب ديدم حلقه اش را جلو صورتش كرفته و به من نشان ميدهد،ولي حلقه سياه شده بود، من از بعد فوتش ان حلقه را نديدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
وحید
0 # انگشتر عقیقوحید 1394-01-30 17:24
سلام خواب دیدم خدمت یکی از مراجع رسیدم ایشان به من گفتند چرا مشکی پوشیدی گفتم ایام فاطمیه ست ایشون خیلی خششون اومد انگشتری عقیق قرمز مایل به جیگری از به عنوان هدیه به من دادن
این مرجع بزرگوار در قید حیات هستند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
-1 # انگشترفاطمه 1394-02-12 08:40
سلام
اگر در خواب انگستری(حلقه ,در دست چپ) را در دست مردی غریبه ببینیم که قبلا با آسنا بوده ایم, مانند همکار چه معنی می دهد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mehdi Khalili
0 # man ye angoshtare 7 sang daram az madaram gereftam didam angoshtar to dastam bod engar zob shod kolan sheklesh avaz shod sekabesh nazok shod neginesham tabdil shod be shara3 shamc ..tabiresh cgi mishe?????vasam tabiresh moheme mamnon misham javab bedidMehdi Khalili 1394-03-01 01:41
Man ye angoshtare7 sang daram ke az madaram gereftam khab didam angoshtar to dastam engar zob shod rekabesh nazok shod neginesham tabdil shod be sharaf shams tabiresh chi mishe?????????v asam moheme tabiresho bednnam mammnon
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رقی واحدی
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریرقی واحدی 1394-03-08 12:25
خواب ديدم تو خوابم از يك فرد مجرد اشنا و متاهل انكشتر مس دريافت ميكنم انكشتر متاهل درون كيف ميزارم و انكشتر مجرد را لحظهاأي از دستم بيرون مي افتد وأن را بي درنك بر ميدارم .... :cry: تعبير جيه دوستان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هاني
0 # خريدن انگشتر درهاني 1394-03-08 17:54
سلام
من خواب ديدم توي بازار هستم به قصد خريد انگشتر
در نهايت اون رو خريدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آزادهنوروز
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریآزادهنوروز 1394-03-12 00:36
سلام من خواب دیدم که چندین انگشتر نقره پیدا کردم بردم بفروشم فروشنده گفت که عتیقه است و با ارزش سر قیمت به توافق نرسیدیم انگشترو به من پس نمی داد منم آب جوش ریختم رو صورتش اونم منو کتک زد آخرشم انگشترمو برد تعبیر خوابم چیه ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Zahra
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریZahra 1394-03-20 08:47
سلام من خواب دیدم که ی حلقه خریده بودم گفتم اینو واسه نامزدم خریدم داداشمم دستش کرد گفت بزرگه برا من ولی برا اون اندازست.محردم هستم من
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Nargis
0 # تعبير خواب انگشتر طلاNargis 1394-05-07 07:57
خواب ديدم كسي برايم دو انگشتر طلا هديه ميدهد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هانا پارسا
0 # انگشتر با نگین سبز بزرگهانا پارسا 1394-05-15 13:53
سال پیش نزدیک صبح خواب دیدم یه آقایی داشت برام یه انگشتر با نگین سبز خیلی بزرگ درست میکنه که روش حک شده بود یا قائم آل محمد.. من فکر میکردم که اگه انگشتر و کوچکتر بسازه متناسبتره و به ایشون اصرار میکردم اونو کوچکتر بسازه ولی ایشون قبول نمیکرد.. همون لحظه یه انگشتر با نگین سبز کوچکتر که چند تا رگه مشکی توش داشت تو دست دختر عموی همسرم دیدم و از اون آقا میخواستم اندازه اون انگشتر درست کنه ولی اون آقا میگقت اندازه یا قائم آل محمد باید روی این نگین بزرگ باشه .. از خواب که بیدار شدم به دخترعموی شوهرم گفتم خواب دیدم یه انگشتر با نگین سبز تو دستشه و اون موقع به ایشون گفتم روش حک شده بود یا قائم آل محمد چون اول اینطوری فکر میکردم.. ایشون تو همون ماه عقد کرد.. ولی من هنوز منتظر تعبیر باقی خوابم هستم به نظر شما این خواب تعبیر شده .. و بقیه اش تعبیر میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سروناز
+1 # با سلامسروناز 1394-06-05 08:29
من خواب دیدم که خانومی که قبلا با نامزدم ارتباط داشته امده در خونمون و وقتی دید ما باهم خوبین یه انگشتر از دستش در آورد و زد به درب خونه و گفت این انگشتر برای من بد شانسی آورده می زنم اینجا برای شما هم بد شانسی بیاره و رفت میشه بگین تعبیرش چیه ( لازمه اینم بگم این خانم از وقتی که فهمیده ما داریم ازدواج می کنیم خیلی اذیتمون کرده و خانواده شوهرم هم مجبور شدن از دستش شکایت کنن الانم زنگ زده گفته من مشهدم امدم شما ها رو نفرین کنم ) بعد این خواب و دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیرحسین
0 # خواب انگشترامیرحسین 1394-06-06 17:44
در خواب دیدم انگشتر کسی را گرفتم که این انگشتر پایه ای به سان نقره داشت و بر روی آن عقیقی قرمز، انگشتر بزرگ نبود اما برای صاحبانش بسیار مهم بود تا جایی که در حال جست و جوی من برای یافتن انگشترشان بودند تعبیر این خواب چیست؟ انها نتوانستند انگشتر را بگیرند.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریحسین 1394-06-08 09:54
سلام من خواب دیدم که عروسم ودخترم گردنبند رافوختند به جای ان انگشتر گرفتند که برای 4انگشت هر انگشتی 2تا به هم وصل بودند ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # خواب انگشتر طلامریم 1394-07-07 04:23
این ماه اقدام به بارداری کردم.و هفته پیش خواب دیدم که انگشتر طلایی که در واقعیت همسرم برای روز تولدم خریده تو دستمه ولی انگار جدیده تو انگشت حلقمه و هی نگاش میکردم بعد همسرم به مادرش گفت یکم که وضعیتم بهتر شد برای تو هم میخرم.لطفا بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # امام حسینسارا 1394-08-04 22:03
من به پسری علاقه مندم شب عاشورا با هم شمع روشن کردیم و من از خدا خواستم ما رو به هم برسونه، فرداش همکارم خواب دید توی صحرای کربلا به خیمه اما حسین میره و اسم من رو میاره ایشون بهش یه کیسه میدن که توش دو تا انگشتر نقره بوده
خیلی از این خواب خوشحال شدم تعبیرش چیه؟!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
shima
0 # خواب حلقهshima 1394-08-19 10:31
سلام من خواب دیدم که از کسی که خیلی دوسش دارم 2 تا حلقه ی ازدواج گرفتم.یکیش نقره ای بود با یه نگین درخشان یکی هم خیلی ساده بود که بدستم کمی بزرگ بود.ساده رو انداخت توی دستم به عنوان نشون کردن.اونیکی رم انداختم توی شصت پام همینجور نگاهشون میکردم دوتاشو.خیلی خوشحالو متعجب بودم که چطور همچین کاری کرده شاد بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امنه
-1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریامنه 1394-09-05 09:27
خواهرم خواب دیده که برادرم سه انگشتر داشته که ساق یکی از انها شکسته ولی نگین بزرگی داشته که سالم بوده وخواهرم ان را از او گرفته
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
0 # انگشترعلی 1394-09-11 23:30
خواب دیدم که انگشتری را دست بچه خواهرم بیرون اوردم و یک انگشتر جدید در دست او قرار دادم که روی او نوشته شده بود محمد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریفاطمه 1394-10-06 18:11
خواب دیدم توی انگشتم ی حلقه ی نامزدیه
یکی از آشناهامون به من گفت که چقد زود ازدواج کردی
اما من توی خواب به این فک میکردم که من که نامزد ندارم پس این حلقه توی دستم براچیه
میشه لطفا تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ماریا
0 # خواب انگشتر در پاماریا 1394-10-26 15:16
سلام. من خواب دیدم یه انگشتر طلا تو انگشت شصت پای راستم دارم که یهو تو دستشویی از وسط دو نصف میشه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیده زینب موسوی
0 # دیدن انگشترسیده زینب موسوی 1394-11-15 09:20
سلام من خواب دیدم با دوستانم در یک جا نشسته ام یک دفعه یک پیرمرد خیلی زیبا امد و ب ما گفت یک انگشتر پیدا کرده ام مال شما نیست ماهم ب دنبال ان مرد رفتیم و ان انگشتر را دیدیم روی انگشتر نگینی قهویه ای رنگ و در هر طرف ان نوشته بود علی وفاطمه و انگشتر طلا بود من از ان خوشم امد و ب مرد گفتم من مثل این میخوام گفت خودم برایت درست میکنم نقره اش را و من ان انگشتر را دادم ومنتظر بودم ک انگشتر را برایم درست کند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارینا
0 # تعبییر انگشتر طلاسارینا 1394-12-12 17:00
سلام،روزخوش من در خواب دیدم که فردی به من انگشتر طلا هدیه داده بود و برام خیلی هیجان اور بود همجین حلقه ای تا به حال نداشتم و زمانی که دستم رو به روی حلقه کشیدم رنگش کاملا تغییر کرد.لطفا بگیذ تعبیر این چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بانو
0 # انگشترسنگ سبزبانو 1394-12-17 18:53
من خواب دیدم رفتم پلاک یاعلی بگیرم پسره به من انگشتر بااسم علی میده منم میگه علی نمیخوام یاعلی میخوام میگه دقت کن دیدم زده یاعلی بعدش یه انگشتری دادباسنگ سبز دستم کردن بعدش جای این دوتا انگشتر دستمو عوض کردم لطفا تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نقی
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشترینقی 1394-12-24 13:18
سلام.خواب دیدم که پدرم به دستم انگشتری انداخته.پدرم فوت شده است.درضمن به انگشته انگشتریم انداخت.تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hossein
-1 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریhossein 1395-02-25 08:44
من خواب دیدم انگشتریاقوتم ازنگینش شکسته.کسی میدونه یعنی چی؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hossein
0 # پاسخ: تعبیر خواب انگشتریhossein 1395-02-25 08:47
خواب دیدم نگین انگشتریاقوتم ازش شکسته شده.کسی میدونه یعنی چی؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهروز
-1 # در خواب انگشتر هديه گرفتم اميرالمؤمنين*ع*بهروز 1395-03-03 10:17
سلام

صبح امروز دوشنبه 3 خرداد 95
16 شعبان اميرالمؤمنين على *عليه السلام* را در خواب ديدم که بمن انگشتر هديه دادند,
نگين انگشتر فيروزه و,بسيار خوش رنگ بود, بعضى موقع تبديل به دُرٌنجف مى شد ,زمانى که دُرٌ مى شد نور زرد خوش رنگى داشت.لطفا مرا از معنى و تأويل خوابم آگاه کنيد. متشکرم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بيتا
0 # تعلير خواببيتا 1395-03-12 07:34
سلام من الان سه ماهه باردارم و ديشب خواب ديدم كه يكي از انگشتراي مورد علاقه و گرون قيمتم كه حدود ٣٠ نگين ريز سفيد دارد رو خواهرم به فاميل همسرش كه مراسم نشان اش بود داده اول مخالفتي نكردم ولي بعد رفتم و بازور و داد و بيداد انرا پس گرفتم تورو خدا بگيد چيه احساس ميكنم به بچه م مربوطه دارم ديوونه ميشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جواد
0 # انگشترجواد 1395-03-12 08:44
باسلام
خواب دیدم از قبل البته واقعیته انگشتر داشتم بعد تو خواب دیدم انگشتر عوض شده این خیلی خشکله خیلی هم بدستم میومد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
0 # خواب افتادن نگینهای انگشترمزهره 1395-03-14 05:16
سلام
من یک انگشتر دارم با 3 تا نگین یک عقیق ودو فیروزه
در خواب دیدم با خانواده وخواهر شوهرم که (البته دختر خیلی خوبی هم هست ومن خیلی دوستش دارم). نشستیم من همین انگشترمو از دستم در اوردم ودادم بهش که نگاه کنه که اون یک دفه انگشترو پرت کرد بالای یه جایی مثل پشت بام من خیلی ناراحت شدم وهمسرم با عجله رفت وانگشترو برام پیدا کرد در ضمن میدیدم که خواهر شوهرم خیلی از کاری که کرده پشیمونه ومن با اینکه خیلی دلگیر بودم بهش میگفتم ناراحت نباش فدای سرت ولی وقتی به انگشترم نگاه کردم دیدم نگینهاش نیست ومن خیلی غصه میخوردم همسرم دوباره رفت که نگین ها رو پیدا کنه که من از شدت ناراحتی از خواب بیدار شدم میخواستم اگه میشه بهم بگین تعبیرش چیه
با تشکر از شما
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # پیداکردن انگشتریمحمد 1395-03-31 11:35
با سلام
همسرم درخواب دیده که انگشتری بسیار زیبا از زیر خاک پیدا کرد است
لطفا تاویل و تعبیر خواب وی را بگویید
سپاسگذارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فریبا
0 # انگشترطلای مرا مادرم که فوت شده برانگشت کرده لطفاتعبیرش کنیدفریبا 1395-04-07 09:31
شب احیا خواب دیدم انگشترطلای مرا مادرم که فوت شده به انگشتش انداخته وانگشتش راطوری نگه داشته همه ببینند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الا
0 # خواب انگشترالا 1395-06-20 10:25
من دیشب خواب دیدم ک یه انگشتر طلام شکسته .نشون شوهرم هم دادم.
کسی تعبیرش رو نمیدونه؟
گوگل سرچ کردم زدن جدایی از همسر!!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسن
0 # انگشتر الموتحسن 1395-07-02 17:28
سلام خواب دیدم یه نفر به من یه انگشتر داد که روش نوشته شده بود الموت !!!
بعد من اون رو از طرف گرفتم و توی دستم کردم.
من نه اون طرف و نه جنس انگشتر رو یادمه و نه مکانی که این اتفاق افتاد.
فقط همین هایی رو که براتون نوشتم رو یادمه .
کسی تعبیرش رو میدونه ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما