clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب باد وزیدن

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند  اين رسد.

ابراهيم كرماني گويد: باد سموم در خواب، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب، دليل بيماري شوريده است در ان ديار و باد معتدل ديدن، دليل بر تندرستي بود از مردم آن ديار و موجب نيكوئي و كسب آن ديار كند. اگر بيند كه او  را از جائي به جائي مي برد، دليل كه سفري دور كند و در ان سفر جاه و بزرگي يابد به قدر آن ك او را باد به زمين برده باشد. اگر بيند كه باد بر گرد و تاريكي بود، دليل بر ترس و بيم و انديشه آن قوم بود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه او را بادي سخت به سوي آسمان ها برد، دليل كه اجل او نزديك بود.اگربيند كه او را باد از آسمان به زمين آورد، دليل بود كه بيمار شود و عاقبت شفا يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن باد در خواب بر نه و جه  بود. اول: بشارت. دوم: فرمانروايي. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: كشتن. هفتم: بيماري. هشتم: شفا. نهم: راحت. اگر بيند كه بر باد نشسته بود، دليل است كه بزرگي و فرمانروائي يابد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه باد مغرب نرم جست، دليل كه مردم آن ديار را مال و نعمت زياده شود. اگر بيند كه بادشمال نرم همي جست، دليل بر شفا و راحت آن ديار. اگر به خلاف اين بود، دليل بر خير نباشد. اگر بيند كه او از بادهمي شنيد، دليل است خير پادشاه بزرگ در آن ديار گسترده شود. اگر بيند كه بادمردم آن ديار برگرفت و بر هوابرد، دليل است كه از مردمان شرف و بزرگي يابد.

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي بيند كه باد سخت همي جست، دليل كه مردم آن ديار را بيم و ترس بود. اگر بيند كه باد چنان سخت بود كه درختان راهمي كند و خرابي كرد، دليل است كه اهل آن ديار رابلا ومصيبت از علت طاعون و سرخجه و مانند  اين رسد.

ابراهيم كرماني گويد: باد سموم در خواب، دليل بر بيماريهاي سرد كند و باد معتدل سرد ديدن در خواب، دليل بيماري شوريده است در ان ديار و باد معتدل ديدن، دليل بر تندرستي بود از مردم آن ديار و موجب نيكوئي و كسب آن ديار كند. اگر بيند كه او  را از جائي به جائي مي برد، دليل كه سفري دور كند و در ان سفر جاه و بزرگي يابد به قدر آن ك او را باد به زمين برده باشد. اگر بيند كه باد بر گرد و تاريكي بود، دليل بر ترس و بيم و انديشه آن قوم بود.

جابرمغربي گويد: اگر بيند كه او را بادي سخت به سوي آسمان ها برد، دليل كه اجل او نزديك بود.اگربيند كه او را باد از آسمان به زمين آورد، دليل بود كه بيمار شود و عاقبت شفا يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن باد در خواب بر نه و جه  بود. اول: بشارت. دوم: فرمانروايي. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: كشتن. هفتم: بيماري. هشتم: شفا. نهم: راحت. اگر بيند كه بر باد نشسته بود، دليل است كه بزرگي و فرمانروائي يابد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه باد مغرب نرم جست، دليل كه مردم آن ديار را مال و نعمت زياده شود. اگر بيند كه بادشمال نرم همي جست، دليل بر شفا و راحت آن ديار. اگر به خلاف اين بود، دليل بر خير نباشد. اگر بيند كه او از بادهمي شنيد، دليل است خير پادشاه بزرگ در آن ديار گسترده شود. اگر بيند كه بادمردم آن ديار برگرفت و بر هوابرد، دليل است كه از مردمان شرف و بزرگي يابد.

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (2)

  1. نظرات آرشیو

سلام.میخواستم تعبیر خوابم رو بدونم.در خواب دیدم مردیو که دوسش دارم دارم میبوسم ناگهان باد سردی آمد و مارو از هم جدا کرد به من بگین تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم ،دیوی با من دوست بود مرا یاری میکرد یک اسب تیره رنگ برایم محیا کرد و با هم سوار بر اسب رفتیم کاری انجام دهیم گفت اول ناهارت را بخور بعد رفتیم یک جن برای من مرغی بزرگ درست کرد و دیو برای من اورد و من خوردم دوباره سوار بر اسب شدیم و رفتیم که کار انجام دهیم ناگهان احساس کردم اطرافم پر از جن است شروع کردم بلند بلند سوره ی حمد و با ایته و الکرسی را خواندم که ناگهان بادی شدید شروع به وزیدن کرد با دیو رفتیم و پایه های خانه ی دیو را سفت گرفتیم که باد مارا نبرد باد انقدر شدید بود که من رو هوا بودم ولی خودمو سفت به پایه ی خانه گرفته بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

پنج شنبه، 23 دی 1395
insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب

پنج شنبه، 23 دی 1395