جمعه, 10 اردیبهشت 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب باران -بارش

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: باران درخواب رحمت و بركت بود از خداي تعالي بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب ديدن باران به وقت خويش نيكوتر است به وقتي كه مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانكه بر يك جا باران سخت مي باريد و جز آنجا جاي ديگر نباريد اين چنين، دليل كند بر رنج و بيماري بر اهل آن موضع و سختي كه به ايشان رسد. اگر بيند كه باران آهسته مي باريد، دليل كند بر خير و منفعت اهل آن موضع. اگربيند كه اول سال يا اول ماه باران باريد، دليل كندكه در آن سال يا در آن ماه فراخي و نعمت زياد پيدا شود. اگر بيند كه باران تيره و سخت بود كه مي باريد، دليل كند بر بيماري كه در آن هلاك شود.

محمدبن سيرين گويد: اگر بديد كه باران سخت نه به وقت خويش مي باريد، دليل است كه در آن ديار، لشكر رنج و بلا رسد و اگر بيند كه با آب باران مسح مي كرد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند كه باران بر سر وي مي باريد، دليل بود كه به سفر رود و با سود و منفعت بازآيد.اگر بيند كه باران بر سر مردمان چون طوفان مي باريد، دليل بود كه در آن ديار مرگ مفاجات پديد آيد. اگر بيند كه از هر قطره باران آواز همي آيد، دليل است عزت و جاه او زياد شود. اگربيند باران عظيم مي باريد، چنانكه جوي ها از آن روان شد و زياني بدو نرسيد، دليل كه پادشاه تعصب كند وشر وي از خود بازدارد و اگر بيند از آن جوي ها نتوانست گذشت، دليل كه شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بيند كه آب از هوا همي آيد. به كردار باران، دليل است كه عذاب حق تعالي و بيماري در آن موضع پديد آيد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند به جاي باران انگبين همي باريد، دليل كه نعمت و غنيمت در آن ديار بسيار باشد و هر چيز كه بيند كه از آسمان مي باريد تاويلش از جنس آن چيز بود. اگر بيند كه آب باران صاف و روشن بود، دليل كه بر قدر آن خير و راحت بدو رسد. اگر بيند كه آب باران تيره و ناخوش بود، دليل كه بر قدر آن رنج و بيماري كشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: بركت. سوم: فرياد خواستن. چهارم: رنج و بيماري. پنجم: بلا. ششم: كارزار. هفتم: خون ريختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان يافتن. يازدهم: كفر. دوازدهم: دروغ.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: باران در بيداري و در زندگي روزمره ما موجب خير و برکت و نعمات الهي است. در خواب نيز چنين حالتي دارد مگر در چند مورد استثنائي . عده اي از معبران سنتي عقيده دارند باران در خواب غم است. خانم ايتانوس يوناني عقيده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببينيد زير باران ايستاده ايم. باران ملايم و دلپذير در خواب ما مخصوصا اگر در فصلي باشد که انتظارش را داريم بسيار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتي است. مشاهده باريدن باران نيکو است مشروط بر اين که باران همه جا فرو بريزد. اگر در خواب ببينيد که مثلا پشت پنجره ايستاده ايد و مي بينيد که باران مي بارد و در همه جا يکسان فرو مي ريزد بسيار خوب است ولي اگر در همين حالت ببينيد که فقط در خانه شما باران مي بارد و بام و در خانه هاي ديگر خشک است خوب نيست زيرا اين باران اختصاصي در هر حالتي باشد از آمدن يک اندوه و غصه خبر مي دهد. در اين موقعيت که باران فقط در خانه شما مي بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشيد. ابن سيرين مي گويد اگر بيننده خواب ببيند که باران در اول سال يا اول ماه مي بارد در آن سال يا آن ماه نعمت فراوان مي شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سيل آسا باشد خوب نيست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوري که در خواب احساس کنيد به صورت و سر شما مي خورد از يک حادثه بد خبر مي دهد مخصوصا روي سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد ميمون ندانسته اند. همين طور است اگر بيننده خواب ببيند که باران مي بارد اما رنگ قطرات آن تيره است يا اصولا رنگ طبيعي ندارد اين باران از بيماري بيننده خواب خبر مي دهد و چنان چه شما ايستاده باشيد و ديگري را دست خوش چنين باراني ببينيد آن شخص بيمار مي شود و اگر آن شخص که زير باران است مجهول باشد يکي از نزديکان شما طعمه بيماري مي شود. مشاهده باران بي وقت نيز در خواب نيکو نيست. مثلا در گرماي قلب الاسد که نزديک کولر يا در فضاي آزاد و روي پشت بام و در پشه بند خوابيده ايد ببينيد باران مي بارد. اين خواب به شما خبر از غمي مي دهد که بيشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببينيد که باران روي محله يا شهر مي ريزد. اگر در خواب ببينيد که باران مي بارد و شما با آب باران( از ناودان يا آبي که در گودال هاي زمين جمع شده) دست و روي خود را مي شوئيد بسيار خوب است و شما را از سعادتي نزديک مطلع مي کند. از اين خوب تر آن است که در خواب ببينيد با آب باران وضو مي گيريد. معبران اسلامي نوشته اند که گيرنده وضو با آب باران به زيارت حج مي رود يا به زيارت اعتاب مقدس توفيق مي يابد اما به طور کلي دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ايمني است و رهائي و نجات از نگراني و ياس و چنان چه از آن بنوشيد دين خويش را مي پردازيد. اگر در خواب ببينيد باران طوري به شدت و به حدت مي بارد که رهگذران و مردم از بيم آن مي گريزند و سر پناه مي جويند دليل بر آن است که براي آن مردم حادثه اي غير قابل پيش بيني اتفاق مي افتد. اگر باران طوري مي بارد که سر و روي و لباس و کفش شما را خيس مي کند به سفر مي رويد و از اين سفر سودي عايدتان مي گردد. اگر در خواب بينيد که باران مي بارد و شما صداي ريزش آن را مي شنويد و از شنيدن آن خوشتان مي آيد و لذت مي بريد صاحب عنوان و شهرت و آوازه مي شويد و چنان چه از شنيدن صداي آن خوشتان نيايد خواب بي اثر است و بي تفاوت.

لوک اويتنهاو مي گويد :

باران : استفاده ، سود

بوران : بهبودي در اوضاع

باران و آفتاب با هم : يک تحول خوشايند اتفاق خواهد افتاد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن باران ايمني و فراخي بود

نظرات  

 
+34 تعبير خوابGuest شنبه 06 شهریور 1389 ، ساعت 08:47
با سلام
1- من خيلي در خواب مي بينم كه نماز جماعت شروع شده و من به نماز نميرسم( يا دارم وضو ميگيرم يا به دنبال مهر هستم يا دنبال جا ميگردم).
2- خيلي در خواب مي بينم كه مقابل نامحرم بي حجاب هستم.
3- خيلي در خواب مي بينم كه كنار دريا يا كنار آب هستم و آب ناگهان به سمتم مي آيد گاهي نزديك است غرق شوم و گاهي نجات پيدا مي كنم.گاهي خيس ميشوم و گاهي در آب راه ميروم.
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبير خوابنور دوشنبه 23 مرداد 1391 ، ساعت 13:47
با سلام در مورد خواب اول من هم آن را دیده ام از صاحب فضلی سوال کردم گفت نشان از خودخواهی دارد.
در مورد دوم نظر شخصی بنده این است که شما اگر اندکی با خود روراست باشید خیلی با حجاب تعریف شده در عرف احساس راحتی ندارید.
د ر مورد سوم آب به تعبیری علم است بد نیست در آن خیس شده یا قدم بزنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خوابفاطمه -ش شنبه 09 بهمن 1389 ، ساعت 09:28
باسلام
من خوابی دیده ام که امیدوارم بتوانید تعبیرش کنید من برادر نادانی دارم که گه گاه برای خودش مشکلاتی را از سر نادانی وبی عقلی ایجاد می کند ،در خواب دیدم در بالکن خانه مان دراز کشیده ام دستم را زیر چانه ام زده ام ودارد به شدت باران می بارد ومن باران را تماشا می کنم ودارم دعا می کنم که برادرم اهل شود واز خدا می خواهم که هدایتش کند وبه خواهد ومادرم هم می گویم که بیاید دعا کنید زیر باران دعا می گیرد خیلی ممنون می شوم اگر تعبیرش را به ایمیلم بفرستین 0
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 tabir khab bad va baran shadidsara شنبه 30 بهمن 1389 ، ساعت 07:36
سلام.من خواب ديدم که باران شديدی می باريد همچنین باد شديدی هم می وزید به طوری که خانمان پر آب شده بود ولی سيل نبود و يک مرغ را هم ديدم که برای آنکه خيس نشود به داخل اتاقمان آمده بود. لطفا تعبيرش را به ايميلم بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بارانسمیر چهارشنبه 11 آذر 1394 ، ساعت 04:26
من خواب باران شدیدی رو دیدمکه همه جا ميومد ولی در و پنجره اتاق خودمم باز بود و همه جارو خیس کرده بود بارون شدید بود ولی سیل آسا نبود لطفا تعبیرش رو به آییمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بارانmarjan چهارشنبه 04 اسفند 1389 ، ساعت 13:57
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 re: تعبير خوابdiana سه شنبه 17 اسفند 1389 ، ساعت 18:55
سلام.من خواب دیدم که با هلیکوپتر پرواز کردم.4 نفر بودیم.من میترسیدم.اما پرواز کردیم.هوا مه بود و من به خلبان گفتم امکان داره به جایی برخورد کنی و اون گفت نه نترس.ما به راحتی رسیدیم .من رفتم خونه اماهوا بارونی بود.بارون شدیدی میومد.مامان من توی بارون بود و داشت خیس میشد که من گفتم بیا تو خیس میشی.شب بود و بارون با دونه های درشت. میشه تعبیر خواب منو برام ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: re: تعبير خوابىار یکشنبه 04 آبان 1393 ، ساعت 08:45
اصولا خوابهاى که لوازم امروزى توش هست معنى ندارد بخصوى که مامانتون هم سوار نبوده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 وضودینا سه شنبه 16 فروردین 1390 ، ساعت 08:51
سلام تا کنون سه بار در خواب دیده ام که وضو می گیرم تا به مسح پا میرسم آب وضو خشک میشود و نمی توانم مسح را درست انجام دهم .


با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: وضوعطيه سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 01:51
شايد تعبيرش اين باشد كه از سهم آب بيشتر از پولي كه ميدهيد استفاده ميكنيد ، مثلا اگر در آپارتمان زندگي ميكنيد پول آب را نميدهيد و يا كمتر ميدهيد و يا آبي كه استفاده ميكنيد بيشتر از پولي است كه بايد بدهيد و يا جايي آب به هدر ميرود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پری چهارشنبه 24 فروردین 1390 ، ساعت 19:29
سلام من خواب دیدم که باران گرم میبارید و از شدت ترس به داخل خانه آمدم و منتظر اتفاق دیگری بودم.انگار که آخر زمان بود!
ممنون اگر تعبیرش را به وبلاگم بفرستید.
www.pari905.blogfa.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 salamبیگدلی سه شنبه 31 خرداد 1390 ، ساعت 17:33
سلام من بین ساعت 3الی4 بعدظهر خواب دیدم هوا ارام بود کهبه یکباره باران شدیدی گرفت وبه سمت من امد وفقط من خیس شدم بعد ان سیل جاری شد ومن ازدور به ان نگاه میکردم.لطفا تعبیرش را به ایمیلم بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 سلامبیتا پنجشنبه 24 شهریور 1390 ، ساعت 17:19
من خواب دیدم که به همراه تعدادی از اقوام و پدرم و برادرم با ماشین خودمان به مسافرت رفتیم. ما به یک ویلا رفتیم در انجا من یکی از عموهام رادیدم و پسر همون عموم که ما باهاشون قهریم هرچه عموم با من حرف زد من جوابش را ندادم و بی محلی کردم و به اتاق دیگه ای رفتم و عموم گفت چرا جواب نمیدی با تو حرف می زنم بیتا.روی یک مبل نشستم و دیدم که پسر عموم امد نشت روی دسته ی مبلی که من نشسته بودمو هر چه با من حرف زد بهش بی محلی کردم وپدرم هم که انجا بود جواب سلام پسر عموم را داد پسر عموم وقتی دید جوابش را نمی دهم با ناراحتی رفت .و بعد ما با ماشین به سمت یک الاچیق رفتیم که شام بخوریم که من خانواده خالم را در اون الاچیق دیدم هوا هم ارام بود کمی دور میز در الاچیق نشستم اما بعد یکهو دلم خواست از انجا برم به ماشین .توی ماشین کمی پای من پیچید که یهو دیدم پسر خالم که امد گفت به من تکیه کن تا تو را ببرم به الاچیق من خیلی تعجب کردم که دست من در دست پسر خالم (اخه اون عشق زندگیم)که روی یک پله دوباره پام پیچید اما دوباره پسر خالم دست من را گرفت وگفت به من تکیه کن کمکت میکنم که من با کمک پسر خالم بلند شدم و ایستادم ودستم در دست پسر خالم بود که یکهو دیدم همه جا باران می اید و ما که خیس شده بودیم دو تایی با هم به سمت الاچیق و خانواده ها میرفتیم .
البته من این خواب را 1تا 3 بعد ازظهر دیدم .ممنون میشم تعبیر ان را به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دزدسارا پنجشنبه 07 مهر 1390 ، ساعت 11:29
سلام
خواب دیدم یکی با هلیکوپتر وارد خونمون شد اول فک کردم دزده ولی خواهرم بود! در اصل یه دزد بود که قیافش عین خواهرم بود دزد چیزیو ندزدید ولی من میترسیدم بعد رفت! وقتی رفت پلیس ها اومدن گفتن تو شهر خیلی دزد زیاد شده خونه شمارم دزد زده؟ منم گفتم اره ولی فرار کرد...شهر پر از بالن بود اخه دزدا با بالن فرار میکردن!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Guest چهارشنبه 04 آبان 1390 ، ساعت 08:54
من در خواب میدیدم باران شدیدی می بارد و من تماشا می کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 Guest سه شنبه 08 آذر 1390 ، ساعت 08:26
سلام
براي حاجتي دو سال است كه سخت به درگاه خدواند دعا مي كنم ، در خواب ديدم كه زير باران راه مي رفتم و براي همان حاجتم دعا مي كردم ( فكر مي كنم شب بود و هوا تاريك بود) و در همان حالت به اين موضوع آگاهي داشتم كه احتمال برآورده شدن دعا زير باران بيشتر است.
لطفاً در صورت امكان تعبيرش را برايم ارسال كنيد.
متشكرم :oops:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ع سه شنبه 11 فروردین 1394 ، ساعت 21:32
منم دقیقا همین خواب دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ع سه شنبه 11 فروردین 1394 ، ساعت 21:33
خواهشا تعبیرشو برای منم بفرستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشمن پنجشنبه 10 فروردین 1391 ، ساعت 19:28
من همش در خواب وقتی که از مجلس ختم بیرون می آیم کفشهایم را پیدا نمی کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشمحمد سه شنبه 13 تیر 1391 ، ساعت 22:26
سلام. ظهر خوابیده بودم، تو خواب دیدم که بالای یه ساختمون چند طبقه سیمانی قدیمی خالی از سکنه بودم که یه جاهاییش هم خراب شده بود ، بعد یه بارون گرم به شدت شروع به باریدن کرد من هم از بعداز اینکه یه کمی زیر بارون موندم و خیس شدم، از ترس اینکه ساختون خراب نشه و من بیافتم، سریع به طبقات پایین رفتم .لطفا" تعبیرش رو برام به ایمیلم بفرستین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ابفهیمه شنبه 28 مرداد 1391 ، ساعت 07:23
در خواب میبینم که یک نا محرم اشنا حمام می کند من بر سر او با کاسه اب میریزم ممنون میشم که اگه تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر بارانزینب سه شنبه 07 شهریور 1391 ، ساعت 04:16
با سلام
من خواب دبدم باران بسیار شدید ولی زلال بود می بارید طوری بود که هیچ جا دیده نمی شد ومن فرار می کردم که خیش نشوم ولی کاملا خیس شدم لطفا تعبیر کنید وبه /ادئرس ایمیل زیر بفرستید 91/6/7
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بارانفاطمه چهارشنبه 15 شهریور 1391 ، ساعت 04:57
من خواب دبدم باران شدید ولی زلال بود می بارید ومن دویدم که خیش نشوم ولی خیس شدم لطفا تعبیر کنید وبه /ادرس ایمیل زیر بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبير خوابزهرا شنبه 29 مهر 1391 ، ساعت 08:14
من خواب ديدم باران شديدي مي باريد به طوري كه از سقف به داخل خانه مي ريخت و من كمي نگران ولي بقيه اعضاي خانواده نگران نبودند ممنون ميشم اگه خوابمو تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 باران نم نم بعد شدیدباقطرات درشت ولی زلالمریم پنجشنبه 02 آذر 1391 ، ساعت 17:45
سلام من خواب دیدم که مت و خواهر بزرگترم در یک جاده اسفالتکه دو طرفش درخت یاس بود راه مر یرفتیم بعد باران نم نم در نزدیک غروب بود امد بعد شب شد وباران شدید با قطرات درشت وزلال به پشت در خانه یکی از همسا هایمان رفتیم درو باز نکردن بعد نشستیم پشت درش بعد بارون بند اومد گل های یاس در اومده بودن من رفتم بهشون دست زدم بعد یه مرده از یه خونه کوچیک از توش در اومد دست اونم چند تا شاخه یاس تازه بود بعد به منم گفت اگه میخوای بکن منم برای اون همسایمون کندم خیلی هم خوش حال بودم و لبخند میزدم اینم موقع قبل از اذان صبح دیدم خواهش میکنم به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابسیدحتمید چهارشنبه 08 آذر 1391 ، ساعت 09:57
خواب دیدم که ازسقف خانه آب مثل باران به داخل خانه می ریزد ولی هیچ گونه ضرر و زیانی به ما نمی رساند و صدمه جانی هم ندارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب باران و رقصیدنترنم یکشنبه 17 دی 1391 ، ساعت 07:49
سلام من در تاریخ 17 دی بین ساعت 10تا 10:30صبح خواب دیدم که در فضایی باز با دوستانم و عده ای عریبه و یک فامیل در حال رقص و پای کوبی هستیم که باران شروع به باریدن میکند باران تند بود اما طوفانی نبود آب باران روشن بود زمبن از آب پر شده بود اما نه به صورت سیل.با شروع باران همه رقص رو رها کردیم و به آرامی از اون محل رفتیم .خواهش میکنم تعبیر خواب من رو بدهید .با تشکر فراوان از شمد و سایت خوبتون 
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخوابثنا جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 08:19
باسلام خواهشاخواب مراتعبیرکنیدوبه ایمیلم بفرستیدخواب دیدم دریک روزافتابی ازپشت پنجره به بیرون نگاه میکنم وازاینکه زمستان است وهنوزباران نباریده غمگینم ناگاه اسمان ابری میشودوباران میباردباران شدت میگیردوتمام خانه هاراتاسقف سیل فرامیگیرداب خروش وامواج زیادی داردوقرمزمیشودن اگاه موادمذاب بااب قاطی میشودوباتمام قدرتش به خروش درمیایدوطوفان هم میایدوقسمتی ازسقف خانمان ترک میخوردبسیارترسی ده بودم وبرادرم رادراغوش گرفته بودم وروی زمین خوابیده بودم وپشت سرهم میگفتم یارسول ا...ناگهان همه خانه هاشروع به خرابی کردندومن همانطورکه ذکرمیکردم ازخواب بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشsara شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 09:02
خواب دیده ام برپشت بام خانه یمان ایستاده ام یک دفه یک باران شدید آمد که کوچه پر از آب شد و به یک باره باران قطع شد وآب جمع شده خشک شد . خ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 درخواست تعبیرفادیا یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 03:31
سلام.

من خواب دیدم که بارن گرم وملایمی از اسمان میبارید و مرا خیس میکرد. این گرم بودنش نگرانم می کنه چون غیر طبیعیه . لطفا حتما تعبیر شو رو برام ارسال کنید . ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 باران گرمپبام چهارشنبه 10 مهر 1392 ، ساعت 15:52
سلام خواب دیدم باران گرم مثل این که تابستانی است یا در منطقه گرمسیری و طوری ولرم بود که سختمان نبود وجالب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 درخواست تعبیرفادیا یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 03:34
سلام من خواب دیدم که بارن گرم از اسمان میبارید ومن رو خیس میکرد .خواب رو در یک شب زمستانی دیدم.لطفا تعبیرشو رو برام بفرستید ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 باران شديدسميه یکشنبه 29 بهمن 1391 ، ساعت 02:34
من نواب ديدم باران خيلي شديدي ميباريد،بعضي وقتا كم ميشد همونكه من ميرفتم زيرش شدت ميكرفت،خيلي شديد بود،بعضي وقتاشم عين تكرك سفت بود
البته من مدرسه نميرم ولي تو خوابم لباس مدرسه منو خواهرم بيرون بود،وقتي اوردم خونه زياد خيس نبود.
لطف كنيد تعبيرشو زودتر به ايميلم بفرستيد،با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 باران شدیدسارا یکشنبه 13 اسفند 1391 ، ساعت 06:11
سلام
من خواب دیدم که داشتم توی دریای خیلی کثیف شنا میکردم و میدونستم که به یه جای خیلی قشنگ قراره برم بعد رسیدم به یه دشت خیلی قشنگ تا دشت رو دیدم شروع کردم به دویدن و خوشحالی و همون موقع یه بارون خیلی شدید اومد منم از خوشحالی زیر بارون میدویدم و شاد بودم در ضمن من نمیتونم بدوم پام مشکل داره ، و هوا تاریک بود ولی در عین تاریکی همه جا زیبا بود.
ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگید ، با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سعیدهپتو باران پنجشنبه 30 خرداد 1392 ، ساعت 08:03
سلام.خواب میبینم که مادرم به من میگه قبل رفتنم یه پتوی سنگین بده چون قبلی نازک و سبک.منم پتوی که میخام بهش بدم لحافش پاره که شروع به دوختنش میکنم با خودم میگم اشکال نداره یکم منتظر میشه تو ماشین.بعد حرکت میکنیم با هم به همون جا میرسیم که اونجا بارون اومده تموم شده منم شروع به کشیدن ابها با جارو برقی میکنم بعد چند دیقه خسته میشم بعد ول میکنم.در ضمن مادرم چند مدت مریض ممنون میشم خوابمو تعبیر کنین مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بارانپریسا چهارشنبه 09 مرداد 1392 ، ساعت 22:24
سلام
خواب دیدم باران میاید و من دنبال لباس و کفش مناسب باران میگشتم.
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 وضوپارسا شنبه 26 مرداد 1392 ، ساعت 01:28
سلام. من در خواب دیدم وضو میگیرم و در حال شستن دست راست هستم. آب را می ریزم تا به شستن انگشت ها می رسم خشک شده و نمی توانم دست راستم را بشویم. دوباره تکرار کردم و دوباره خشک شد. لطفا با ايميل تعبیرش رو بهم بگید. تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 همسرم بی حجاب بود!سعید یکشنبه 24 شهریور 1392 ، ساعت 01:38
سلام
تا الان 3 بار خواب دیدم که با همسرم ( نامزدم ) جایی هستم و اون جلوی چشمان من و در مقابل نامحرم حجابی بر سر نداره!
این خواب ها رو 3 بار و در جاهای مختلف دیدم!
طوری که دیگه بدجور ذهن منو آشفته کرده. لطفا اگه میشه حتما تعبیر این خواب رو دقیق بگید. ممنون میشم .
یا حق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بارانnasibeh یکشنبه 28 مهر 1392 ، ساعت 05:08
با سلام
من متاهلم و خواب دیدم فرزند پسری دارم که در اغوشم خوابیده خواستم به همراه همیرم مهمانان را بدرغه کنم که باران شروع به باریدن به آرامی بر سرنان کرد من شالم را روی سرش نگه داشتم تا سرما نخورد و دویدم تا به خانه برم
اما از خانه به اشتباه گذشتم و خواستم برگردم مسیر اشتباه را بیدار شدم
بین ساعت شش نیم تا هفت و بیست دقیقه صبح خواب دیدم
و هنوز عروسی نگرفته ایم
لطفا به ایمیلم تعبیرش را ارسال کنید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بارانnasibeh یکشنبه 28 مهر 1392 ، ساعت 05:13
با سلام
من متاهلم و هنوز عروسی نگرفته ایم
خواب دیدم فرزند پسری دارم که در آغوشم خوابیده
با همسرم به بدرغه ی مهمانان رفتیم که باران آرام شروع به باریدن گرفت
من از آنان جدا شدم پ برگشتم و برای اینکه پسرم سرما نخورد شالم را روی سرش نگه داشتم و دویدم اما از خانه گذشتم و خواستم که برکردم از خواب بیدار شدمساعت 6:30 تا 7:20 صبح این خواب را دیدم
لطفا تعبیرش را برایم میل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بارش بارانکوثر یکشنبه 12 آبان 1392 ، ساعت 07:01
سلام.بارش بارانی که تو خواب دیدم اود توی خونه و همه جا خیس شد....تعبیرش چیه؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشسجاد یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 11:17
من خواب دیدم از آسمان کاه می‌بارد تعبیر این خواب چیه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشnooria شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 17:05
salam
man khab didam ke dar khane bodam yek dafe baran gerft man ham dar va panjare ra bstam ama ta ghab az inke bebandam yekam abe baran az panjare be dazel amade bod va ta raftam dare balkon ra ham bebandam yekam abe baran dakhele khanera khos karde bod lotfan age mishe javabe tabire kahabm ra baram befrestin chn dafe pich javab nadadi mamnun
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 وضوروح اله جمعه 06 دی 1392 ، ساعت 03:03
سلام من مثل خواب بعضی عزیزان که موقع مسح پا یاشستن دست آب خشک میشه چند بار دیدم لطفآ برام تعبیر کنید چون کم به ایمیلم سر میزنم وپره تبلیغاته همینجام بگید ممنون میشم 09389783482
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب دگرگونی جهان!الهام جمعه 18 بهمن 1392 ، ساعت 08:44
سلام.اگه میشه خوابم را تعبیر کنید و به ایمیلم بفرستید.: خواب دیدم ابتدا در آسمان دو تا ماه بود یکی پررنگ یکی ماه کمرنگ..انگار همه جهان عوض شده بود دو نفر اخبار دگرگونی جهان رو به ما میگفتن مثلا گفتن تا چندلحظه دیگه باران سخت و شدیدی میبارد و یهو اینطور شد..بعد کم کم در خواب دیدم که زبان نوشتاری قرآن عوض شد.قرآن رو همینطور میخواندیم ولی طرز نوشتنش عوض شد!!! .... اگه میشه خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبيرخوابسان جمعه 18 بهمن 1392 ، ساعت 14:53
تعبیرخواب نشتی دادن سقف خونه از بارندگی ؟ممنون ازلطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بارانپرناز یکشنبه 17 فروردین 1393 ، ساعت 10:17
سلام من خواب دیدم بارون کمی در حال بارش بود منم زیر بارون دستامو بلند کرده بودم سمت آسمون و از فاطمه زهرا(س) برای برآورده شدن یه حاجتم درخواست میکردمومیخواستم تعبیرشو واسم بفرستین.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشmonire سه شنبه 09 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:27
سلام خواب ديدم داره باران مي آد من به خواهرم دنبال يك جاي مي گذشيم وقتي مي ريم تو خونه بر مي گرديم باران بند مي آد و يك جاهاي از زمين خشك شده و يك جاهي از زمين هنوز پر از آب است و هوا آفتابي شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابآرش شنبه 20 اردیبهشت 1393 ، ساعت 15:38
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم باران شدیدی میبارید فکر کنم تو فصل بهار بود تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشحنانه سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:07
سلام من در خواب دیدم که باران شدیدی گرفت وقسمتی از سقف خانه مان شکافته شد واب زیادی از ان میریخت وما که وحشت کرده بودیم میگفتیم این خانه دیگه داره فرو میریزه وبهتره دیگه خونمون رو عوض کنیم و برداشتیم رفتیم خونی خاله ام تا یه خونه کرایه کنیم ...خواهش میکنم جوابش رو برام ایمیل کنید تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 باران و دعاپرناز یکشنبه 04 خرداد 1393 ، ساعت 05:02
سلام من خواب دیدم واسه حاجتی که یک ساله تو بیداری دعا میکنم در خواب زیر بارون ایستادم و دعا میکنم و از فاطمه زهرا میخوام که حاجتمو بده .لطفا تعبیر خوابمو به ایمیلم بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 sajjadsajjad سه شنبه 20 خرداد 1393 ، ساعت 11:37
سلام من با يک دختري۵سال بود دوست بودم بعد جدايي در خواب ديدم که دست همو گرفتيم و راه ميريم هيچي بهمديگه نميگفتيم تا اينکه آسمون شروع به باريدن کرد من با تعجب به آسمان نگاه کردم ابراي سياه و تيره بودن اصلا دوس دخترم تعجب نکرد انگار از اين اوضاع آگاه بود که ميخواد بارون بباره خواهش ميکنم تعبيرشو بهم بگين sajadalizade2@g mail.com
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام من خواب ديدم كه لباس سفيد عروسى به تن دارم و باران هم زياد اما نرم ميبارد و گرم هست من همش طرف يك مسير ميدوم ميرم بعداً متوجه ميشوم كه جاهاى ديگر باران نيست فقط انجا كه يكى به من گفت اين باران نيست فلان شخش اين باران را براى تو آورده كه برام خيلى جاسيده بهار چهارشنبه 04 تیر 1393 ، ساعت 05:29
سلام من خواب ديدم كه لباس سفيد عروسى به تن دارم و باران هم زياد اما نرم ميبارد و گرم هست من همش طرف يك مسير ميدوم ميرم بعداً متوجه ميشوم كه جاهاى ديگر باران نيست فقط انجا كه يكى به من گفت اين باران نيست فلان شخش اين باران را براى تو آورده كه برام خيلى جالب بود نميدانم كه معنى اش چيست اون باران به اون زيادى اما نرم و آرام ميباريد آن هم كه از طرف يك شخص ديگر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام من خواب ديدم كه لباس سفيد عروسى به تن دارم و باران هم زياد اما نرم ميبارد و گرم هست من همش طرف يك مسير ميدوم ميرم بعداً متوجه ميشوم كه جاهاى ديگر باران نيست فقط انجا كه يكى به من گفت اين باران نيست فلان شخش اين باران را براى تو آورده كه برام خيلى جاسيده بهار چهارشنبه 04 تیر 1393 ، ساعت 05:30
لطفاً تعبير اش را به ايميلم بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب بارش خونشهره پنجشنبه 19 تیر 1393 ، ساعت 14:04
خواب دیدم یک مردی که ریش سفید هیت امام حسین بود گفت ک من خاستم بچمو قربانی امام حسین کنم که از امام حسین برام نشانه امدو بعد حاجت روا شدم بعد منم گفتم یا امام حسین پس دوستم نداری ک جواب منو نمیدی یدفعه باران خون بارید وفقط من قطرات باران را خون میدیدم واندکی از مردم منم پرچم یا حسین دستم میدویدو می گفتم الله اکبر یا حسین که کم کم خون تبدیل به باران شد ممنون میشم تعبیرش رو برام ایمیل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشmohadese جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 17:56
سلام من خواب دیدم باران شدیدی میاد و من زیر باران با ناراحتی دارم راه میرم تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشبهار جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 22:53
باسلام.من خواب دیدم که در فضای بازی که برایم ناآشنا بود ایستاده بودم باران اسیدی به شدت میبارید سوزش آن را روی پوستم احساس میکردم همه در حال فرار بودند عده ای فریاد میزدند آن اسید پیشرفت میکرد و به استخوان میرسید،لطفأ تعبیرش را بگویید.باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 باران و پر شدن جویبار هاماندانا چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 08:49
سلام ٰ من دیشب دو بار خواب باران دیدم. فکر کردم چون دوبار خواب دیدم اتفاقی نبوده. در خواب اولی پدرم ( 6 سال پیش ) فوت شده هم کنارمان بود. بنظر می رسید من و برادر و پدرم در یک روستا زیر یک آلاچیق بودیم که باران شروع شد. باران نم نم بود ٰ پشت سرمان در یک سطل فلزی آتشی روشن بود که ناگهان لباس برادرم از آن شعله ور شد ولی بدون اینکه اتفاقی بی افتد پدرم آن را از تن برادرم در آورد. و هیچ مشکلی پیش نیامد. من از زیر آلاچیق که بیرون رفتم باران بند آمد و حتی زمین ها هم کاملا خشک شد.
در خواب دومم خواب دیدم عروسی یکی از فامیل هایمان رفته ایم ( چند روز دیگر واقعا عروسی اش است) همه در داخل ساختمان مشغول پایکوبی هستند من و چند نفر دیگر کنار ایستاده ایم و بارش باران را نگاه می کنیم. باران شدیدی می بارید و همه ی جویبار های جلوی ساختمان پر از آب شده بودند. به طوری که نمی شد از آن عبور کنیم.
این خواب ها واقعا ذهنم رو مشغول کردن ٰ واقعا لطف می کنید تعبیرش رو به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بارانمرجان یکشنبه 12 مرداد 1393 ، ساعت 14:58
سلام من خواب دیدم که در فصل تابستون در اتاق خوابیدم بعد بیدار میشم میبینم از یکی از پنجره هامون داره آب میاد داخل و یه خورده خونه خیس شده بود بهم گفتن داره بارون میاد و منم صداش رو شنیدم و من خیلی خوشحال شدم و به همسرم گفتم بیا بریم تو بالکن بارون رو نگاه کنیم و همین کار رو هم کردیم و از دیدنش لذت میبرم بعد رو کردم به همسرم و بهش گفتم امسال خیلی بارون میاد چون از الان که مرداده شروع به باریدن کرده شاید هم زمستون سیل بیاد. لطفا تعبیرش رو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشمنا سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 12:42
من خواب دیدم زیر ی باران شدید منو مامانم گریه میکنیم این باران شدید تو خونمون میاد از همه جا میاد داخل رو سر ما ما هم داریم گریه میکنیم خواهشنا تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پرشدن استخر با اب باران و تخلیه انمحمد یکشنبه 16 شهریور 1393 ، ساعت 05:54
سلام
من خواب دیدم استخر خونمون خالی بود بعد بارون بارید و پر از اب شد وقتی بارون بند اومد اب بارونم از درپوش کف استخر تخله شد و خالی شد انگار از اول در پوش نداشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب باراناسد شنبه 29 شهریور 1393 ، ساعت 04:06
خواب دیدم پشت پنجره خانه خود ایستاده ام و باران شدید بر بام و حیاط خانه ما می بارد و در سمت چپ خانه و بیرون از خانه ما باران می بارید ولی در سمت شرق خانه ما از بیرون هوا افتابی بود قطرات باران طبیعی وشفاف بود و قبل از ان صدایی بزرگ شنیدم که در خواب به ون الهام شد که بادی شدید در سمت خانه و مغازه ام که کنارش هست می وزد در خواب حدس زدم صدا از سایه باین جلوی مغازه ام هست که قسمتی از ان را هم اکنون جدا کردم و روی سایه ببان کناری گذاشته ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب باراناسد شنبه 29 شهریور 1393 ، ساعت 04:21
همچنین در خواب صدای صاعقه را می شنیدم ولی صاعقه نمی دیدم و حس کردم رایانه ام سوخت و قطعه ای دیگر هم احتمالا سوخت ولی مطمئن نیستم که سوخته بود خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رو بهم بگین شاید بهم کمکی بکنه تا پیشگیری کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشنيما فارسي شنبه 05 مهر 1393 ، ساعت 05:41
سلام
من خواب ديدم همسرم با چادر خيلي نازك جلوي مردم راه ميره چادرشو گرفتم و كشيدم يه دفعه همه لباسهاش كنده شد وافتاد من در حالي كه بچه ام تو بغلم بود گريه ميكردم و طرف هر كي ميرفتم محلم نميگذاشت.
خواهش ميكنم تعبيرش كنين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشپانته آ سه شنبه 08 مهر 1393 ، ساعت 11:59
من زن بارداری هستم سه چهار بار هست درخوابم خواب باران وسیل وحتی آوارگی از ااز این باران میبینم تعبیرش چسیت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بارش بارانسیروس چهارشنبه 21 آبان 1393 ، ساعت 08:30
اگر کس رد خواب بیند که باران باریده وسقف خانه اش تماما چکه می کند و اساس و لوازم کلا در اب فرورفته اند ، تعبیرش چیست
با تشکر و قدردانی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشمسلم شنبه 01 آذر 1393 ، ساعت 05:07
سلام
من خواب دیدم باران میباره اب زیادی از کوه سرازیر شده و گل الود هم هست و همه جا رو اب گرفته کوچه خیابون حیاط. ولی باران اهسته و شفافه ممنون میشم تعبیرشو برام بذارید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ديدن مردهنيا دوشنبه 17 آذر 1393 ، ساعت 01:31
سلام من در همان شبي كه مادر همسرم فوت كرده بود خواب ديدم ايشان با لباس سفيد و محجبه مرا در آغوش گرفت و بدون كلامي حرف به روي من لبخند زد و با دست راست خود به نشانه آفرين بر پشت من زد به نظر شما تعبيرش چه ميتواند باشد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 باران و ریزش سقف خانه گذشتهآرزو دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 06:13
سلام
من خواب دیدم باران شدیدی می آید و من و خواهر و برادرانم خوابیده بودیم ناگهان سقف سوراخ شد و در ابتدا فقط آب در کنار رختخواب ریخت سپس قسمتهایی از سقف جدا شد و نزدیک بود به من بخورد . خواهرم دچار کمردرد شدید بود آن را به سرعت از اتاق خارج کردم و همه متواری شدیم پیش پدر و مادرم لطفا تعبیر خواب من را بگویید .
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بارانمحبوبه صیادی سه شنبه 23 دی 1393 ، ساعت 06:08
سلام .من خواب باران تندو سیل آسا رو دیدم که آب دریا شفاف و هوا کمی تاریک و مه الود بود
طوری بادان زوه بود که اون جایی که من بودم تمام مثل به دریا پر شده بود و من درون اب بودم و شنا میکردم .....
میشه جوابمو بدید
متشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بارش ناگهانی دریا از ابرسیاوش یکشنبه 12 بهمن 1393 ، ساعت 08:37
خواب دیدم دوست دخترم یه روز ابری رفت توی حیاط به من گفت بیا ببین چقدر قشنگ ابریه هوا یهو ابرا جمع شدن تیره و قلمبه قلمبه شدن و تو یه لحظه کل ابرا مثل دریا ریخت رو زمین و دوست دخترمو با خودش برد تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشنرگس دوشنبه 13 بهمن 1393 ، ساعت 04:44
سلام.من خواب دیدم خونه مامانم هستم و تو اتاق پشت پنجره فردی سبزپوش نشسته من حرف زدم و امام نقی بهش گفتم و سلام دادم و ایشون گفتن من امام رضا هستم خیلی ناراحت بودن و گفتن ازت خیلی دلخورم..بعد به سمت اسمون رفتن واسه بابا و مامانم تعریف کردم بعد بارون شدیدی اومد و ایشون دوباره زیر بارون اومدن و باهم حرف زدن منم ازشون معذرت خواستم و دلیل دلخوری رو پرسیدم.بارون کل صورت من و ایشون رو خیس کرد .میشه تعبیرشو بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشمحمد رضا یکشنبه 19 بهمن 1393 ، ساعت 06:59
سلام
من خواب دیدم در زیر باران شدید داشتم برای رفع مشکلاتم دعا میخاندم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بارش باراناحسان یکشنبه 19 بهمن 1393 ، ساعت 07:13
سلام لطفا اگر توانستین خواب مرا تعبییر کنین و ب ایمیل من بفرستین.من درخواب دیدم ک سقف خوانه امان سوراخ شده است و ب شدت از ان آب میریزد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشناشناس یکشنبه 26 بهمن 1393 ، ساعت 11:11
سلام، من خواب دیدم پرنده درشت وارد خونمون شده و من از ترسم اونو اون رو فراری دادم و رفت تو حیاط نشست و بعد مرد از خواب پریدم و مجددا خوابیدم این بار خواب دیدم که بارش باران به صورت ملایم و من زیر بارون دستام بردم بالا و دعا می کنم و اسم کسی. رو که مدنظرم بود میارم و این در حالی بود که می دونستم اون حاجتم غزیر ممکن براورده بشه و مرتب به خدا می گفتم ناامیدم نکن اما بعد که به اطرافم نگاه می کردم بارون قطع شده بود و زمین های اطرافم هم کاملا خشک بودن اصلا انگار بارونس نباریده باشه، لطفا تعبیر خواب منو بگید، ممنون .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشفائزه پنجشنبه 07 اسفند 1393 ، ساعت 06:47
سلام
من دیشب خواب دیدم که در بیرونم یک لحظه دیدم باران میبارد دستم را دراز کردم که قطراتش روی دستم بریزد قطرات باران هم خیلی شفاف بودو مثل یک الماس بود و من دعا کردم و هر چه قدر باریدن باران را تماشا میکردم سیر نمیشدم.
خواهش میکنم تعبیرش را بگویید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 باراننیلوفر پنجشنبه 07 اسفند 1393 ، ساعت 21:00
سلام
من خواب دیدم داره بارون شدیدی میاد منم تو صف نماز بودم و داشتم نماز میخوندم باران خیلی قشنگی بود
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بارانفریبا دوشنبه 17 فروردین 1394 ، ساعت 11:26
سلام ..خواب دیدم در جایی که شب خوابیدم بیدار شدم پنجره را باز کردم دیدم داره بارون میاد به خودم گفتم باید از آب بارون بخورم تا حاجت همیشگیم براورده بشه از پنجره دستمو دراز کردم آب جمع شده بارون رو خوردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارشش چهارشنبه 19 فروردین 1394 ، ساعت 01:39
سلام منم مثل دینا که وضو می گیرم و سریع آب وضو خشک میشه جوری که تا به مسح پا میرسم آب وضو خشک میشود و نمی توانم مسح را درست انجام دهم و برای همین از خیسی ابروهام کمک میگیرم ولی خشکی آب زیاده و اونم چیز زیادی نداره.خواهشا با ایمیل جوابمو بدید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب کلاس درسعباس پنجشنبه 03 اردیبهشت 1394 ، ساعت 10:49
با سلام من بیشتر اوقات در خواب مبینم که در کلاس درسم در دانشگاه و گاهی اوقات میبینم نزدیک امتحانات است و من دیر میفهمم و منو استرس میگیره ویا دیر به سر کلاس میروم ممنون میشم جواب بدید مچکرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب باران -بارششیما چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ، ساعت 20:47
سلام من خواب دیدم به همراه اقوام به سیزده بدر رفتیم که ناگهان از سمت شرق توده ابر عظیم و سیاهی رو دیدم و به اقوام و خانواده هشدار دادم که به سمت خونه برگردیم توی راه خونه باران تندی شروع به باریدن گرفت قطرات باران درشت و سیاه رنگ به صورتم میخورد که به طرز معجزه آسایی وارد خونه شدیم و پناه گرفتیم آخرین چیزی که از این خواب به یاد دارم اینه که لای پنجره رو باز گذاشته بودیم و نسیم ملایم و خنکی ازش وارد خونه میشد ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دعازیر بارانایسان دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ، ساعت 16:10
باسلام
بعدازظهر درخواب دیدم برای حاجتی که مدتی است درواقعیت برایش شدیدا دعا میکنم وازخدامیخواستم که درخواب برایم روشن سازد )زیرباران گریه کنان دعا میکنم باخلوص نیت تمام حاجت راازخدامیخواهم ودرخواب هم میگویم باران میبارد درهای رحمت خدا بازاست
اگرممکن است تعبیررابرایم ایمیل کنید باسپاس فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: دعازیر بارانیسرا شنبه 25 مهر 1394 ، ساعت 11:17
باسلام
مدتی است مشکلی دارم یکی از دوستانم خواب دیده زیر بارون به اتفاق هم برای آن مشکل دعا میکردیم لطفا تعبیرش را بیان کنید
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب باران وشنا کردن در آب بارانامیدفلاح جمعه 22 خرداد 1394 ، ساعت 21:24
باران می بارید آب باران که همراه گل ولای است جاری شده بود ومن در آن شنا می کردم البته شنا زیاد بلدنیستم و در خواب هم به صورت ناشیانه شنا می کردم.و غرق نشدم .با سلام3
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواببهار یکشنبه 24 خرداد 1394 ، ساعت 11:08
با سلام. خواهش میکنم تعبیر خواب من را بگویید.خواهش میکنم. من همیشه توی خواب هام لباسهام و کفش هامو به رنگ آبی میبینم. فقط آبی! تعبیرش چیه؟خواهششششششش شششششششش میکنم :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabire khabzahra yaqubi جمعه 23 مرداد 1394 ، ساعت 09:18
راستش من خواب دیدم که در جایی شروع به کار کردم و خیلی از این بابت خوشحالم اما از وقتی که من به آن فروشگاه رفتم اصلا هیچ مشتری به آنجا نیامد البته دلیلش رفتن من نبود به دلیل گران بودن بیش از حد اجناس بود تا اینکه هوا تاریک میشه یه خانم میان واسه خرید اما هنوز جنس اولم نگاه نکرده یه باران خیلی تند راه میفته که نه تنها بیرون هم همون توره اما از سقف مغازه هم به میزان باران بیرون آب میاد تو و اون خانم خیس میشه و فرار میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب باران به همراه سيلروشنا جمعه 13 شهریور 1394 ، ساعت 06:42
با سلام
در خواب ديدم زمانى كه در منزل مادرم به خاطر تدارك يك مهمانى مشغول نظافت بوديم باران با قطرات درشت شروع به باريدن كرد همه با اتفاق از پشت پنجره مشغول نگاه بوديم سيل به راه افتادو نگران خرابى منزل بوديم كمى دورتر كى امام زاده بود كه اصلا به دليل اختلاف ارتفاع سيل از آنجا عبور نمى كرد آرزو كردم كاش آنجا بودم در همين اثنى باران قطع و خطر سيل مرتفع و خيلى نامحسوس آثار خور شيد نمايان شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 baronmahsa چهارشنبه 01 مهر 1394 ، ساعت 07:38
من امروز نزديك صب خواب ديدم تو كوچمون به در و ديوار يه عالمه پارچه مشكي زدن يه عده مردم زيادي هم تو خيابون هستند يه دفعه شروع شد بارون باريدن اول آهسته و نم نم و بعد تند تند در حدي كه تكه هاي بزرگ يخ از آسمون ميباريد تو همين لحظه داييم كه فوت شده اومد زير بارون من تو اتاقم بودم و از پنجره تماشا ميكردم به من يه علامت لايك نشون داد و بعد از خواب پريدم
ميشه تعبيرشو بگيد بهم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحدیث جمعه 10 مهر 1394 ، ساعت 07:54
سلام. میشه حتما کمکم کن و تعبیر خوابم رو بهم بگین چون خیلی برام مهمه و مبهمه. من دیشب خواب دیدم که داشت بارون شدید میومد خیلی شدید جوری که حتی یه یلحظه هم کم نمیشد بعد من یادم افتاد که زیر بارون دعاکردن دعا مستجاب میشه بعد رفتم زیر ببرون شدید که داشت میومد نشتم و اون دعایی که میخواستم رو کردم بعد بلافاصله و سریع بعداز دعا کردنم خیلی سریع بارون بند اومد و سریع هوا آفتابی شد جوری که خودم تعجب کردم. میشه تعبیرش رو بهم واضح بگین چون خیییلی برم مهمه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحدیث جمعه 10 مهر 1394 ، ساعت 08:01
سلام میشه تعبیر خواب منو حتما بهم بگین چون خیلی مهمه. ممنون. من دیشب خواب دیدم که داشت بارون شدید میومد خیلی جوری که تا حالا بارون انقدر شدید ندیده بودم . بعد یادم اومد که زیر بارون دعا کردن اجابت میشه بعد رفتم نشتم زیر بارون شدیدی که داشت میومد و دعا کردم و اون حاجتی که از خدا میخواستم و بران خیلی مهم بود و گفتم و دعا کردم و بعد بلا فاصله بعداز دعا کردن درجا و سریع بارون بند اومد و قطع شد هوا خیییلی سریع افتابی شد خیلی سریع جوری که خودم تعجب کردم. میشه لطفا تعبیرش رو واضح بهم بگین برام خیلی مهمه. ممنوون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب باران دعا وآفتابحدیث جمعه 10 مهر 1394 ، ساعت 08:11
سلام م میشه تعبیر خواب منو حتما بهم بگین چون خیلی مهمه. ممنون. من دیشب خواب دیدم که داشت بارون شدید میومد خیلی جوری که تا حالا بارون انقدر شدید ندیده بودم . بعد یادم اومد که زیر بارون دعا کردن اجابت میشه بعد رفتم نشتم زیر بارون شدیدی که داشت میومد و دعا کردم و اون حاجتی که از خدا میخواستم و بران خیلی مهم بود و گفتم و دعا کردم و بعد بلا فاصله بعداز دعا کردن درجا و سریع بارون بند اومد و قطع شد هوا خیییلی سریع افتابی شد خیلی سریع جوری که خودم تعجب کردم. میشه لطفا تعبیرش رو واضح بهم بگین برام خیلی مهمه. ممنوون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب دعا و بارش بارانحدیث جمعه 10 مهر 1394 ، ساعت 08:36
سلم م میشه تعبیر خواب منو حتما بهم بگین چون خیلی مهمه. ممنون. من دیشب خواب دیدم که داشت بارون شدید میومد خیلی جوری که تا حالا بارون انقدر شدید ندیده بودم . بعد یادم اومد که زیر بارون دعا کردن اجابت میشه بعد رفتم نشتم زیر بارون شدیدی که داشت میومد و دعا کردم و اون حاجتی که از خدا میخواستم و بران خیلی مهم بود و گفتم و دعا کردم و بعد بلا فاصله بعداز دعا کردن درجا و سریع بارون بند اومد و قطع شد هوا خیییلی سریع افتابی شد خیلی سریع جوری که خودم تعجب کردم. میشه لطفا تعبیرش رو واضح بهم بگین برام خیلی مهمه. ممنوون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 جکه کردن آب باران از سقف خانهسعید پنجشنبه 30 مهر 1394 ، ساعت 06:15
خواب دیدم باران میبارد و وقتی وارد خانه شدم دیدم به همان شدت از سقف به کف خانه میریزد به حدی بود که کف خانه نیم متری آب جمع شده بود.
تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 باران شدیدزهرا سه شنبه 26 آبان 1394 ، ساعت 02:57
باسلام
من خواب دیدم که رفته بودم مدرسه وداشت باران شدیدی می آمدمن ازهرکجا که میرفتم راهی برای عبور نبود وآب باران کمی گل آلود بود ومن داشتم گریه میکردم.اگه میشه جواب من رو بدین .ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خواب_روز قیامتمهشاد سه شنبه 03 آذر 1394 ، ساعت 07:53
سلام،من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم تو حیاط خونمون بودم یهو آسمون شکافته شد یه نور خیلی زیادی ازش بیرون اومد بعد ۲ تا ماه ظاهر ششد تو آسمون که یکیشون قرمز بود اون یکی سیاه،ماه ها همش با هم خسوف میکردن،بعد بارون اسیدی اومد،به طوری که همه ی آدما و خونه ها رو داغون کرد،میگفتن روز قیامته و به زودی همه به عربی صوبت میکنن،یه مکان مقدسی بود که مردم همه اونجا پناه میاوردن ولی من عذر شرعی داشتم و گفتن نمیشه بیای توو...لطفا اگه تعبیرشو میدونین بگین،بهش که فکر میکنم مو به تنم سیخ میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دعا زیر بارانماریا پنجشنبه 03 دی 1394 ، ساعت 04:53
سلام
من خواب دیدم که زیر بارونم و برای براورده شدن حاجتی که 6 سال منتظرشم دارم دعا میکنم و با این علم که میدونستم که زیر بارون دعا خیلی خوبه
بعداز اون راهی رو رفتم که دو طرفش گل بود رسیدم به امامزاده
سلام دادم به اون امامزاده و رفتم داخل که چند تا از دوستان هیئت رو دیدم و مشغول گپ و گفتگو شدیم ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 SalamAli دوشنبه 21 دی 1394 ، ساعت 22:32
خب دیدم کا من بر سر گو راه میرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سلام.من خاب دیدم باران خیلی وحشتناک وتندی میبارید بعد نگاه کردم ب آسمون ودیدم ی راهی باز شده بود انگارآسمون شکافته شده بود وقتی این صحنه رو دیدیم من وکسانی هم ک تو خاب بودن ب سجده خداافتادیم وخیلی گریه کردیم ..خیلی از این خابم ترسیده ام خاهش میکنم تعبیرش za چهارشنبه 07 بهمن 1394 ، ساعت 15:29
سلام.من خاب دیدم باران خیلی وحشتانک وتندی میباریدبعد نگاه کردم ب آسمون ودیدم ی راهی باز شده بود انگار آسمون شکافته شده بودوقتی این صحنه رو دیدیم من وکسانی هم ک تو خاب بودن ب سجده افتادیم وخیلی گریه کردیم.خیلی از این خاب ترسیده ام خاهش میکنم تعبیرش کنید بدجور نگرانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب من.رشاد شنبه 17 بهمن 1394 ، ساعت 03:21
سلام :
من خواب دیدم که باران شدید است و خانه ماه آب پر شده
آب پاک و صاف است .
تعبیر این چه میباشد .؟؟؟؟
لطف نموده ارسال خواهند فرمود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 صلوات فرستادن-خوردن آب گل آلودعلی صلواتی یکشنبه 18 بهمن 1394 ، ساعت 19:38
شبی خوب دیدم که در بیابانی با جمعی راه میرفتم وخوشحال بودم صلوات میفرستادم وبقیه را تشویق کردم که صلوات بفرستند همه شروع به صلوات فرستادن کردند بعد من از آبی که روی زمین جمع شده بود خو شدم وخوردم آب آن بد مزه بود وبه زور قورت دادم بالای سرم رنگین کمان بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بارانسمیرا پنجشنبه 29 بهمن 1394 ، ساعت 12:35
سلام من خواب دیدم خواهرم زیر باران ایستاده و باران بر سرش میبارد و همچنان با لبخند و شادی به من نگاه میکرد و کارهایش را انجام میداد
معنیش برا خواهرم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر





قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !