clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب بافتن جامه ها

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: بافتن جامه ها درخواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بيند جامه يا چيزي مي بافت، دليل است كه به سفر رود آورده اند كه بافتن جامه ها در خواب خصومت است. اگر بيند جامه بافته ببريد، دليل كه آن كار با خصومت بر طرف شود و بريدن آن هم از سبب خطر است. اگر بيند رسن يا ريسمان را تاب مي داد، دليل است كه به سفر رود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند به جاي ابريشم ريسمان يا كتان مي بافت، دليل كه بد بود، زيرا كمه نشان خيانت است، خصوصا اگر بيند جامه تمام نگردد.

جابرمغربي گويد: اگر بيند بافندگي هم يكرد، دليل است كه او را با مردم خصومت همي افتد و حالش نيكو شود، اما از مردان او سرزنش و ملامت رسد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بافتن در خواب سفر است و براي زنان تمشيت امور خانوادگي. اگر مردي در خواب ببيند که چيزي مي بافد به سفر مي رود و طول و اهميت سفري که انجام مي دهد به آن چه مي بافد بستگي دارد. اگر زني در خواب  ببيند که چيزي مي بافد، اعم از اين که بافتني کاموا با ميل باشد يا به وسيله ماشين و دستگاه ، خواب او مي گويد بر امور مربوط به خودش و خانواده استيلاي حاکمانه خواهد يافت و از عهده مديريت بر خواهد آمد. اگر در خواب زن يا دختر جواني ببيند که چيزي با ميل و کاموا مي بافد به زودي روياروي يک حادثه احساسي و عاطفي قرار مي گيرد که در درون او اميدي بزرگ و آزادگي به طول نخ کاموا پديد مي آورد. ابن سيرين نوشته بافتن خصومت است بخصوص وقتي بيننده خواب ببيند که پارچه بافته اي را مي شکافد يا با قيچي مي برد. براي بانوان بافتن نيکو است و نويد اين که کاري مفيد انجام مي دهند. شکافتن جامه بافته شده يا هرچيز ديگري که در خواب احساس مي کنيد نتيجه کار خودتان است رو به رو قرار گرفتن با مخاطره است و بيننده خواب بهتر است در روزهاي آينده از ريسک کردن بپرهيزد و با هوشياري و دانائي با مسايل کنار بيايد. بافتن ابريشم نشان خيانت است . چنان چه در خواب ببينيد که چيزي از پشم مي بافيد ميراثي به شما مي رسد. روي هم رفته بافتن در خواب براي زنان خوب است و براي مردان جاي بحث و تامل دارد و بايد شرايط ديگر خواب را نيز در نظر گرفت.

 

1ـ اگر زني خواب ببيند بافندگي مي كند ، نشانةآن است كه زندگي اي پر از صلح و صفا خواهد داشت و دوستان و فرزنداني وظيفه شناس همواره در كنار او خواهند بود .

2ـ اگر مردي خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفتي چشم گير خواهد داشت .

3ـ اگر دختري خواب بافندگي ببيند ، نشانة آن است كه از روي شتاب ازدواج خواهد كرد و ازدواج او نتايجي مطلوب به دنبال خواهد داشت .

4ـ اگر دختري خواب ببيند در كارخانة ريسندگي كار مي كند ، علامت آن است كه نامزد مردي وفادار و شايسته خواهد شد .

5ـ اگر خواب ببينيد كه كارخانة ريسندگي كه در آن كار مي كنيد ويران مي شود ، علامت آن است كه در امور عاطفي شكست خواهيد خورد .

نظرات (1)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خوب دیدم دوستم در حال بافتنی با میل میباشد و در همان حال به من که مشغول شستن ظرف بودم میگفت در اینه خودت را ببین بسیار زیبا شده ی مادرم ینه ای اورد ومن دیدم چه بوهای زیبایی پیدا کرده م

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library ارزش غذايي جوانه ها

insert_link

local_library آرايش براي پنهان كردن لكه ها و جوش‌ها

insert_link

local_library باعث درخشندگي چشم ها می شود