clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب برف

برچسب ها style

description توضیحات

ديدن برف در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مصيبت يا بدبختي برايتان روي نخواهد داد .

 

2ـ اگر خواب ببينيد ميان طوفان و برف راه مي رويد ، نشانة آن است كه در اثر شكست و نرسيدن به آرزويي كه سالها خواستار آن بوديد ، نوميد و اندوهگين خواهيد شد .

 

3ـ برف خوردن در خواب ، نشانة آن است كه به ايده آل هاي خود دست نخواهيد يافت .

 

4ـ ديدن برف گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه شخصيت و غرورتان را كسي مورد تحقير قرار خواهد داد . با اين حال شما باز خواهيد كوشيد با همين فرد ارتياط برقرار كنيد .

 

5ـ اگر خواب ببينيد برفها آب مي شوند ، نشانة آن است كه دلهرة شما مبدل به شادماني مي گردد .

 

6ـ اگر خواب ببينيد از پشت پنجره به دانه هاي درشت برف نگاه مي كنيد ، نشانةآن است كه در اثر فشار مالي با نامزد خود مشاجراتي خواهيد داشت .

 

7ـ ديدن كوههاي برف گرفته در خواب ، نشانة آن است كه افكار و تمايلات شما هيچ پيشرفت ارزشمندي به ارمغان نمي آورد .

 

8ـ اگر خواب ببينيد در منظره اي برفي ، خورشيد مي درخشد ، نشانة آن است كه بدبختي و سياه روزي پايان خواهد يافت ، و روزهاي خوشي آغاز خواهد شد .

 

9ـ اگر دختري خواب ببيند بر برفها سورتمه سواري مي كند ، نشانة آن است كه براي پذيرفتن خواستگار خود با مخالفتهايي بسيار مواجه مي شود .

 

10ـ اگر خواب ببينيد با ديگران برف بازي مي كنيد ، علامت آن است كه پيرامون موضوع شرم آوري داوري خواهيد كرد . اگر قضاوت شما بر پاية درستي استوار نباشد ، يقيناً شكست خواهيد خورد .

 

11ـ اگر خواب ببينيد در ناحيه اي برف پوش راه خود را گم كرده ايد ، علامت آن است كه غم و اندوه به زندگي شما راه خواهد يافت .

اگر دختري خواب ببيند بر برفها سورتمه سواري مي كند ، نشانة آن است كه براي پذيرفتن خواستگار خود با مخالفتهايي بسيار مواجه مي شود .

محمد بن سيرين گويد:

 برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

جابرمغربي گويد:

 ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزي، دوم: زندگاني، سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها، چهارم: لشگر بسيار، پنجم: بيماري، ششم: غم و اندوه. اگر بيند در تابستان برف جمع مي كرد، دليل كه  مال بسيار و حلال جمع كند.

اگر به زمستان جمع مي كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي  گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود.

همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند.

عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف را چگونه و کجا ببينيم.

اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست.

اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود.

اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد.

اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد.

بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است. از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

لوک اويتنهاو مي گويد :

برف

بارش برف : سستي زود گذر

برف در کوهستان : قبل از رسيدن به اهدافتان بايد مشکلات زيادي را فائق شويد

آدم برفي : عشق رياکارانه ؛ احساسات

مؤلف گويد :

 ديدن بارش برف به صورت آرام در فصل سرما به معني گشايش در روزي مي باشد و به دست آمدن مال در چند روز پيش رو

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن برف بي هنگام لشگر باشد

ديدن برف عذاب وفتنه بود

ديدن برف با هنگام فراخي روزي است

ديدن برف در زمين قحط باشد

نظرات (129)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

salamat bashi

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام: محلی را دیدم که فکر میکردم پارکینگ خانه مان است و انبوه برف زیادی در انجا نشسته است منتها قسمتی که ماشین من بود خیلی کمتر بود و میگفتیم که شانس آوردیم در این قسمت بخاطر وجود سقف آنچنان برفگیر نشده است. ولیکن در اطراف اکثر ماشینها انبوه برف تلنبار شده بود.
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

توی خوابم دیدم توی خونه قبلیمون من برای لحظه ای وسط حیاط واستاده بودم وقتی که برای لحظه ای سرم رو بالا آوردم یه هو یه مهی خیلی غلیظ و عجیب از بالای سرم گذشت به ثانیه نکشیده یک برفی که انباشته شده بود روی تمام بدنم را پوشاند که توانایی بلند شدن نداشتم از زیر برف احساس کردم برف توسط ****ی ریخته شد که نمیدانست من در آنجا هستم و به همین دلیل سعی کردم از زیر برفها خودم را نجات دهم ولی نتوانستم در این لحظه من از خواب پریدم لطفآبگید تعبیر خواب من چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دو روز پشت سر هم در خواب برف ديدم
ديدم خونه پدري ام رفته ام برف اومده حدود 15 سانتي متر و من ترسم از اينه كه نكنه نتونم به خونه خودمون برگردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه روززمستانی باران تبدیل به برف شدآن هم درشهری که اصلاامکان نداردبرف ببارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم در تاریکی شب برفل از اسمان می آید و در همان هنگان قطاری پر از انسان از دور دارد می اید و من هم در آن شلوغی به دنبال همسرم می باشم که او را بر روی سنگی بزرگ در حالت مرده دیدم و شروع کردم به گریه و زاری کردن که دیگرن از من می پرسیدن او کیست و من نمی توانستم از شدت ناراحتی صحبت کنم و با حلقه ازدواجم دستم را نزدیک دست همسر گرفتم و نشان دادم که او همسر من می باشد. و بلافاصله انسانها ناپدید شدند و من هم از خواب پریدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب برف زيادي مثل بهمن و گرفتن كادوي گردن يند طلا از خواهر شوهرم براي دخترانم ديدم و كفش زياد كه ديدم كه در ماشين خودمان جمع مي كردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدمم که از ماشین پیاده شدم برای خرید ودر بگشت برف شدیدی گرفت در حدی که در چند ثانیه تمام خیابان را برف پوشاند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم که در یک منطقه سردسیر برف خیلی شدیدی آمده و همچنان به صورت آرام هم دارد می بارد و در آن نزدیک یک دریا بود که ناآرام بود(موج میزد) ولی آبی زلال داشت که ماهی های قرمز بسیار زیبا در آن دیده می شد .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم برف می بارید ومن مسیر بارش دانه های برف رو از دورترین نقطه ی آسمان تازمانی که به زمین برخورد می کردند دنبال می کردم برفها نرم وحالتی شبیه شیشه داشتن شاید هم برف در حال ذوب لطفا تعبیرش رو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم برف شدیدی میاد من توی یک کوهستانم باید برم اون بالای کوه و همینجور برف میاد و منم با تلاش خودمو بالاترین نقطه میکشونم اما یادم نیست که رسیدم به نوک کوه یا نه
بعدش میرسم خونمون و میبینم که تنهام هیچ **** نبود وخونه پر از حیوانات جور و جور بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم برف بشدت وبقدارزیادی می بارد. لطفا"تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب کوهستانی پر از برف دیدم که برای فرار از دسته ادم سواره سورتمه بودم وداشتم فرار میکردم ودر اخر نیز موفق شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که همه جا را برف گرفته و بعضی از رودخانه ها نیز یخ بسته اند وهمه دارند روی انها اسکیت بازی می کردند من هم جزو انها بودم لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب ديدم كه در خانيمان در يك روز سرسبز برف ميباريد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
چند روز پیش خواب دیدم که از آسمان به شدت برف می بارد و من دستهایم را باز کرده ام و برف ها را توی دستم می گیریم. فردای همان روز اتفاق خیلی بدی برایم افتاد . فردای آن روز دوباره خواب دیدم که از پنجره منزل پدری بیرون را نگاه می کنم که تعداد بیشماری پنگوئن کنار یک استخر راه می رفتند.
تقاضا می کنم خوابم را تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم امروز عصر خواب دیدم از پنجره خونمون می بینم که داره توی این فصل یعنی تیر ماه برف میاد و دستم رو دراز کردم از روی شاخه درخت نزدیک پنجره یک تیکه برف یخ زده برداشتم و برادرم هم رفت توی کوچه برف بازی . یعنی از نزدیکان ام هم که فوت شده است در خانه بود و داشت با رضایت خوشحالی مارو نگاه می کرد.
میشه بگین اون اتفاق بد چی بود که براتون فردای اون روز افتاد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دیشب (14 مرداد)
خواب دیدم که از پنجره خانه قبلی پدربزرگ مرحومم بیرون را نگاه می کنم و برف می بارد و با خود می گویم 15 مرداد و برف! چه جالب. بعد با دوچرخه دنبال یکی از آشنایان می روم و برف هم رقصان رویم می بارد و خوشحال هستم. تا اینکه به خانه می روم و از تلفن جواب ندادن نامزدم عجیب عصبانی می شوم و دیگر زیاد واضح نبود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من دیشب بعد از اذان صبح که به خواب رفتم دیدم که در محل کارم هستم وبه خیال دیگر در خانه پدری در حیاط جای خود را انداخته وخوابیده ام هوا گرم است اما همچنان برف می بارد و من بی اعتنا کمی بعد جای خود را جمع کرده به داخل خانه می روم که مهمانهای افطاری در حال رفتن هستند بعد بامیه ها که داخل ظرفی در آشپزخانه بودند با کوچکترین اشاره برزمین می ریزد بعد با کوچکترین حرف برادرم من کلی ناراحت شده وگریه میکنم که دراین حال با صدای همسرم از خواب بیدار می شوم لطفا بگویید تعبیر ان چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام. ديشب خواب ديديم برف زيادي آمده بود و من داشتم روي برفها سرسره بازي مي كردم و سر مي‌خوردم. مي خواستم بدانم خوابم چه تعبيري دارد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیر خواب شما مال وروزی بسیار است .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم توي شهر مكه دارم با همسرم راه مي روم و از دور كعبه را تماشا ميكرديم بعد از طي مسافت رسيديم به منظقه اي كه برف باريده بود وما مشغول برف بازي شديم .به انتهاي مسير رسيديم ودرصدد برگشت بوديم كه خوابمون تموم شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم با دوست دخترم در حالی که کل خانواده هامون توی خونه نشستن رفتیم سمت بالکن خونمون و به بیرون نگاه کردیمو دیدیم برف ارومی داره میاد..
این یعنی بد یا خوب؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم، با دو تا از دوستای مدرسه ام داریم توی برف می دویم، من جلوم یک چیزی میبینم می پرم میرم که جلوتر یکی از دوستام که الان هم دیگه ایران نیست، بر می گردم میبینم خورده زمین فکر کنم با صورت رفت تو برف
می خواستم بدونم معنی خاصی داره
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
نزديك سحر خواب ديدم كه برف ميباره برفش سفيد سفيد نبود بيشتر شكل بارون بود ماداخل حياط بوديم همه حياط سقف داشت فقط يك تيكه حدود يك متر سقف نداشت وبرف داخل حياط ميباريد خونمون الان سردسيره ولي من گرمسير زندگي ميكنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.
من در خواب دیدم با همسرم در یک ماشین نشستیم یکدفعه شروع به بارش برف میکنه اینقدر شدید که در عرض چند ثانیه ارتفاع زیادی نشست و من با خوشحالی به همسرم گفتم آخ جون چه برفی بیا بریم برف جمع کنیم و بازی کنیم . بعد دیگه یادم نمیاد.
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام من خواب ديدم كه در برف شديدي نشسته ام و زجه و گريه مي كنم و براي خودم دعا مي كنم و مادرم در كنارم نماز مي خواند و روي من برف مي ريزد به صورتي كه از خفگي از خواب بيدار شدم ولي وقتي بيدار شدم ح خوبي داشتم و صداي اذان را از مسجد محلمان شنيدم.
باتشكر از شما
ممنون ميشم تو تعبير اين خواب به من كمك كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه يك جاي كلا سرسبز هستم و در خواب به شهدا و ائمه متوسل شدم و از آن منظره سبز در خواب عكس گرفتم و وقتي ظاهرش كردم در آن عكس تصوير امام خميني و پسرش و حضرت آيت الله خامنه اي و ايتام و شهدا را ديدم و خيلي گريه كردم و در آسمان نام الله نقش بسته بود و نور داشت .
و وقتي از خواب بلند شدم حس خوبي داشتم از اينكه به شهدا متوسل شدم
باتشكر
ممنون مي شم تو تعبير اين خواب به من كمك كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام . من خواب ديديم از كنار يك كوه داشتم ا دوستم رد ميشدم كه به خاطر صدا بهمن ريخت و دوستم زير رفها ناپديد شد ولي من يك جايي رو پيدا كردم و سالم موندم .تعبيرش چي ميشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم که برف شدیدی اومده بودوخونه همسایه مون خراب شده بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام چند روز است که پشت سر هم در خواب میبینم که یا در حال نماز خواندن هستم یا مشغول اماده شدن برای رفتن به زیارت مکه و کربلا لطفا خوابم را تعبیر کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم تو خیابون هستم و گم شدم دنباله ****ی میگشتم سرو بر می گردونم میبینم که زمین برف نشسته روی درختها برف هست و داره ریز ریز برف می یاد یک خانم چادری هم اطرافم بود که ترسیده بودم ازش یکدفعه از کنار من میاد میپره وسط خیابون خودشو پرت میکنه جلوی ماشینی که براش ایستاده بود میخنده و میخوابه روی زمین من هم خیلی ترسیده بودم میرم جلوتر سر یک کوچه دنباله همسرم میگشتم یک دفعه یک دست می یاد سمتم نمی دونستم همسرم هست یا مزاحمه ... دستشو میگیرم باترس و لرز بر می گردم میبینم همسرم هست و بعد از خواب می پرم قبل غز اذان حدود ساعته 1 یا 2 بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خودم رو به یک تپه زیبا رسوندم از تپه بالا رفتم دیدم یه زمین هموار که روش برف نشسته و پایین تپه سر سبز و قشنگه از روی تپه به اطرافم نگاه کردم همه جا زیبا بود و سر سبز و فوق العاده زیبا میشه لطف کنید اگر خوابم تعبیر داره تعبیرش رو بهم بگید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب ديدم كه از خواب پاشدم ازپنجره بيرونو ديدم يه برف سنگين رو زمين نشسته.يه رودخونه اي هم كوچيك اونجاس كه يخ زده و انگار يك عالمه گرگ ازش در ميان و به سمتي ميرن.ميخواستم برم بيرون ولي ديگه نرفتم.بعد يهو ديدم با خوانوادم داريم ميريم مهموني و پياده تو جاده ايم و اينبار به جاي گرگ كلي شير و ببر تو جاده ان.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب دیدم که از پنجره دارم به برفی که بیرون میاد نگاه میکنم ولی وقتی بیرون رفتم تا پام رو روی برف گذاشتم 1 ثانیه ام طول نکشید که همه برف ها آب شد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام. منم تقریبن همچین خوابی دیدم . برف سنگینی باریده بود و همسایه ها داشتن کوچه و جلوی در خونه ها رو پارو میکردن ، ولی وقتی برای پارو کردن جلوی در خونه خودمون رفتم اثری از برف نبود>

روز قبل دچار غم سنگینی بودم. خیلی سنگین.نزدیکای اذان این خوابو دیدم . و تا فردا ظهرش به لطف خدا و توسل و دعا و کلی صلوات و آیت الکرسی و حمد و صدقه الحمدلله حل شد

فکر کنم تعبیر خواب شما هم همین باشه.
کارایی که من کردم رو شما هم انجام بدین تا اگه خدایی ناکرده غمی یش اومد ، رفع بشه ان شاءالله
یه غم و مساله ای یش میاد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تو خواب دیدم برف اومده بود خیلی زیاد بود خونه ی مامان بزرگم بودیم و تمام اهل خونه از این قضیه ناراضی بودن.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام، من خواب دیدم که برف باریده و روز آفتابی است و اندکی از برفها بالای دیوار ها و بعضی جاها باقیمانده و یک طفل در بغلم است و من به اون طفل برف میخوارنم..تعبیرش چی باشه...؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من چند روز پیش خواب دیدم تو جاده با همسرم میرفتیم مسافرت جاده هم همش برف بود و به سختی میرفتیم بعد به من گفتن که باردارم.منم با این که میدونستم واقعیته ولی میگفتم دروغه من باردار نیستم.بعد فکر میکردم که تو همین جاده پر برف میمیرم.ممنون میشم تعبیرش بهم بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم که برف میبارد اما نه برف آرامی بلکه به صورت تند وشاید هم بوران.بهطوری که وقتی از پشت پنجره نگاه کردم جا خوردم.روی زمین هم برف نشسته بود.ومن میخاستم در همان زمان به محل کارم بروم.لطفا تعبیر خوابم را برایم ایمیل کنید.با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ديشب خواب ديدم از پشت يك ساختمان چندطبقه گلي با نردبان بالا مي رفتم
و به هر پشت بامي كه مي رسيدم پر از برف بود و منم از قسمت هايي كه تميز بود برف مي خوردم خواهش مي كنم تعبير ش را برايم ايميل كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که تابستان هست و هوا آفتابی بود. اما بدون اینکه ابری بشه برف میومد و آسمون آفتابی بود. همه هم تو خواب خوشحال بودیم که برف میاد. تعبیزرش چی هست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم يه جا هستيم كه هوا آفتابى هست من و دختر داييم با يه دوسته قديميم كه ازش خبر ندارم سه تايى بازى ميكنيم جلومونم درياست بعد ميريم سمت راست روى صخره كه يخ زده بود و روش پره برف بود و جلومونم درياى بزرگ و پر برف بود ديدم يه كشتى قديمى كه هيچكى توش نبود و ترسناك و عجيب بود رو آب شناوره و روش برفه پفكى نشسته ! انگار اون قسمته آب كه كشتى بود هواش گرفته بود ، بعد ما پامون ليز خورد من رفتم زير برف كه زيرش ماسه بود و دختر داييم و دوستم رفتن به سمت آب و دوستم گفت نازنين چى؟ دختر داييم گفت نترس اون چيزيش نميشه دعد من ديدم كه شن و ماسه ها رفتن كنار و من نو رو ديدم ولى هنوز ميترسيدم كه چه جورئ از اونجا خلاص بشم؟ طورى كه نيوفتم تو آب دريا كه پره موج بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم از يك خانه چند طبقه گلي با نردبان بالا مي رفتم و به پشت بام هر طبقه كه مي رسيدم پر از برف بود و منم از قسمت هايي از برف ها كه تميز بود مي خوردم و بعد هم با ديدن چيزهايي ديگر با وحشت از خواب بيدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب دیدم در حیاط خانه مان در فصل پاییز یاتابستان وقتی هوا خشک بود یکمرتبه برف شدیدی که هر دانه اش به اندازه توپ تنیس یا بزرگتر بود بارید و حدود 2 متر شد و من می دانستم که نامزدم بیرون است و خیلی نگرانش بودم و مرتب تماس می گرفتم اما موفق نمی شدم باش صحبت کنم یکمرتبه دیدم با یک ماشین از وسط برفها آمد در حالی که روی سرش برف نشسته بود . لطفا تعبیرش کنید خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام وخسته نباشید.من در خواب دیدم داخل خانمان برف سنگینی آمده و سرمای سختی داخل خانه است بعد از دیدن این منظره گرمایی آمد و شروع به ذوب کردن برفها کرد و به قدری که راه آبها آب شدن برف را نمی کشید.این خواب در تاریخ 6/6/91 دیده شده .لطفا خواب مرا تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام وخسته نباشید .در خواب دیدم برف سنگینی در داخل خانمان آمده و خیلی سرد است بعد هوا گرم شد و برفها شروع کرد به آب شدن به قدری که راه آبها برف آب شده را نمیکشید.لطفا خواب مرا تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.در خواب دیدم کلی برف در داخل آپار تمانمان آمده و احساس سرمای عجیبی می کردم .بعد احساس گرمایی کردم که منجر به ذوب شدن برفها شد به قدری که راه آبها برف ذوب شده را نمی کشید. لطفا خواب مرا تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم هوا خوب است در یک لحضه برف شدیدی شروع به بارش کرد بعد از مدت کوتاهی بارش قطع شد شهری بودم که برادرم سرباز انجاست با خودم گفتم تا اینجا امدم به برادرم سری بزنم بعد که رفتم پیش برادرم .از گاو داری خودمون سر در اوردم به برادرم گفتم چرا نمیای گفت دارم یکی از گاوها را زایمان میکنم بچه اش پیش حیوان بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من چند شب قبل خواب دیدم از پنجره خانه به سمت کوچه مون نگاه میکردم وهوا روشن بود و برف وباران می بارید.این خواب فکرمو مشغول کرده لطفا خوابم را تعبیر کنیدمن چند شب قبل خواب دیدم که از پنجره به بیرون نگاه میکنم و برف و بارون میومد لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم برف شدیدی اومده ودر حیاط ما هم باز مونده ورفتم درب را بستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم در شهرستانی هستم که برف زیادی آمده بود دوگرک به من حمله کردن من رفتم بالای درخت ولی دیدم دخترم آن ور هست ومن پایین آمدم وبه سمت دخترم دویدم ان را بغل کردم وبه درخت رسیدم ولی گرگها هم به مارسیده بودلطفا کمکم کنید تعبیر خواب را پیدا کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم در بلندی وایسادم و از دور دریا را نگاه می کردم و بعد دیدم دریا کم کم بالا آمد و تا جایی که من وایستاده بودم و آبش هم زلال و صاف بود و موجی هم نداشت لطفا تعبیرش را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم از کوهی برف گرفته بالا میروم و****ی همراهم هست که میخواهم او را به خوانه اش برسانم نزدیکی های قله کوه شاهینی را در اسمان دیدم از ترس ان شاهین کمی برف به روی خود ریخته و تکان نخورده اما شاهین متوجه من شد و به طرف من امد با نوکش برف هایی که به روی خود ریخته بودم را کنار میزد (برف هایی که به روی موهای پشت سرم ریخته بودم را کنار میزد) و من هیچ ع**** العملی نشان نمیدادم از ترس ان که شاهین به نن صدنه بزند از خواب پریدم
لطفا به من جواب دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم جلوی پنجره اتاقم ایستادم و می بینم همه جا از برف سفید است و با خودم میگم این همه برف توی پاییز عجیبه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم از خواب بیدار شدم از پنجره تو حیاط خونه رو نگاه کردم همه جا پوشیده از برف بود. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
امروز ظهر خواب ديدم روى يك كوه با جمعى از دوستام ايستادم
داره برف مياد سوار ماشينم شدم برفارو از ماشينم ريختم
بيرون و شروع به دنده عقب گرفتم...
لطفاً جواب تعبير خوابمو بدين ممنونم...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم به روستا پدری رفتم در موقع برگشت برف زیادی باریده است به گونه ای که تردد در آن مشکل است . لازم به ذکر است که خواب برف رادر چند ین شب است می بینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من ديشب تو خواب ديدم تو يى مكان نامعلوم استم .خيلى برف ميباريد .اما بعداً متوجه ميشم ميبينم كه قسمت از همون جاى كه استم سر سبزى با خود ميگم واى خدا تو اين برف سبزه ازكجا شد .لطفاً تعبيرشو بهم بگين .ميرسى

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من ديشب خواب ديدم تو مكان نا معلوم استم وبرادرم نيز بامنى خيلى برف ميباريد .همه جارو برف پوشانيده بود بعداً متوجه ميشم يى قسمت ها همون جا سر سبز شدى باخود ميگم تو اين برف شديد سبزه از كجا شد .لطفاً تعبيروش بهم بگين .ميرسى

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم در کوه پر برف مشغول بازی هستم که ناگهان بهمن شروع به ریزش می کند و من به خانه ای که نزدیک آنجا بود با ش****تن درب آن پناه بردم. لطفاً تعبیرش را بهم بگین.با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام پسرم خواب دیده برف از پنجره خونه تو خونه جمع شده و مامانش داشته میریخته رو سر پسرم.تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من میدونستم تعبیر برف غمه – اما خواب دیدم تو هوای گرم شروع به باریدن گرفت طوری که تعجب کردم چرا تو تابستون باید برف بیاد – اما گفتم حتما تعبیرش باید با غم اومدن فرق بکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دیشب خواب دیدم تو یه ظهر تابستون که تو حیاط قدم میزنم بلافاصله ابری توی آسمون شک گرفت یهو همه جا تاریک شد مثه روزای ابری و برفی .
دیدم داره برف میاد خیلی تعجب کردم توی تابستون و برف !؟
خیلی احساس سرماشو کاملا حس میکردم یعنی انگار واقعا داشت برف میومد !

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

پدر بزرگم امروز فوت کرد ، چه خوابییی بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم برف مي آيد و من در پشت پنجره و در زير لحاف خواب بودم تعبيرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم جلوی خونمون برف اومده اما بشترش آب شده بود وفقط یک تکه کوچولو مونده بود بقیه همه آب شده بود لطفا تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و تشکر از سایت خوبتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
خواب دیدم با خانواده توی خونه هستیم نمیدونم چه اتفاقی میفته ولی یکی میگه به قسمت حیاط خونه برید وقتی در و با می کنیم کلی برف بود که مثل بهمن در حال ریزش بود ولی اروم
به سمت خروجی خونه رفتیم که اونور شبیه سیل بود
ولی ارتفاع آب خیلی زیاد نبود و میتونستیم نجات بدیم خودمون و که از خواب پریدم
ممنونئ میشم راهنماییم کنید واقعا فکرمو مشغول کرده.با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم تو تابستون تو خونه بودم و خيلي گرم بود در رو باز كردم رفتم بيرون ديدم يه عالمه (حدود 30 سانت ) برف اومده .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم وارد دفتر کار خواستگارم شده ام وقتی از آنجا خارج شده ام برف کم عمقی سطح زمین و ماشین او را پوشانده و ایشان در ماشین منتظر من هستند وقتی وارد ماشین شدم گرمای مطبوعی درون ماشین احساس احساس رضایت به من داد . لطفا آن را تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم برف کم میبارد و به صورت من برخورد میکند وبعد تبدیل به مه میشود وبعد تبدیل به گردباد سیاه که اتش از ان شعلهور میشود وهمه را میسوزاند به غیر از من وبعد از ان باران شدید میبارد و اسمان به رنگ خون درامده است ومن به همه میگم اخرالزمان شده و هر ****ی به یک سویی پتاه میبره و من با صدای بلند گریه میکنم و امام زمانو صدا میکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

چه خواب جالبی مم خیلی دوس دارم بدونم معنیشس چیه معصومه جونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ازخانه قدیمن مون فیومدم بیرون دیدم بابام داره برف جارومیکنه بارش برف وندیدم اصلا.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،ميشه خواب من و تعبيير كنيد؟
من امروز عصر خواب ديدم اب پايين امده و به زمين نزديك شده،فقط توي حياط خونه ما و يه خونه ديگه داره قطعه هاي بزرگ از برف لهم چيبيده ميوفته.
برام مهمه،لطفا تعبيرش كنيد
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم از پنجره به حیاتمون نگاه می کردم هه جا رو برفم گرفته بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم توي ي جاده كه نميشناختم كجاس برف سفيدي نشسته بود من تا زانو تو برف بودمو راه ميرفتم ميشه بگيد تعبيرش چي ميشه
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
خواب دیدم یجایی که نمیشناسم یه عالمه برف باریده. هر چی تمییز میکردم برفا رو بازم برف میشست اونجا. از طرفی هم خیلی خوشحال بودم از اینکه برف اومده و با ****ایی که میشناختمشون رفتیم برف بازی.
میشه بگید تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
خواب دیدم به طرف زادگاهم یا محل فعلی زندگی ام - البته درست نمی دانم و محل مبهم بود - می روم. سوار ماشینم بودم و تمام جاده را برف گرفته بود. طوری که ماشین توی جاده لیز می خورد. ****ی هم که او را می شناسم از بغل ماشین به سرعت می آمد و مرا تعقیب و با کارد تهدید می کرد. برف سنگین جاده را پوشانده بود. توی خواب هم احساس ترس و بیم از اتفاقی بد داشتم. تشکر می کنم راهنمایی فرمایید. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم كه همه جا پراز برف است ومن هرچه ميخواهم برف را در دست بگيرم نميشد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام 13بهمن خواب دیدم توحیاط برف و مه اومده و من از دیدنش خوشحال شدم دستهامو باز کردم و به همون حالت دور حیاط که بزرگ هم بود دویدم البته هوای گرم و دلچسبی داشت بعد همسرم و بعدش خانم همسایه رو دیدم و سلام گرمی به هم کردیم صبح که از خواب بیدار شدم برف اومده بود طوری که مدارس تعطبل شد حالا به نظرتون چه تعبیری می تونه داشته باشه ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب میدیدم با مادر بزرگم که مرده با هم برف بازی میکردیم و اون به من برف پرت میکرد و من میگفتم مامانی برف های تمییز بهم پرت کن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم از آسمون باران میاید ولی به زمین که میرسید تبدیل به برف میشد و در دستم گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواديدم ماري از كيسه بيرون امدبعديك دفعه رفت زير تخت ولي مارخودش راجمع كرده بودومارجاقي بودوخال خالي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم زمستونه... صبح از خواب پاشدم و از پنجره دیدم ی عالمه برف جمع شده و منم دارم لبخند میزنم... تعبیرش چی میشه؟؟؟!!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک وسط حال خوابیدم و برف زیادی داره میباره و اونقدر زیاد اومد که یهو سقف بالای سرم ترک خورد و کمی از برف ها هر چند وقتی رو سرم میریخت اینم بگم خونمون یه جای با اب وهوای سرد وکوهستانی هست
ترو خدا بهم بگید معنیش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام برف زياد و تل انبار شده بصورت تپه تپه در كنار برف عادي كه راهها را مسدود كرده ولي روي رفت و آمد و شرايط روحي و جسمي من و نحوه حركتي تاثير ندارد ضمنا داخل يكي از خانهها زد و خورد شده كه با من كاري ندارند و من بدون مشكل راهپيمايي و رانندگي ميكنم لطفا راهنمايي فرماييد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

امروز 4 خرداد1393 خواب دیدم دارم برف میخورم وبرفهای تو خیابونو با پارو جمع می کنم چون این خواب در وقت خودش نیست لطف کنید تو تعبیر خواب به استناد رئایات و احادیث کمکم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم با نامزدم تو یه جای برفی داریم راه میریم همه جا پر برف بود آروم رو برف ها قدم برمیداشتیم که برف خراب نشه ولی اثر رد پامون رو برف مونده بود و ما ع**** میپرفتیم و بعد رسیدیم به یه جای سرسبز که درخت کاج و ... داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
صبح خواب دیدم برف زیادی اومده تو فصل خرداد ..منم رفتم امتحان بدم ولی هیچی بلد نبودم که مراقب اومد.(همون ****ی ک دوستش دارم) و جواب سوالا رو بهم داد
میشه تعبیرش کنید...احساس میکنم حتما یه تعبیری مفید واسم داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.چند روز پیش شبکار بودم وقتی از سر کار برگشتم خوابیدم دم ظهر خواب دیدم که داره تو محل کارم که بیمارستانه داره برف سیاه از سقف میاد اما وقتی به زمین میرسه سفید میشه توی بیمارستان پر برف بودو من از عقب افتادن کارم سخب داشتم عذاب میکشیدم اما ****ی با من همکاری نمیکرد همه واستاده بودنو نگام میکردن اما کمکم نمیکردن تورو خدا تعبیرشو بهم بگین .ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم با مادر و برادر و پدرم از یه کوه بالا می رفتیم که بهمن اومد و ما زیر برف گیر کردیم ولی مادرم ما رو نجات داد میشه بگید تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک دارم فرار میکنم و برف شدیدی اومده و مه قرمز و طوسی او آسمونه..داشتم از ی چیزی فرار میکردم ولی این برف مانع فرار نن بود و من خیلی عصبی شده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.همسرم نزدیک سحر خواب دید که تو برف گیر کردیم ولی نجات پیدا کردیم.پسرمون هم کوچیک بودمیشه بگید تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه تو خيابان باران و برف يكجا خيلي سريع ميبارد البته من زير يك ديوار ايستاده ام و كف دست خود را پيش ميبرم و بر كف دست راستم ميبينم كه برف و باران يكجا ميبارد و پسر عمو ام زير ان ايستاده است
چه تعبير دارد اين خواب؟ بارش برف و باران در كف دست؟
لطفن جواب بدين.
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم مشغول پذیرایی از مهمانان هستم که یک دفعه در روز افتابی باران شدیدی گرفت بعدش برف به شدت زیادی میبارید ک من فقط اشک میریختمو فریاد میزدم استغفرالله استغفرالله فقط با صدای بلند میگفتم !!!!!تورو خودا جوابمو بدید خیلی نگرانم!این خوابم تو مسافرتی که رفته بودم مشهدالرضا بعد نماز صب ک از حرم اومدم خوابیدم دیدم !

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چند وقت پیش خواب دیدم با خانواده به کوهستانی رفتیم که برف زیادی داشت ولی بخاطر بسته بودن راه از نیمه کوهستان برگشتیم و دیشب هم دیدم بازهمان کوهستان است و بابرادرم رسیدیم به راهی که بسته بود و ازآنجا عبورکرده وبه بالای کوه رفتیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم برف زیلدی جلوی خونمون اومده دوستام اومده بودن برف پارو کنن من هم خوشحال بودم یک دفعه با مادر همسرم سوار یک پیکان سبز رنگ هستیم ایشون هم رانندگی میکنه روسری هم نداره مو هاشون رنگ شده و مرتب بود به سمت جایی در حرکت بودیم که بیدار شدم.
لطفا تعبیرش رو بفرمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من امروز صبح خواب دیدم تو حیاط خونمون برف اومده و میدونستم که تابستون و تعجب میکردم و با خودم فک میکردم که این یه جور عذاب الهی و با خنده به خانوادم میگفتم بیاید ع**** بگیریم و بفرستیم واسه تلویزیون
توروخدا یکی تعبیرش کنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ديدن برف دراخر تابستان ک هوا رو به سردي ميره و بارش برف کم بود پبه طور پراکنده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم کنار رود خانه زاینده رودم فصلشو و برف زیادی میبارید وتو رود خونه میرفت و حتی دیدم از بارش برف بهمن هم اومد ب سمتم و من فرار کردم تعبیرش چیه لطفا بهم بگید ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم درهوای آفتابی برف داره میاد ومن دارم آن راجمع میکنم وبعدمن درخانه قیلیمان بودم وهمه جرابرف سفید کرده بودبجز درخانه ما ومن ناراحت بودم.تعبیراین خواب چیست؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم در حیاط خانیمان برف زیادی امده است این چه معنی دارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم كه برف كم كم مياد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام تو شهر ما برف نباریده اصلا
دیشب تو خواب دیدم یه عالمه برف باریده لطفا تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید