1ـ ديدن افراد بيمار در خواب ، نشانة راه رفتن بيماري بين افراد خانوادة شماست .

2ـ اگر خواب ببينيد بيمار شده ايد ، علامت آن است كه بايد بيش از حد معمول مراقب سلامتي خود باشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد يكي از اعضاي خانواده بيمار و رنگ پريده است ، علامت آن است كه واقعه اي نامنتظره محيط گرم خانوادگي شما را پريشان و نابود خواهد ساخت

4-اگر خواب ببينيد مريض شده ايد ، علامت آن است كه دچار بيماري خواهيد شد يا برخورد ناخوشايندي با يكي از اقوام خواهيد داشت .

5-اگر دختري خواب ببيند بيماريي لاعلاج دارد ، علامت آن است كه به تنهايي در جستجوي شادماني است .

 

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد.

اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد،

امااگر بيند كه با مردمان  مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد.

و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجور كند و غم و اندوه از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد.

جابر مغربي گويد: 

بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود.

اگر از بيمار قانع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه  اجلش نزديك آمده باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 بيماري در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ .

اگر کسي ببيند که بيمار است و از رنجوري رنج مي برد خواب او مي گويد که با مردم و اطرافيان خويش صديق و راستگو نيست و به ديگران دروغ مي گويد و خيانت مي کند.

چنانچه بيننده خواب در خواب ببيند که بيمار است و در خانه خودش نيست و چنانچه ببيند بيمار است و با کسي حرف نمي زند بيمار مي شود و بيماري او طولاني مي گردد ولي اگر ببيند حرف مي  زند بيمار مي شود و زود شفا ميابد.

اگر ببيند بيمار است و در خانه خودش خوابيده و براي او بستري گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج مي بيند.

از امام جعفر صادق عليه السلام نقل شده که اگر کسي ببيند در خواب بيمار است و مي نالد از غم فراغت ميابد و اگر از بيماري خودش راضي و خشنود بود خواب او نيکو است و اگر ببيند که بيمار و برهنه است مي ميرد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بيماري : کسب ثروت از راههاي کثيف

پشت سر گذاشتن بيماري : سلامتي کامل

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب سوزن - 2

اگر خواب ببينيد براي دوختن لباسي از سوزن استفاده مي كنيد ، نشانة آن اس

تعبیر خواب کادو - هدیه

1ـ اگر خواب ببينيد از كسي كادو مي گيريد ، علامت آن است كه در معاملات و

تعبیر خواب کوفته

منوچهر مطيعي تهراني گويد: کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است که به

loading...

راهنمای خرید

loading...