یکشنبه, 02 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب بینی

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. اگر بيند كه سوراخ بيني او فراخ شده، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دليل كه معيشت بر وي تنگ شود.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مغز از بيني او بيرون آمده بود، دليل كه ازمهتري منفعت يابد. اگر بيند كه جانوري از بيني وي بيرون آمد،چون كرم و مگس و مانند اين، دليل كه او را فرزندي آيد. اگر بيند كه بيني او سوراخ شده است و مهار در بيني او كرده اند، دليل كه مردمان را تواضع كند يا به زني بزرگ جمع شود واز او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه سر بيني او بسته بود، چنانكه دم زدن نتوانست، دليل كه كاربر وي بسته شود. اگر بيند سخن در بيني مي گويد، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه پوست سر بيني او رفته بود، دليل ك او را زياني افتد.

جابر مغربي گويد: اگر كسي در خواب بيند كه از بيني او خون مي آيد و معبر را مي گويد: به خواب ديدم كه از بيني من خون مي آمد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر مي گويد: ديدم خون از بيني من مي شد، دليل كه مالش برود و بايد كه چون سائل سخن گويد، معبر لفظا تعبير كند و حديث او را به فال نگاه دارد. اگر كسي بيند هر دو سوراخ بيني او يكي شده بود، دليل كه با زن عاقله جمع شود. اگر بيند كه سر بيني او بريده است، دليل كه فرزندخويش را ختنه كند و بعضي گويند كه در جاه و منزلت او نقصان شود.

جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه چيزي به كراهت در بيني او شد، دليل بر خشم و نيكي است. اگر بيند كه خون از بيني او بيرون آمد، چنانكه جمله تن او خون آلود گرديد، دليل كه مالي حرام به وي رسد و اگر بيند خون ستبر و اندك از بيني او بيرون آمد، دليل كه او را فرزند از شكم مادر بيفتد يا به قول بعضي معبران درويش شود. اگر بيند خون از بيني او بيرون آمد و خون آلود نگشت، دليل كه فرزند يا زن او خانه بيرون كند يا به ايشان گزند رسد. اگر بيند بيني او بر زمين افتاد، دليل كه او را دختري رسد. اگر بيند بيني خود را همي شست،دليل كه مردي زن او را بفريبد. اگر بيند كه از بين وي مرغي بيرون آمد، دليل كه اگر چهارپاي دارد، بچه آورد و به قول بعضي از معبران، خون آمدن از بيني مال است، كه از پادشاه آن ديار به وي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند بيني وي مثال خرطومي بزرگ شده است، يا كم از آن، دليل است كمه به قدر آن عز و جاه وي بيفزايد و خويشان وي نيز زياده گردند. اگر بيند در بيني او بوي خوش رفت، دليل است او را فرزندي مصلح بود. اگر بيند در بيني او بوي ناخوش رفت، تاويلش به خلاف اين است.

حاجظ گويد: اگر بيند بيني ندارد، دليل كه كسي از خويشان وي بميرد. اگر بيند اورا دو بيني است، دليل كه درميان او و عيال اختلاف افتد. اگر بيند كسي بوي خوشي را در زير بيني او داشت، دليل كه او را از ان كس منفعتي رسد. اگر بيننده خواب زن بود، دليل كه او پسري مصلح آيد. اگر بيند شخصي بوي ناخوش در زير بيني او داشت، دليل است از آن كسي خشمي فرو خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بيني در خواب بر پنج وجه است. اول: عز، دوم: مال، سوم: بزرگي، چهارم: فرزند، پنجم: عيش خوش.

فرويد گويد : اگر بيند که بيني ندارد يکي از بستگان او مي ميرد

اگر بيند دو بيني دارد ميان او وهمسرش اختلاف پديد مي آيد و کارشان به جاهاي دشوار مي کشد .

اگر بيند کسي چيزي خوشبو مقابل بيني او گرفت از آن شخص به او منفعتي مي رسد.بيننده اين خواب اگر زن شوهر دار باشد صاحب پسري صالح و درستکار مي شود.

اگر بيند کسي چيزي بد بو مقابل بيني او گرفت از آن شخص خشمگين مي شود اما خشم خودش را فرو مي خورد و در مهار آن موفق مي شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: بيني در خواب جاه و منزلت است و غرور و عزت نفس. اگر بيني خود را در خواب کوتاه ديديم از احترامي که نزد مردم داريم کم مي شود و چنان چه ديديم بيني ما افتاده و به طرف پايين متمايل گرديده سقوط مي کنيم. سوراخ گشاد بيني در خواب فراخي روزي است و چنان چه در خواب ديديم سوراخ بيني ما تنگ شده دچار تنگي معاش شده و نقصان روزي مي شويم. از دانيال نقل مي کنند که اگر در خواب ديديد بيني شما دچار عيب و ايرادي شده چشم به راه آسيبي باشيد که بر شئون اجتماعي شما وارد مي آيد. اگر ببينيد که بيني نداريد يا داشته ايد و از بين رفته از مقامي که داريد خلع مي شويد و شغلي را که داريد از دست مي دهيد. از ابن سيرين نقل است که اگر بيننده خواب ببيند مغزش از سوراخ بيني اش بيرون آمده نشانه آن است که از مقام و شخصيتي بزرگ سود مي برد و نفعي به او مي رسد و چنان چه مشاهده کند حشره اي مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بيني او خارج مي گردد نشانه آن است که خداوند فرزندي به او عطا مي فرمايد و اگر ببيند که از بيني او عقرب بيرون مي آيد يکي از متعلقان او کاري مي کند که به آبروي بيننده خواب لطمه وارد مي آيد. اگر کسي ببيند که هر دو سوراخ بيني او به هم مربوط شده زني کاردان و عاقل سر راهش قرار مي گيرد. بريدن يا بريده شدن سر بيني ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضي ازمعبران جاه و منزلت او کم مي شود. داشتن دوبيني اختلاف و جدائي بين زن و شوهر است . اگر کسي ببيند اصلا بيني ندارد کسي از بستگانش مي ميرد. اما آب بيني. از دانيال نبي نقل است که آب بيني در خواب نشانه فرزند است. اگر ببيند که از بيني او آب مي آيد خداوند به او فرزندي عنايت مي فرمايد. فرو چکيدن آب از بيني اداي دين است و پرداخت وامي که بيننده خواب دارد به طوري که اگر بيننده خواب وام دار است از زير بار قرض خلاص مي شود و اگر بيمار است شفا مي يابد. اگر کسي ببيند آب بيني خود را مي گيرد و به روي جفت خويش مي افکند از او صاحب فرزند مي شود. اگر آب بيني به لباسش نيفتد جنين سقط مي شود.

 

1ـ ديدن بيني خود در خواب ، نشانة آن است كه با توانايي و نيروهايي كه در خود كشف مي كنيد قادر به انجام هر كاري خواهيد بود .

2ـ اگر در خواب بيني خود را كوچكتر از حدي كه هست ببينيد ، نشانة آن است كه به اهداف خود نخواهيد رسيد .

3ـ اگر خواب ببينيد بر بيني شما مو روييده است ، نشانة آن است كه با اراده اي قوي تمام كارهاي خود را به ثمر خواهيد رساند .

4ـ خون آمدن از بيني در خواب ، علامت آن است كه به مصيبت و فاجعه اي روبرو خواهيد شد .

نظرات  

 
+5 تشکرعلی سه شنبه 25 آبان 1389 ، ساعت 23:38
با تشکر از سایت خوب شما
من بابت قرار دادن تعبیر خواب توسط شما ممنونم، خواب عجیبی دیدیم که تعبیرش را در اینترنت جستجو کردم و توضیحات جالبی در سایت شما دیدم، امیدوارم تعبیر خوابم تحقق پیدا کند، در این صورت هدیه خوبی برای مدیر سایت خواهم خرید
علی
دانشجوی دانشگاه تهران
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پاسخ: تشکرحسام چهارشنبه 18 دی 1392 ، ساعت 18:03
شما همه جا وقت معرفي ميگي دانشجو دانشگا تهران؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 فرزانه یکشنبه 10 بهمن 1389 ، ساعت 08:41
خواب در مورد كسي كه ببيند بيني خود افتاده وهمزمان كه قسمت پايين بيني خود را در دست دارد بيني ديگري زيباتر از قبلي و كشيده تر دارد چه تعبيري دارد.
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تقاضای ارسال تعبیرخوابpsk یکشنبه 04 اردیبهشت 1390 ، ساعت 22:09
سلام وعرض ادب تقاضای تعبیر خواب را قبلا نمودهام اما پاسخی نگرفتم لطفا زمان ارسال پاسخ را اعلام فرمائید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 تعبیر خوابشیرین یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 ، ساعت 05:20
سلام. خواب دیدم از سوراخ بینی ام موهای بلندی بیرون میکشم و چندشم میشود.لطفا برایم تعبیر کنید .ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خوابkorosh پنجشنبه 24 دی 1394 ، ساعت 06:50
نقل قول از شیرین:
سلام. خواب دیدم از سوراخ بینی ام موهای بلندی بیرون میکشم و چندشم میشود.لطفا برایم تعبیر کنید .ممنون

سلام نمیدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعریف از دماغGuest چهارشنبه 26 مرداد 1390 ، ساعت 19:48
من خواب دیدم کسی از دماغم تعریف می کند .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 Guest سه شنبه 01 شهریور 1390 ، ساعت 09:58
:evil: سلام خواب ديدم كه بيني ام روش يك قوس بدجور درآورده و كج شده تعبيرش چييه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خون دماغفاطمه چهارشنبه 23 شهریور 1390 ، ساعت 15:30
سلام ممنونم واس خاطر سایت جالبتون خوابای عجیبی دیدم که همشون یادم نمیاد ولی اینجاشو خوب یادمه که از بینیم خون خیلی زیادی اومد و به زمین ریخت خیلی آشفته ام کرده اون خونی هم که می اومد خیلی خوش رنگ بود خیلی هم زیاد اومد اگه میشه واسم تعبیرش کنید :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خون دماغعبد المهدی کاتب قمی شنبه 26 اردیبهشت 1394 ، ساعت 04:28
بر شما پول فراوان رسد آنطور که ندانید چگونه خرج کنید
خداوند فرزندان نیکویی عطا خواهد کرد انشالله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبيرخواب بينيمنصوره عرب زاده شنبه 23 مهر 1390 ، ساعت 00:21
با عرض سلام
من ديشب خواب ديدم دخترعموي من که يک سال پيش فوت کرده است به خوابم آمد در صورت او موهاي مشکي کوتا درآمده بودوسوراخ بيني او به رنگ سبزبسته شده بود چيزي که درخواب حس کردم ناراحتي اوبود. ممنون مي شود که خواب من را تعبيرنماييد . با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مرگفريد احمد مزمل یکشنبه 23 مهر 1391 ، ساعت 16:18
سلام.
خواب جنگ را ديدم و خواب ديدم يكى از دوستام ميميره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب بینیسپیده چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 10:18
سلام من خواب دیدم بینیم بزگ شده تازه ازوسط قوز زده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب بینیکامبیز چهارشنبه 17 مهر 1392 ، ساعت 06:55
نقل قول از سپیده:
سلام من خواب دیدم بینیم بزگ شده تازه ازوسط قوز زده بود


اااااااوا سپیده جون راس میگی؟ :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 سلام من در خواب دیدم مو دماغم که زیادی بلند شده بود را با یک قیچی بزرگ میچیندم و کلی هم حال میکردم که با قیچی بزرگ میتونم موهای داخل بینی ام را میچینم معنای این چیه ؟ پیشاپیش ممنونirmgard سه شنبه 22 مرداد 1392 ، ساعت 13:04
سلام
من در خواب دیدم مو دماغم که زیادی بلند شده بود را با یک قیچی بزرگ میچیندم و کلی هم حال میکردم که با قیچی بزرگ میتونم موهای داخل بینی ام را میچینم
معنای این چیه ؟
پیشاپیش ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سلام خوبیسمانه چهارشنبه 27 آذر 1392 ، ساعت 14:34
خیلی ممنون از مجله اینترنتی سوتک یکی تعبیر خواب فقط شیرینی بامیه را میخواستم بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 پاسخ: تعبیر خواب بینیراحيل سه شنبه 10 دی 1392 ، ساعت 09:01
من خواب ديدم موي دماغم (با ارز بوذش) دسته دسته مى كندم تعبيرش جيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبير خواب بينيبهار سه شنبه 01 بهمن 1392 ، ساعت 12:22
با سلام شخصي خواب ديده كه من بينيم در خواب خيلي بزرگ شده ميشه تعبيرشو بهم بگين . خواهشا منتظرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بینیلیلا پنجشنبه 24 بهمن 1392 ، ساعت 14:22
سلام من خواب دیدم از بینی برادرم که فوت کرده خون میامد این چه تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بینیناشناس جمعه 23 خرداد 1393 ، ساعت 19:26
اگر در خواب ببینی که مرده ی تو را به سمت خودش دعوت میکند تعبیرش چیست?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خون بینیاحسان جمعه 31 مرداد 1393 ، ساعت 09:45
سلام خواب دیدم نخی به یکی از سوراخ هایه بینیم که قبلان شکسته بود ! وصله بعد منم با اون بازی میکردم نخ پاره شد و از دماغم کلی خون اومد واحساس کردم کمی کوچک ده اما بعد فهمیدم سوراخ بینیم بزرگ شده رفتم دکتر برایه معاینه از خواب بلند شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 روییدن مو روی بینیفلورا چهارشنبه 09 مهر 1393 ، ساعت 03:47
با سلام
تعبیر خوابم رو خوندم از شما ممنونم که اطلاعات زیادی گذاشتید . برایم به خیر و خوشی دعا کنید .
شاد باشید .
فلورا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دماغ کجمریم شنبه 16 خرداد 1394 ، ساعت 04:27
سلام تو خواب دیدم که یه طرف دماغم کج شده به سمت چپ .یه طرفش قشنگ بود اما یه طرفش کج بود با خودم فکر میکردم و به خودم میگفتم من همیشه میخواستم دماغم زیباتر بشه الان بدک نشده اما کجه .سعی میکردم درستش کنم به هر ترتیبی که بود راسش میکردم راست که میشد باز سوراغش فراغ میشد یا اینکه لبم تغییر میکرد .خواهش میکنم کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بلند شدن موی داخل دماغنینا سه شنبه 16 تیر 1394 ، ساعت 14:17
سلام.من در خواب دیدم که موهای داخل بینی ام به طور زیادی در حال رشد کردن و بلند شدن بود.موهای داخل دماغم اونقدر بلند شده بودن که مجبور بودن اونها رو بکنم.به بلندی موهای سرم شده بودن.و من اونا رو میکندم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بینیامیر جمعه 03 مهر 1394 ، ساعت 05:08
با عرض سلام و خسته نباشید من یه خواب دیدم شاید خنده دارم باشه ولی میخواستم بدونم تعبیره خاصی داره _من تو خواب کنار عشقم دراز کشیده بودم که یه دفه احساس کردم بینیم کثیفه رفتم تو ایینه نگا کردم و درست بود بعد یه دستمال برداشتم که تمیزش کنم بعد رفتم که بشورمش ولی یکم زیاد اون مخاط یا مواد بینی ازش بیرون اومد میشه بگید تعبیرش چیه لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بینیامیر جمعه 03 مهر 1394 ، ساعت 05:09
خواهشا تعبیر خوابه منو بگید که خوبه یا بد_مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بینیامیر جمعه 03 مهر 1394 ، ساعت 05:23
ببخشید یادم رفت بگم الانم با عشقم قهرم البته مربوط به قبل از خواب هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 از درون بینی ام نان بیرون آمدزهره جمعه 03 مهر 1394 ، ساعت 18:49
با سلام
من تازگی ی خواب عجیب دیدم
دیدم از درون بینی ام نان بیرون آوردم که آب بینی همه نان رو پوشش داده بود.

لطفا تعبیرخوابم رو بگید ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بینییکی ازاین کره ی خاکی یکشنبه 08 آذر 1394 ، ساعت 12:38
سلام من خواب دیدم که کلی حشره رفته توبینیم وجلوی نفسم روگرفته وحالمم داره ازاون حشرات بهم می خوره تعیرش چیه؟؟؟؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 عمل بینیzahra دوشنبه 21 دی 1394 ، ساعت 23:12
با سلام خسته نباشید
من خواب دیدم بینی ام رو عمل کردم همه هم تعریف میکردن بینی من کوچیک شده بود ولی خودم تو خواب تعجب کرده بودم که چرا عمل کردم همش جلوی آینه میرفتم و نگاه میکردم در صورتی که اصلا عمل نکردم و هیچ وقت هم دویت ندارم عمل کنم لطفا تعبیر کنید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بزرگ شدن بینیالی شنبه 22 اسفند 1394 ، ساعت 22:00
سلام لطفا جواب بدید!
من خواب ديدم سوراخهای بینیم بقدری بزرگ شده بود که میتونستم توی بینیمو به راحتی ببینم حتی مویرگهای توی بینیمم براحتی دیده میشدن.
لطفا هرچه زودتر خوابمو تعبیر کنید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: بزرگ شدن بینیهرسینی جمعه 29 مرداد 1395 ، ساعت 07:11
دلیل بر رزق وروزی ومعیشت فراخ است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !