1ـ اگر زني خواب ببيند جايي را جارو مي كند ، نشانة آن است كه همسرش او را عزيز خواهد داشت و فرزندان از محيط گرم خانواده لذت خواهند برد .

2ـ اگر خواب ببينيد اتاقها بايد جارو شوند اما شما  تا آن هنگام از نظافت آنها صرف نظر كرده ايد ، نشانة آن است كه در روزهاي آينده اضطراب و نوميدي گريبانتان را خواهد گرفت .

3ـ اگر خدمتكارتان خواب ببينند كه مشغول جارو كردن هستند ، نشانة‌ آن است كه مورد سوء ظن ديگران قرار خواهد گرفت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درو - درو کردن

درو 1ـ اگر خواب ببينيد كشاورزان محصولات خود را درو مي كنند ،

تعبیر خواب تشنگی - تعبیر خواب

محمدبن سيرين گويد: سيرابي در خواب، بهتر از تشنگي است. اگر بيند به غايت

تعبیر خواب سایبان

سايبان محمدبن سيرين گويد: سايبان درخواب، پادشاهي باشد فرومايه

loading...

راهنمای خرید

loading...