اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .

2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .

3ـ اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد .

اگر بيند از خيمه بيرون رفت، دليل كه از شرف و بزرگي بيفتد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر بيند كه خيمه از بهر خويشتن زد يا كسي از بهر او زد و آنجا نشست.

اگر سپاهي بود، مال يابد به قدر بزرگي و كوچكي آن.

اگر بازرگان بود، سفر كند و از آن سفر مال و منفعت يابد.

اگر خيمه سياه و بزرگ بيند، دليل غم و اندوه است.

اگر خيمه كهن و دريده بيند، دليل است كه به او مضرت و زيان برسد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند از خيمه بيرون رفت، دليل كه از شرف و بزرگي بيفتد.

اگر بيند پادشاه به خيمه اش نشسته بود، كارش نكو گردد و بر دشمن ظفر يافته، كارش به نظام شود و خيمه در روز به خواب ديدن، كسي بود كه كار شاهان و بزرگان بهم  پيوندد و مهيا دارد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

 اگر در خواب ديديد که خيمه اي زده ايد پناهگاه و منبع اميدي مي يابيد که مي توانيد خود را در پناه آن محفوظ نگه داريد و او شخصي است که از شما حمايت مي کند و شما به قدرت و شخصيت او متکي خواهيد شد.

اگر ببينيد که در صحرا و بيابان و براي پيک نيک چادر و خيمه زده ايد به سفري با نشاط مي رويد که براي شما مفيد است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است.

اگر  ببينيد که خيمه مي زنيد کاري را بنياد مي نهيد و اگر ديديد در خواب خيمه اي را جمع مي کنيد به کاري پايان مي دهيد که مداومتش براي شما بهتر بود.

اگر خيمه هاي زيادي ديديد با عده اي اشخاص بزرگ آشنا مي شويد 

اگر خيمه فقيرانه بود کساني هستند که به شما و کمک شما نيازمندتر خواهند بود.

دوزنده خيمه مردي است مدبر و کاردان که کارهاي خراب را صورت مي بخشد و امور گسيخته را پيوند مي دهد.

تعبیر چادرزنان را بخوانید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب چاقچور

منوچهر مطيعي تهراني گويد : چاقچور نيز از انواع پوشاک زنانه است که پوشي

تعبیر خواب درخت بید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:بيد به معني درخت بيد در خواب هاي ما دوستي است

تعبیر خواب لبنیاتی

ديدن مغازة لبنياتي در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

loading...

راهنمای خرید

loading...