سه شنبه, 11 خرداد 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب خیمه - چادر

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خيمه از بهر خويشتن زد يا كسي از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهي بود، مال يابد به قدر بزرگي و كوچكي آن. اگر بازرگان بود، سفر كند و از آن سفر مال و منفعت يابد. اگر خيمه سياه و بزرگ بيند، دليل غم و اندوه است. اگر خيمه كهن و دريده بيند، دليل است كه به او مضرت و زيان برسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند از خيمه بيرون رفت، دليل كه از شرف و بزرگي بيفتد. اگر بيند پادشاه به خيمه اش نشسته بود، كارش نكو گردد و بر دشمن ظفر يافته، كارش به نظام شود و خيمه در روز به خواب ديدن، كسي بود كه كار شاهان و بزرگان بهم پيوندد و مهيا دارد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : اگر در خواب ديديد که خيمه اي زده ايد پناهگاه و منبع اميدي مي يابيد که مي توانيد خود را در پناه آن محفوظ نگه داريد و او شخصي است که از شما حمايت مي کند و شما به قدرت و شخصيت او متکي خواهيد شد. اگر ببينيد که در صحرا و بيابان و براي پيک نيک چادر و خيمه زده ايد به سفري با نشاط مي رويد که براي شما مفيد است و چنانچه گرداگرد شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است. اگر ببينيد که خيمه مي زنيد کاري را بنياد مي نهيد و اگر ديديد در خواب خيمه اي را جمع مي کنيد به کاري پايان مي دهيد که مداومتش براي شما بهتر بود. اگر خيمه هاي زيادي ديديد با عده اي اشخاص بزرگ آشنا مي شويد و اگر خيمه فقيرانه بود کساني هستند که به شما و کمک شما نيازمندتر خواهند بود. دوزنده خيمه مردي است مدبر و کاردان که کارهاي خراب را صورت مي بخشد و امور گسيخته را پيوند مي دهد.

نظرات  

 
+4 دین زنی با چادر مشکی در خوابمحممدرضا شنبه 19 شهریور 1390 ، ساعت 16:07
خواب دیدم که یک زن با چادر مشکی به سمت من میاید و من هم به داخل خانه می روم و هرچه قدر تلاش می کنم نمی تونم در خانه را ببندم و زن چادر سیاه وارد خانه می شود...

با تشکر از زحمات شما برای سایت بزرگتون...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !