شنبه, 08 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دختر - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند او را دختري آمد، يا كسي دختر به وي بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمي و بركت و نعمت است. اگر بيند كه دختر او بمرد، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد. اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد. اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد. اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد. نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دختر : شادي ؛ شادماني

بوسيدن او : ابراز کردن يک خواهش

دختري که در حال دعا باشد : شکست

با او صحبت کردن : خبرهاي خوب

 

1- اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد . اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .

2ـ اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .

4- اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد

اگر در خواب دختر ناتني خود را ببينيد ، نشانة وقايع نشاط آور است

نظرات   

 
شايق
+6 # خواب دختر زيباشايق 1390-10-08 11:55
خواب ديدم كه در يك جاي كوهستاني هستم.
همه جا سرسبز است و آثار هاي تاريخي هم
به جا ماندست. قدم زده تماشا ميكنم. مثل اينكه
ازين كوهستان بايد بگذرم و مقصدم رسيدن به
جاي ديگريست. آهسته آهسته متوجه ميشوم كه
دختر هاي بي حد ديبا با خانواده هايشان قدم
ميزنند. به هر كدامش كه نگاه ميكنم آنها هم به
من نگاه ميكنند و طرف من خيلي لبخند زيبا ميزنند
طرف يكيش ميروم ناگهان يك ميمون و يك سگ پيدا
ميشوند حمله ميكنند با هم و من از دهن هردويش
ميگيرم بلند كرده ميكوبمشان به ديوار و دوباره
پيش دختر ميخواهم بروم اما اين دو تا دوباره
حمله كردند و نميگذاشتند كه به دختر برسم
همينطور چند بار تكرار شد بعد بيدار شدم
....
لطفا بگوييد تعبييرش چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
-1 # پاسخ: خواب دختر زيبامهدی 1391-08-16 15:30
سلام
زیبایی هایی دورو برت را پر کرده اند که 2 چیز یا 2 نفر یا 2 کار از رسیدن به ان باز میدارندت ...

بشناس و رها کن ...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایمان خانوم
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2ایمان خانوم 1391-06-29 02:46
سلام. من زنی 33 ساله هستم خواب دیدم که دختر 4 &5 ساله ای دارم و دخترم در حین ایستادن افتاد و من و شوهرم زودی به سمتش رفتیم و دستهایش را گرفتم و نیگاه میکردم که نکنه زخم شده باشد و دخترم از افتادن گریه میکرد و من و شوهرم هم گریه میکردیم و من دخترم را بوسه باران کردم و کمی جلوتر راه رفتم و دیدم که صاحب نوزادی شدم و او را قنداق کرده بودم و انگار به او شیر میدادم و این فرزند بسیار زیبا بود اما به یاد ندارم دختر بود یا پسر لطفا خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
-1 # تعبیر خواب نوزادمعصومه 1393-09-01 11:46
سلام من زنی 32 ساله ام خواب دیدم که من نوزادی دارم که تازه به دنیا امده ونوزاد دختر خیلی زیبایی بودو اساس کردم باتمام وجودم دوستش دارم من یادم رفته بود به او شیر بدهمکنارش خوابیدم و خودش با زبان خود به من گفت مامان به من شیر بده من خیلی تعجب کردم و من سینه ام پر شیر بود تا خواستم شیر دهم بیدارشدم لطفا خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
+3 # تعبیرخوابرویا 1391-06-30 11:39
باسلام.من خواب دیدم که با رقیب عشقی خودم که میشناسمش به یک محل شلوغ رفته بودیم من توی خواب چشم هام خیلی زیبا شده بود که وقتی توی خواب داشتم میرفتم به یه جای دیگه که یه خانم بهم گفت که خیلی چشم هام فریبنده و زیباس وگفت مراقب خودت باش.جالب اینجاس عشق زندگیم هم همون جا بود اول با من بود بعد منو ول کرد رفت دنبال همون رقیب عشقیم بعد یه چیز وحشتناک بعد از یه مدت که اون با عشقم بود اومد و اونو کشت بعد هم دنبال من داد منم در حالی که میدویدم سوره اخلاص میخوندم آخر یکی دیگه به جای من مرد.خیلی خواب عجیبی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فافا
0 # پاسخ: تعبیرخوابفافا 1394-03-31 16:10
:cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کیوان
+2 # salamکیوان 1391-08-16 14:59
سلام در خواب دیدم دختر داییم اومد پیشم و بهم گفت که بریم قدم بزنیمو و کاری با من داره ...

تعبیر این خاب چی میتونه باشه
از یه مدت قبل هم حس میکردم تو دنیای خدمون این دختر یه حرکتهایی عجیب غریبی میکنه ...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سورج
-1 # دخترسورج 1391-09-29 16:28
خواب ديدم كه دختري دارم كه ادرار كرد روي من و خانمم. البته در خواب ساعت چهار بعدازظهر اين موضوع رو بخواب ديدم، اگر تعبيري دارد لطفا بفرماييد. سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جعفر
0 # پاسخ: دخترجعفر 1394-07-13 12:26
دختر شما باعث سرفرازی میشود . یا خدایی نکرده از دیه اون استفاده می کنید . یا از طرف دخترتون به شما مال و ثروت میرسه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژده
+2 # تعبیر خوابمژده 1391-12-06 10:18
سلام تو رو خدا زود جوابمو بدین.دیشب خواب دیدم کهصاحب نوزاد دختری دارم زیبا رو که همه او را بغل میکردن و میبوسیدن و شوهرم هم خیلی خوشحال بود بعد با هم به خانه رفتیم و در آنجا من یک دختر دیگر داشتم که همانجا اسمش را گذاشتیم ریحانه, که انگار کسی به دنبال ما بود و میخواست بچه ها را از من بگیرد,دختر اولم بالای باغچه رفت و از همان بالا زمین افتاد که اول فکر کردم مرده است اما شوهرم اورا بغل کرد و سالم بود و من خیلی گریه میکردم وهمش ناراحت بودم و عصبی.لطفا تعبیر خوابم را بگویید؟ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مجتبی
0 # دخترمجتبی 1392-05-03 08:52
سلام من خواب دیدم می خواهم بروم مدرسه که یهو یک ماشی جلوی پام وایساد و من سوار شدم در عقب ماشی دختری زیبا بود او دست مرا گرفت ومکید و من موقع پیاه شدن او را نوازش کردم و او به من بد بیراه گفت (من این واب را حودا ساعت 5 بامداد دیدم لطفا اگر تعبیری دارد بگویید ضمنا من این دختر را نمی شناختم)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگار
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2نگار 1392-05-16 13:28
سلام من خودم دختر 14 ساله هستم و همین طور عاشق ازدواج . بچه و من دیشب خواب دیدم که دختردار شدم و دخترم هم خیلی زیبا هست و یک مرد که دوست بابام هست می اید و به اون 3 تا تخم مرغ شانسی می دهد و اون نوزاد دختر که توی خواب دختر من بود به اندازه ی یک کلمه حرف زد و دوباره میگویم من دختر 14 ساله هستم و خواب دیدم دختردار شدم و اون خیلی خوشگل بود تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
idin
+1 # tabire khabidin 1392-07-10 19:37
سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم که زن آن خانه فقط صاحب دختر میشود و مرد آن خانه از این موضوع خیلی ناراحت است ولی من با تمام آن 5 یا 6 دختر بچه با خوشحالی بازی میکنم و همه ی اهل آن خانه خوشحال هستند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
idin
+1 # tabire khabidin 1392-07-10 19:38
ممنون میشم اگه تعبیر خوابم را بگید . با تشکر از سایت خوبتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zahra
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2zahra 1392-07-19 12:48
سلام. من یه سب خواب دیدم که یکی از معلم هام که اسمش رو نمیدونستم اومده بود پیشم .من توی خواب هی سعید صداش میکردم وباهم حرف هم زدیم.از خواب که پاشدم بعد از دو یا سه هفته فهمیدم واقعا اسمش سعیده .حالا یعنی چی؟ :-|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2مهتاب 1395-04-22 08:39
:-| :-| :-|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسرین
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2نسرین 1392-09-19 10:17
سلام ، خواهش میکنم تعبیر خواب من را زود جواب بدید . خواهرم خواب دیده من دختری دارم بالغ که در دریا غرق شده و باعث آن هم دختر عمه مان می باشد . می گوید خوابم خیلی وحشت ناک بود وقتی ازخواب بیدار شدم دیدم خوابه انگار دنیا را به من دادند . در ضمن من ازدواج نکرده ام ولی دختری داشتم که در دریا غرق شده . میشه بگید تعبیر آن چیست ؟ در ضمن ممنون میشه اگه جواب آن را برایم ایمیل کنید .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ali
+2 # aliali 1393-01-02 17:49
سلام
من تو خوابم نوزاد دختری رو دیدم که نمی دونستم بچه کی هست ولی بادیدن من برام زوق کرد ولبخند زد طفل چاق ودوست داشتنی بود از جیبم یه تکه پارچه سبز در اوردم بستم روی بازوش متوجه شدم درست یه یه تکه پارچه سبزدیگه درست مثل ما من رو بازوش بسته شده پرسیدم که کی این و بهش داده گفتن یه دختر این و براش بسته که فقط من اون شناختم واون دختر هم مثل من هیچ نسبتی با اون بجه نداشته وچون بجه برای اون هم لبخند زده بود اون هم پارچه رو بسته بود رو بازوش ورفته بود.
خواهشا برام تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسين
-2 # دخترحسين 1393-01-05 23:48
خواب ديدم در محل كارم هستم كه دخترى زيبا از آنجا ميگذرد واشينا كرد هستند و من با صحبت ميكنم و به او ميگويم شماره ام را بگير و به من زنگ بزن واو هم قبول ميكند و فارسي حرف ميزند در صورتى كه من در يك كشور عربى زندگى ميكنم در ضمن من مجرد هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الینا
-2 # حامله شدنالینا 1393-02-29 15:18
سلام
دختی 13 ساله ام خواب دیدم حامله شده ام و دیگران هم خبر دارند.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
راضیه
0 # دختر بچهراضیه 1393-04-18 00:22
خواب دیدم یک دختر دو ساله و یک دختر هفت ساله داشتم خیلی زیبا بودند خیلی دوستشون داشتم دو سالهه همش توی بغلم بود و نازشو می کشیدم اونو بیشتر دوست داشتم .دختر مجرد سی و دو. ساله کارمند هستم لطفا بگویید تعبیر خوابم جیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شایان
-2 # دختر بچهشایان 1393-04-21 10:10
خواب دیدم با کسی که در واقعیت عاشقش هستم در قطار نشسته ایم.با هم بازی ای شبیه به مجادله میکنیم.انگار که مجادله میکنیم،اما میخندیدیم و شاد بود.متوجه شدیم که گروهی به دنبال ما هستند.به عشقم نگاه کردم تا بگویم با هم فرار کنیم.دیدم تبدیل به دختر بچه ای با نمک و زیبا شده.بغلش کردم تا با هم فرار کنیم.عده ای که دنبال ما بودند،چون دختر بچه ای را توی بغلم میدیدند،ما را نمیشناختند.با هم توی اتاقی که توی قطار بود رفتیم تا مخفی شیم.همینجور که اون دختر بچه توی بغلم بود،کم کم کوچیک شد و محو شد و به جای اون دختر دیگه ای ظاهر شد که چیزی ازش یادم نیست.من هم اون گروهی که دنبالمون بودند رو مقصر محو شدن دختر بچه میدونستم و خیلی کینه به دل گرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # تعبیرسارا 1393-05-01 10:42
سلام من خواب دیدم ه با کسی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # تعبیرسارا 1393-05-01 10:43
سلام خواب دیدم با کسی که در واقعیت عاشقش هستمو وولی بهم خورد .تو خواب باهاش بودم در کنار یه خانم دیگه 3 نفری بودیم.تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عسل
+3 # دختر بچه ديدنعسل 1393-05-02 17:30
سلام
يكي از دوستام خواب ديده ك من ي دختر بچه دارم در حالي ك من مجردم،خودمم همش خواب دختر بچه ميبينم ك زيبا و مو طلايي و چشم رنگي و داره بازي ميكنه و من باهاش حرف ميزدم و برادرمم خواب ديده ك دست منو ي دختر بچه زيبا گرفته و هر دو دسته گل بزرگ دستمونه
ميشه تعبيرشً بگين
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازگل
0 # دختر بچه ديدننازگل 1393-05-02 17:34
سلام
يكي از دوستان خواب ديده من ي دختر دارم در حالي ك مجرد هستم
خودمم همش خواب دختر بچه زيبا ميبينم مو طلايي و چشم رنگي و پوست سفيد ك ب من لبخند ميزنه تعبيرش چيه بهم بگين
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fatiiish...
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2fatiiish... 1393-07-16 08:26
سلام دیشب ساعت 1:30 خوابیدم ساعت5:57دقیقه از شدت تشنگی از خواب پاشدم اب خوردم خوابیدم بعد خواب دیدم باران شدید میاد با خانوادمم یه دفه تو اب زیاد غرق میشم بعد تو یه جنگل سرسبز که وسطش رود خونه هست میبینم اونجام تنها یه دفه یه دختره نازه 7یا6 ساله میاد سمتم اسممو میگه بعد دستشو میگیرم بعد بهم میگه تو از هوش رفته لودی بابام سوره حمدو واسط خوند به احترام روحه مادرت به خاطر اون الان به هوشت خودت برگشتی بعد با عجله میگه من دیگه باید برم بلوزشم زرد بود شلوارو یادم نمیاد خیلی هم نازو مهربون بود مثه فرشته ها بعد دیگه از خواب بیدار شدم سر درد گرفتم تورو خدا هر چی زودتر تعبیرشو بگید لطفا با تشکر:-(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fatiiish...
+2 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2fatiiish... 1393-07-16 08:29
دیدن دختر بچه در خواب و گفتن خبره خوب تعبیر?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
haj ali
0 # خواب دخترhaj ali 1393-08-05 14:02
سلام من 19 سالمه
خواب دیدم دو دختر روی تخت من جلو چشام کارهای ناپسند میکنند(ل****ز)
و من کاری نکردم و یکدفعه از خواب پریدم میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنونتون میشم
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
خلیل
+2 # تعبیر خوابخلیل 1393-09-27 00:28
سلام من خواب دیدم در ماه رمضان توی یک مغازه روزه خواری میکنم که از عمد نبود از شرم بیرون امدم به پایین یک کوه که در وسط شهرمونه رسیدم اونجا یه دختر دختر کوچیک از دوتا دستی که رو به قبله بود گرفتم کف دست ایه قران یا دعا نوشته بود لطفا تعبیرش رو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # گريه و التماس به خدارضا 1393-10-14 12:22
سلام
من قبل از نماز صبح خواب ديدم كه مادرم و خواهرانم و همسر اومدن
به من گفتن كه خانم من دختر باردار هستش
همون موقع من گريه والتماس ميكردم به خدا من از داماد بدم مياد
خيلي التماس ميكردم
در ضمن همسر بنده باردار هستن
با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نکیسا
-2 # نوزاد سیاهنکیسا 1393-10-21 21:58
سلام
پدرم خواب دیدن که من با ماشین جدید و نوزاد دختری ساه پوست به همراه همسرم به دیدنشون رفتیم.
من فرزندی ندارم و منو همسرم هردو سفید هستیم.
نوزاد خیلی زیبا و شبیه به خواهرم بوده و پدرم خیلی در خواب خوشحال بودن.
نعبیرش رو میشه بگین لطفا
متشکرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
0 # خواب دختربچهلیلا 1393-11-13 09:05
سلام من زنی 43 ساله ام
چندین بار هست یکی از دوستان قدیمی ام رو در خواب می بینم به همراه کودکی دخترم که الان 15 ساله هست و البته مدتی هست که از فرزندم دور هستم. با دیدن این خواب سریع هم از خواب بیدار می شوم اما جزءبه جزء خواب رو بیاد میارم. لطفا در تعبیر این خواب کمکم کنید.
با سپاس فراوان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیل
+1 # دوست دخترسهیل 1394-01-03 20:22
سلام و خسته نباشید من در خواب دیدم در جلوی مدرسه ی خود با پسر دایی مامانم دارم میرم که یه سری دختر میبینم یه 10 نفر بعد به همشون میگو دوست دختر من میشین همه میگن نه یکی میگه اره باهاش میریم نهار اینا میخوریم بعد شماره میدم و بعد بهش میکم شنبه جلوی در مدرسم باش بعد میرم خونه مامانم میگه با دختری دوست شدی منم میگم نه بابا واسه فوتبال برادرش رعیس فدراسیون هست اینا بعد یه ساختمان شیشه دار میبینم و بعد از خواب بلند میشم لطفا بکید این خواب یعنی چی اخه مردم من ؟؟؟؟ مرسی :idea:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
+6 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2رویا 1394-02-22 10:11
سلام
خواب دیدم که ی دختر یک ی دو ساله دارم با اینکه میدونستم این دختر من نیست ولی همش فکر میکردم دختر خودمه تو بغلم بوده داشتم میخوابوندمش این دومین باریه که این خواب رو میبینم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Aryana sb
0 # دختر بچهAryana sb 1394-02-22 13:35
سلام
خواب دیدم که ی دختر یک یا دو ساله دارم با اینکه تو خواب میدونستم این بچه من نیست و من مجردم امام باز داشتم به. بزرگ کردنش فکر میکردم و بغلش کردم و میخواستمی که بخوابونمش و بوسش میکردم این دومین باریه که این خ رو میبینم میخواستم بدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
roya
0 # رویاroya 1394-03-03 15:26
من تو خواب دیدم در ی خانه ناشناسو زدم ی دختر زیبا بازش کرد منو دعوت کرد تو خونه منو اون دختر باهم عشقبازی کردیم بهم گفت بریم ی اتاق دیگه گفت باید از پش بوم بریم رفتیم هردو لخت بودیم وقتی از پشت بوم میرفتیم من پایین و نگاه کردم دیدم همه جا پر بوفالو هستش میشه تعبیرشو بگیید ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
+1 # خواب دخترمعصومه 1394-03-16 12:29
سلام من مجردم، و حدود یک ماهه از کسی که دوستش داشتم بنا به مخالفت خانواده ها جدا شدیم، چند وقت پیش خواب دیدم از ایشون دختر بسیار زیبایی بدنیا آوردم که شببه باباش بود اولش هیچ حسی به بچه نداشتم و قرار بود قبل دیدن بچه، بدمش به باباش، ولی بعد که بچه رو دادم خیلی ناراحت شدم و مهرش به دلم افتاده بود
بعد که از خواب بیدار شدم داشت اذان میگفت
چند روز بعد شنیدم دوستم حاملست
آیا حاملگی دوستم تعبیر خواب من بوده یا تعبیرش چیز دیگست؟
تورو خدا جواب بدید، چند وقته ذهنمو درگیر کرده و کلا حس مادرانه دارم :|
لطفا جوابشو به ایمیلم بفرستید
تورو خدا جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
-1 # دخترمحمد 1394-04-21 13:03
سلام
خواب دیدم درباره ی دختری حرف میزنم و سراغ او را میگیرم ...البته آن دختر هم وجود دارد و من به او علاقه دارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضوان
+2 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2رضوان 1394-04-28 08:52
سلام.اگر زنی خواب ببیند که زن دیگری صاحب دختری شده به چه معناست؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دنیا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2دنیا 1394-05-07 14:25
سلام خاب دیدم شوهرم بادخترعمم ازدواج کرده وکتکش میزنه تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی اصغر
0 # تعبیر خوابعلی اصغر 1394-05-20 16:22
سلام مردی ۴۳ ساله هستم(مجرد که ۵ ساله از همسرم جدا شدم بدون بچه.)..خواب دیدم بی هدف در حال دویدن هستم و پس از اینکه یک مسیر طولانی را بدون خستگی در خیابانهای شهر دویدم دختری (یا زنی) با چهره ی تقریبا خوب حدودا ۳۰ ساله غریبه با من همراه شد.،البته دیگر نمی دویدیم.پر بین راه ۳یا۴شیر نر دیدیم که یکی از انها قصد حمله داشت.چند تا سنگ به سمتش پرتاب کردم اما به او نخورد.زن همراهم با یک سنگ بزرگ به پای عقب چپ او زد و پایش را شکست.در ادامه راه به به ساختمانی رسیدیم که دو مرد تنومند.که حالت جاهل های قدیمی را داشتند از ما پذیرایی کردند من در انجا خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم غروب است و هوا در حال تاریک شدن است دختر همراهم گفت من میخواهم بروم دیرم شده گفتم صبر کن با هم برویم در همین وقت متوجه شدم او نسبتا توپول است.. واز خواب بیدار شدم. ساعت تقریبا ۱۰/۳۰ صبح بود لطفا تعبیر را بگویید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرزو
0 # تعبیرآرزو 1394-06-14 12:06
سلام
روز به خیر ....
من خواب دیدم توی محل گذر با دختری آشنا شدم توی سن و سال خودم که منتظر معشوقش بود بعد که معشوقش رسید سمتش می دوید با خوشحالی بعد از احوال پرسی پیش من اومد و کلی از حال خوبش و اینکه چقدر خوشبخت تعریف می کرد واقعاً خوشحال می شم تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین م
+1 # خواب صحبت کردن با دخترحسین م 1394-07-30 14:32
خواب دیدم که با دختری که آشنا هست هر دو روی صندلی نشستیم و صحبت میکنیم گاهی به هم نزدیکتر میشویم هیچ احساس شیطانی وجود نداشت.در آخر او را بدرقه کردم و رفت.بنده در حال حاضر نامزدی هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین م
0 # خواب صحبت کردن با دخترحسین م 1394-07-30 14:35
خواب دیدم با یک دختر اشنا روی صندلی نشستیم و صحبت میکنیم و گاهی به هم نزدیکتر میشویم و در آخر او را بدرقه کردم و رفت.در حال حاضر من نامزدی هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
+1 # تعبیر کشته شدن شوهر برای دختر مجردالهه 1394-08-07 15:06
با سلام من مجردم ولی در خواب دیدم ک شوهر یا نامزدم( دقیقا نمیدونم ) که همدیگر رو خیلی دوست داشتیم برای نجات من کشته میشه و منم خیلی گریه میکردم میشه تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # تعبیر خوابسارا 1394-08-27 10:18
خواب دیدم که دو نفر دیگه غیر من زایمان کرده بودن هرکدوم از اونا رفتن سراغ بچه هاشون وبرداشتن اونارونوزاداشون خیلی تپل وقدبلند وزیبا بودن منم خوشحال بودم که بچه دارم رفتم سراغش برداشتم دیدم خیلی قدش کوتاه ولاغر وکم مو وزیبایی بقیه رونداشت از طرفی خوشحال واز طرفی ناراحت بودم تعبیرش چیه مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
-1 # تعبیر خواب رقیب عشقیفاطمه 1394-08-30 12:20
سلام
دیشب خواب دیدم من و رقیب عشقیم که همو میشناسیم اما هیچوقت همو ندیدیم، با هم دوست شدیم. با وجود اینکه حدود 9سالی هست که اون و عشق من از هم جدا شدن، اما گفت آخرین بار دیروز با هم تماس داشتند. من در ابتدا ناراحت نشدم، اما ازش پرسیدم قصد شروع ارتباط دوباره داری؟ گفت آره. من هم خیلی گریه کردم و گفتم اون فقط مال منه و هیچ کسی حق نداره ازم بگیرتش. من هیچوقت تنهاش نذاشتم توو این 7سال و اونم دوسم داره. اونم گریه کرد و گفت من هنوز دوسش دارم و میخوام بدستش بیارم. بعد کسی اومد و من گریه مو قطع کردم، اما اون همچنان داشت گریه می کرد.
میشه تعبیر این خوابو بگین چیه؟ :sad:
ممنون میشم ازتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید خوش خنده
0 # دیدن دختر درخوابسید خوش خنده 1394-09-07 14:57
سلام اگر دختری درخواب ببینیم که شیر خواره باشد ودندان داشته باشد تعبیر آن چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فهیم
-1 # تعبیر خواب دخترفهیم 1394-09-10 22:10
با سلام، من مجردم، یکی از دوستان خواب دید من دختری دارم، تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهناز
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختربهناز 1395-05-16 17:35
نقل کردن فهیم:
با سلام، من مجردم، یکی از دوستان خواب دید من دختری دارم، تعبیرش چیست؟

یکی از دوستام خواب دیده من یه دختر به دنیا آوردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه /فروغ
0 # دخترفاطمه /فروغ 1394-09-22 23:35
در خواب ديدم كه صاحب دختري شدم كه در هر دستش ٧انگشت داشت. اين در حاليست كه من و همسرم در پي اقدام به بچه دار شدن كرده ايم .تعبير خوابم چيست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2مهدی 1394-10-12 18:39
سلام
خواب دیدم بایه دختره دوست شدم
امروزشم خواب دیدم باهاش داشتم راه میرفتیمو حرف میزدم
اگر میشه سریع تر جواب بدین
خیلی مهم واسم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زیبا
+1 # خوابزیبا 1394-10-13 06:14
خواب دیدم خاله ام دخترداره وخیلی بهش مینازه درحالی که درواقعیت دخترنداره دختر2ماهش راه میرفت وحرف میزد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # خوابفاطمه 1394-10-17 09:13
سلام
خوابی که دیدم به صورت کامل یادم نیست، اما تو خواب دیذم فرزند دختری به دنیا آوردم و قبل از اون هم تعداد زیادی فرزند دختر دارم و بعضی از اون ها رو به ادمای دیگه دادم، و چیز دیگه ای که تو خواب دیدم اینه که مردمک چشمام رو درآوردم و شستم و تمیز کردم و دوباره سرجاش گذاشتم، ممنون میشم تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرناز
0 # نوزاد دخترمهرناز 1394-10-30 09:50
سلام من مجرد هستم و خواب دیدم از آقایی که همسرم نیست صاحب یه دختر خیلی زیبا شدم و اون آقا ترکم کرد و بچه رو فرستاد من بزرگ کنم. من هم برام سخت بود تنهایی. اون آقا تو یه خونه ی نیمه ساخته زندگی میکرد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احد
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2احد 1394-11-08 15:26
من مرد 37 ساله هستم دیدم تو خواب یک دختر بهم بد نگاه میکنه احساس میکردم میخواهد میخواهد من بزنه بد بر گشتم بگیرم دست بزنم دستم خورد دیوار بلند شدم دیدم خواب
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2زهرا 1394-11-18 16:07
در خواب ديدم كه به جمع شهدا وارد شدم و در انجا دختركوچك زيباي بيماري راديدم كه بسيار ناراحت شدم سپس به شهدا رو كردم گفتم اين دختر بيمار است خواهش مي كنم كاري بكنيد
بعد ان دختر بلند شد و در عين سلامتي به سمت من دويد من او را بغل كردم و اشك شوق بسياري ريختم
تعبيرش چيست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Shan
0 # danmark helsingeShan 1394-11-26 11:52
سلاو
ديدم كه خانمم 3 تا بجه به دنيا اورد يك فرزند و 2 دختر با و در خواب ميدانستم كه كه ججور زود حامله و هنوز 9 ماه نشده و زود است با اين سرعت عجيب است
ممنون ميشو تعبيرش -?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
0 # نوزادمعصومه 1394-12-22 07:31
سلام من باردارم و دیشب خواب دیدم یه نوزاد دختر خیلی خیلی زیبا بدنیا آوردم.لطفا تعبیرشو بهم بگسد ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهنا
0 # خواهرناتنیمهنا 1394-12-27 21:41
سلام
خواهش میکنم زودتر جوابم و بدین این خواب داره دیوونه ام میکنه
خواب دیدم که با یه دختر خیلی خوشگل کنار ساحل نشسته بودیم(من خودمم دخترم و تک فرزند)اون دو سه سال از من بزرگتر بود و من بهش خواهر میگفتم خیلی پیشش احساس آرامش داشتم تاحالا همچین آرامشی رو تجربه نکردم بعدش تو خواب من یه دفعه یادم افتاد که تک فرزندم و خواهر ندارم بهش گفتم و اون گفتش که با اینکه ما خواهرای ناتنی هستیم ولی خیلی باهم خوبیم خواهش میکنم تعبیرش و بگین اون آرامشی که کنارش داشتم داره دیوونه ام میکنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعيده
0 # خوابسعيده 1395-01-05 12:24
سلام
خواب ديدم محرم هست و در حياط خانه پدربزرگم هستيم در حال آماده كردن شير كاكائو و زرشك پلو با مرغ نذرى كه مرغ ها بسيار بزرگ بودن و نذرى هم از طرف من بود و در همين حال پسر خاله ام با خانواده اش اومدن كه دو تا دختر بچه هم داشت كه در واقعيت نداره يكى از دخترها بسيار بسيار زيبا و تپل بود كه بوسيدمش و بغل كردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عاطفه
0 # دخترمعاطفه 1395-01-08 10:53
دخترم
خواب دیدم باز کسی که دوستش دارم صاحب یک دختر شده ام با هم به گردش رفتیم دخترم راه میرود بهش یک پفک دادم برادرم او را در آغوش گرفت بود بازی میکرد بااو من و آن شخص که دوستش دارم با هم راه میرفتیم و خوشحال بودیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
-2 # تعبیر خوابمعصومه 1395-01-09 11:40
من باردارم و دیشب خواب دیدم خدا دختری به من داده تعبیرش چیست ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # تعبیر خوابمریم 1395-01-21 10:59
من خواب دیدم ک در خواب پسر خاله مجردم دستم را گرفته و فشار میداد و با هم به امام زاده رفتیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2سارا 1395-02-06 16:23
سلام
من دیروز خواب نوزاد دختری بسیار زیبا رو دیدم که تو آغوش خودم نبود ولی داشتم باهاش حرف میزدم و بوسش میکردم اونم فقط میخندید خواستم بدونم تعبیرش چیه؟من خودم مجردم تو خواب هم فک میکردم نوزاد دختر عمومه
مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فائزه
0 # نوزادفائزه 1395-02-07 11:09
خواب ديدم باردار هستم ونوزاددرون شكمم دختر بود
به جايي رفتيم كه رودخونه اي در انجا بود پر از ماهي من هرزماني كه قلاب ماهيگيريم را به درون رودخانه مي انداختم ماهي ميگرفتم
خيلي زياد ماهي گرفتم
تعبيرش چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ناشناس
0 # به دنیا آوردن دخترناشناس 1395-02-14 09:35
اگر مادری در خواب ببیند که دخترش که نامزد دارد دارای فرزند دختر شده است تعبیرش چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید محمد
0 # خواب دختر دار شدنسید محمد 1395-02-15 06:14
سلام.خواب دیدم دخترم صاحب فرزند دختر شده با لباس های ابی.البته تته او دو وسر دارد.لطفا تعبیر کنید مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2میلاد 1395-02-22 17:27
سلام. من در خواب دیدم که در حال خواب دیدنم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
متین
0 # خواب دخترسبزهمتین 1395-03-30 02:23
سلام خواب دیدم یخانم سه تا دختر داشت یکیشون حدودا پنج سال یکیشون حدودا ده سال و دختر بزرگش حدودا هجده سالش بود بامادرشون صحبیت میکردم واونم عکسشو که تومحل کارش گرفته بود نشون میداد بعدش دختر بزرگشو دیدم انکار که خیلی وقته باهم اشناییم رفتم سرمو گذاشتم رو پاهاش و شروع به درد دل کردم و گریم گرفت اونم سرمو بوسید وگفت دوستت دارم تعبیرش چیه لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید خیلی مهمه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا سوگلی
0 # تعبیرخواب بغل کردنسمیرا سوگلی 1395-04-04 12:17
من دختری مجرد هستم در خواب دیدم یک مردهست به نام محمد مادر او ازمادر من مرابرای پسرش خواستگاری کردمادرم جواب رد داد من یواشکی به خانه ی آن ها میرفتم یک روز که رفتم دیدم آن پسر سرش زخمی شده بغلش کردم گریه کردم بعد از چند روز محمد حتلش خوب شد و مایک دیگر را بغل کردیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حدیث
0 # دخترحدیث 1395-04-06 22:58
خواب دیدم بادختری ازفامیل درباره ی برادرم صحبت میکنم واوباشرایطی قبول میکند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ترانه
0 # تعبیر خواب دخترترانه 1395-04-20 05:58
من دختری 18ساله ام در خواب دیده ام که زایمان کرده ام خیلی آسان و بدون درد و صاحب دختری شده ام که میخواهم نامش را ملیکا یا الناز بگذارم تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرتمیس
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2آرتمیس 1395-04-22 05:35
سلام من دختر مجرد هستم...خواب دیدم که به مغازه رفته بودم و بعد صاحب مغازه که یک مرد سفید و خوشگل و بلند قد، در حالی ک لبخند به لب داشت اومد وسلام کرد من نمیخواستم باهاش دست بدم ولی اون دست منو گرفت و از پله ها بالا برد..درضمن گرمی دستاش رو تو خواب حس کردم...تعبیرشو میشه بگید؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2سارا 1395-04-31 10:03
سلام.من خواب دیدم ک یه ناشناس نوازددختری رو بهم میده که ازش مراقبت کنم،توخواب خیلی نوزاددخترودوس داشتم و همش مراقبش بودم؛خیلی هم خوشکل بود،ولی دوباره اونو ازم پس گرفت؛انقدگریه کردم از رفتن نوزاد ک ازخواب بیدارشدم؛بعداز چن دقیقه ک بیداربودم و داشتم ب خواب فکرمیکردم اذان صبح رو گفتن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یونس
0 # خواب دختریونس 1395-05-06 11:42
خواب دیدم یه دختر خیلی زیبا و با اندامی متناسب،که احساس میکردم بینهایت دوستش دارم.انگار هیچ وقت تو زندگی واقعی به این خوشحالی نبوده ام.تو ماشین کنار من نشسته بود که ناگهان ماشینی به سمت ما اومد و شلیک کرد و دختر رو کشت.عجیب اینه که خودم رو تو ماشین قاتل هم می دیدم و اینکه همراه قاتل رو کشتم اما گلوله ام تموم شد و نتونستم قاتل ذو بکشم.در آخر روی جنازه دختر افتادم و زار زار گریه کردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
....
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2.... 1395-05-12 08:32
سلام من خواب دیدم ت پارک بودم ک عشقمو با دوستاش دیدم بعد اونم صدام کرد باهم زیاد حرفیدیمو سره ی قضیه نمیدونم چی شد دهن دماغ منو گرف بیهوش شدم و باباش اومد منم از خواب پریدم تعبیرش لطفا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hosena
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2hosena 1395-05-18 03:49
سلام خواب دیدم تو یه جایی هستم که مادرم میاد که تو دستش یه نوزاد دختره که بم میگه این دخترته.خیلی تعجب میکنم یه جورایی باورم نمیشه و مادرم میره بعد چند دقیقه دوباره میاد مادرم این بار میگه دخترت کو بش میگم مگه نبردیش با خودش میگه نه گذاشتمش پیشت بعد نگا میکنم میبینم جلو پام نشسته لخته ایندفعه بقلش میکنم رو سینش میبوسمش میزارمش رو صندلی به مادرم میگم این کیه میگه دخترته میگم من که زن ندارم پس مادرش کیه برمیگردم نگاش میکنم میبینم یکم بزرگتر شده و مو در اورده موهاش مشکیه با یه قسمته کوچیکی از موهاش سفیده که داشتم باش حرف میزدم شوخی میکردم که بیدار شدم.
پ.ن 1از اولین لحظه که نوزادو دیدم هر بار که میدیدمش بزرگتر میشد ولی بازم نوزاد بود و همیشه که بم نگاه میکرد میخندید
پ.ن 2من 18سالمه و زن ندارم
پ.ن3جونه مادرت زود جواب بده.این خوابه از ذهنم بیرون نمیره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علیرضا
0 # پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2علیرضا 1395-05-21 13:59
با سلام به همه دوستان من دیشب خواب دیدم با دختری در حال حرف زدنم هستم و بهش درخاست دوستی دادم گفت نه و میخام بدونم نشونه خوبی هست یا بد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ArmanF
0 # عشقArmanF 1395-06-30 01:04
سلام.خواب دیدم ک با معشوقم ک حدود2سال هست رابطه ندارم ب دلیل مخالفت خونوادش،رفتیم ب دبیرستان سابقم و میخواستیم تا اخر کلاس باهم باشیم.بعد اونجا مراقب دم در گف اول 50تومن بده واس چنتا وسیله بعد برو منم گفتم ن چرا؟.بعد اسممو پرسید گف اشتباه شده ب مدیرگف وسایلو بیار برن کلاس.مدیرگف باید50تومنو بدی بعد،رفتم دفتر باهاش صحبت کنم ک مراقبه باعشقم اومدن گف دختره 50تومنو داده ک برن،ناراحت شدم ب عشقم گفتم چرا اینکارو کردی...بخدا نزاشتن برم بیارم امایجوری راضیش میکردم.اونم گف اشکال نداره میدونم حداقل اجازه میدادن بعدکلاس ببری یا..دیگه ناراحت نشو فک کن خودت پول دادی بیخیال.بعدش ته حیاط حفاظ زده بودن وچنتا مرغ و خروس خیلی بزرگ اونجا بود ک خواستم بجای اون پولی ک عشقم داده بود وناراحت بودم و یجوراییم ب غرورم برخورده بود ازشون ببرم ک نشد.ممنون میشم تعبیرشوبگید.مرس ی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عبدالجبار سهاک
0 # خوابعبدالجبار سهاک 1395-07-02 07:07
سلام اگر میشه که خواب من را تعبیر کنید من یک خواب دیدم که در یک
شبی تاریک پیشم دختر امو من است و میخواهد بامن روابت داشته باشه
وه در همین هال خود امو ام یک تبر بر دست و دارد طرف من میاد و من
فرار میکنم . اگر املااش مشکل داشت مرا ببخشید و من میخوام که بدانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Jessi
0 # عجیبJessi 1395-07-18 22:50
من خواب دیدم خیلی از همه چی ناراحتم،اخه جدیدا از کسی که دوسش داشتم جدا شدم،داشتم به یکی از دوستام که سید هست شکایت میکردم که به فلان دلیل و بهمان دلیل این جوری میشه،این شده زندگی،بعد دوستم یه مکسی کرد و گفت فکر نمیکنی که بخاطر زنا هست که این اتفاقا افتاده،بعد من داد میزم میگم چطور بقبه اینکارو کردن زنا نبوده،رفتن خوشبخت شدن به من رسید شد زنا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ویدا
0 # گم کردن فرزندویدا 1395-07-24 23:56
خواب دیدم فرزندم گم شده و من عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته بودم ولی من و همسرم اصلا فرزندی نداریم. لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما