یکشنبه, 09 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

عناوین

تعبیر خواب دختر - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند او را دختري آمد، يا كسي دختر به وي بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمي و بركت و نعمت است. اگر بيند كه دختر او بمرد، تاويلش به خلاف اين است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد. اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد. اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد. اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد. نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دختر : شادي ؛ شادماني

بوسيدن او : ابراز کردن يک خواهش

دختري که در حال دعا باشد : شکست

با او صحبت کردن : خبرهاي خوب

 

1- اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد . اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .

2ـ اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .

4- اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد

اگر در خواب دختر ناتني خود را ببينيد ، نشانة وقايع نشاط آور است

نظرات  

 
+3 خواب دختر زيباشايق پنجشنبه 08 دی 1390 ، ساعت 08:25
خواب ديدم كه در يك جاي كوهستاني هستم.
همه جا سرسبز است و آثار هاي تاريخي هم
به جا ماندست. قدم زده تماشا ميكنم. مثل اينكه
ازين كوهستان بايد بگذرم و مقصدم رسيدن به
جاي ديگريست. آهسته آهسته متوجه ميشوم كه
دختر هاي بي حد ديبا با خانواده هايشان قدم
ميزنند. به هر كدامش كه نگاه ميكنم آنها هم به
من نگاه ميكنند و طرف من خيلي لبخند زيبا ميزنند
طرف يكيش ميروم ناگهان يك ميمون و يك سگ پيدا
ميشوند حمله ميكنند با هم و من از دهن هردويش
ميگيرم بلند كرده ميكوبمشان به ديوار و دوباره
پيش دختر ميخواهم بروم اما اين دو تا دوباره
حمله كردند و نميگذاشتند كه به دختر برسم
همينطور چند بار تكرار شد بعد بيدار شدم
....
لطفا بگوييد تعبييرش چيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب دختر زيبامهدی سه شنبه 16 آبان 1391 ، ساعت 12:00
سلام
زیبایی هایی دورو برت را پر کرده اند که 2 چیز یا 2 نفر یا 2 کار از رسیدن به ان باز میدارندت ...

بشناس و رها کن ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2ایمان خانوم سه شنبه 28 شهریور 1391 ، ساعت 23:16
سلام. من زنی 33 ساله هستم خواب دیدم که دختر 4 &5 ساله ای دارم و دخترم در حین ایستادن افتاد و من و شوهرم زودی به سمتش رفتیم و دستهایش را گرفتم و نیگاه میکردم که نکنه زخم شده باشد و دخترم از افتادن گریه میکرد و من و شوهرم هم گریه میکردیم و من دخترم را بوسه باران کردم و کمی جلوتر راه رفتم و دیدم که صاحب نوزادی شدم و او را قنداق کرده بودم و انگار به او شیر میدادم و این فرزند بسیار زیبا بود اما به یاد ندارم دختر بود یا پسر لطفا خوابم را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابرویا پنجشنبه 30 شهریور 1391 ، ساعت 08:09
باسلام.من خواب دیدم که با رقیب عشقی خودم که میشناسمش به یک محل شلوغ رفته بودیم من توی خواب چشم هام خیلی زیبا شده بود که وقتی توی خواب داشتم میرفتم به یه جای دیگه که یه خانم بهم گفت که خیلی چشم هام فریبنده و زیباس وگفت مراقب خودت باش.جالب اینجاس عشق زندگیم هم همون جا بود اول با من بود بعد منو ول کرد رفت دنبال همون رقیب عشقیم بعد یه چیز وحشتناک بعد از یه مدت که اون با عشقم بود اومد و اونو کشت بعد هم دنبال من داد منم در حالی که میدویدم سوره اخلاص میخوندم آخر یکی دیگه به جای من مرد.خیلی خواب عجیبی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 salamکیوان سه شنبه 16 آبان 1391 ، ساعت 11:29
سلام در خواب دیدم دختر داییم اومد پیشم و بهم گفت که بریم قدم بزنیمو و کاری با من داره ...

تعبیر این خاب چی میتونه باشه
از یه مدت قبل هم حس میکردم تو دنیای خدمون این دختر یه حرکتهایی عجیب غریبی میکنه ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دخترسورج چهارشنبه 29 آذر 1391 ، ساعت 12:58
خواب ديدم كه دختري دارم كه ادرار كرد روي من و خانمم. البته در خواب ساعت چهار بعدازظهر اين موضوع رو بخواب ديدم، اگر تعبيري دارد لطفا بفرماييد. سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمژده یکشنبه 06 اسفند 1391 ، ساعت 06:48
سلام تو رو خدا زود جوابمو بدین.دیشب خواب دیدم کهصاحب نوزاد دختری دارم زیبا رو که همه او را بغل میکردن و میبوسیدن و شوهرم هم خیلی خوشحال بود بعد با هم به خانه رفتیم و در آنجا من یک دختر دیگر داشتم که همانجا اسمش را گذاشتیم ریحانه, که انگار کسی به دنبال ما بود و میخواست بچه ها را از من بگیرد,دختر اولم بالای باغچه رفت و از همان بالا زمین افتاد که اول فکر کردم مرده است اما شوهرم اورا بغل کرد و سالم بود و من خیلی گریه میکردم وهمش ناراحت بودم و عصبی.لطفا تعبیر خوابم را بگویید؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دخترمجتبی پنجشنبه 03 مرداد 1392 ، ساعت 05:22
سلام من خواب دیدم می خواهم بروم مدرسه که یهو یک ماشی جلوی پام وایساد و من سوار شدم در عقب ماشی دختری زیبا بود او دست مرا گرفت ومکید و من موقع پیاه شدن او را نوازش کردم و او به من بد بیراه گفت (من این واب را حودا ساعت 5 بامداد دیدم لطفا اگر تعبیری دارد بگویید ضمنا من این دختر را نمی شناختم)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2نگار چهارشنبه 16 مرداد 1392 ، ساعت 09:58
سلام من خودم دختر 14 ساله هستم و همین طور عاشق ازدواج . بچه و من دیشب خواب دیدم که دختردار شدم و دخترم هم خیلی زیبا هست و یک مرد که دوست بابام هست می اید و به اون 3 تا تخم مرغ شانسی می دهد و اون نوزاد دختر که توی خواب دختر من بود به اندازه ی یک کلمه حرف زد و دوباره میگویم من دختر 14 ساله هستم و خواب دیدم دختردار شدم و اون خیلی خوشگل بود تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabire khabidin چهارشنبه 10 مهر 1392 ، ساعت 16:07
سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم که زن آن خانه فقط صاحب دختر میشود و مرد آن خانه از این موضوع خیلی ناراحت است ولی من با تمام آن 5 یا 6 دختر بچه با خوشحالی بازی میکنم و همه ی اهل آن خانه خوشحال هستند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 tabire khabidin چهارشنبه 10 مهر 1392 ، ساعت 16:08
ممنون میشم اگه تعبیر خوابم را بگید . با تشکر از سایت خوبتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2zahra جمعه 19 مهر 1392 ، ساعت 09:18
سلام. من یه سب خواب دیدم که یکی از معلم هام که اسمش رو نمیدونستم اومده بود پیشم .من توی خواب هی سعید صداش میکردم وباهم حرف هم زدیم.از خواب که پاشدم بعد از دو یا سه هفته فهمیدم واقعا اسمش سعیده .حالا یعنی چی؟ :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2نسرین سه شنبه 19 آذر 1392 ، ساعت 06:47
سلام ، خواهش میکنم تعبیر خواب من را زود جواب بدید . خواهرم خواب دیده من دختری دارم بالغ که در دریا غرق شده و باعث آن هم دختر عمه مان می باشد . می گوید خوابم خیلی وحشت ناک بود وقتی ازخواب بیدار شدم دیدم خوابه انگار دنیا را به من دادند . در ضمن من ازدواج نکرده ام ولی دختری داشتم که در دریا غرق شده . میشه بگید تعبیر آن چیست ؟ در ضمن ممنون میشه اگه جواب آن را برایم ایمیل کنید .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 aliali شنبه 02 فروردین 1393 ، ساعت 14:19
سلام
من تو خوابم نوزاد دختری رو دیدم که نمی دونستم بچه کی هست ولی بادیدن من برام زوق کرد ولبخند زد طفل چاق ودوست داشتنی بود از جیبم یه تکه پارچه سبز در اوردم بستم روی بازوش متوجه شدم درست یه یه تکه پارچه سبزدیگه درست مثل ما من رو بازوش بسته شده پرسیدم که کی این و بهش داده گفتن یه دختر این و براش بسته که فقط من اون شناختم واون دختر هم مثل من هیچ نسبتی با اون بجه نداشته وچون بجه برای اون هم لبخند زده بود اون هم پارچه رو بسته بود رو بازوش ورفته بود.
خواهشا برام تعبیرش کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دخترحسين سه شنبه 05 فروردین 1393 ، ساعت 20:18
خواب ديدم در محل كارم هستم كه دخترى زيبا از آنجا ميگذرد واشينا كرد هستند و من با صحبت ميكنم و به او ميگويم شماره ام را بگير و به من زنگ بزن واو هم قبول ميكند و فارسي حرف ميزند در صورتى كه من در يك كشور عربى زندگى ميكنم در ضمن من مجرد هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 حامله شدنالینا دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:48
سلام
دختی 13 ساله ام خواب دیدم حامله شده ام و دیگران هم خبر دارند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دختر بچهراضیه سه شنبه 17 تیر 1393 ، ساعت 20:52
خواب دیدم یک دختر دو ساله و یک دختر هفت ساله داشتم خیلی زیبا بودند خیلی دوستشون داشتم دو سالهه همش توی بغلم بود و نازشو می کشیدم اونو بیشتر دوست داشتم .دختر مجرد سی و دو. ساله کارمند هستم لطفا بگویید تعبیر خوابم جیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 دختر بچهشایان شنبه 21 تیر 1393 ، ساعت 06:40
خواب دیدم با کسی که در واقعیت عاشقش هستم در قطار نشسته ایم.با هم بازی ای شبیه به مجادله میکنیم.انگار که مجادله میکنیم،اما میخندیدیم و شاد بود.متوجه شدیم که گروهی به دنبال ما هستند.به عشقم نگاه کردم تا بگویم با هم فرار کنیم.دیدم تبدیل به دختر بچه ای با نمک و زیبا شده.بغلش کردم تا با هم فرار کنیم.عده ای که دنبال ما بودند،چون دختر بچه ای را توی بغلم میدیدند،ما را نمیشناختند.با هم توی اتاقی که توی قطار بود رفتیم تا مخفی شیم.همینجور که اون دختر بچه توی بغلم بود،کم کم کوچیک شد و محو شد و به جای اون دختر دیگه ای ظاهر شد که چیزی ازش یادم نیست.من هم اون گروهی که دنبالمون بودند رو مقصر محو شدن دختر بچه میدونستم و خیلی کینه به دل گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرسارا چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 07:12
سلام من خواب دیدم ه با کسی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرسارا چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 07:13
سلام خواب دیدم با کسی که در واقعیت عاشقش هستمو وولی بهم خورد .تو خواب باهاش بودم در کنار یه خانم دیگه 3 نفری بودیم.تعبیرش؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دختر بچه ديدنعسل پنجشنبه 02 مرداد 1393 ، ساعت 14:00
سلام
يكي از دوستام خواب ديده ك من ي دختر بچه دارم در حالي ك من مجردم،خودمم همش خواب دختر بچه ميبينم ك زيبا و مو طلايي و چشم رنگي و داره بازي ميكنه و من باهاش حرف ميزدم و برادرمم خواب ديده ك دست منو ي دختر بچه زيبا گرفته و هر دو دسته گل بزرگ دستمونه
ميشه تعبيرشً بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دختر بچه ديدننازگل پنجشنبه 02 مرداد 1393 ، ساعت 14:04
سلام
يكي از دوستان خواب ديده من ي دختر دارم در حالي ك مجرد هستم
خودمم همش خواب دختر بچه زيبا ميبينم مو طلايي و چشم رنگي و پوست سفيد ك ب من لبخند ميزنه تعبيرش چيه بهم بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2fatiiish... چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 04:56
سلام دیشب ساعت 1:30 خوابیدم ساعت5:57دقیقه از شدت تشنگی از خواب پاشدم اب خوردم خوابیدم بعد خواب دیدم باران شدید میاد با خانوادمم یه دفه تو اب زیاد غرق میشم بعد تو یه جنگل سرسبز که وسطش رود خونه هست میبینم اونجام تنها یه دفه یه دختره نازه 7یا6 ساله میاد سمتم اسممو میگه بعد دستشو میگیرم بعد بهم میگه تو از هوش رفته لودی بابام سوره حمدو واسط خوند به احترام روحه مادرت به خاطر اون الان به هوشت خودت برگشتی بعد با عجله میگه من دیگه باید برم بلوزشم زرد بود شلوارو یادم نمیاد خیلی هم نازو مهربون بود مثه فرشته ها بعد دیگه از خواب بیدار شدم سر درد گرفتم تورو خدا هر چی زودتر تعبیرشو بگید لطفا با تشکر:-(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب دختر - 2fatiiish... چهارشنبه 16 مهر 1393 ، ساعت 04:59
دیدن دختر بچه در خواب و گفتن خبره خوب تعبیر?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دخترhaj ali دوشنبه 05 آبان 1393 ، ساعت 10:32
سلام من 19 سالمه
خواب دیدم دو دختر روی تخت من جلو چشام کارهای ناپسند میکنند(ل****ز)
و من کاری نکردم و یکدفعه از خواب پریدم میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید ممنونتون میشم
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !