clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف د
event

تعبیر خواب دختر - 2

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: دختر به خواب ديدن، دليل بر شادي و فرح دنيا باشد. اگر بيند او را دختري آمد، يا كسي دختر به وي بخشيد، دليل كه او را بر قدر جمال دختر خرمي و بركت و نعمت است. اگر بيند كه دختر او بمرد، تاويلش به خلاف اين  است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند دختر به كسي داد، دليل كه از او خرمي بدان كس رسد. اگر بيند دختر او ناقص است، دليل بر غم و انديشه و نقصان احوال او كند، اگر بيند كه دختري برگرفته و مي برد، دليل است كه خير و نعمت بدو رسد. اگر بيند كه او دختري شده بود، دليل بر غم و اندوه كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: چنانچه در خواب ببينيد که صاحب دختري شده ايد و همسرتان دختري به دنيا آورده خير و نيکي مي يابيد و به نعمت و رفاه مي رسيد. اگر ببينيد در ميان فرزندان خويش دختري داريد که واقعا در بيداري چنان دختري را نداريد نعمت و برکت حاصل مي کنيد و اگر دختري داريد و آن که در خواب ديديد نيست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگي مي رسد و درخشندگي طالع مي يابد. اگر ديديد با دختري ازدواج کرده ايد و قبلا ازدواج نکرده باشيد عاشق مي شويد و زن مي گيريد و اگر زن داريد و قبلا ازدواج کرده ايد با همسرتان اختلاف پيدا مي کنيد و بگو مگو مي کنيد. اگر در خواب دختري چيزي به شما داد سود مي بريد و اگر چيزي از شما گرفت زيان مي کنيد. اگر دختري در خواب ديديد که زيبا بود او بخت شماست که به روي شما لبخند مي زند و اگر زشت بود کسالت مي يابيد و غمگين مي شويد. نوشته اند شيطان رجيم در خواب هاي ما به صورت زن به خصوص در هيئت دختران زيبا ظاهر مي شود پس اگر در خواب دختر زيبايي را ديديد که شما را به کاري ناپسند دعوت کرد او شيطان است. اگر نپذيريد به خير و صلاح مي رسيد و اگر دعوت او را بپذيريد زيان مي بينيد و گرفتار خسران مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دختر : شادي ؛ شادماني

بوسيدن او : ابراز کردن يک خواهش

دختري که در حال دعا باشد : شکست

با او صحبت کردن : خبرهاي خوب

 

1- اگر در خواب دختري زيبا ببينيد ، علامت آن است كه در آينده زندگي آسوده اي خواهيد داشت و در محيط خانواده اي لبريز از نشاط به سر خواهيد برد . اگر در خواب دختري لاغر و رنگ پريده ببينيد ، علامت آن است كه در خانوادة شما فردي معلول خواهد شد و ناراحتي او ديگر افراد خانواده را نيز اندوهگين خواهد ساخت .

2ـ اگر مردي خواب ببيند دختر است ، علامت آن است كه فردي سست اراده ، يا هنر پيشه اي خواهد شد كه نقش زنان را بازي مي كند .

3ـ اگر دختر خود را به خواب ببينيد ، نشانة آن است كه وقايعي راه بر لذت و هماهنگي مي گشايد .

4- اگر خواب ببينيد دخترتان به حرفهاي شما گوش نمي دهد ، نشانة آن است كه در آينده در زندگي خود عذاب خواهيد كشيد

اگر در خواب دختر ناتني خود را ببينيد ، نشانة وقايع نشاط آور است

نظرات (84)

 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم كه در يك جاي كوهستاني هستم.
همه جا سرسبز است و آثار هاي تاريخي هم
به جا ماندست. قدم زده تماشا ميكنم. مثل اينكه
ازين كوهستان بايد بگذرم و مقصدم رسيدن به
جاي ديگريست. آهسته آهسته متوجه ميشوم كه
دختر هاي بي حد ديبا با خانواده هايشان قدم
ميزنند. به هر كدامش كه نگاه ميكنم آنها هم به
من نگاه ميكنند و طرف من خيلي لبخند زيبا ميزنند
طرف يكيش ميروم ناگهان يك ميمون و يك سگ پيدا
ميشوند حمله ميكنند با هم و من از دهن هردويش
ميگيرم بلند كرده ميكوبمشان به ديوار و دوباره
پيش دختر ميخواهم بروم اما اين دو تا دوباره
حمله كردند و نميگذاشتند كه به دختر برسم
همينطور چند بار تكرار شد بعد بيدار شدم
....
لطفا بگوييد تعبييرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام
زیبایی هایی دورو برت را پر کرده اند که 2 چیز یا 2 نفر یا 2 کار از رسیدن به ان باز میدارندت ...

بشناس و رها کن ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من زنی 33 ساله هستم خواب دیدم که دختر 4 &5 ساله ای دارم و دخترم در حین ایستادن افتاد و من و شوهرم زودی به سمتش رفتیم و دستهایش را گرفتم و نیگاه میکردم که نکنه زخم شده باشد و دخترم از افتادن گریه میکرد و من و شوهرم هم گریه میکردیم و من دخترم را بوسه باران کردم و کمی جلوتر راه رفتم و دیدم که صاحب نوزادی شدم و او را قنداق کرده بودم و انگار به او شیر میدادم و این فرزند بسیار زیبا بود اما به یاد ندارم دختر بود یا پسر لطفا خوابم را تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من زنی 32 ساله ام خواب دیدم که من نوزادی دارم که تازه به دنیا امده ونوزاد دختر خیلی زیبایی بودو اساس کردم باتمام وجودم دوستش دارم من یادم رفته بود به او شیر بدهمکنارش خوابیدم و خودش با زبان خود به من گفت مامان به من شیر بده من خیلی تعجب کردم و من سینه ام پر شیر بود تا خواستم شیر دهم بیدارشدم لطفا خوابم را تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام.من خواب دیدم که با رقیب عشقی خودم که میشناسمش به یک محل شلوغ رفته بودیم من توی خواب چشم هام خیلی زیبا شده بود که وقتی توی خواب داشتم میرفتم به یه جای دیگه که یه خانم بهم گفت که خیلی چشم هام فریبنده و زیباس وگفت مراقب خودت باش.جالب اینجاس عشق زندگیم هم همون جا بود اول با من بود بعد منو ول کرد رفت دنبال همون رقیب عشقیم بعد یه چیز وحشتناک بعد از یه مدت که اون با عشقم بود اومد و اونو کشت بعد هم دنبال من داد منم در حالی که میدویدم سوره اخلاص میخوندم آخر یکی دیگه به جای من مرد.خیلی خواب عجیبی بود خواهش میکنم بگین تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام در خواب دیدم دختر داییم اومد پیشم و بهم گفت که بریم قدم بزنیمو و کاری با من داره ...

تعبیر این خاب چی میتونه باشه
از یه مدت قبل هم حس میکردم تو دنیای خدمون این دختر یه حرکتهایی عجیب غریبی میکنه ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم كه دختري دارم كه ادرار كرد روي من و خانمم. البته در خواب ساعت چهار بعدازظهر اين موضوع رو بخواب ديدم، اگر تعبيري دارد لطفا بفرماييد. سپاسگزارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

دختر شما باعث سرفرازی میشود . یا خدایی نکرده از دیه اون استفاده می کنید . یا از طرف دخترتون به شما مال و ثروت میرسه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام تو رو خدا زود جوابمو بدین.دیشب خواب دیدم کهصاحب نوزاد دختری دارم زیبا رو که همه او را بغل میکردن و میبوسیدن و شوهرم هم خیلی خوشحال بود بعد با هم به خانه رفتیم و در آنجا من یک دختر دیگر داشتم که همانجا اسمش را گذاشتیم ریحانه, که انگار ****ی به دنبال ما بود و میخواست بچه ها را از من بگیرد,دختر اولم بالای باغچه رفت و از همان بالا زمین افتاد که اول فکر کردم مرده است اما شوهرم اورا بغل کرد و سالم بود و من خیلی گریه میکردم وهمش ناراحت بودم و عصبی.لطفا تعبیر خوابم را بگویید؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم می خواهم بروم مدرسه که یهو یک ماشی جلوی پام وایساد و من سوار شدم در عقب ماشی دختری زیبا بود او دست مرا گرفت ومکید و من موقع پیاه شدن او را نوازش کردم و او به من بد بیراه گفت (من این واب را حودا ساعت 5 بامداد دیدم لطفا اگر تعبیری دارد بگویید ضمنا من این دختر را نمی شناختم)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خودم دختر 14 ساله هستم و همین طور عاشق ازدواج . بچه و من دیشب خواب دیدم که دختردار شدم و دخترم هم خیلی زیبا هست و یک مرد که دوست بابام هست می اید و به اون 3 تا تخم مرغ شانسی می دهد و اون نوزاد دختر که توی خواب دختر من بود به اندازه ی یک کلمه حرف زد و دوباره میگویم من دختر 14 ساله هستم و خواب دیدم دختردار شدم و اون خیلی خوشگل بود تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در خانه ای هستم که زن آن خانه فقط صاحب دختر میشود و مرد آن خانه از این موضوع خیلی ناراحت است ولی من با تمام آن 5 یا 6 دختر بچه با خوشحالی بازی میکنم و همه ی اهل آن خانه خوشحال هستند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ممنون میشم اگه تعبیر خوابم را بگید . با تشکر از سایت خوبتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من یه سب خواب دیدم که یکی از معلم هام که اسمش رو نمیدونستم اومده بود پیشم .من توی خواب هی سعید صداش میکردم وباهم حرف هم زدیم.از خواب که پاشدم بعد از دو یا سه هفته فهمیدم واقعا اسمش سعیده .حالا یعنی چی؟ :-|

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ، خواهش میکنم تعبیر خواب من را زود جواب بدید . خواهرم خواب دیده من دختری دارم بالغ که در دریا غرق شده و باعث آن هم دختر عمه مان می باشد . می گوید خوابم خیلی وحشت ناک بود وقتی ازخواب بیدار شدم دیدم خوابه انگار دنیا را به من دادند . در ضمن من ازدواج نکرده ام ولی دختری داشتم که در دریا غرق شده . میشه بگید تعبیر آن چیست ؟ در ضمن ممنون میشه اگه جواب آن را برایم ایمیل کنید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من تو خوابم نوزاد دختری رو دیدم که نمی دونستم بچه کی هست ولی بادیدن من برام زوق کرد ولبخند زد طفل چاق ودوست داشتنی بود از جیبم یه تکه پارچه سبز در اوردم بستم روی بازوش متوجه شدم درست یه یه تکه پارچه سبزدیگه درست مثل ما من رو بازوش بسته شده پرسیدم که کی این و بهش داده گفتن یه دختر این و براش بسته که فقط من اون شناختم واون دختر هم مثل من هیچ نسبتی با اون بجه نداشته وچون بجه برای اون هم لبخند زده بود اون هم پارچه رو بسته بود رو بازوش ورفته بود.
خواهشا برام تعبیرش کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم در محل كارم هستم كه دخترى زيبا از آنجا ميگذرد واشينا كرد هستند و من با صحبت ميكنم و به او ميگويم شماره ام را بگير و به من زنگ بزن واو هم قبول ميكند و فارسي حرف ميزند در صورتى كه من در يك كشور عربى زندگى ميكنم در ضمن من مجرد هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
دختر 13 ساله ام خواب دیدم حامله شده ام و دیگران هم خبر دارند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یک دختر دو ساله و یک دختر هفت ساله داشتم خیلی زیبا بودند خیلی دوستشون داشتم دو سالهه همش توی بغلم بود و نازشو می کشیدم اونو بیشتر دوست داشتم .دختر مجرد سی و دو. ساله کارمند هستم لطفا بگویید تعبیر خوابم جیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با ****ی که در واقعیت عاشقش هستم در قطار نشسته ایم.با هم بازی ای شبیه به مجادله میکنیم.انگار که مجادله میکنیم،اما میخندیدیم و شاد بود.متوجه شدیم که گروهی به دنبال ما هستند.به عشقم نگاه کردم تا بگویم با هم فرار کنیم.دیدم تبدیل به دختر بچه ای با نمک و زیبا شده.بغلش کردم تا با هم فرار کنیم.عده ای که دنبال ما بودند،چون دختر بچه ای را توی بغلم میدیدند،ما را نمیشناختند.با هم توی اتاقی که توی قطار بود رفتیم تا مخفی شیم.همینجور که اون دختر بچه توی بغلم بود،کم کم کوچیک شد و محو شد و به جای اون دختر دیگه ای ظاهر شد که چیزی ازش یادم نیست.من هم اون گروهی که دنبالمون بودند رو مقصر محو شدن دختر بچه میدونستم و خیلی کینه به دل گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم ه با ****ی که 4ماه پیش قرار بود ازدواج کنم که بهم خورد با دختره دیگه حرف میزنه ومنم کنارش بودم.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم با ****ی که در واقعیت عاشقش هستمو وولی بهم خورد .تو خواب باهاش بودم در کنار یه خانم دیگه 3 نفری بودیم.تعبیرش؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
يكي از دوستام خواب ديده ك من ي دختر بچه دارم در حالي ك من مجردم،خودمم همش خواب دختر بچه ميبينم ك زيبا و مو طلايي و چشم رنگي و داره بازي ميكنه و من باهاش حرف ميزدم و برادرمم خواب ديده ك دست منو ي دختر بچه زيبا گرفته و هر دو دسته گل بزرگ دستمونه
ميشه تعبيرشً بگين

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
يكي از دوستان خواب ديده من ي دختر دارم در حالي ك مجرد هستم
خودمم همش خواب دختر بچه زيبا ميبينم مو طلايي و چشم رنگي و پوست سفيد ك ب من لبخند ميزنه تعبيرش چيه بهم بگين

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دیشب ساعت 1:30 خوابیدم ساعت5:57دقیقه از شدت تشنگی از خواب پاشدم اب خوردم خوابیدم بعد خواب دیدم باران شدید میاد با خانوادمم یه دفه تو اب زیاد غرق میشم بعد تو یه جنگل سرسبز که وسطش رود خونه هست میبینم اونجام تنها یه دفه یه دختره نازه 7یا6 ساله میاد سمتم اسممو میگه بعد دستشو میگیرم بعد بهم میگه تو از هوش رفته لودی بابام سوره حمدو واسط خوند به احترام روحه مادرت به خاطر اون الان به هوشت خودت برگشتی بعد با عجله میگه من دیگه باید برم بلوزشم زرد بود شلوارو یادم نمیاد خیلی هم نازو مهربون بود مثه فرشته ها بعد دیگه از خواب بیدار شدم سر درد گرفتم تورو خدا هر چی زودتر تعبیرشو بگید لطفا با تشکر:-(

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیدن دختر بچه در خواب و گفتن خبره خوب تعبیر?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در ماه رمضان توی یک مغازه روزه خواری میکنم که از عمد نبود از شرم بیرون امدم به پایین یک کوه که در وسط شهرمونه رسیدم اونجا یه دختر دختر کوچیک از دوتا دستی که رو به قبله بود گرفتم کف دست ایه قران یا دعا نوشته بود لطفا تعبیرش رو بهم بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من قبل از نماز صبح خواب ديدم كه مادرم و خواهرانم و همسر اومدن
به من گفتن كه خانم من دختر باردار هستش
همون موقع من گريه والتماس ميكردم به خدا من از داماد بدم مياد
خيلي التماس ميكردم
در ضمن همسر بنده باردار هستن
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
پدرم خواب دیدن که من با ماشین جدید و نوزاد دختری ساه پوست به همراه همسرم به دیدنشون رفتیم.
من فرزندی ندارم و منو همسرم هردو سفید هستیم.
نوزاد خیلی زیبا و شبیه به خواهرم بوده و پدرم خیلی در خواب خوشحال بودن.
نعبیرش رو میشه بگین لطفا
متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من زنی 43 ساله ام
چندین بار هست یکی از دوستان قدیمی ام رو در خواب می بینم به همراه کودکی دخترم که الان 15 ساله هست و البته مدتی هست که از فرزندم دور هستم. با دیدن این خواب سریع هم از خواب بیدار می شوم اما جزءبه جزء خواب رو بیاد میارم. لطفا در تعبیر این خواب کمکم کنید.
با سپاس فراوان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام و خسته نباشید من در خواب دیدم در جلوی مدرسه ی خود با پسر دایی مامانم دارم میرم که یه سری دختر میبینم یه 10 نفر بعد به همشون میگو دوست دختر من میشین همه میگن نه یکی میگه اره باهاش میریم نهار اینا میخوریم بعد شماره میدم و بعد بهش میکم شنبه جلوی در مدرسم باش بعد میرم خونه مامانم میگه با دختری دوست شدی منم میگم نه بابا واسه فوتبال برادرش رعیس فدراسیون هست اینا بعد یه ساختمان شیشه دار میبینم و بعد از خواب بلند میشم لطفا بکید این خواب یعنی چی اخه مردم من ؟؟؟؟ مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم که ی دختر یک ی دو ساله دارم با اینکه میدونستم این دختر من نیست ولی همش فکر میکردم دختر خودمه تو بغلم بوده داشتم میخوابوندمش این دومین باریه که این خواب رو میبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم که ی دختر یک یا دو ساله دارم با اینکه تو خواب میدونستم این بچه من نیست و من مجردم امام باز داشتم به. بزرگ کردنش فکر میکردم و بغلش کردم و میخواستمی که بخوابونمش و بوسش میکردم این دومین باریه که این خ رو میبینم میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تو خواب دیدم در ی خانه ناشناسو زدم ی دختر زیبا بازش کرد منو دعوت کرد تو خونه منو اون دختر باهم عشقبازی کردیم بهم گفت بریم ی اتاق دیگه گفت باید از پش بوم بریم رفتیم هردو لخت بودیم وقتی از پشت بوم میرفتیم من پایین و نگاه کردم دیدم همه جا پر بوفالو هستش میشه تعبیرشو بگیید ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من مجردم، و حدود یک ماهه از ****ی که دوستش داشتم بنا به مخالفت خانواده ها جدا شدیم، چند وقت پیش خواب دیدم از ایشون دختر بسیار زیبایی بدنیا آوردم که شببه باباش بود اولش هیچ حسی به بچه نداشتم و قرار بود قبل دیدن بچه، بدمش به باباش، ولی بعد که بچه رو دادم خیلی ناراحت شدم و مهرش به دلم افتاده بود
بعد که از خواب بیدار شدم داشت اذان میگفت
چند روز بعد شنیدم دوستم حاملست
آیا حاملگی دوستم تعبیر خواب من بوده یا تعبیرش چیز دیگست؟
تورو خدا جواب بدید، چند وقته ذهنمو درگیر کرده و کلا حس مادرانه دارم :|
لطفا جوابشو به ایمیلم بفرستید
تورو خدا جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم درباره ی دختری حرف میزنم و سراغ او را میگیرم ...البته آن دختر هم وجود دارد و من به او علاقه دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.اگر زنی خواب ببیند که زن دیگری صاحب دختری شده به چه معناست؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خاب دیدم شوهرم بادخترعمم ازدواج کرده وکتکش میزنه تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام مردی ۴۳ ساله هستم(مجرد که ۵ ساله از همسرم جدا شدم بدون بچه.)..خواب دیدم بی هدف در حال دویدن هستم و پس از اینکه یک مسیر طولانی را بدون خستگی در خیابانهای شهر دویدم دختری (یا زنی) با چهره ی تقریبا خوب حدودا ۳۰ ساله غریبه با من همراه شد.،البته دیگر نمی دویدیم.پر بین راه ۳یا۴شیر نر دیدیم که یکی از انها قصد حمله داشت.چند تا سنگ به سمتش پرتاب کردم اما به او نخورد.زن همراهم با یک سنگ بزرگ به پای عقب چپ او زد و پایش را ش****ت.در ادامه راه به به ساختمانی رسیدیم که دو مرد تنومند.که حالت جاهل های قدیمی را داشتند از ما پذیرایی کردند من در انجا خوابیدم وقتی بیدار شدم دیدم غروب است و هوا در حال تاریک شدن است دختر همراهم گفت من میخواهم بروم دیرم شده گفتم صبر کن با هم برویم در همین وقت متوجه شدم او نسبتا توپول است.. واز خواب بیدار شدم. ساعت تقریبا ۱۰/۳۰ صبح بود لطفا تعبیر را بگویید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
روز به خیر ....
من خواب دیدم توی محل گذر با دختری آشنا شدم توی سن و سال خودم که منتظر معشوقش بود بعد که معشوقش رسید سمتش می دوید با خوشحالی بعد از احوال پرسی پیش من اومد و کلی از حال خوبش و اینکه چقدر خوشبخت تعریف می کرد واقعاً خوشحال می شم تعبیرشو بدونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که با دختری که آشنا هست هر دو روی صندلی نشستیم و صحبت میکنیم گاهی به هم نزدیکتر میشویم هیچ احساس شیطانی وجود نداشت.در آخر او را بدرقه کردم و رفت.بنده در حال حاضر نامزدی هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با یک دختر اشنا روی صندلی نشستیم و صحبت میکنیم و گاهی به هم نزدیکتر میشویم و در آخر او را بدرقه کردم و رفت.در حال حاضر من نامزدی هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من مجردم ولی در خواب دیدم ک شوهر یا نامزدم( دقیقا نمیدونم ) که همدیگر رو خیلی دوست داشتیم برای نجات من کشته میشه و منم خیلی گریه میکردم میشه تعبیرشو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که دو نفر دیگه غیر من زایمان کرده بودن هرکدوم از اونا رفتن سراغ بچه هاشون وبرداشتن اونارونوزاداشون خیلی تپل وقدبلند وزیبا بودن منم خوشحال بودم که بچه دارم رفتم سراغش برداشتم دیدم خیلی قدش کوتاه ولاغر وکم مو وزیبایی بقیه رونداشت از طرفی خوشحال واز طرفی ناراحت بودم تعبیرش چیه مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
دیشب خواب دیدم من و رقیب عشقیم که همو میشناسیم اما هیچوقت همو ندیدیم، با هم دوست شدیم. با وجود اینکه حدود 9سالی هست که اون و عشق من از هم جدا شدن، اما گفت آخرین بار دیروز با هم تماس داشتند. من در ابتدا ناراحت نشدم، اما ازش پرسیدم قصد شروع ارتباط دوباره داری؟ گفت آره. من هم خیلی گریه کردم و گفتم اون فقط مال منه و هیچ ****ی حق نداره ازم بگیرتش. من هیچوقت تنهاش نذاشتم توو این 7سال و اونم دوسم داره. اونم گریه کرد و گفت من هنوز دوسش دارم و میخوام بدستش بیارم. بعد ****ی اومد و من گریه مو قطع کردم، اما اون همچنان داشت گریه می کرد.
میشه تعبیر این خوابو بگین چیه؟
ممنون میشم ازتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام اگر دختری درخواب ببینیم که شیر خواره باشد ودندان داشته باشد تعبیر آن چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام، من مجردم، یکی از دوستان خواب دید من دختری دارم، تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

یکی از دوستام خواب دیده من یه دختر به دنیا آوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب ديدم كه صاحب دختري شدم كه در هر دستش ٧انگشت داشت. اين در حاليست كه من و همسرم در پي اقدام به بچه دار شدن كرده ايم .تعبير خوابم چيست؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم بایه دختره دوست شدم
امروزشم خواب دیدم باهاش داشتم راه میرفتیمو حرف میزدم
اگر میشه سریع تر جواب بدین
خیلی مهم واسم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم خاله ام دخترداره وخیلی بهش مینازه درحالی که درواقعیت دخترنداره دختر2ماهش راه میرفت وحرف میزد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خوابی که دیدم به صورت کامل یادم نیست، اما تو خواب دیذم فرزند دختری به دنیا آوردم و قبل از اون هم تعداد زیادی فرزند دختر دارم و بعضی از اون ها رو به ادمای دیگه دادم، و چیز دیگه ای که تو خواب دیدم اینه که مردمک چشمام رو درآوردم و شستم و تمیز کردم و دوباره سرجاش گذاشتم، ممنون میشم تعبیرشو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من مجرد هستم و خواب دیدم از آقایی که همسرم نیست صاحب یه دختر خیلی زیبا شدم و اون آقا ترکم کرد و بچه رو فرستاد من بزرگ کنم. من هم برام سخت بود تنهایی. اون آقا تو یه خونه ی نیمه ساخته زندگی میکرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من مرد 37 ساله هستم دیدم تو خواب یک دختر بهم بد نگاه میکنه احساس میکردم میخواهد میخواهد من بزنه بد بر گشتم بگیرم دست بزنم دستم خورد دیوار بلند شدم دیدم خواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب ديدم كه به جمع شهدا وارد شدم و در انجا دختركوچك زيباي بيماري راديدم كه بسيار ناراحت شدم سپس به شهدا رو كردم گفتم اين دختر بيمار است خواهش مي كنم كاري بكنيد
بعد ان دختر بلند شد و در عين سلامتي به سمت من دويد من او را بغل كردم و اشك شوق بسياري ريختم
تعبيرش چيست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلاو
ديدم كه خانمم 3 تا بجه به دنيا اورد يك فرزند و 2 دختر با و در خواب ميدانستم كه كه ججور زود حامله و هنوز 9 ماه نشده و زود است با اين سرعت عجيب است
ممنون ميشو تعبيرش -?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من باردارم و دیشب خواب دیدم یه نوزاد دختر خیلی خیلی زیبا بدنیا آوردم.لطفا تعبیرشو بهم بگسد ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواهش میکنم زودتر جوابم و بدین این خواب داره دیوونه ام میکنه
خواب دیدم که با یه دختر خیلی خوشگل کنار ساحل نشسته بودیم(من خودمم دخترم و تک فرزند)اون دو سه سال از من بزرگتر بود و من بهش خواهر میگفتم خیلی پیشش احساس آرامش داشتم تاحالا همچین آرامشی رو تجربه نکردم بعدش تو خواب من یه دفعه یادم افتاد که تک فرزندم و خواهر ندارم بهش گفتم و اون گفتش که با اینکه ما خواهرای ناتنی هستیم ولی خیلی باهم خوبیم خواهش میکنم تعبیرش و بگین اون آرامشی که کنارش داشتم داره دیوونه ام میکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب ديدم محرم هست و در حياط خانه پدربزرگم هستيم در حال آماده كردن شير كاكائو و زرشك پلو با مرغ نذرى كه مرغ ها بسيار بزرگ بودن و نذرى هم از طرف من بود و در همين حال پسر خاله ام با خانواده اش اومدن كه دو تا دختر بچه هم داشت كه در واقعيت نداره يكى از دخترها بسيار بسيار زيبا و تپل بود كه بوسيدمش و بغل كردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دخترم
خواب دیدم باز ****ی که دوستش دارم صاحب یک دختر شده ام با هم به گردش رفتیم دخترم راه میرود بهش یک پفک دادم برادرم او را در آغوش گرفت بود بازی میکرد بااو من و آن شخص که دوستش دارم با هم راه میرفتیم و خوشحال بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من باردارم و دیشب خواب دیدم خدا دختری به من داده تعبیرش چیست ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم ک در خواب پسر خاله مجردم دستم را گرفته و فشار میداد و با هم به امام زاده رفتیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من دیروز خواب نوزاد دختری بسیار زیبا رو دیدم که تو آغوش خودم نبود ولی داشتم باهاش حرف میزدم و بوسش میکردم اونم فقط میخندید خواستم بدونم تعبیرش چیه؟من خودم مجردم تو خواب هم فک میکردم نوزاد دختر عمومه
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم باردار هستم ونوزاددرون شكمم دختر بود
به جايي رفتيم كه رودخونه اي در انجا بود پر از ماهي من هرزماني كه قلاب ماهيگيريم را به درون رودخانه مي انداختم ماهي ميگرفتم
خيلي زياد ماهي گرفتم
تعبيرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگر مادری در خواب ببیند که دخترش که نامزد دارد دارای فرزند دختر شده است تعبیرش چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.خواب دیدم دخترم صاحب فرزند دختر شده با لباس های ابی.البته تته او دو وسر دارد.لطفا تعبیر کنید مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من در خواب دیدم که در حال خواب دیدنم.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم یخانم سه تا دختر داشت یکیشون حدودا پنج سال یکیشون حدودا ده سال و دختر بزرگش حدودا هجده سالش بود بامادرشون صحبیت میکردم واونم ع****شو که تومحل کارش گرفته بود نشون میداد بعدش دختر بزرگشو دیدم انکار که خیلی وقته باهم اشناییم رفتم سرمو گذاشتم رو پاهاش و شروع به درد دل کردم و گریم گرفت اونم سرمو بوسید وگفت دوستت دارم تعبیرش چیه لطفا تعبیرشو برام ایمیل کنید خیلی مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دختری مجرد هستم در خواب دیدم یک مردهست به نام محمد مادر او ازمادر من مرابرای پسرش خواستگاری کردمادرم جواب رد داد من یواشکی به خانه ی آن ها میرفتم یک روز که رفتم دیدم آن پسر سرش زخمی شده بغلش کردم گریه کردم بعد از چند روز محمد حتلش خوب شد و مایک دیگر را بغل کردیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم بادختری ازفامیل درباره ی برادرم صحبت میکنم واوباشرایطی قبول میکند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دختری 18ساله ام در خواب دیده ام که زایمان کرده ام خیلی آسان و بدون درد و صاحب دختری شده ام که میخواهم نامش را ملیکا یا الناز بگذارم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من دختر مجرد هستم...خواب دیدم که به مغازه رفته بودم و بعد صاحب مغازه که یک مرد سفید و خوشگل و بلند قد، در حالی ک لبخند به لب داشت اومد وسلام کرد من نمیخواستم باهاش دست بدم ولی اون دست منو گرفت و از پله ها بالا برد..درضمن گرمی دستاش رو تو خواب حس کردم...تعبیرشو میشه بگید؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم ک یه ناشناس نوازددختری رو بهم میده که ازش مراقبت کنم،توخواب خیلی نوزاددخترودوس داشتم و همش مراقبش بودم؛خیلی هم خوشکل بود،ولی دوباره اونو ازم پس گرفت؛انقدگریه کردم از رفتن نوزاد ک ازخواب بیدارشدم؛بعداز چن دقیقه ک بیداربودم و داشتم ب خواب فکرمیکردم اذان صبح رو گفتن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یه دختر خیلی زیبا و با اندامی متناسب،که احساس میکردم بینهایت دوستش دارم.انگار هیچ وقت تو زندگی واقعی به این خوشحالی نبوده ام.تو ماشین کنار من نشسته بود که ناگهان ماشینی به سمت ما اومد و شلیک کرد و دختر رو کشت.عجیب اینه که خودم رو تو ماشین قاتل هم می دیدم و اینکه همراه قاتل رو کشتم اما گلوله ام تموم شد و نتونستم قاتل ذو بکشم.در آخر روی جنازه دختر افتادم و زار زار گریه کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم ت پارک بودم ک عشقمو با دوستاش دیدم بعد اونم صدام کرد باهم زیاد حرفیدیمو سره ی قضیه نمیدونم چی شد دهن دماغ منو گرف بیهوش شدم و باباش اومد منم از خواب پریدم تعبیرش لطفا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم تو یه جایی هستم که مادرم میاد که تو دستش یه نوزاد دختره که بم میگه این دخترته.خیلی تعجب میکنم یه جورایی باورم نمیشه و مادرم میره بعد چند دقیقه دوباره میاد مادرم این بار میگه دخترت کو بش میگم مگه نبردیش با خودش میگه نه گذاشتمش پیشت بعد نگا میکنم میبینم جلو پام نشسته لخته ایندفعه بقلش میکنم رو سینش میبوسمش میزارمش رو صندلی به مادرم میگم این کیه میگه دخترته میگم من که زن ندارم پس مادرش کیه برمیگردم نگاش میکنم میبینم یکم بزرگتر شده و مو در اورده موهاش مشکیه با یه قسمته کوچیکی از موهاش سفیده که داشتم باش حرف میزدم شوخی میکردم که بیدار شدم.
پ.ن 1از اولین لحظه که نوزادو دیدم هر بار که میدیدمش بزرگتر میشد ولی بازم نوزاد بود و همیشه که بم نگاه میکرد میخندید
پ.ن 2من 18سالمه و زن ندارم
پ.ن3جونه مادرت زود جواب بده.این خوابه از ذهنم بیرون نمیره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام به همه دوستان من دیشب خواب دیدم با دختری در حال حرف زدنم هستم و بهش درخاست دوستی دادم گفت نه و میخام بدونم نشونه خوبی هست یا بد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.خواب دیدم ک با معشوقم ک حدود2سال هست رابطه ندارم ب دلیل مخالفت خونوادش،رفتیم ب دبیرستان سابقم و میخواستیم تا اخر کلاس باهم باشیم.بعد اونجا مراقب دم در گف اول 50تومن بده واس چنتا وسیله بعد برو منم گفتم ن چرا؟.بعد اسممو پرسید گف اشتباه شده ب مدیرگف وسایلو بیار برن کلاس.مدیرگف باید50تومنو بدی بعد،رفتم دفتر باهاش صحبت کنم ک مراقبه باعشقم اومدن گف دختره 50تومنو داده ک برن،ناراحت شدم ب عشقم گفتم چرا اینکارو کردی...بخدا نزاشتن برم بیارم امایجوری راضیش میکردم.اونم گف اشکال نداره میدونم حداقل اجازه میدادن بعدکلاس ببری یا..دیگه ناراحت نشو فک کن خودت پول دادی بیخیال.بعدش ته حیاط حفاظ زده بودن وچنتا مرغ و خروس خیلی بزرگ اونجا بود ک خواستم بجای اون پولی ک عشقم داده بود وناراحت بودم و یجوراییم ب غرورم برخورده بود ازشون ببرم ک نشد.ممنون میشم تعبیرشوبگید.مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام اگر میشه که خواب من را تعبیر کنید من یک خواب دیدم که در یک
شبی تاریک پیشم دختر امو من است و میخواهد بامن روابت داشته باشه
وه در همین هال خود امو ام یک تبر بر دست و دارد طرف من میاد و من
فرار میکنم . اگر املااش مشکل داشت مرا ببخشید و من میخوام که بدانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم خیلی از همه چی ناراحتم،اخه جدیدا از ****ی که دوسش داشتم جدا شدم،داشتم به یکی از دوستام که سید هست شکایت میکردم که به فلان دلیل و بهمان دلیل این جوری میشه،این شده زندگی،بعد دوستم یه م****ی کرد و گفت فکر نمیکنی که بخاطر زنا هست که این اتفاقا افتاده،بعد من داد میزم میگم چطور بقبه اینکارو کردن زنا نبوده،رفتن خوشبخت شدن به من رسید شد زنا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم فرزندم گم شده و من عمیقا تحت تاثیر قرار گرفته بودم ولی من و همسرم اصلا فرزندی نداریم. لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سونيا

سلام من دختر هستم، خواب ديدم كه نامزدم در هواپيما دختر زاييده، و براي من ميارش و ميگه بچمون دختره اسمشو چي ميخواي بزاري، اماًخودشً خيلي ناراحته، دختر خيلي خوشكلي هم بود، اما اخه مگه ميشه مرد زايمان كنه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. arthor bad

سلام خست نباشید من یک هفته ی که شخصی اشنا (دختر) رو در خواب میبینم و خواب شخصی که دوسش دارم هم میبینم در خواب خودم منظور از این ک چرا همش تو خواب هام هستن چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    arthor bad

افرادی که در خواب های ما ظاهر میشن ، معمولا به صورت سمبلیک هستن . در تعبیر خواب روانشناسی ، هر فرد یا شیئی که در خواب ظاهر میشه ، سمبل یکی از افکار ، ایده ها یا عقاید رویابینه که به اشکال و رفتار های متنوعی در خواب ظاهر میشن . فرد مورد علاقه ، خلاصه ای از آمال و آرزو های فرد محسوب میشه . افراد مونث به رفتار های زنانه و احساسات زنانه اشاره دارن که باید بهشون توجه کرد . برای تعبیر این خواب ها ، جزئیات از اهمیت بالایی برخوردارن ، و کنش افراد ، کمک میکنه که منظور خواب رو درک کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول