حضرت دانيال و ابراهيم كرماني گويد: ديدن هر درختي كه به نزديك مردمان عزيز است. ديدن مردي شريف و بزرگوار بود و هر درختي كه ميوه دار است، دليلش بر مردي توانگر است و درخت بي بر مردي است درويش و درختي كه در ديار عرب است، دليل بر مردي بياباني كند. و هر درخت كه در ناحيه عجم است، دليل بر مردمان عجم كند و هر درختي كه معروف نباشد و در مسجد يا در محل نماز است، دليل بر قوه دين كند  و درخت كه در باغ بيند، دليل مال است خداوند باغ را. اگر بيند درختي از بن بركند، دليل كه مردي رااز جاه و نعمت بيفكند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: درخت خود به خود هيچ تعبير مشخصي ندارد . معبران نوشته اند درختان بي بر مردمي درويش و تهي دست و فقير و نيک نفسي هستند که اين مردم در محيط و روي اطرافيان خويش تاثير چندان ندارند . ديدن درختان در مساجد و زيارتگاه ها خوب است. درختان مردابي را در خواب ديدن خوب نيست. اگر در خواب نخل ببينيد خوب است زيرا عزت و بزرگي و سرفرازي است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است. بيد مجنون و  شاه توت نيز در خواب درختان خوبي نيستند زيرا از غم و سر افکندگي و شرمساري خبر مي دهند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

درخت

با شکوفه : نيکبختي بزرگ

در آتش : زيان بزرگ

درخت خشکيده : شکست

درخت افتاده : اميدهاي بر باد رفته

تکان دادن درخت : خوشبختي

درخت ميوه : دوستان وفادار

بر روي درختي نشستن : افتخارات

از درخت افتادن : استهزا خواهيد شد

بالا رفتن از يک درخت : اخبار مهم

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن رفتن برروي درخت خصومت بود

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درخت نارنج

دليل كند بر مردي گران طبع بيمارگونه و زردوزي.

تعبیر خواب گورکن

خواب گوركن ، نشانة آن است كه بعد از پنجه نرم كردن با مشكلات و سختيها ب

تعبیر خواب دستبند

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دستبند نيز از چيزهايي است که ديدنش در خواب ب

loading...

راهنمای خرید

loading...