clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف د
event

تعبیر خواب دست - ید

برچسب ها style

description توضیحات

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر بيند كه چپ شده است و كارها به سمت چپ مي كرد، دليل كه كارهاي پوشيده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند.

اگر بيند كه دست ها را به سوزن نيل كرده است، دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش است و بلندي حال.

اگر بيند كه دستش بريده گرديد و ندانست كه دست راست است يا چپ، دليل است او را مصيبتي رسد، از مرگ برادر يا فرزند يا انباز اگ ربيند كه دست او بزرگتر يا قوي تر  از آن شد كه است، دليل است بر قوت احوال آن كسان كه ياد كرده شد.

اگر بيند كه چون دستش بريده شد قرآن مي خواند، دليل است كه دست از عصيان بازدارد و حرام نكند و راه خير كند 

بعضي از معبران گويند:

دست بريدن در خواب، دليل بر عمر دراز و عيش خوش كند. ا

گر بيند كه دست راست او ببريدند از بهر گناه، دليل كه دروغگو و بي امانت است.

جابر مغربي گويد:

 اگر بيند كه دست خويش را چون چنبر درگردن كرده است، دليل كه كردار نيك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خيرات بجا آورد.

 اگر بيند كه دست او را از جائي كوتاه كردند، دليل است مقصودي كه دارد بر مي آيد از كسي كه از او ياري خواهد.

 اگر بيند كه دست او كوتاه و پا دراز شد و از تركيب و حال خويش بگشت، دليل بر فسادِ پيشه و منفعت وي كند.

اگر بيند كه پادشاهي  دست راست او ببريد، دليل است سوگندش دهند و سوگند دروغ كند.

اگر بيند كه دستش از تن او تحويل كرد به بدن پيغمبري، يا كسي از اهل زهد و صلاح، دليل است حق تعالي او را هدايت دهد، يا كسي بر دست او توبه كند و به خداي تعالي باز آيد، همچنان كه بر دست پيغمبران و زاهدان توبه كنند.

اگر بيند كه دستش تحويل كرد به تن پادشاهي، اگر آن پادشاه مصلح و ديندار است، دليل بر خير و صلاح دين كند.

اگر آن پادشاه مفسد و بي دين است، دليل بر شر و فساد دين كند.

اگر بيند كه يك دست و ي دراز شد، دليل است بر قوت حال و بدانچه طلب همي كند و به اميدي كه دارد برسد.

اگر بيند كه به هر دو دست مي رفت، دليل است در كار خويش اعتماد نمايد 

معبران گويند: از خويشان منفعت يابد. اگر بيند كه دست با او سخن گفت، دليل كه معيشت او نيكو است.

اگر بيند بر هر دو دست خويش مرواريد بسته داشت، دليل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

اسماعيل بن اشعث گويد: 

اگر بيند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگي و پادشاه يابد.

اگر بيند دست راست او دراز شده است، دليل كه دولتش زايل شود.

اگر بيند كه دست ها را با اشنان مي شست، دليل است كه ازخير او نااميد شود، آن كه اميد دارد.

اگر بيند جانوري كه به تاويل نيك باشد از سوي دست چپ او آمد و به سوي راست بيرون شد، يا بيند از سوي دست راست آمد و به چپ بيرون شد، دليل كه غم و اندوه از او زائل شود و  عاقبت كارِ وي محمود است.

اگر آن جانور به تاويل بد است، تاويل خواب به خلاف اين است. اگر بيند دست راست او خشك شد، دليل بر فساد صحت او كند.

اگر بيند كه دست كسي را به دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده است يا مرده، دليل است عمر او دراز است.

اگر بيند كه از دست مشركي، دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 در خواب دست ها را به طور اختصاصي نمي بينيم و اگر دست ها را ببينيم توجهمان جلب مي شود مگر اين که به علتي که اين علت يا نقصان است در دست ها و يا زيادتي. برخي از معبران نوشته اند هر دست يا زن بيننده خواب است و يا برادر و برخي ديگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند.

اگر زيادتي در دست ببينيم در واقع زيادتي کمکي است که دريافت مي کنيم و نقصان تنگدستي و فقر و  گرفتاري هاي مالي است. زينت در دست ها براي زنان نيکو است و کلا خوب است اما براي مردان ديدن زينت مثل انگشتري و النگو خوب نيست و کراهت دارد.

اگر در خواب ببينيد که دست ها را به هم افکنده ايد دچار فقر و تنگدستي مي شويد و چنانچه ببينيد دست اضافه آورده ايد به نوشته نفايس الفنون کار نيک انجام مي دهيد.

اگر در خواب ببينيد که دستتان لمس شده و کار نمي کند نشان آن است که از ياري ديگران نا اميد و دلسرد مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دست

ديدن دست فردي ديگر : ملال

دست بريده شده يا زخمي : بدبختي

دستان زيبا : در امور کاري موفقيتي خواهيد داشت

دستان کوچک : خيانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زياد داشتن : پولي به دستتان خواهد رسيد و يا از شما تجليل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافيانتان ازشما قدرداني خواهند کرد

فشردن دست کسي : آشنايي با فردي جديد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شکستن دست مصيبت بود

 ادامه تعبیر دست و یا دست دادن را بخوانید.

تعبیر خواب دست _ ید معبر سوتک


همه ما در طول روز از دست ، برای انجام کار های مختلفی استفاده میکنیم ، از همین رو ، تعابیر بسیار متنوعی برای دست وجود دارد .


دست می تواند نقش شفا دهنده ، آفریننده ، یا عنصری نیازمند و خواستار کمک باشد .


دست های فرد و نحوه ی ظهور آنها در خواب می تواند نشان از نیاز مند بودن فرد باشد . شخصی که در واقعیت به کمک مادی یا معنوی شما نیاز دارد .


این خواب می تواند نشان از نوعی ستودن و تقدیر فرد برای انجام کاری مثبت و مفید باشد .


تعبیر خواب شستن دست ها


اگر در خواب مشغول شستن دست های خود باشید ، نشان دهنده ی تمایل شما برای تغییر و عوض کردن مواضعتان باشد . ممکن است علاقه مند به ایجاد تغییراتی در روزمره ی خود باشید ، مثل تغییر رشته یا جا به جایی.
اگر در خواب ، دست های آغشته به خون خود را بشویید ، نشان از احساس عذاب وجدان و گناهکاری است که در ضمیر ناخودآگاه شما وجود دارد .
این خواب ، اشاره به احساس ناخوشایندی دارد که وجدان شما را درگیر ساخته است .


تعبیر خواب گرفته شدن دستان


 خواب  گرفته شدن دستان می تواند نشان از شخصی یا چیزی باشد که سعی دارد توجه شما را به خود جلب کرده و بر شما تاثیر بگذارد .


این خواب می تواند نشان از اضطراب بالای شما به خاطر احساس فشار و نگرانی ای باشد که فکر می کنید از طرف دیگران بر شما تحمیل شده است .


از طرفی ممکن است احساس کنید که در زندگی بیداری ، تحت کنترل هستید یا بازیچه ی دیگران قرار گرفته اید .


تعبیر خواب قطع شدن دست


اگر در خواب ببینید که بخشی از دستتان از بین رفته یا به کل ، دست هایتان قطع شده اند ، نشان دهنده ی احساس عدم قدرت و اراده در شماست .

ممکن است احساس کنید که در زندگی بیداری ، کنترل کافی بر روی موقعیت و اتفاقاتی که در زندگی شما در جریان است ندارید و این احساس ، ناراحتی های مختلفی را برای شما ایجاد کرده باشد .


همچنین این خواب می تواند نشان از ناتوانی یا بی میلی شما برای درخواست کمک باشد .

یعنی در زندگی بیداری دچار مشکلی شده باشید که با کمک گرفتن از دیگران قادر به رفع آن باشید اما به هر دلیلی ، از دریافت کمک صرف نظر کنید . در این حالت ضعف یا بی میلی شما به صورت سمبل "دست قطع شده" ظاهر می شود .


این خواب م یتواند نشان از احساس شما درباره ی ناتوانی تان برای کنترل موقعیت یا شرایط تان باشد .

ممکن است احساس کنید که توانایی کنترل زندگی و وضعیت خود را ندارید و این افکار منفی و اشتباه به صورت دست بریده شده ظاهر شود .

 

 

نظرات (147)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم زنانی دستانی بریده را در دست گرفته بودند و من بهت زده به آنها نگاه می کردم. بعضی از این دستها انگشتانی ناموزون داشت و بهضی ناخنهایی قرمز در واقع لاک قرمز زده. خ.اهشا تعبیر خوابم را به من بگویید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نیلوفر    تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست چپم از مچ قطع شده و دست دیگری یجایش رویده است . دست قطع شده ام خراب شده
خواهشا تعبیرش را بگویید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام من دیشب خواب دیدم دست راستم قطع شده و دلیل قطع شدن دستم را نمیدانم از شما خواهش میکنم تعیبرش را به من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام من دیشب خواب دیدم دست راستم قطع شده و دلیل قطع شدن دستم را نمیدانم از شما خواهش میکنم تعیبرش را به من بگویید
واقعا وحشتناک بود هنوز تو ذهنم است کمک کنید تعبیر خوابم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم دست راستم قطع شده بوده و پیوند زده اند حالا نیز جای بخیه را روی دستم می بینم و انگشتان و دستم قادر به حرکت هستند اما سر انگشتانم کمی سرد تر از دست چپم است و کار زیادی با دست راستم نمی توانم انجام دهم اما دکتر ها همه خوشحال از گرفتن پیوند دستم هستند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

Shoma hatman be yek jarrah beravid

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

salam, man taze 2 hafte hast arayeshga mu mizanam dar manchester to khab didam poshte kafe dastam mu darumadeh be andaze 1santimetr sefid,meshki,va khakestary to khab injury bud ke chon arayeshgah kar mikonam marizi greftam muharo hay mikandam vali baz dar miyumad .mersy

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دو شب پشت سر هم در خواب ميبينم دستهاي دخترم را قطع ميكنم بدون اينكه خوني از آنها بيرنو آيد و بعد آنها را سر جاي خود مي گذارم و جوش مي خورند تعبير اين خوابها چيست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام عزیز من هم خوا شما را دیدم
خواب دیدم دختر م دستان زیادی دلرد من آنها را میبریدم بدون اینکه خون بیاید ولی نیتم در خواب این بود که مثل گل که قلمدمیزنن و حرس میکنن
اگه تابیر رو پیدا کردی لطفا به منم بگو ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم دستم قطع شده روش خون می اد هر جا هم میبرمش دکتر وصل اش نمی کنن.تعبیر آن چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم 2تادست دیگه هم دارم جای دستای خودم.یعنی4تادست دارم تعبیرشو بهم بگین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست راست دخترم از نزدیک کتف قطع شده و من و مادرش مشغول بستن آن کتف هستیم در صورتی که هیچ خونی نبود و دخترم هم ناراحت نبود خواهش میکنم تبیرش رو بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم که یه دختر آشنا دستمو گرفته و با هم روی صندلی نشستیم و حرف میزنیم.خواهش میکنم بگید تعبیرش چی میشه.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. بیکار    تعبیر خواب (آرشیو)

اولش اینه که دوست داره دوسش داریدومم اینکه خوبتو باقیه نظراترو بخون به جواب کامل میرسی سوم اینکه بد بخت میشی چرا خخخ چون ازدواجی سر میگیره زیر فشار ازدواج ............(شوخی بود)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست راستم از مچ قطع شده تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم هر دو دستم از بازو به پایین قطع شده...تعبیرش چیه؟ ولی سعی در پیوندش هم داشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبير خواب دست- خواب ديدم هر دو دستم از بزو به پايين قطع شده و دوباره پيوند ميشود. تعبيرش چيه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم انگشتای خواهرم توی دهنم بوده وقتی دستش رو از دهنم بیرون اورد 2یا3تا از انگشتاش قطع شده بود فک کنم دست چپش هم بود ولی مطمئن نیستم تعبیرش چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

امروز چهلم پدربزرگم بوده و خواب دیدم که پدربزرگم به همراه دونفر دیگه اومدن و دوتا از دستای پدربزرگمو قطع کردند
بهشون میگم ، مگه امروز چهلم نیست ؟! (یعنی تو خواب میدونم که چهلمه) اوندوتا میگن ، آره ! اما باید مجازات بشه ! !!

این تعبیر خواب چیه ؟! قطع بودن دوتا دستای پدربزرگم یعنی چی ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
من به خواب دیدم
دانشجوی مردی که در دانشگاه باهم همکلاس هستم برایمان سر کلاس درس میدهدو دستانش از بالای بازویش سفید ودرشت بود ولباس آستین کوتاه مشکی به تن داشت
امیدوارم تعبیر خواب منرا بنویسید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،خواب دیدم با پسری که میشناسم و مدتی با هم دوست بودیم و الان با هم رابطه نداریم دست در دست هم در خیابان قدم میزنیم.بعد من برادرم را میبینم و دست آن را رها میکنم و از طرف دیگری میروم،لطفا برایم تعبیر کنید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست راست قطع شده ی بلندی در آتاقم هست که در انتهای کتف آن آستین لباس سبز رنگ من است ...

این دست گاهی سخن میگوید و برای من هدیه می آورد و ع**** هایی هنگام سخن گفتن نشان میدهد و مرا تشویق به کاری میکند که ان هدیه استفاده کنم تا همانند ع**** ها به موجودی فرا زمینی تبدیل شوم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم که از درون سینه یه دختر دستهای زیادی بیرون می ایند و دستی زیبا دستهای مرا میگیرد و نوازش میکند می خواهند من را به دریا ببرند و از من محافظت کنند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب برادر مرده ام را دیدم که دست چپ او قطع شده بود وتمام بدنش سو خته بود و ناله می کرد .لطفا تعبیر خوابم رو بگین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دبدم رگ دست چپم رو زدم اما فقط یه ذره خون آمد با خودم گفتم پس چرا نمی میرم؟ بعد یک دفعه دیدم یکی از دندان های بزرگم خورد شد آمد کف دستم. ممنون اگر تعبیر رو زود برام بفریتسد کمک بزرگی به من می کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من خواب ديدم كف دستم مو در اورده و همش دارم موهاش و ميكنم و مو ها ريشه داره
تعبيرش چيست؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم دقیقا همین خوابو دیدم.خیلی بد بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سعید    تعبیر خواب (آرشیو)

سلام منم خواب دیدم کف هردودستم مورشد کرده وبه طور ذاتی خود ب خود رشد میکنند لطف کنید جوابشا بم برسونید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سعید    تعبیر خواب (آرشیو)

منم همین خواب رو دیدم ولی تعبیرشو پیدا نکردن????

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم کف. هر دو دستانم مو رشد کرده است ولی موهای کف دست راستم بیشتر بود. از شدت تعجب و ناراحتی خودم موهای هر دو دستم را کندم ولی اونهایی که کوتاه بودند را به خال هود رها کردم. خواهش میکنم تعبیرش را الان برایم بیان فرمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
من شب قبل خواب دیدم دستم در دست پسری هستش که دوستش دارم دست من سرد بود و لی دست اون گرم بود ولی با هم قدم میزدیم اگه لطف کنید و بگید تعبیر این خوابم چی میشه
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام خانمی منم همچین خوابی رو دیدم‌ولی نمیدونم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم پدری دستان بچه شیر خوارش را قطع کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب خواب دیدم برادرم دست چپش از کتف قطع شده درحالی که نه خونریزی دارد نه خودش ناراحت است و دست راست او نیز صدمه دیده و بزودی قطع خواهد شد و خونریزی ندارد
ممنون میشم اگه زود جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من هم همین خواب رو دیدم ولی فقط دست چپش.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم دست بسر دایی ام رو ول نمیکنم تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدمچند نفر یه مرد حدودا 50 یا 60 ساله رو به زور نگهش داشتن.روی یه میزی تکیه دادنش که 45 درجه زاویه داشت
بعد یه نفر رگهای دست راستشو زد و خون شروع کرد به جاری شدن
میشه تعبیرشو بگین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دیشب خواب دیدم دوتا دستم بریده تو دستمه
بعد خودم خاکشون کردم
لطفا تعبیرشو بگین
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم پسری که به او علاقمند هستم دست من را بوسید و گفت تو که می دونی من دوست دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام,ببخشيدمن خواب ديدم دست راستم روبا چاقوبرش عمقي ولي کوچيک دادن اماخون نيامد,اگه جواب بديدمتشکرميشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که رگ های دست راستم زده بیرون و خیلی بزرگ و عضلانی شده میشه تعبیرش را بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم انگشت دو مرد را کنده و میجویدم و در خواب حالت تهوع داشتم ودر دهانم انگشتان جویده شده بود و میخواستم بیرون کنم نمیشد تا بالاخره بیرون ریختم . حالم از این خواب خیلی بده .ای خواب را جمعه ششب یا همون شب شنبه دیدم لطفا جوابشو زود بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم بند بند انگشتای دست برادرم قطع میکنم
کمکم کنید
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم دست پدرم ش****ته پدرم فوت کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.دیشب خواب دیدم داییم که چند سال پیش فوت کرده دستشو بالای اتیش گرفته و دست من رو هم میگیره روی اتیش اما وقتی گفتم دستم میسوزه مانع برداشتن دستم شد.بعد چند دقیقه احساس کردم به حرارت اتیش عادت کردم ولذت میبردم.لطفا تعبیر خوابم رو برام توضیح بدید.ممنون میش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم درمسجد هستیم همه درحال عبادت ونماز هستند ولی ما روبروی انهانشسته ایم وخواهرم انگشت دوم خودرا کم کم میکند وبه من میدهد ومن میخورم اواخر انگشت میگفت درد به انگشت وسطم رسیده تعبیر چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
دیشب خواب دیدم انگشت وسط دست راستم افتاده و
ی انگشت کوچیک ب جای اون هست و من با تعجب ب
انگشت افتادم نگاه میکردم لطفا برام تعبیرشو بگین
این خواب یکم حالمو بد کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست چپم قطع شده و سعی دارم دوباره درستش کنم ولی نمی تونم و اطرافیان هم تو خواب منو میدیدند ولی براشون مهم نبود دستم قطع شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام مادر من خواب دیده که دست چپ من که الان ش****ته به دکتر برده و دکتر گفته که باید قطع بشه و دست من رو قطع کردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام

من به تازگی خواب حیوانات عجیب و وحشی رو میبینم که دنبالم میکنن .البته چند هفته ای هست که میبینم ...خیلی هم منو رو آشفته میکنن .و اکثرا هم قصد جانم را دارند ..ممنون میشم ..تعبیرش رو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام استاد

چند روز طول میکشه جواب تعبیر رو بهمون بدید ....و اینکه تعبیر را برای خودمان ایمیل میکتید یا اینکه خودمان باید بیاییم و هر روز به سایت سر بزنیم ..ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

[س دیشب خواب باباموکه فوت کرده دیدم میخواس به ****ی زنگ بزنه باگوشی مادرم که قبلابراخودش بوده مادرم ندادمن بهش گفتم بابا بده گوشیتوشارژکنم کارت بانکیشوبهم دادهرکارکردم نشدبعدباباداشت کاری میکردکه من متوجه دستش شدم که خیلی سفیدونرم ولطیف شده بودم من دستشونواز ش میکردم بعدبامامانم رفتن تواتاقی مشغول قلیون کشیدن شدن ولی من نمیدیدمشون میشه راستی اولش بابام وخواهرکوچکم مشغول پسته چیدن بودن که بابااومدخواهرم نبودباباگفت سمیه معلوم نیست کجارفته زنگی بهش بزنن خواهش میکنم تعبیرخوابموبگید ممنون[

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام به همگی
خوابی دیدم ولی تعبیر آن را در هیچ جایی پیدا نکردم اگه ****ی میدنه بهم بگه ممنون میشم.
تو خواب دبدم تو هوای آفتابی که همه جا سر سبز بود یک دفعه ابرهای سفید و پر از نور که برق میزدند کوهها رو فرا گرفت و شروع به باریدن باران در کوهها کرد من هم برای اینکه زیر باران شدید خیس نشم شروع به دویدن به سمت خونه شدم ولی وسط راه دیدم که دست راستم کمی بالاتر از مچ دست قطع شده ولی آثار خون در دستم نیست بعد از کمی که گذشت من هم یک جا ایستاده بودم و باران هم نم نم بارید و قطع شد که یک دفعه یک نفر پیش من اومد و گفت این دست قطع شده را تو راه پیدا کردم مال شماست و دست قطع شده رو دوباره به دستم چسبوند و گفت ببین کار میکنه که کم کم کار میکرد ولی دستی که پیوند زده بودن بزرگتر و کلفتر از دست قبلی من بود .
راهنمایی کنید مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم پسر بچه ای از بالای یک ساختمان پرید پایین و مرد(البته این قسمت اخره خوابم هستش و هنوز یک قبلی داره) وقتی که میپرید احساس کردم تحت نیرویی هستش و کارهاش دست خودش نیست وقتی رفتم بالا همانجا که پسر بچه قبل از پریدن بود اتاقی رو دیدم که مطلق به خواهر و برادر بود و خواهره کوچیک بود و سرگرم کار خودش بود بعد سروکله مادر بچه ها پیدا شد دختره رو بغل کرد و دنبال پسره میگشت که نگاهش به من افتاد و من گفتم پسرتون پرید پایین و جای جسد پسره رو نشون دادم و بهش گفتم انگار تحت تاپیر نیرویی بوده ولی مادره عصبی شد و گفت پسر من دیونه نیست بعد با چاقو افتاد دنبالم من فرار اخر کار روی دست چپم رو گرفت و محکم چاقو رو کشید و دستم زخمی شد و خون اومد منم دستمو کشیدم و تندی فرار کردم.میشه بگین تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست چپم قطع شده خیلی نگرانم شما تعبیر خوابم و بگید اگه بگید انگار به بهشت رفتید :-* :confused: :shock: :eek: :-?: [b

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. امين    تعبیر خواب (آرشیو)

الان ٩ ماه گذشته از كامنتت. اتفاقي برات افتاد كه تعبير خوابت باشه ؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که یکی از دوستام که باهاش قهرم تو دستشویی مدرسه رگ دست چپش رو زده البته به خاطر من نبوده و اینکه خون کمی از دستش یرون امد و زنده مونده
لطفا جواب بدین نگرانم بهم ایمیل کنیین
m79_hamidi@yaho o.com

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با هشت پا کلنجار مرم هر کاری می کنم هشت پا را از خود دور کنم نمی توانم سر اخر هشت گا دست چپم را دوسه تا خراش می دهد من او را پرت می کنم ومی کشم نتیجه اش چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام همسر من در خواب پدر فوت شده اش را دیده که ز نده است ولی وقتی برای دست دادن با او جلو رفته دیده که دو دست ندارد
نام همسرم یوسف است
ممنون میشم تغبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

میخواستم بدونم قطع شدن انگشت وسط دست چپم چه تعبیری داره؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم دست یکی قطع شده نمیدوننم دست کی هس ی دختر اون دست بریده رو بمن میده تعبیرش چیه؟!؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

امروزصبح بعدازبیدارشدن ازخواب( 7صبح ) مجدداخوابم برد، بین ساعت 8الی10خواب دیدم که دامادمان حین بازی بافرزندش (خواهرزاده ام )، دست راست خواهرزاده ازکتف کنده شد، بدون اینکه خونی بیادویادردی داشته باشه، سریع بچه روبردیم بیمارستان، بازوی بچه رو که سرجاش ثابت نگه داشته بودیم داخل مطب متوجه شدیم بازوتاحدزیادی سرجاش چسبیده،مشغول صحبت باویزیتور بودیم که بیدارشدم، ازصبح تاالان نگرانم،لطف میفرماییداگر تعبیرخواب منوبگیدچی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام و خسته نباشید، من خواب دیدم با یه خانم زیبا صحبت میکنم و ایشان مچ دست قطع شده خودشان را به من با خنده و خونسردی کامل دادند و من به تکاپو افتادم که این چیه مگه دستتت اذیت شده و من درصدد پیوند زدن وکمک به ایشان برامدم در حالیکه داخل جیبم سراخری مچ قطع شده را گذاشتم باز در حالیکه دست میزدم به دست قطع شده هنوز گرم بود. ممنون خواهم شد اگه معننی این خواب و برام بگید خدا خیرتون بده چون خیلی رفته رو اعصابم، یا علی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم بادوس پسرم که الان نزدیک یک هفته هست باهاش قطع رابطه کردم توخیابون دعوامون شدبعداون میخواست منوجلوی ماشین بندازه ولی من هلش دادم افتادتوجوی اب ودست چپش یکم بالاترازمچ دست قطع شدبعددست بریدشومن برداشتم وتوی دست راستم کردم اونم فقط داشت ناله میکرد.توروخدابهم تعبیرشوبگین دارم دیوونه میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دست چپم قطع شده بود و دوباره شروع به روییدن کردن دست قطع شده رو در اتش سوزاندم همراه با چند وسیله ی دیگر که دوستش داشتم ..ناخن های دستم بلند و لاک زده بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم دست راست شوهرم را از مچ بالاتر قطع كردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم دست چپ دختر کوچولوم از کتف قطع شده بدون خونریزی و هیچی انگار که قطع دستش طبیعی بوده ولی من خبر نداشتم اگه میشه لطفا زودتر جواب بدین مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم با یه دختر که قیافش واسم آشنا بود اما نمیشناختمش کنار هم نشستیم و اون با دست چپش دست راست منو گرفته بود و باهام حرف میزد و من و اون دستامون سرد بود و خیلی خوب حس میکردم انگار واقعی بود . لطفا تعبیرش رو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم کف هر دو دستم زخمهای دایره ای شکل دارم
تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من دیشب خواب دیدم مچ دست دختر کوچکم را قطع کردم.درضمن قسمت قطع شده زخمی و عفونی بود ایشان هیچ گریه ای هم نکرد
خواهشمندم تعبیر خواب را برای بنده بفرمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دیشب تو خواب دیدم در کنار ****ی بودم بعدا با چاقو دستمو
برید قطع نشد خونم فکر کنم ندیدم مطمین نیستم خون دیدم یا نه
ولی بیهوش شدم میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چندروزه بخاطر مخالفت خونوادم بادوس پسرم خیلی فکرم مشغوله والان سه شبه که خواب میبنم دست راستم قطع شدم ولی یادم نمیاد چجوری.لطفا تعبیرخوابم را بگویید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دوستآن. من دیشب خواب میدیدم.کنار مادرم نشستم و ایشون داره نمازمیخونه.نوک انگشت اشاره ی،راستم یه عالمه موی،ضخیم داشت که میکشیدم با موچین بیرون.و.نشون مادرم میدادم. اگه امکانش هست راهنماییم.کنید. ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.یکی از آشنایان دور در خواب دیدن که ****ی بهشون گفتن من یکی از دستهام رو از دست دادم.وقتی با من مواجه می شن دست من سر. جاش بوده اما وقتی ایشون از من می پرسن دستت چی شده من در جواب می گم که پیش اومده دیگه.اما دستم رو سر جاش می دیدن.تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من پدربزرگم بیست روزه فوت کرده سه شبه خواب میبینم دست راستمو گاز میگیره میگه میخام بخورم بهش گوشت نشون میدم تو خواب گوشتارو عموم خریده بود میگم اینارو بخور میگه نه گوشت اینارو میخورم حالم بهم میخوره تعبیرش چیه تو رو خدا زود جوابمو بدین خیلی میترسم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم مچ دستم به اندازه دوتا خط دراز زخمی شده و بخیه زدن.توروخدا بگین تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من مادرم خواب دیده حال داییم بده دوتا دست پدرمم قطع شده دست چپ خودشم قطع شده تعبیرش چیه؟؟ ضمناً مادرم از داییم یه دلخوری ام داره تو واقعیت...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دست همسرم را دایی او از کتف قطع کرده و من گریه می کنم و می گویم حداقل او را به بیمارستان می بردید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ندیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
امروزصبخ ساعت 10 خواب دیدم کف دست چپم را با شمشیر زخم کردم و سوزش عجیبی داشت که حتی وقتی بیدار شدم سوزش را در کف دستام حس میکردم تعیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم زیر پوست دستم مثل دریاست و نهنگ و ماهی زیر پوست دستم شناور است لطفا برایم تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدیم
خواب دیدیم خواب یه دختر دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من شخصی را دوست د دارم.درخاب دیدم ک دست هم را میگیریم و ب سمت باغمان فرار میکنیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دست كسي رو كه خيلي دوسش دارم و باهاش حرف نميزنم رو تو خواب با تمام وجود گرفتم و اونم محكم دستمو گرفت
ميشه لطفا تعبيرشو بگيد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تنها برادرم شش ماه پیش براثر تصادف درسن 20سالگی فوت شده مدام خواب میبینم که دست به موهام میکشه ومن گریه میکنم ازش حلالیت میگیرم یا اینکه دستم میگیرم طوری که وقتی بیدار میشم هنوز گرما دستش رو حس میکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم دوتا از دوستام بالا سىرم وايستادن دارن بهم دست تكون ميدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم با یکی از اقوام دعوا میکردم مچ هر دو دستم برید با یه چاقوی کوچیک بعد من هم زدمش ولی از هر دو مچ زخم داشتم.لطفا تعبیر خواب من بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دوستان من دیشب خواب دیدم ک همراه خواهر و مادرم بودم و یکی از دستام قطع شده بود و دلیلشو نمیدونم فقط میدونم داشتیم از دست چند نفر ک قصد جونمون رو داشتن فرار میکردیم بعدش مامانم بهم گفت حالا دستتو چیکار کنیم منم گفتم اشکال نداره ک قطع شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ...ممنون میشم اینو تعبیر کنین

ساعتای1و2 یا شایدم 3و4 شب بود ک دیدم رفتم خونه اقاجانم...همه بودن خاله ها و دایی ها...همه از جا بلند شدن....بعد پسر داییم ک دوستشم دارم...دستشو دراز کرد ک دستم را بگیرد....مچ دستش تا کف دسستش بسته بود...نمیدانم از این دست بندا بود ک خیلیها برای زیبایی میبندند یا صدمه دیده بود...اما بنظر دستش سالم بود...دست اورا گرفتم و او مرا کنار خود کشید و باهم نشستیم...بعدم همه نشستن....خواهشا تعبیر کنین نگران هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم موهای بلند دستم مثله مقوا سفت شدن ودور دستم پیچیده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم ****یو ک دوسش دارم و با هم رابطه خوبی نداریم و با هم حرف نمیزنیم....
با هام خیلی صمیمی شده بود و بهم گفت یه لحظه دستت رو بده منم دست راستما بهش دادم....میشه خاهشا تعبیرشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم زیر پوست دستم مثل دریاست و نهنگ و ماهی زیر پوست دستم شناور است لطفا برایم تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که بر سر انگشتان دو دستم سبزه رویده و همچنین بروی قسمتهایی از شکمم میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

تعبیر خواب پیداکردن دست قطع شده ی فردناشناس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ادر بزرگ من خواب دیده که انگشتان یک دست فرد ناشناس اززیرخاک
پیداست انرا اززیر خاک بیرون اورده ودیده که یک دست قطع شده است وبعد مردم می خواستند ان را از او بگیرند ولی مقاومت کرد ونداد وبیدار شدبرای نماز .درضم عمه ام 5ماه پیش فوت کرد وبابام هم بدهکاره . لطفا مارا راهنمایی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم پدرم که جهار ماه است فوت کرده اومده داره با مامانم در باره کاری که می خوان انجام بدن گفتگو می کنن من هم کنار نشته بودم بعد بلند شدند بهشون گفتم دستام رو بگیرید بلندم کنید پدرم دست راستم رو گرفت و مادرم دست چپم را و بلندم کردند در حالی که پدر دستم را گرفته بود به من گفت دستت چقدر داغهلطفا تعبیرش رو میگید ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

معمولا دست چپ و راست و مادر و پدر ، دو بعد احساس و منطق فرد رو شامل میشن . مرده نماد بی اثر بودن و فرصت از دست رفته است . وقتی پدر شما میگن که دستتون هنوز گرمه ، یعنی شما توانایی رفتار منطقی و نشون دادن رفتار حمایتی رو دارید . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید که رفتار و عملکرد من چطور میتونه اوضاع رو مدیریت کنه ؟ چه افکار یا ناراحتی هایی منو از نشون دادن عملکرد منطقی منع میکنه ؟ چطور میتونم مدیریت احساس و منطقم رو به عهده بگیرم و اعتماد به نفسمو توی همه ی زمینه های زندگی به دست بیارم ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

معمولا دست چپ و راست و مادر و پدر ، دو بعد احساس و منطق فرد رو شامل میشن . مرده نماد بی اثر بودن و فرصت از دست رفته است . وقتی پدر شما میگن که دستتون هنوز گرمه ، یعنی شما توانایی رفتار منطقی و نشون دادن رفتار حمایتی رو دارید . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید که رفتار و عملکرد من چطور میتونه اوضاع رو مدیریت کنه ؟ چه افکار یا ناراحتی هایی منو از نشون دادن عملکرد منطقی منع میکنه ؟ چطور میتونم مدیریت احساس و منطقم رو به عهده بگیرم و اعتماد به نفسمو توی همه ی زمینه های زندگی به دست بیارم ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم همسرم بازوموزخمی کرده لطفاراهنماییم کنیدممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دستانم توسط عشق سابقم ک خیلی خیلی همو دوست داشتیم بوسیده شده لدفن جوابشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

این خواب درباره ی تاثیر حرکت و عملکرد شما برای بهبودی اوضاع خبر میده و ابعاد مختلفی از زندگی شما ، حتی به جز روابط عاطفی رو شامل میشه . دست نشانه ی عملکرد و تاثیر گذاریه . بوسیدن نوعی ابراز علاقه و دلبستگیه . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید در حال حاضر حرکت و عملکرد شما چطور میتونه افراد رو به سمت شما جلب کنه ؟ شما چه توانایی هایی برای بهبودی اوضاع دارید که ممکنه اون توانایی ها رو نادیده گرفته باشید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

پدرم خواب دید ک دستی از سقف آویزان است و کمک میخواهد و او وقتی دست را گرفت و ب سمت خود کشید و هر چه آن دست را میکشید دست کش می آمد. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من دیشب خوابیدی دیدم تو تعبیر ی تیکه بود ازمعانیش .خوابم این بود که ی چیزی شبیه ی جانور مثل کرم لول میخورد از زیر پوست دستچپم حرکت میکرد ولی دیگه ندیدم اومد بیرونی نه ....بعد از چند لحظه دستمنشون ی اقایی دادم گفتن شب ها سوره واقعه رو بخون دیگه چیزی از خوابیادنمیاد ..
تعبیرشو میشه بهم بگید
..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام . من نزدیکای صبح خواب دیدم با یه سری از اقوام و دوستام تو یه قصر قدیمی و مخوف هستیم . جای ترسناکی بود . بعد یکی از دوستام ازم خواست بهش یه لیوان آب بدم . منم رفتم به آشپز خونه قصر و وقتی لیوانو به دوستم دادم ، دیدم دست راستم از مچ قطع شده و خون میاد و من فقط نگاه میکردم . بعد سوار یه قایق شدیم ولی دستم سر جاش بود .
میشه تعبیرشو بگین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم برادرم روبروي مادرم كه 13 ساله فوت كرده نشسته و دستش از مچ قطع شده و خون آلوده و داره به مادرم نشون ميده كمي هم ناله مي كرد خيلي ترسيده بودم داشتم دنبال دست ميگشتم كه ببرمش بيمارستان به من بگيد تعبيرش چيه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم از جام بلند شدم دست راستم رو بالا گرفته بودم و خونی دیدم دستم رو و داشتم اشدم رو میگفتم و حس شهادت داشتم و انگار گریه میکردم از سر خوشحالی این چ معنی میده من شهید میشم ؟؟؟و این خواب رو نزدیک صبح دیده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم پدرشوهرم ی دستش دراز و بی حرکت و زخمی شده و وقتی من و شوهرم رفتیم پیشش گفت من رو ببخشید من به خاطر شما اینطوری شدم و دیگه خجالت میکشم برم توی خیابون و از ما عذرخواهی کرد
البته فکر کنم دست چپش بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید