جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دست - ید

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قاضي يا سلطان دست او ببريدند، دليل كه برادر يا خواهر او بميرد. اگر هر دو دست خويش بريده بيند، دليل كه از كسب و كار و مراد خويش باز ماند. اگر بيند كه به يك دست دست ديگر را باز مي كرد، دليل است بر كسب خود ظلم و بيداد كند. اگر بيند كه دست خويش را به كار مي بُرد، دليل كه او را دل به هواي كسي مشغول شود. اگر بيند كه كفهاي دست بر هم مي زند، دليل كه با كسي پيوندد يا كسي را به نكاح آورد. اگر بيند كه در شهر وي، يكي را بياوردند و دست او را ببريدند، و ديگري را به دار زدند، دليل كه امير آن شهر معزول شود و ديگري به جاي ان نشنيد. اگر بيند كه دست او شل شده، دليل كه برادر يا انباز او را باز دارند و در شغلهاي او خلل افتد. اگر بيند كه همچون چهارپايان به چهار دست و پاي همي رفت، دليل كه حاجتي محال جويد و به دشواري برآيد. اگر بيند كه هر دو دست او مي لرزيد، دليل است كه از كسب فروماند. اگر بيند كه دست او مادرزاد خشك است، دليل كند كه از صدقه دادن و كار خير بازماند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه چپ شده است و كارها به سمت چپ مي كرد، دليل كه كارهاي پوشيده كند و حاجتش روا شود، خاصه كه كارزار به دست چپ كند. اگر بيند كه دست ها را به سوزن نيل كرده است، دليل كه همتش بر تعليم علم و دانش است و بلندي حال. اگر بيند كه دستش بريده گرديد و ندانست كه دست راست است يا چپ، دليل است او را مصيبتي رسد، از مرگ برادر يا فرزند يا انباز اگ ربيند كه دست او بزرگتر يا قوي تر از آن شد كه است، دليل است بر قوت احوال آن كسان كه ياد كرده شد. اگر بيند كه چون دستش بريده شد قرآن مي خواند، دليل است كه دست از عصيان بازدارد و حرام نكند و راه خير كند و بعضي از معبران گويند: دست بريدن در خواب، دليل بر عمر دراز و عيش خوش كند. اگر بيند كه دست راست او ببريدند از بهر گناه، دليل كه دروغگو و بي امانت است.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه دست خويش را چون چنبر درگردن كرده است، دليل كه كردار نيك و نماز و طاعت كند و حج و غزا كند و خيرات بجا آورد. اگر بيند كه دست او را از جائي كوتاه كردند، دليل است مقصودي كه دارد بر مي آيد از كسي كه از او ياري خواهد. اگر بيند كه دست او كوتاه و پا دراز شد و از تركيب و حال خويش بگشت، دليل بر فسادِ پيشه و منفعت وي كند. اگر بيند كه پادشاهي دست راست او ببريد، دليل است سوگندش دهند و سوگند دروغ كند. اگر بيند كه دستش از تن او تحويل كرد به بدن پيغمبري، يا كسي از اهل زهد و صلاح، دليل است حق تعالي او را هدايت دهد، يا كسي بر دست او توبه كند و به خداي تعالي باز آيد، همچنان كه بر دست پيغمبران و زاهدان توبه كنند. اگر بيند كه دستش تحويل كرد به تن پادشاهي، اگر آن پادشاه مصلح و ديندار است، دليل بر خير و صلاح دين كند. اگر آن پادشاه مفسد و بي دين است، دليل بر شر و فساد دين كند. اگر بيند كه يك دست و ي دراز شد، دليل است بر قوت حال و بدانچه طلب همي كند و به اميدي كه دارد برسد. اگر بيند كه به هر دو دست مي رفت، دليل است در كار خويش اعتماد نمايد و معبران گويند: از خويشان منفعت يابد. اگر بيند كه دست با او سخن گفت، دليل كه معيشت او نيكو است. اگر بيند بر هر دو دست خويش مرواريد بسته داشت، دليل است جمله قرآن ظاهر بخواند.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگي و پادشاه يابد. اگر بيند دست راست او دراز شده است، دليل كه دولتش زايل شود. اگر بيند كه دست ها را با اشنان مي شست، دليل است كه ازخير او نااميد شود، آن كه اميد دارد. اگر بيند جانوري كه به تاويل نيك باشد از سوي دست چپ او آمد و به سوي راست بيرون شد، يا بيند از سوي دست راست آمد و به چپ بيرون شد، دليل كه غم و اندوه از او زائل شود و عاقبت كارِ وي محمود است. اگر آن جانور به تاويل بد است، تاويل خواب به خلاف اين است. اگر بيند دست راست او خشك شد، دليل بر فساد صحت او كند. اگر بيند كه دست كسي را به دست گرفته يا دست در گردن كسي در آورد و ندانست آن كس زنده است يا مرده، دليل است عمر او دراز است. اگر بيند كه از دست مشركي، دست اورنجن سيمين كرد، دليل است مشركي بر دست او مسلمان شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در خواب دست ها را به طور اختصاصي نمي بينيم و اگر دست ها را ببينيم توجهمان جلب مي شود مگر اين که به علتي که اين علت يا نقصان است در دست ها و يا زيادتي. برخي از معبران نوشته اند هر دست يا زن بيننده خواب است و يا برادر و برخي ديگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زيادتي در دست ببينيم در واقع زيادتي کمکي است که دريافت مي کنيم و نقصان تنگدستي و فقر و گرفتاري هاي مالي است. زينت در دست ها براي زنان نيکو است و کلا خوب است اما براي مردان ديدن زينت مثل انگشتري و النگو خوب نيست و کراهت دارد. اگر در خواب ببينيد که دست ها را به هم افکنده ايد دچار فقر و تنگدستي مي شويد و چنانچه ببينيد دست اضافه آورده ايد به نوشته نفايس الفنون کار نيک انجام مي دهيد. اگر در خواب ببينيد که دستتان لمس شده و کار نمي کند نشان آن است که از ياري ديگران نا اميد و دلسرد مي شويد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

دست

ديدن دست فردي ديگر : ملال

دست بريده شده يا زخمي : بدبختي

دستان زيبا : در امور کاري موفقيتي خواهيد داشت

دستان کوچک : خيانت

دستان پشمالو : شکست

دستان زياد داشتن : پولي به دستتان خواهد رسيد و يا از شما تجليل خواهد شد

فقدان دست راست : از دست دادن پدر

فقدان دست چپ : از دست دادن مادر

شستن دستان : اطرافيانتان ازشما قدرداني خواهند کرد

فشردن دست کسي : آشنايي با فردي جديد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شکستن دست مصيبت بود

 

1ـ ديدن دستهاي زيبا در خواب ، علامت آن است كه به سرعت نام شما مشهور مي شود و امتيازات بزرگي به دست مي آوريد .

2ـ ديدن دستهايي زشت در خواب ، نشانة آن است كه به دام فقر و نوميدي خواهيد افتاد .

3ـ اگر در خواب لكة خوني ، روي دستي ببينيد ، علامت آن است كه از خانوادة شما انتقادي نامعقول و دور از ذهن خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببينيد دستتان زخمي شده است ، علامت آن است كه براي رسيدن به چيزي حداكثر تلاش خود را مي كنيد اما شخص ديگري زودتر از شما آن را تصاحب مي كند .

5ـ ديدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است كه مردم قادر به دركِ تفكر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجيح مي دهيد در انزوا زندگي كنيد .

6ـ اگر در خواب احساس كنيد دست خود را سوزانده ايد ، علامت آن است كه براي به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام مي كنيد و براي همين با شكست مواجه مي شويد .

7ـ اگر خواب ببينيد دستتان از موهاي بلند پوشيده شده است ، علامت آن است كه در محدودة كارهاي خود فرد مقتدر و بزرگي نمي شويد .

8ـ اگر خواب ببينيد دست شما بزرگتر از حد طبيعي است ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفت مي كنيد . اگر خواب ببينيد دست شما كوچكتر از حد طبيعي است ، نشانة آن است كه در زندگي پيشرفت و موفقيتي نخواهيد داشت .

9ـ اگر در خواب دستهاي خود را كثيف و خاك آلود ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه با ديگران از روي حسادت و دور از انصاف رفتار خواهيد كرد .

10ـ شستن دست در خواب ، نشانة شركت در جشن و شادماني است .

11ـ اگر زني در خواب دستهاي خود را ستايش كند ، علامت آن است كه توجه مردي را به خود جلب مي كند و سالها در كنار او زندگي خواهد كرد .

12ـ اگر زني خواب ببيند مردي دستهاي او را در دست مي گيرد ، علامت آن است كه به اعمال نامشروع كشيده خواهد شد .

13ـ اگر زني خواب ببيند دست به آتش مي زند ، علامت آن است كه به مقام والايي دست خواهد يافت .

14ـ اگر خواب ببينيد دستهاي شما را بسته اند ، نشانة آن است كه در زندگي با سختي و مشكلاتي مواجه مي شويد . اما اگر بتوانيد در خواب دستهاي خود را آزاد كنيد علامت آن است كه ديگران را مجبور مي كنيد تا از فرامين شما اطاعت كنند .

اگر دست خود را در خواب پوشيده از مو ببينيد ، علامت آن است كه بر عليه مردمي بيگناه توطئه مي چينيد و كساني با هوشياري نقشه هاي شما را پيش از عملي شدن نقش بر آب مي سازند .

نظرات   

 
صبا
+16 # خواب دیدن دستان بریدهصبا 1390-05-12 13:57
من خواب دیدم زنانی دستانی بریده را در دست گرفته بودند و من بهت زده به آنها نگاه می کردم. بعضی از این دستها انگشتانی ناموزون داشت و بهضی ناخنهایی قرمز در واقع لاک قرمز زده. خ.اهشا تعبیر خوابم را به من بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
masoomeh
+17 # masoomeh 1390-05-28 17:25
باسلام من دیشب خواب دیدم دست راستم قطع شده و دلیل قطع شدن دستم را نمیدانم از شما خواهش میکنم تعیبرش را به من بگویید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
shaham
+13 # دست راستم قطع شدهshaham 1391-07-15 14:10
باسلام من دیشب خواب دیدم دست راستم قطع شده و دلیل قطع شدن دستم را نمیدانم از شما خواهش میکنم تعیبرش را به من بگویید
واقعا وحشتناک بود هنوز تو ذهنم است کمک کنید تعبیر خوابم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ژیلا
+7 # دستژیلا 1390-08-07 09:47
من خواب دیدم دست راستم قطع شده بوده و پیوند زده اند حالا نیز جای بخیه را روی دستم می بینم و انگشتان و دستم قادر به حرکت هستند اما سر انگشتانم کمی سرد تر از دست چپم است و کار زیادی با دست راستم نمی توانم انجام دهم اما دکتر ها همه خوشحال از گرفتن پیوند دستم هستند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mersad Milan
-2 # پاسخ: دستMersad Milan 1392-12-20 17:42
Shoma hatman be yek jarrah beravid
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
reza afshar
0 # bevojud amadane mu poshte kafe dastreza afshar 1390-09-07 05:49
salam, man taze 2 hafte hast arayeshga mu mizanam dar manchester to khab didam poshte kafe dastam mu darumadeh be andaze 1santimetr sefid,meshki,va khakestary to khab injury bud ke chon arayeshgah kar mikonam marizi greftam muharo hay mikandam vali baz dar miyumad .mersy
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژگان
+10 # قطع كردن دست فرزند در خوابمژگان 1390-09-12 17:06
من دو شب پشت سر هم در خواب ميبينم دستهاي دخترم را قطع ميكنم بدون اينكه خوني از آنها بيرنو آيد و بعد آنها را سر جاي خود مي گذارم و جوش مي خورند تعبير اين خوابها چيست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ب.م
+6 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدب.م 1391-02-26 10:00
من خواب دیدم دستم قطع شده روش خون می اد هر جا هم میبرمش دکتر وصل اش نمی کنن.تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدمریم 1391-05-18 14:50
سلام من خواب دیدم 2تادست دیگه هم دارم جای دستای خودم.یعنی4تادست دارم تعبیرشو بهم بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مونا
+1 # دستمونا 1391-07-12 01:38
من خواب دیدم دست راست میر حسین موسوی را بوسیدم و دستهای او از حالت معمول بزرکتر بود تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افضلی
+9 # دست فرزندافضلی 1391-10-18 00:51
خواب دیدم دست راست دخترم از نزدیک کتف قطع شده و من و مادرش مشغول بستن آن کتف هستیم در صورتی که هیچ خونی نبود و دخترم هم ناراحت نبود خواهش میکنم تبیرش رو بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر ارسلان
+5 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدامیر ارسلان 1391-08-05 09:46
سلام.خواب دیدم که یه دختر آشنا دستمو گرفته و با هم روی صندلی نشستیم و حرف میزنیم.خواهش میکنم بگید تعبیرش چی میشه.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sahar
+8 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدsahar 1391-08-26 16:24
خواب دیدم دست راستم از مچ قطع شده تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
MiNoOoLa
+3 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدMiNoOoLa 1391-10-06 10:54
خواب دیدم هر دو دستم از بازو به پایین قطع شده...تعبیرش چیه؟ ولی سعی در پیوندش هم داشتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یلدا
+4 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدیلدا 1391-12-03 13:35
سلام من خواب دیدم انگشتای خواهرم توی دهنم بوده وقتی دستش رو از دهنم بیرون اورد 2یا3تا از انگشتاش قطع شده بود فک کنم دست چپش هم بود ولی مطمئن نیستم تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الف . میم
+9 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدالف . میم 1391-12-07 13:48
امروز چهلم پدربزرگم بوده و خواب دیدم که پدربزرگم به همراه دونفر دیگه اومدن و دوتا از دستای پدربزرگمو قطع کردند
بهشون میگم ، مگه امروز چهلم نیست ؟! (یعنی تو خواب میدونم که چهلمه) اوندوتا میگن ، آره ! اما باید مجازات بشه ! !!

این تعبیر خواب چیه ؟! قطع بودن دوتا دستای پدربزرگم یعنی چی ؟ :(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ستاره
-2 # دستان سفیدستاره 1391-12-16 13:12
باسلام
من به خواب دیدم
دانشجوی مردی که در دانشگاه باهم همکلاس هستم برایمان سر کلاس درس میدهدو دستانش از بالای بازویش سفید ودرشت بود ولباس آستین کوتاه مشکی به تن داشت
امیدوارم تعبیر خواب منرا بنویسید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمانه
-3 # دست در دستسمانه 1392-03-11 12:41
سلام،خواب دیدم با پسری که میشناسم و مدتی با هم دوست بودیم و الان با هم رابطه نداریم دست در دست هم در خیابان قدم میزنیم.بعد من برادرم را میبینم و دست آن را رها میکنم و از طرف دیگری میروم،لطفا برایم تعبیر کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احسان
+3 # سخن گفتن دست راست قطع شده یک موجود فضایی در آستین لباس مناحسان 1392-04-12 07:00
خواب دیدم دست راست قطع شده ی بلندی در آتاقم هست که در انتهای کتف آن آستین لباس سبز رنگ من است ...

این دست گاهی سخن میگوید و برای من هدیه می آورد و عکس هایی هنگام سخن گفتن نشان میدهد و مرا تشویق به کاری میکند که ان هدیه استفاده کنم تا همانند عکس ها به موجودی فرا زمینی تبدیل شوم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ماهان
+3 # خواب دستهای زیادماهان 1392-04-20 23:42
سلام من دیشب خواب دیدم که از درون سینه یه دختر دستهای زیادی بیرون می ایند و دستی زیبا دستهای مرا میگیرد و نوازش میکند می خواهند من را به دریا ببرند و از من محافظت کنند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sakinhe
+7 # قطع شدن دست مردهsakinhe 1392-08-18 15:59
سلام من دیشب خواب برادر مرده ام را دیدم که دست چپ او قطع شده بود وتمام بدنش سو خته بود و ناله می کرد .لطفا تعبیر خوابم رو بگین.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تانی
+5 # تعبیرتانی 1392-08-27 15:06
خواب دبدم رگ دست چپم رو زدم اما فقط یه ذره خون آمد با خودم گفتم پس چرا نمی میرم؟ بعد یک دفعه دیدم یکی از دندان های بزرگم خورد شد آمد کف دستم. ممنون اگر تعبیر رو زود برام بفریتسد کمک بزرگی به من می کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علي
+4 # مو كف دستعلي 1392-10-06 08:36
با سلام
من خواب ديدم كف دستم مو در اورده و همش دارم موهاش و ميكنم و مو ها ريشه داره
تعبيرش چيست؟!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دلربا
+2 # پاسخ: مو كف دستدلربا 1393-06-14 21:20
منم دقیقا همین خوابو دیدم.خیلی بد بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سپیده
+4 # کف هر دو دست مو رشد کردهسپیده 1393-09-27 18:36
درخواب دیدم کف. هر دو دستانم مو رشد کرده است ولی موهای کف دست راستم بیشتر بود. از شدت تعجب و ناراحتی خودم موهای هر دو دستم را کندم ولی اونهایی که کوتاه بودند را به خال هود رها کردم. خواهش میکنم تعبیرش را الان برایم بیان فرمایید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
+3 # دست به دست بودنمینا 1392-10-13 12:16
سلام خسته نباشید
من شب قبل خواب دیدم دستم در دست پسری هستش که دوستش دارم دست من سرد بود و لی دست اون گرم بود ولی با هم قدم میزدیم اگه لطف کنید و بگید تعبیر این خوابم چی میشه
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محدثه
0 # پاسخ: دست به دست بودنمحدثه 1394-01-19 01:24
سلام خانمی منم همچین خوابی رو دیدم‌ولی نمیدونم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
0 # قطع دستباران 1392-10-19 13:18
خواب دیدم پدری دستان فرزند شیر خوارش را قطع کرد :-x
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
-1 # قطع دستباران 1392-10-19 13:31
خواب دیدم پدری دستان بچه شیر خوارش را قطع کرد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الیکا
+3 # دست قطع شدهالیکا 1392-11-24 14:46
سلام من دیشب خواب دیدم که دست راست برادرم از کتف قطع شده و هیچ خونی هم نمیاد و خودش هم ناراحت نیس و دست راستش نیز مصدوم است و به زودی قطع خواهد شده تعبیر این خواب چیست?خیلی ممنون میشم اگه سریع تر بگین..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الیکا
+7 # دست قطع شدهالیکا 1392-11-24 14:49
سلام من دیشب خواب دیدم برادرم دست چپش از کتف قطع شده درحالی که نه خونریزی دارد نه خودش ناراحت است و دست راست او نیز صدمه دیده و بزودی قطع خواهد شد و خونریزی ندارد
ممنون میشم اگه زود جواب بدین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+1 # تعبیرخوابزهرا 1392-12-09 14:47
درخواب دیدم دست بسر دایی ام رو ول نمیکنم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
noyaan
0 # خواب دست راستnoyaan 1393-01-06 15:54
سلام.من خواب دیدمچند نفر یه مرد حدودا 50 یا 60 ساله رو به زور نگهش داشتن.روی یه میزی تکیه دادنش که 45 درجه زاویه داشت
بعد یه نفر رگهای دست راستشو زد و خون شروع کرد به جاری شدن
میشه تعبیرشو بگین؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Hamid
-1 # دست بریدهHamid 1393-01-15 10:50
سلام
دیشب خواب دیدم دوتا دستم بریده تو دستمه
بعد خودم خاکشون کردم
لطفا تعبیرشو بگین
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Hamid
+1 # دست بریدهHamid 1393-01-15 10:52
سلام دیشب خواب دیدم دوتا دستم بریده تو دستم گرفتم
بعد خودم خاکشون کردم
لطفا تعبیرشو بگین
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پرستو
0 # دست بوسیدنپرستو 1393-01-18 19:23
سلام من خواب دیدم پسری که به او علاقمند هستم دست من را بوسید و گفت تو که می دونی من دوست دارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+2 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدفاطمه 1393-02-14 11:43
سلام,ببخشيدمن خواب ديدم دست راستم روبا چاقوبرش عمقي ولي کوچيک دادن اماخون نيامد,اگه جواب بديدمتشکرميشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهران
+6 # دستمهران 1393-02-25 20:24
خواب دیدم که رگ های دست راستم زده بیرون و خیلی بزرگ و عضلانی شده میشه تعبیرش را بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهین
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدشهین 1393-03-03 12:55
خواب دیدم انگشت دو مرد را کنده و میجویدم و در خواب حالت تهوع داشتم ودر دهانم انگشتان جویده شده بود و میخواستم بیرون کنم نمیشد تا بالاخره بیرون ریختم . حالم از این خواب خیلی بده .ای خواب را جمعه ششب یا همون شب شنبه دیدم لطفا جوابشو زود بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+3 # دست-تنگشتمهسا 1393-03-30 02:31
من خواب دیدم بند بند انگشتای دست برادرم قطع میکنم
کمکم کنید
تعبیرش چیه؟ :'( :'( :'(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیحه
+5 # تعبیر خوابملیحه 1393-04-14 05:58
من خواب دیدم دست پدرم شکسته پدرم فوت کرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+3 # دستسحر 1393-04-19 03:01
سلام.دیشب خواب دیدم داییم که چند سال پیش فوت کرده دستشو بالای اتیش گرفته و دست من رو هم میگیره روی اتیش اما وقتی گفتم دستم میسوزه مانع برداشتن دستم شد.بعد چند دقیقه احساس کردم به حرارت اتیش عادت کردم ولذت میبردم.لطفا تعبیر خوابم رو برام توضیح بدید.ممنون میش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Fatima R
+1 # خوردن انگشت خواهرFatima R 1393-05-03 16:34
سلام من خواب دیدم درمسجد هستیم همه درحال عبادت ونماز هستند ولی ما روبروی انهانشسته ایم وخواهرم انگشت دوم خودرا کم کم میکند وبه من میدهد ومن میخورم اواخر انگشت میگفت درد به انگشت وسطم رسیده تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژگان ااسفندیاری
+2 # تعبیر خوابمژگان ااسفندیاری 1393-06-05 09:02
با سلام
دیشب خواب دیدم انگشت وسط دست راستم افتاده و
ی انگشت کوچیک ب جای اون هست و من با تعجب ب
انگشت افتادم نگاه میکردم لطفا برام تعبیرشو بگین
این خواب یکم حالمو بد کرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمدرضا
+6 # دست چپ قطع شدهمحمدرضا 1393-07-15 09:33
خواب دیدم دست چپم قطع شده و سعی دارم دوباره درستش کنم ولی نمی تونم و اطرافیان هم تو خواب منو میدیدند ولی براشون مهم نبود دستم قطع شده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
+2 # قطع دست فرزندعلی 1393-07-26 14:16
سلام مادر من خواب دیده که دست چپ من که الان شکسته به دکتر برده و دکتر گفته که باید قطع بشه و دست من رو قطع کردن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعید
+3 # حیوانات عجیب و قریبسعید 1393-08-16 00:55
سلام

من به تازگی خواب حیوانات عجیب و وحشی رو میبینم که دنبالم میکنن .البته چند هفته ای هست که میبینم ...خیلی هم منو رو آشفته میکنن .و اکثرا هم قصد جانم را دارند ..ممنون میشم ..تعبیرش رو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعید
+1 # پیگیریسعید 1393-08-16 19:08
سلام استاد

چند روز طول میکشه جواب تعبیر رو بهمون بدید ....و اینکه تعبیر را برای خودمان ایمیل میکتید یا اینکه خودمان باید بیاییم و هر روز به سایت سر بزنیم ..ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # تعبیرخوابسارا 1393-09-09 11:34
[س دیشب خواب باباموکه فوت کرده دیدم میخواس به کسی زنگ بزنه باگوشی مادرم که قبلابراخودش بوده مادرم ندادمن بهش گفتم بابا بده گوشیتوشارژکنم کارت بانکیشوبهم دادهرکارکردم نشدبعدباباداشت کاری میکردکه من متوجه دستش شدم که خیلی سفیدونرم ولطیف شده بودم من دستشونواز ش میکردم بعدبامامانم رفتن تواتاقی مشغول قلیون کشیدن شدن ولی من نمیدیدمشون میشه راستی اولش بابام وخواهرکوچکم مشغول پسته چیدن بودن که بابااومدخواهرم نبودباباگفت سمیه معلوم نیست کجارفته زنگی بهش بزنن خواهش میکنم تعبیرخوابموبگید ممنون[
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر
+1 # خوابامیر 1393-09-21 14:03
سلام به همگی
خوابی دیدم ولی تعبیر آن را در هیچ جایی پیدا نکردم اگه کسی میدنه بهم بگه ممنون میشم.
تو خواب دبدم تو هوای آفتابی که همه جا سر سبز بود یک دفعه ابرهای سفید و پر از نور که برق میزدند کوهها رو فرا گرفت و شروع به باریدن باران در کوهها کرد من هم برای اینکه زیر باران شدید خیس نشم شروع به دویدن به سمت خونه شدم ولی وسط راه دیدم که دست راستم کمی بالاتر از مچ دست قطع شده ولی آثار خون در دستم نیست بعد از کمی که گذشت من هم یک جا ایستاده بودم و باران هم نم نم بارید و قطع شد که یک دفعه یک نفر پیش من اومد و گفت این دست قطع شده را تو راه پیدا کردم مال شماست و دست قطع شده رو دوباره به دستم چسبوند و گفت ببین کار میکنه که کم کم کار میکرد ولی دستی که پیوند زده بودن بزرگتر و کلفتر از دست قبلی من بود .
راهنمایی کنید مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
AMIR
+2 # خوابAMIR 1393-09-21 14:08
DFDSFDSFDFFGCXF DFDFDFDFDF
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آزیتا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدآزیتا 1393-09-28 08:30
سلام.خواب دیدم پسر بچه ای از بالای یک ساختمان پرید پایین و مرد(البته این قسمت اخره خوابم هستش و هنوز یک قبلی داره) وقتی که میپرید احساس کردم تحت نیرویی هستش و کارهاش دست خودش نیست وقتی رفتم بالا همانجا که پسر بچه قبل از پریدن بود اتاقی رو دیدم که مطلق به خواهر و برادر بود و خواهره کوچیک بود و سرگرم کار خودش بود بعد سروکله مادر بچه ها پیدا شد دختره رو بغل کرد و دنبال پسره میگشت که نگاهش به من افتاد و من گفتم پسرتون پرید پایین و جای جسد پسره رو نشون دادم و بهش گفتم انگار تحت تاپیر نیرویی بوده ولی مادره عصبی شد و گفت پسر من دیونه نیست بعد با چاقو افتاد دنبالم من فرار اخر کار روی دست چپم رو گرفت و محکم چاقو رو کشید و دستم زخمی شد و خون اومد منم دستمو کشیدم و تندی فرار کردم.میشه بگین تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اریانا
+4 # تعبیر خواباریانا 1393-10-03 13:59
خواب دیدم دست چپم قطع شده خیلی نگرانم شما تعبیر خوابم و بگید اگه بگید انگار به بهشت رفتید :-* :confused: :shock: :eek: :-?: :o [b
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محدثه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدمحدثه 1393-10-19 10:04
من خواب دیدم که یکی از دوستام که باهاش قهرم تو دستشویی مدرسه رگ دست چپش رو زده البته به خاطر من نبوده و اینکه خون کمی از دستش یرون امد و زنده مونده
لطفا جواب بدین نگرانم بهم ایمیل کنیین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
خراش دادان کف دست چپ توسط هشت پا
+1 # تعبیر خوابخراش دادان کف دست چپ توسط هشت پا 1393-10-23 09:08
خواب دیدم با هشت پا کلنجار مرم هر کاری می کنم هشت پا را از خود دور کنم نمی توانم سر اخر هشت گا دست چپم را دوسه تا خراش می دهد من او را پرت می کنم ومی کشم نتیجه اش چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ژاله
+4 # خواب دستژاله 1393-11-02 14:26
سلام همسر من در خواب پدر فوت شده اش را دیده که ز نده است ولی وقتی برای دست دادن با او جلو رفته دیده که دو دست ندارد
نام همسرم یوسف است
ممنون میشم تغبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهران
+1 # قطع انگشت وسط دست چپمهران 1393-11-12 18:42
میخواستم بدونم قطع شدن انگشت وسط دست چپم چه تعبیری داره؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نسترن
+1 # دست قطع شدهنسترن 1393-12-19 20:42
من دیشب خواب دیدم دست یکی قطع شده نمیدوننم دست کی هس ی دختر اون دست بریده رو بمن میده تعبیرش چیه؟!؟!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # تعبیرخوابرضا 1394-01-08 15:40
امروزصبح بعدازبیدارشدن ازخواب( 7صبح ) مجدداخوابم برد، بین ساعت 8الی10خواب دیدم که دامادمان حین بازی بافرزندش (خواهرزاده ام )، دست راست خواهرزاده ازکتف کنده شد، بدون اینکه خونی بیادویادردی داشته باشه، سریع بچه روبردیم بیمارستان، بازوی بچه رو که سرجاش ثابت نگه داشته بودیم داخل مطب متوجه شدیم بازوتاحدزیادی سرجاش چسبیده،مشغول صحبت باویزیتور بودیم که بیدارشدم، ازصبح تاالان نگرانم،لطف میفرماییداگر تعبیرخواب منوبگیدچی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mojtaba
+2 # تعبیر چیست؟Mojtaba 1394-02-06 13:02
باسلام و خسته نباشید، من خواب دیدم با یه خانم زیبا صحبت میکنم و ایشان مچ دست قطع شده خودشان را به من با خنده و خونسردی کامل دادند و من به تکاپو افتادم که این چیه مگه دستتت اذیت شده و من درصدد پیوند زدن وکمک به ایشان برامدم در حالیکه داخل جیبم سراخری مچ قطع شده را گذاشتم باز در حالیکه دست میزدم به دست قطع شده هنوز گرم بود. ممنون خواهم شد اگه معننی این خواب و برام بگید خدا خیرتون بده چون خیلی رفته رو اعصابم، یا علی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شقایق
+3 # دستشقایق 1394-02-12 10:22
خواب دیدم بادوس پسرم که الان نزدیک یک هفته هست باهاش قطع رابطه کردم توخیابون دعوامون شدبعداون میخواست منوجلوی ماشین بندازه ولی من هلش دادم افتادتوجوی اب ودست چپش یکم بالاترازمچ دست قطع شدبعددست بریدشومن برداشتم وتوی دست راستم کردم اونم فقط داشت ناله میکرد.توروخدابه م تعبیرشوبگین دارم دیوونه میشم :cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدلیلا 1394-02-13 10:23
سلام من خواب دیدم دست چپم قطع شده بود و دوباره شروع به روییدن کردن دست قطع شده رو در اتش سوزاندم همراه با چند وسیله ی دیگر که دوستش داشتم ..ناخن های دستم بلند و لاک زده بود . :shock:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+4 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدفاطمه 1394-03-05 07:36
من خواب ديدم دست راست شوهرم را از مچ بالاتر قطع كردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
+2 # قطع دستمحمد 1394-06-27 04:38
با سلام من خواب دیدم دست چپ دختر کوچولوم از کتف قطع شده بدون خونریزی و هیچی انگار که قطع دستش طبیعی بوده ولی من خبر نداشتم اگه میشه لطفا زودتر جواب بدین مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمدحسین
+2 # دستمحمدحسین 1394-03-25 20:48
من خواب دیدم با یه دختر که قیافش واسم آشنا بود اما نمیشناختمش کنار هم نشستیم و اون با دست چپش دست راست منو گرفته بود و باهام حرف میزد و من و اون دستامون سرد بود و خیلی خوب حس میکردم انگار واقعی بود . لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Arman Ghadami
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدArman Ghadami 1394-04-01 12:06
خواب دیدم کف هر دو دستم زخمهای دایره ای شکل دارم
تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
+2 # تعبیرخوابعلی 1394-04-03 14:02
با سلام
من دیشب خواب دیدم مچ دست دختر کوچکم را قطع کردم.درضمن قسمت قطع شده زخمی و عفونی بود ایشان هیچ گریه ای هم نکرد
خواهشمندم تعبیر خواب را برای بنده بفرمایید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
elmira.g
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدelmira.g 1394-04-14 12:41
سلام من دیشب تو خواب دیدم در کنار کسی بودم بعدا با چاقو دستمو
برید قطع نشد خونم فکر کنم ندیدم مطمین نیستم خون دیدم یا نه
ولی بیهوش شدم میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معین
+1 # دستمعین 1394-04-30 17:00
سلام خواب من اینطوری شروع شد که: داشتم به اهستگی راه میرفتم که یک دختر (اشنا)اروم دوتا از انگشت های مرا گرفت وبعد دست در دست هم گذاشتیم
خواهشن تعبیرشو خیلی سریع بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صدف
-1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدصدف 1394-05-15 15:30
سلام من چندروزه بخاطر مخالفت خونوادم بادوس پسرم خیلی فکرم مشغوله والان سه شبه که خواب میبنم دست راستم قطع شدم ولی یادم نمیاد چجوری.لطفا تعبیرخوابم را بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علیرضا
+3 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدعلیرضا 1394-06-16 09:18
سلام دوستآن. من دیشب خواب میدیدم.کنار مادرم نشستم و ایشون داره نمازمیخونه.نوک انگشت اشاره ی،راستم یه عالمه موی،ضخیم داشت که میکشیدم با موچین بیرون.و.نشون مادرم میدادم. اگه امکانش هست راهنماییم.کنید. ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسمن
+1 # تعبیر خواب دست بریدهیاسمن 1394-06-24 00:33
سلام.یکی از آشنایان دور در خواب دیدن که کسی بهشون گفتن من یکی از دستهام رو از دست دادم.وقتی با من مواجه می شن دست من سر. جاش بوده اما وقتی ایشون از من می پرسن دستت چی شده من در جواب می گم که پیش اومده دیگه.اما دستم رو سر جاش می دیدن.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
0 # گاز گرفتن دست راستمزهرا 1394-07-15 15:31
سلام من پدربزرگم بیست روزه فوت کرده سه شبه خواب میبینم دست راستمو گاز میگیره میگه میخام بخورم بهش گوشت نشون میدم تو خواب گوشتارو عموم خریده بود میگم اینارو بخور میگه نه گوشت اینارو میخورم حالم بهم میخوره تعبیرش چیه تو رو خدا زود جوابمو بدین خیلی میترسم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+1 # بخیه دستمهسا 1394-07-26 16:10
سلام من خواب دیدم مچ دستم به اندازه دوتا خط دراز زخمی شده و بخیه زدن.توروخدا بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یه نفر
+2 # قطع شدن دستیه نفر 1394-08-06 11:10
سلام من مادرم خواب دیده حال داییم بده دوتا دست پدرمم قطع شده دست چپ خودشم قطع شده تعبیرش چیه؟؟ ضمناً مادرم از داییم یه دلخوری ام داره تو واقعیت... :-?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سجاد
+3 # قطع دست از کتفسجاد 1394-08-20 15:06
خواب دیدم دست همسرم را دایی او از کتف قطع کرده و من گریه می کنم و می گویم حداقل او را به بیمارستان می بردید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امید
+2 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدامید 1394-08-28 00:08
من خواب ندیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hassan
-1 # زخم کف دستhassan 1394-09-02 10:36
سلام
امروزصبخ ساعت 10 خواب دیدم کف دست چپم را با شمشیر زخم کردم و سوزش عجیبی داشت که حتی وقتی بیدار شدم سوزش را در کف دستام حس میکردم تعیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جعفر
+1 # دست و درياجعفر 1395-02-04 11:42
در خواب دیدم زیر پوست دستم مثل دریاست و نهنگ و ماهی زیر پوست دستم شناور است لطفا برایم تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
متین
0 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدمتین 1394-09-10 10:43
من خواب دیدیم
خواب دیدیم خواب یه دختر دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
+1 # تعبیر خوابپریسا 1394-09-21 18:48
من شخصی را دوست د دارم.درخاب دیدم ک دست هم را میگیریم و ب سمت باغمان فرار میکنیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Pari
+1 # دست كسي رو گرفتنPari 1394-10-24 04:08
دست كسي رو كه خيلي دوسش دارم و باهاش حرف نميزنم رو تو خواب با تمام وجود گرفتم و اونم محكم دستمو گرفت
ميشه لطفا تعبيرشو بگيد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فایزه
+1 # دستفایزه 1394-11-10 16:41
تنها برادرم شش ماه پیش براثر تصادف درسن 20سالگی فوت شده مدام خواب میبینم که دست به موهام میکشه ومن گریه میکنم ازش حلالیت میگیرم یا اینکه دستم میگیرم طوری که وقتی بیدار میشم هنوز گرما دستش رو حس میکنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
maryam
+1 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدmaryam 1394-12-22 22:16
من خواب ديدم دوتا از دوستام بالا سىرم وايستادن دارن بهم دست تكون ميدن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی
+1 # خواب دستمرتضی 1394-12-28 09:59
من دیشب خواب دیدم با یکی از اقوام دعوا میکردم مچ هر دو دستم برید با یه چاقوی کوچیک بعد من هم زدمش ولی از هر دو مچ زخم داشتم.لطفا تعبیر خواب من بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahan
+1 # دستmahan 1395-01-06 14:50
دوستان من دیشب خواب دیدم ک همراه خواهر و مادرم بودم و یکی از دستام قطع شده بود و دلیلشو نمیدونم فقط میدونم داشتیم از دست چند نفر ک قصد جونمون رو داشتن فرار میکردیم بعدش مامانم بهم گفت حالا دستتو چیکار کنیم منم گفتم اشکال نداره ک قطع شده :-?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محدثه
+1 # دست دادنمحدثه 1395-01-21 07:19
سلام ...ممنون میشم اینو تعبیر کنین

ساعتای1و2 یا شایدم 3و4 شب بود ک دیدم رفتم خونه اقاجانم...همه بودن خاله ها و دایی ها...همه از جا بلند شدن....بعد پسر داییم ک دوستشم دارم...دستشو دراز کرد ک دستم را بگیرد....مچ دستش تا کف دسستش بسته بود...نمیدانم از این دست بندا بود ک خیلیها برای زیبایی میبندند یا صدمه دیده بود...اما بنظر دستش سالم بود...دست اورا گرفتم و او مرا کنار خود کشید و باهم نشستیم...بعدم همه نشستن....خواهشا تعبیر کنین نگران هستم :cry:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مجید
+1 # دستهایه پاز مومجید 1395-01-22 02:26
سلام خواب دیدم موهای بلند دستم مثله مقوا سفت شدن ودور دستم پیچیده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
....
+1 # دست راست.... 1395-01-26 13:18
سلام من خواب دیدم کسیو ک دوسش دارم و با هم رابطه خوبی نداریم و با هم حرف نمیزنیم....
با هام خیلی صمیمی شده بود و بهم گفت یه لحظه دستت رو بده منم دست راستما بهش دادم....میشه خاهشا تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جعفر
+1 # دست و درياجعفر 1395-02-04 11:41
در خواب دیدم زیر پوست دستم مثل دریاست و نهنگ و ماهی زیر پوست دستم شناور است لطفا برایم تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+2 # رویدن سبزه بر سر انگشتانمهسا 1395-02-11 10:07
خواب دیدم که بر سر انگشتان دو دستم سبزه رویده و همچنین بروی قسمتهایی از شکمم میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
م ع ج
+2 # دست قطع شدهم ع ج 1395-03-01 13:52
تعبیر خواب پیداکردن دست قطع شده ی فردناشناس
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
م ع ج
0 # دست قطع شدهم ع ج 1395-03-01 14:04
مادر بزرگ من خواب دیده که انگشتان یک دست فرد ناشناس اززیرخاک
پیداست انرا اززیر خاک بیرون اورده ودیده که یک دست قطع شده است وبعد مردم می خواستند ان را از او بگیرند ولی مقاومت کرد ونداد وبیدار شدبرای نماز .درضم عمه ام 5ماه پیش فوت کرد وبابام هم بدهکاره . لطفا مارا راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
منیره
0 # پدر و مادرم دستم را گرفتندمنیره 1395-03-10 08:12
خواب دیدم پدرم که جهار ماه است فوت کرده اومده داره با مامانم در باره کاری که می خوان انجام بدن گفتگو می کنن من هم کنار نشته بودم بعد بلند شدند بهشون گفتم دستام رو بگیرید بلندم کنید پدرم دست راستم رو گرفت و مادرم دست چپم را و بلندم کردند در حالی که پدر دستم را گرفته بود به من گفت دستت چقدر داغهلطفا تعبیرش رو میگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # دست زخمیرضا 1395-04-07 13:37
من خاب دیدم همسرم بازوموزخمی کرده لطفاراهنماییم کنیدممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نفس
0 # دست بوسیده شدهنفس 1395-04-08 11:50
سلام من خواب دیدم دستانم توسط عشق سابقم ک خیلی خیلی همو دوست داشتیم بوسیده شده لدفن جوابشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hoeyn roshani
0 # خواب دست درازhoeyn roshani 1395-04-10 20:22
پدرم خواب دید ک دستی از سقف آویزان است و کمک میخواهد و او وقتی دست را گرفت و ب سمت خود کشید و هر چه آن دست را میکشید دست کش می آمد. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahbob
0 # دست چپmahbob 1395-04-13 09:57
سلام .من دیشب خوابیدی دیدم تو تعبیر ی تیکه بود ازمعانیش .خوابم این بود که ی چیزی شبیه ی جانور مثل کرم لول میخورد از زیر پوست دستچپم حرکت میکرد ولی دیگه ندیدم اومد بیرونی نه ....بعد از چند لحظه دستمنشون ی اقایی دادم گفتن شب ها سوره واقعه رو بخون دیگه چیزی از خوابیادنمیاد ..
تعبیرشو میشه بهم بگید
..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Khotan
0 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدKhotan 1395-04-20 15:23
سلام . من نزدیکای صبح خواب دیدم با یه سری از اقوام و دوستام تو یه قصر قدیمی و مخوف هستیم . جای ترسناکی بود . بعد یکی از دوستام ازم خواست بهش یه لیوان آب بدم . منم رفتم به آشپز خونه قصر و وقتی لیوانو به دوستم دادم ، دیدم دست راستم از مچ قطع شده و خون میاد و من فقط نگاه میکردم . بعد سوار یه قایق شدیم ولی دستم سر جاش بود .
میشه تعبیرشو بگین؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شبنم
0 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدشبنم 1395-04-28 10:49
من خواب ديدم برادرم روبروي مادرم كه 13 ساله فوت كرده نشسته و دستش از مچ قطع شده و خون آلوده و داره به مادرم نشون ميده كمي هم ناله مي كرد خيلي ترسيده بودم داشتم دنبال دست ميگشتم كه ببرمش بيمارستان به من بگيد تعبيرش چيه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه محمدی
0 # پاسخ: تعبیر خواب دست - یدفاطمه محمدی 1395-05-11 21:12
من خواب دیدم از جام بلند شدم دست راستم رو بالا گرفته بودم و خونی دیدم دستم رو و داشتم اشدم رو میگفتم و حس شهادت داشتم و انگار گریه میکردم از سر خوشحالی این چ معنی میده من شهید میشم ؟؟؟و این خواب رو نزدیک صبح دیده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرزو
0 # تعبیر خواب دستآرزو 1395-05-24 06:57
سلام من خواب دیدم پدرشوهرم ی دستش دراز و بی حرکت و زخمی شده و وقتی من و شوهرم رفتیم پیشش گفت من رو ببخشید من به خاطر شما اینطوری شدم و دیگه خجالت میکشم برم توی خیابون و از ما عذرخواهی کرد
البته فکر کنم دست چپش بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ف.ا
0 # از انگشت اشاره دست چپف.ا 1395-06-02 06:52
خواب دیدم در یک خانه بودم کمی شلوغ بود انگشتم درد میکرد کمی انگشتم را فشار دادم ناگهان یک کرم از درون انگشت اشاره دست چپم بیرون زد خودم سرش را میگرفتم و کرم را از انگشتم میکشیدم بیرون ولی کمی بعد دوباره یک کرم دیگر بیرون می آمد این کار ادامه داشت اولش کمی میترسیدم در خواب به چند نفر نشان دادم ولی آنها هم تعجب کردند کرمها هم شبیه کرم خاکی بودند لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبا
0 # تعبیر خواب دستصبا 1395-06-17 14:25
ببخشید من خواب دیدم دست چپمه را از قسمت مچ قطع کردم، بعد یهو دیدم که سالمه، تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پویا
0 # دستپویا 1395-07-05 12:11
یکی خواب دیده دستم خونی شده پس من بدبخت میشم اینم از شانس بد منه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مائده
0 # کف دستمائده 1395-07-09 16:17
سلام من خواب دیدم که کف هردودستم بریده وداخلشومیبینم ودراخرهم دستامومیدوزم تعبیرش میشه بگیدچیه؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما