1ـ اگر خواب ببينيد با دوربين به جايي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه دگرگونيهايي رخ خواهد داد كه به زيان شما تمام مي شود .

2ـ ديدن دوربين شكسته در خواب ، نشانة جدايي از دوستان و ناسازگاري با ديگر افراد است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب خواهر زاده

اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك

تعبیر خواب ددگان - چهارپا

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ددگان داشت و جمله خر شدند، يا يكي از اي

تعبیر خواب قورمه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قورمه گوشت، نعمت يا پولي است مانده که ديگري

loading...

راهنمای خرید

loading...