1ـ اگر در خواب دوستان خود را شاد و سرحال ببينيد ، نشانة آن است كه بزودي از طرف دوستان اخبار ناخوشايندي به دست شما مي رسد .

2ـ اگر در خواب دوستان خود را درمانده ببينيد ، علامت آن است كه دوستانتان بيمار و پريشان خواهند شد .

3ـ اگر در خواب چهره دوستان خود را سياه ببينيد ، نشانة آن است كه بيماري يا حادثه بسيار بدي براي شما يا دوستانتان اتفاق خواهد افتاد . اما اگر آنها را در هيئت ببينيد ، علامت آن است كه دشمنان ، شما را از دوستان و نزديكان جدا خواهند كرد .

4ـ اگر در خواب دوستان خود را با لباسي تيره و آستينهاي قرمز رنگ ببينيد ، نشانة آن است كه براي شما اتفاقات نامطلوبي رخ مي دهد كه اگر باعث زياني مالي نشود نگراني به همراه مي آورد .

5ـ اگر خواب ببينيد دوستانتان چون مجسمه روي تپه اي ايستاده اند ، نشانة آن است كه عقايد خود را مبني بر داشتن انصاف و آگاهي حفظ خواهيد كرد . آن سوي فعلي خود به موفقيت مي رسيد . اگر سكويي كه پيكر دوستان بر آن قرار گرفته ، بلند نباشد ، علامت آن است كه پس از پيشرفت و ترقي در كار ، دوستان قبلي خود را از ياد مي بريد . اما اگر پيكر دوستانتان بر سطح زمين قرار گرفته باشد ، نشانة آن است كه براي رسيدن به درجات بالاتر شكست مي خوريد . اگر در خواب بخواهيد از كنار مجسمة دوستانتان بگذريد نشانة آن است كه دوستي را مورد سرزنش قرار مي دهيد و او را وادار مي كنيد تا در زندگي خود تغييراتي بدهد .

6ـ اگر خواب ببينيد دوستي پارچة سفيدي دور سر خود بسته است ، نشانة آن است كه فردي مي كوشد

رابطه اي دوستانه با شما برقرار كند ، همان شخص به شما لطمه خواهد زد .

7ـ اگر خواب ببينيد با دوستي كه در حق شما بد كرده ، دست مي دهيد و او بي اعتنا و غمگين به راه خود

مي رود ، نشانة آن است كه با يكي از دوستان خود اختلاف پيدا مي كنيد و ممكن است نسبت به هم دلسرد بشويد .

8ـ ملاقات با يك دوست در خواب و گفتگو با او ، نشانة آن است كه كارهايتان به شكل دلخواه انجام خواهد گرفت . اما در خانوادة خود دچار جر و بحث مختصري خواهيد داشت .

9ـ اگر در خواب با دوست خود جرو بحث كنيد و سر او فرياد بكشيد ، نشانة آن است كه دچار حقارت و تزلزل و نگراني خواهيد شد .

10ـ اگر در خواب با دوست از ديدن دوستي احساس شرمساري كنيد يا او را در وقت نامناسبي ملاقات كنيد ، دلالت بر آن دارد كه به خاطر مرتكب شدن خلافي ، گناهكار شناخته خواهيد شد و هم دستان شما همه چيز را لو مي دهند .

11ـ اگر زن جواني خواب ببيند دوستان فراواني دارد ، نشان مي دهد كه به منافع زيادي دست خوهد يافت . و محبوبش ارزش تصاحب دارد . اما اگر خواب ببيند دوستاني اندك دارد ، از محبوبيت اجتماعي نصيبي نخواهد برد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب جنازه - لاشه

جنازه ابن سيرين گويد اگر بيند جنازه کسي را مي برند دليل است خ

تعبیر خواب تلفن

1ـ ديدن تلفن در خواب ، نشانة آن است كه با بيگانگاني آشنا مي شويد كه مو

تعبیر خواب آباد 2

نفايس الفنون : اگر خود را در ده يا روستا يا شهرستاني آباد ببينيد امني

loading...

راهنمای خرید

loading...