ديدن بچه هاي دوقلو در خواب ، نشانة آن است كه از امنيت شغلي و محيط صميمانة خانوادة خود احساس رضايت خواهيد كرد .

 

ديدن بچه هاي دوقلو كه به بيماري مبتلا شده اند ، نشانة آن است كه در زندگي اندوهگين و مأيوس خواهيد شد .

دوقلو : بر آورده شدن ناگهاني يک امر

لوک اويتنهاو مي گويد :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهاني يک امر

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کارآموز

اگر خواب ببينيد به عنوان كارآموز در جايي استخدام شده ايد ، نشانة آن اس

تعبیر خواب آشتی کردن - آشتی

  محمدبن سيرين گويد: اگر

تعبیر خواب دارایی

اگر خواب ببينيد صاحب ثروتي هنگفت هستيد ، نشانة آن است كه در كارها و زن

loading...

راهنمای خرید

loading...