پنجشنبه, 08 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب دیوار -- 2

فرستادن به ایمیل چاپ

ديوار

محمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و با قوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است، دليل كه مال يابد. اگر نو بود، دليل بر غم و مصيبت است. اگر بيند كه بر ديوار به پاي بود، دليل كه حالش مستقيم و نيكو نباشد. اگر بيند كه از ديوار بيفتاد، دليل است حالش متغير شود. اگر بيند كه از ديوار آويخته است، دليل بود پراكندگي حال و زوال عيش او را. اگر بيند كه ديوار را برداشت، دليل كه مردي را به درجه بلند برساند. اگر بيند كه ديوار را فرو افكند، دليل كه آن را از معيشت بيفكند، تا هلاكش كند

. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ديوار كج را راست كرد يا ديوار خراب را عمارت كرد، دليل كه حال تباه شده او به صلاح باز آيد. اگر بيند كه ديوار شهر يا ديوار مسجد جامع بيفتاد، دليل كه والي شهر هلاك شود.

جابر مغربي گويد: ديوار به خواب ديدن، مردي بزرگوار است به قدري كه بزرگ بود. اگر بيند كه ديوار كهنه را نيكو كرد و نيك را خراب نمود، دليل بر غم و اندوه است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند به دست خود ديوار بنا كرد، اگر ديوار از گل و خشت است، دليل است بر مال و دين امانت. اگر ديوار از گچ و آجر بيند، دليل بر خويشتن بيني و تباهي او كند، اگر آن ديوار از سنگ و آهك بيند، دليل كه به دنيا مغرور و فريفته شود و طالب راه آخرت نباشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که به راهي مي رويد و ديواري سر راه شما هست که نمي توانيد از آن بگذريد مشکلي خواهيد يافت که رفع آن در قدرت خودتان تنها نيست. اگر ديديد بر ديواري محکم و استوار نشسته ايد در موقعيتي که داريد و مطلوب شما است مستقر خواهيد شد يا موقعيت خوبي به دست مي آوريد. اگر ديديد ديواري که روي آن نشسته ايد لرزان است موقعيت شما متزلزل خواهد شد. معبران نوشته اند ديوار در خواب حال بيننده خواب است در زندگي و در دنيا. اگر ديديد ديواري را بنا مي کنيد کاري مفيد و موثر انجام مي دهيد ولي اگر ديديد ديواري نا به جا مي سازيد کاري خلاف عقل و تدبير مي کنيد که گرفتار ندامت و پشيماني مي شويد. اگر ديديد از ديواري پائين جستيد زندگي شما دچار تحول مي شود و اگر از ديوار پرت شده يا افتاديد تنزل مقام مي يابيد. اگر از ديواري بالا رفتيد بر مشکلي توفيق مي يابيد ولي اگر در نيمه راه مانديد يا افتاديد شکست مي خوريد و با عدم کار روبه رو مي گرديد. اگر ديديد که در خانه خويش ديوار مي سازيد روابط خانوادگي خوبي خواهيد داشت و اگر ديوار خانه را خراب کنيد با همسرتان اختلاف پيدا خواهيد کرد. چنانچه اين خواب را زني ببيند از شوهرش جدا مي شود زيرا شوهر قوام زندگي زن است و خراب کردن ديوار براي زن خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديوار : شما يک حامي خواهيد داشت

ديوار کوتاه : موانع

پريدن از روي آن : پس از کوششهاي بسيار شادماني پايا خواهيد داشت

روي ديوار بودن : بوسيله پشتکارت به محبوب خود دست خواهي يافت

ساختن يک ديوار : موانع بر روي راهي که بسوي پيروزي است

ديوار مخروبه : خطري در کمين يکي از نزديکان است

 

1ـ اگر خواب ببينيد از ديواري بالا مي رويد ، نشانة يافتن پاداش و به دست آوردن موفقيت از تلاشي است .

2ـ اگر خواب ببينيد از روي ديوار بر زمين مي افتيد ، علامت آن است كه مسئوليت پروژه اي را به واگذار مي كنند كه شما شايستگي انجام آن را نداريد و در عمل متوجه مي شويد كه تلاشهاي شما بي نتيجه است .

3ـ اگر خواب ببينيد روي ديواري با ديگران نشسته ايد و ديوار از سنگيني وزن شما فرو مي ريزد ، علامت وقوع تصادفي است كه فردي در آن به شدت مجروح مي شود .

4ـ اگر خواب ببينيد از ميان دو ديوار بالا مي رويد ، علامت آن است كه براي رسيدن به اهداف خود دست به كارهاي غيرقانوني مي زنيد .

5ـ اگر خواب ببينيد پرچيني را به سويي مي اندازيد و به سمت ديگر مي رويد ، علامت آن است كه با قدرت و شهامت بر موانع چيره مي شويد .

6ـ اگر خواب ببينيد حيوانات مزرعه اي از روي پرچين مي پرند ، نشانة آن است كه از جايي ناشناس به شما كمك مي رسد .

7ـ اگر خواب ببينيد مشغول ساختن ديواري هستيد ، علامت آن است كه شما با استفاده از علم اقتصاد و صنعت ، پايه هاي بدست آوردن ثروت را بنا مي كنيد . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه به آرزوهاي خود دست خواهد يافت . اما اگر ببيند از روي ديوار سقوط مي كند يا ديواري فرو مي ريزد ، نشانة آن است كه به رؤياهاي خود دست نخواهد يافت .

8ـ اگر خواب ببينيد ديواري مانع پيشروي شما شده است ، علامت آن است كه در مقابل تأثيرات بد روحي تسليم مي شويد و پيروزي هاي مهمي را از كف مي دهيد .

9ـ اگر خواب ببينيد از روي ديواري مي پريد ، علامت آن است كه از موانعي كه جلوي راه شما قرار خواهد گرفت ، عبور خواهيد كرد .

10ـ اگر خواب ببينيد با وسيله اي در ديوار سوراخي ايجاد مي كنيد ، علامت آن است كه با پشتكار و تلاش به هدف مورد نظر خود خواهيد رسيد .

11ـ خراب كردن ديوار در خواب ، علامت آن است كه بر دشمنان خود چيره خواهيد شد .

12ـ اگر دختري خواب ببيند از روي ديوار راه مي رود ، علامت آن است كه آينده برايش شادماني فراهم خواهد ساخت .

13ـ اگر دختري خواب ببيند پشت ديواري پنهان گشته است ، علامت آن است كه با كسي روابطي ايجاد مي كند كه از بر ملا شدن آن شرمنده خواهد شد .

14ـ اگر خواب ببينيد از كنار ستونهاي ديواري راه مي رويد ، علامت آن است كه شخص مورد اعتماد شما ، به هنگامي كه به او احتياج داريد شما را تنها خواهد گذاشت

// //

نظرات  

 
0 Guest سه شنبه 23 فروردین 1390 ، ساعت 12:50
خواب دیدم به پدرمرد ه ام کفش قهوه ای دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 شیوا سه شنبه 15 آذر 1390 ، ساعت 13:24
سلام من چند ماهه توخواب میبینم استادم توکلاس منتظر منه ومن حدود 2ساله توبیداری نمیبینمش لطفا بگوییدتعبیرخواب م چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیر خواب دیوار -- 2هوشیار یکشنبه 01 بهمن 1391 ، ساعت 06:09
در خواب دیدم که دیوار خانه ام خراب شده و برف زیادی هم امده ولی اجرهایش همچنان سالم هستندو من خواستم که درستش کنم .خواهشا تعبیر خوابم را بهم بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اتریشکمال چهارشنبه 26 تیر 1392 ، ساعت 10:26
باسلام واحترام
در خواب دیدم در مقابل دیوار بلندی قرار گرفتم اما رفتن روی ان بنظر میا اسان ولی امدن پایین از ان سویش به لحاظ بلند بودن سخت و شوار است..علاوه بر این دیوار خونی بود و یک نفر قبل من داشت با زخم کردن خود از دیوار بالا میرفت ..
قبل این نیز خواب دیدم که من قرار فرزند دیگری نیز داشته باشم...
لطفا این دو خواب من را تفسیر فرمایید

باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گوناگونتوکلی پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 08:26
دو شب نزدیک اذان صبح خواب دیدم که در راه روان هستم به تعداد زیادی مارمولک ازطرف چپ به طرف راست در حرکت است کمی که پیش میآیم چند تا قورباغه کنار آبی قور قور میکنن درمسیرراه میبینم که دوطرف تحداب سنگی خانه هاست کمتر هم زیاد رنگارنگ از روی یکی ازآنها رد میشم دهنش را به طرفم باز میکندیک مردی ایستاده میگه بیا کارمان را انجام بدیم مشغول ساختن دیوار میشیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابنگار سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 06:20
سلام ببخشید مامانم برام خواب دیدند که از یه دیوار سیمانی با شیب خیلی تند با سختی بالا میرم و میرسم به بالای کوه، اما این کوه فقط سیمانیه و هیچ سبزی روش وجود نداره، خواب رو بعد از نماز صبح دیدند، تعبیزش چیه؟ قبلا از پاسخگوییتون بی نهایت ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابامیر شنبه 17 مرداد 1394 ، ساعت 10:15
سلام خسته نباشید دیشب خواب دیدم که یه پیر زن زشت و بد قیافه دیوار حیاط ما رو خراب میکرد و توی سوراخ ایجاد شده یه کاغذ گذاشت وقتی اونو باز کردم دیدم نوشته به زودی مشکی پوش میشی خواستم بدونم تعبیرش چیه چون یه سری مشکل هم دارم خیلی منو تو فکر برده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !