سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب دیگ

نامه الکترونیک چاپ

ديگ

محمدبن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان كه در ديگ بيند، تاويلش بر خداوند خانه است. اگر بيند كه در ديگ گوشت و خوردني بود، دليل است كه روزيِ پرداخته بي رنج بدو رسد. اگربيند ديگ بشكست، دليل كه خداوند خانه يا كدبانوي خانه هلاك شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ديگ به خواب بر پنج وجه است. اول: كدخداي خانه. دوم: كدبانوي خانه. سوم: رئيس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موكل بر حوائج.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديگ وسيله اي است براي پختن غذا که البته مي دانيم که خانم و کدبانوي خانه با آن سرو کار دارد. ديگ در خواب هاي ما سمبلي است از خانم و بانوي خانه که مي تواند هم مادر باشد و هم همسر با توجه به اين که امر پخت و پز را در خانه چه کسي انجام مي دهد و اين مسئوليت به عهده کدام يک از آن ها است. براي جواني که همسر ندارد ديدن ديگي به کد بانوي خانه و همسر بر نمي گردد بل که به مادر اشاره مي کند و يا آن کس که به آشپزي اشتغال دارد. مشاهده ديگ در خواب با مسائلي مربوط به خانه ارتباط پيدا مي کند که هرحالت آن تاويل خاصي دارد. اگر ديگ سوراخ شده اي در خواب ديديد که احساس کرديد متعلق به شما است خانم و کدبانوي خانه بيمار مي شود ولي اگر احساس کرديد که آن ديگ متعلق به شما نيست زني از آشنايانتان بيمار مي شود. اگر ديگ را با غذا ديديد از خانم خانه به شما سودي مي رسد ولي اگر غذائي غير ماکول در ديگ ديديد از او به شما زيان مي رسد. ضربه زدن روي ديگ نشانه دعوا و مرافعه است که يک طرف آن زن خانه است. مرحوم مجلسي نوشته اگر ديگ در خواب ببينيد به رياست و بزرگي مي رسيد.

 

1ـ ديدن ديگ در خواب ، علامت آن است كه وقايع بي اهميت شما را به دردسر خواهد انداخت .

2ـ اگر دختري خواب ببيند آبِ داخلِ ديگ در حال جوشيدن است ، علامت آن است كه سرگرم انجام وظايف اجتماعي خواهد شد .

3ـ ديدن ديگ شكسته در خواب ، علامت آن گاست كه نوميدي بزرگي را در زندگي تجربه خواهيد كرد

1ـ ديدن ديگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمديريتي بد عذاب خواهيد كشيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند براي سركشي به ديگ به زيرزمين مي رود ، علامت آن است كه در چنگ بيماري و زيان خواهد افتاد .

// //

افزودن نظر


جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما