محمدبن سيرين گويد: 

رز در خواب، دليل بر زني نيكوكار و كريمه كند.

اگر بيند رزي داشت و درختهاي سبز و پاكيزه در او است درهنگام وي، دليل كند كه زني نيكوكار بخواهد و از او خير و منفعت بيند.

اگر بيند كه برگ درختهاي رز نبود، تاويل به خلاف اين است.

اگربيند كه برگ درختها زرد گشت بود، دليل است كه بيمار گردد.

اگر بيند كه  رز ملك او نبود، تاويلش از خير و شر به خداوند رز بود.

اگر ببينيد که يک بوته رز در خانه خود کاشته ايد که قبلا نبوده زني در مسير زندگي شما قرار مي گيرد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن رز در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت بود از سبب زن. سوم: رنج و غم و اندوه بود.

اگر رز را خراب بيند، دليل كند بر بدي احوال خداوندش و زبان تاويلش خدمتكار خانه بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

اگر باغي پر از گل هاي رز رنگارنگ ببينيد به محيطي وارد مي شويد که مردمي خوب دارد و شما از ديدار و مصاحبتشان متنفع مي گرديد.

اگر ببينيد که يک بوته رز در خانه خود کاشته ايد که قبلا نبوده زني در مسير زندگي شما قرار مي گيرد.

اگر همسر نداريد ازدواج مي کنيد و اگر همسر داريد و با او قهر هستيد آشتي مي کنيد و اگر با زن ديگري نيز اختلاف داريد رفع کدورت مي شود.

اگر اين خواب را زني ببيند صاحب دختري مي شود که در زيبايي و حسن خلق و طراوت و صباحت انگشت نما مي شود.

اگر اين خواب را پسر جواني ببيند عاشق مي شود و ازدواج مي کند.

رز زرد گوياي زني است بيمار گونه ولي خوش قلب و نيک منظر. رز سرخ زني است با نشاط. رز صورتي زني است که مصاحبتش مغتنم است.

اگر رز خشکيده بود غمي است که از جانب يک زن به شما وارد مي آيد و خود آن زن نيز بلا و آسيب مي بيند.

اگر رز را در خواب پرپر کنيد به يک زن آسيب کلي مي رسانيد و زندگيش را در مخاطره قرار مي دهيد.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

نام های ایرانی - اسم دختر - حرف پ

رديف نام ريشه زباني شرح و معني 1 پاپوك فارسي   نعناي

تعبیر خواب گاو چشم

نوعي گياه محمدبن سيرين گويد: ديدن آن به خواب، دليل بر كنيزك است. جابر

تعبیر خواب زغال

ديدن زغال افروخته در خواب ، نشانة موقعيتهاي فلاكت بار و دلتنگي است . ا

loading...

راهنمای خرید

loading...