clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ر
event

تعبیر خواب رقص - رقصیدن

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ اگر فردي متأهل خواب ببيند كودكان در حال رقص و پايكوبي اند ، علامت آن است كه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزنداني مطيع مي شويد .

 اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است

اگر جوانترها چنين خوابي ببيند ، علامت وظايفي اندك و لذت بسيار است .

2ـ اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است .

3ـ اگر خواب ببينيد خودتان در حال رقص و پايكوبي هستيد ، علامت خوشبختي غيره منتظره است .

محمدبن سيرين گويد:

 پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از معبران گويند كه بيماري است و گروهي گويند رقص كردن مردان را، از زندان خلاصي بود، خاصه كسي را كه بر پاي او بند بود.

ابراهيم كرماني گويد:

 رقص درخواب، زنان را رسوائي است و مردان را، دليل بر خصومت است.

اما صوفيان و كساني كه رقص بسيار كنند، دليل غم است و رقاص درخواب، مردي بود كه پيوسته درمصيبت خويش يا رد مصيبت ديگران باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 رقص در خواب، دليل بر غم و اندوه و مصيبت كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده اند.

رقص در خواب اگر به معناي پاي کوفتن باشد خوب نيست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نياز است به ديگران اما نه چندان شديد. چنانچه در خواب ببينيد مردمي دسته جمعي مي رقصند غم و رنجي عمومي پديد مي آيد که شامل حال همه آنها که مي رقصند مي شود و اگر کسي مي رقصد و ديگران  دست مي زنند او گرفتار مصيبت و بلا مي شود و آنها که دست مي زنند در غم او اندوهگين مي شوند.

اگر کسي ايستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به ديگران نيازمند مي شود و اگر بيننده خواب ببيند که مي رقصد و جست و خيز مي کند گرفتار غم و مصيبت و بلا مي شود و اگر ببيند نشسته يا ايستاده دستها را به عنوان رقص مي جنباند نيازمند و وامدار مي گردد.

رقصيدن براي زنان بد نامي و رسوايي و بي آبرويي است و چنانچه زني در خواب ببيند که مي رقصد بد نام و انگشت نما مي شود. سر زبان ها مي افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اويتنهاو مي گويد :

رقص

معلم رقص : شما از خوشگذراني خوشتان ميايد

رقصيدن در يک سالن خالي : شادي

رقصيدن در يک سالن زيبا : رفتارتان سبکسرانه است

رقصيدن با يک فرد جذاب : حسادت

رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم

يادگيري رقص : شما عاشق خواهيد شد

افتادن در حين رقص : احساسات خود را کنترل کنيد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن رقص کردن وشنيدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستي و ايمني باشد.

رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم

تعبیر خواب رقص معبر سوتک


رقصیدن در خواب ، غالبا درباره ی تلاش شما برای به ثمر رساندن و تکمیل پروژه ای در زندگی روزمره است . این رویا شما را به هدفی که هم اکنون در نظر گرفته اید ارجاع میدهد و ابعاد مثبت یا منفی، و پیامد های پیگیری این هدف را به شما یادآور میشود .


خواب رقص در مواردی یاد آور این معناست که باید برای رسیدن به هدف ، از ریتم و سبک خاصی پیروی کنید .

رقص کنشی بر مبنای حس و حرکت است که برای ابراز حسی پرشور و فزاینده صورت میگیرد .


رقص در رویای شما ، با چه ریتم و حرکاتی صورت میگیرد ؟ این رقص نشان دهنده ی تمایلات و تکاپوی روحی شماست .

رقص میتواند در محیط های متفاوت و به مناسبت های گوناگونی صورت بگیرد و شامل مجموعه حرکات هدفمند انسانیست .


موسیقی ای که در خواب ، همراه با آن میرقصید ، سمبل فکر یا عنصری است که شما را ترغیب به پیگیری هدف مورد نظر نموده است .

ضرب آهنگ و صدا، در نتیجه ی حرکت ایجاد میشوند و موسیقی میتواند حرکت را القا کند .


رقص در خواب ، با توجه به انواع گوناگون آن ، القا کننده ی افکار گوناگون است .

رقص ، حاصل برانگیختگی حسی به وسیله ی انواع ادراک آدمی ، مانند شنوایی ، شور ، غم ، زیبایی شناسی و غیره است و از این رو به انواع مختلفی تقسیم میشود .


اگر رویابین ، رقاص حرفه ای باشد ، و کار او مربوط به این هنر باشد ، اشاره به زندگی حرفه ای و شغل او دارد که گونه های مختلف این رویا ، یادآور مهارت ها و نکاتی است که برای کسب موفقیت ، باید به کار گیرد .


رقص در حالت عادی و به گونه ای که برای جلب توجه یا ابراز شور و شوق ، در میان مردم رایج است ، همواره معنای شور و شوق فرد برای تحقق یک هدف که ماهیت آن کاملا مشخص نیست ؛ را نشان میدهد .


تعبیر خواب رقص باله


رقص باله ، اشاره به قدرت روحی فرد در مسیر رسیدن به اهدافی دارد که نیازمند قوای فکری بالاست . حرکات باله نیاز به حد بالایی از ورزیدگی بدن رقصنده دارد . باله در خواب ، با توجه به احساس و حرکات رویابین ، درباره ی احساسات گوناگون رمانتیک و فلسفی و معنوی ، نکات مهمی را شرح میدهد .تعبیر خواب رقص عرفانی


این نوع رقص ، مستقیما به ریشه های معنوی و روحانی ارزش ها و اهداف و تلاش های فرد اشاره دارد و ابعاد مثبت و منفی آن را با توجه به جزئیات ، آشکار میکند . رقص عرفانی ریشه ی تاریخی دارد و در اقوام و فرهنگ های مختلف ، به منظور ورود و اتصال به عوالم روحانی یا ارتباط با ماوراء الطبیعه ، صورت میگیرد . اساس و شالوده ی رقص عرفانی ، باور های اعتقادی ، مذهبی و دینی است .


تعبیر خواب رقص سماع


رقص سماع در خواب ، به وضعیت فکری شخص برای رسیدن به مطلوب و حالت رضایت بخشی از زندگی اشاره دارد . در حالت کلی ، منش و رفتار معنوی فرد را مشخص میکند .


اگر در خواب ، افراد دیگر را مشغول رقص سماع ببینید ، خواب اشاره به بخشی از افکار شما دارد که دچار چالش و در پی کسب معنویت و نشاط روحیست .


اگر در خواب مشغول رقصی عجیب و غریب و غیر معمول باشید ، اشاره به آن بخش از رفتار های جمعی شما دارد که در نظر دیگران نامعمول و غیر قابل قبول است .


اگر در خواب با فردی که می شناسید ، مشغول رقص باشید ، این خواب به دسته ای از افکار مشترک شما اشاره دارد که به زودی شما و آن فرد را، در یک مسیر قرار می دهد .

 تعبیر رقص تند یا رقص آرام و مجلس رقص را بخوانید. 

نظرات (62)

 1. نظرات آرشیو

man khab didam ke yek chadr rangi rangi be sar karde am ke az jense baftani ast va daram tanhayy dar otaghi khati miraghsam vali kheyli modatash kotah bood
TABIRASH CHIST?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

یادگیری رقص در خواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    نظرات آرشیو

رقص میتونه اشاره به توازن و به دست آوردن مهارت های روحی باشه . این خواب ممکنه درباره ی هدفی باشه که توی بیداری پیگیری میکنید . یادگیری رقص ، صرفا مکانیکی نیست و با احساس و سرزندگی همراهه . پیام خواب به شما اینه که در مسیر به دست آوردن مهارت ، سرزندگی و ذوق خودتون رو حفظ کنید ، و برای جلو گیری از رکود و ****الت ، و رسیدن به موفقیت ، همیشه توی کار و حرفه تون ، یا هر هدف خاصی در پیش گرفتین ، احساس و هنر رو دخیل کنید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم با پدر بزرگم که فوت شدن میرقصیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

الهیییییییییییی ییییییییییییییی ییییییییییییییی ییییییییی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

نجمه منم همین خواب تورو دیدم دقیقا، بخاطر همین خواب اومدم تو سایت ببینم تعبیرش چیه :-|

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خیلی باحال بود..با پدربزرگ ((((:

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم برای رفتن به دیدن ****ی که از کربلا امده نمیدفتم پدرم که شهید شدن گریه میکرد بی صدا و بعد من برای اینکه گریه نکند گفتم برقصیم اهسته با میرقصدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

man khab didam ba hameye morde ha miraqsidam

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم مادرم که تازه فوت شده دستامو گرفته و به آرومی میرقصیدیم باهم.ولی معنی نشده توی سایت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
چند وقت پیش حدود ساعت 1 شب خواب دیدم خودم در جائی به تنهائی میرقصم.تعبیر خوابمو میشه بگید.ممنون میشم.نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم لباس عروس تنم کردم.ومن عروس نیستم.فقط لباس عروس تنم کردم.وباخواهرم درحال رقص خیلی ارام هستیم.ومن اندوه سنگینی دردلم دارم.ودرجایی هستیم که روشن است وهیچ اهنگی هم نیست.وما2تاتنهاییم دران روشنایی...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم با ****ی که خیلی دوستش دارم در یک مراسم شادی در حاله رقص هستیم که بعد از رقص من مراسم و ****ی رو که دوست داشتم با خانوادم ترک کردم چون می خواستم به جای دیگه برم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من چند شب هست که خواب میبینم.وقتی بیدار میشم احساس رضایت از خوابم رو دارم ولی وقتی تعبیرش رو نگاه میکنم میبینم نه تعبیرش بده و این موجب نگرانی من میشه.
دیشب خواب دیدم که با تعدادی از دوستان مشغول رقص محلی بودیمو من لباس محلی نارنجی رنگ پوشیده بودم و تور رو تکون میدادم و میرقصیدم.ممنون میشم اگه جواب تعبیر خواب منو بهم بگید.متشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

چند شب پیش خواب دیدم چند مرد از آشنایانمان که لباس کهنه پوشیده بودند در حال رقصیدن و پای کوبی هستد و من به آنها توجهی نمیکردم حتی زمانی که یکی از آنها سعی کرد توجه من را به خود جلب کند رود خودم را برگرداندم. خیلی نگرانم تعبیر آن چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

man khab didam ke ba kasi ke dustesh daram va afrade dge daram miraghsam va hame kheili shadim tabiresh chie??
ehsase kheili badi daram

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دیشب تو خواب دیدم آذری میرقصم میشه برام توضیح بدید
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم دارم میرقصم وخیلی هم پایکوبی میکنم درضمن موهای بلندوخیلی پروبازی داشتم تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که عروس شدم دارم می رقصم تعبیر خواب این چیه؟
لطفا ایمیل کنید
[email protected]

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگه خواب ببینی تو جمعی ک پسر مجرد هس موهای بافته شده تو نپوشوندی یعنی سرت کاملا برهنه باشه و یکی از پسرها با ی لبخند بد و موزی نگاهت کنه و یکی دیگه با ناراحتی اصلا نگات نکنه تعبیرش چی میشه.و اینکه با اینکه همه اونجا هستن ****ی بخاطر برهنگی سرت بهت چیزی نگه طوری ک خودت بعدا متوجه شی هیچی سرت نبوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم عده ای که نمیشناسمشون دارن میرقصن و صدای آواز مردایی میاد که آواز میخوندن و از شنیدنش لذت میبردم مردا و زنایی که میرقصیدن رو لباساشون آیه ها و اسامی مقدسی بود من فقط نشسته بودم و نگاه میکردم به نظر شما این چه تعبیری داره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam man khab didam ke daram ba ye dokhtar to ye otagh ba ahang miragsam ragse man ajib bod ke mesle sarbaza 2 pahamo mesle sarbaza mibordam bala mohkam mizadam zamin va dokhtare ham haminkaro mikard bad ragsemon be markel jakson tabdil shod ke man dashtam rah raftane markel jaksono miraftam ke mamanam mano az khab bidar kard va to khab ham kheyli shad bodamo mikhandidam kheyli esteres daram tabire khabam chist??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خواب دیدم با پسر خاله ام دارم میرقصم فقط هم دستام بود یه انگشترم بود تو دستم که همه میگفتن اینا تازه نامزد شدن؟؟>
لطفا راهنماییم کنین؟ خیلی ناراحتم برا این خواب
من و پسر خاله ام هر دومون مجردیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تعبير خواب رقصيدن در عروسي جلوي كسي كه دوسش داري وبعد ببيني اون رو صندلي عروس و داماد نشسته اما اون داماد نيست اول عروسي شلوغه اما بعد خلوت ميشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

یک روز بعد از ظهر،به خواب واقعا سنگینی فرو رفتم ودیدم از پله های مدرسه دارم میرم بالا وقت اون وسط همه ی هم کلاسی هام کردید میرقصیدند!،من هم رفتم انتهاي صف شروع کردم به رقصیدن!،خدا به خیر کنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

حتما همکلاسی هات کارنامه رو خراب کردن و تو هم به جمع اونا پیوستی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.
نامزدم خواب دیده که من براش خیلی قشنگ می رقصیدم (در واقعیت تا حالا رقصم رو ندیده)...
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛه ﻣﻴﺮﻗﺼﻢ و ﺩﻭﺭﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﭽﺮﺧﻢ,ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﭼﻲ اﺳﺖ?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب میدیدم بادختر داییمامیرقصیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم بادخترخالم رقص کوتاه ومحلی کردی کردیم
دلم خیلی شورمیزنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من و یه اقایی در استانه ازدواج هستیم اما با مخالفت پدرایشان مواجه شدیم این اقا در روز شنبه صبح)بین ساعت 6 تا 7( 20 دی ماه 1392 خواب دیدن که که در ماشین به سوی جایی میرویم اما راه را گم میکنیم پیاده میشویم و وارد یه مجتمع مسومی میشویم که راه خروج ان را پیدا نمیکنیم بالاخره از همان راه که انده ایم برمیگردیم و بعد اون اقا خودشو در جمع دوستانش مشغول رقصیدن میبینه در حالیکه دوستاش براش دست میزنن و رقصیدنشو مسخره میکنن اخه مثل اینکه مسخره بازی میرقصیده....
خیلی خیلی نگرانم ****ی دیگه ای رو هم نمیشناختم که خواب رو برامون تعبیر کنخ خواهش میکنم جواب تعبیر خوابمو زود بدین ممنونم...
در ضمن میدونسته که عروس منم و میگفت مجلس عروسیمون بود اما من توی عروسی نیمدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

آخی عزیزم شما تعبیر خوب بکن و خوب خواهد شد دیگران دنیا برایشان مسخره است شما با اعتماد به راهتان ادامه دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

فیزیک درس دادن به یک دختر ارمنی !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!

لطفا جواب بدید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم با دوست پسرم دارم میرقصم بیشترم حرکت دست بوده، همه اطرافیان رو میشناختیم و درر خواب معلوم بود که نامزدیم، میخواستم بببینم تعبیرش چیست! با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام بنده متاهلم ولي درخواب ديدم که عروسي من هست وبنده دامادم و همسرم با لباس مشکي براي من ميرقصد ،تعبيرش چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دیشب خواب دیدم که با چند نفر از فامیل هامان حلقه زدیم و اهنگی را با هم میخوانیم.همگی تمام حرکاتمان را مثل هم انجام میدهیم.تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب جشن عقدم که 5ماه پیش بود رو دیدم و دیدم که باهمون لباس دارم با شوهرم می رقصم وشوهرم به اسم همون بود ولی ظاهرش اون نبود،تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب جشن عقدم که5ماه پیش بود رو دیدم فقط داماد به اسم شوهر خودم بود ولی ظاهرش فرق داشت و باهم می رقصیدیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یه لباس قرمز و کوتاه تنمه و تو عروسی دارم میرقصم و شوهر خالم که ایشونم سن بالایی دارین دارن برام دست میزنن و همرام میرقصن...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ...مادرم ک فوت کرده ....خواب دیدم. میرقصه ...یعنی خواب دیدن رقصه ی مرده تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خدا رحمتشون کنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم در سالني بودم و مطمءن نيستم با صداي سازي بود يا چيز ديگري كه ميل شديد به رقص پيدا كردم و با تمام وجود شروع به رقص سما كردم و مدام و با شدت دور خودم مي چرخيدم به نحوي كه جان از بدنم خارج شده بود و ديگران راجع به مرگم حين رقص صحبت مي كردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ، من ٦ ماه كه مامزدم و ٢٣ سالمه و توي اين هفته من و خواهرم خواب ديديم كه عروسي منه و من لباس عروس خيلي قشنگي تنمه همه فاميلاي من و همسرم هستن فقط نشستن و كسي نميرقصه و هيچ صداي موزيكس نيس همه با هم حرف ميزنن منم لباس عروس تنمه نشستم واسه خودمبدون داماد ناراحتم هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام،دختر 27 ساله هستم، امشب بعد از نماز صبح یعنی ساعت شش و نیم به بعد که خوابیدم،خواب دیدم در جمع کمی از فامیل در خونه مادربزرگ دارم میرقصم، یه عروس هم بود که برام ناشناس بود( تو خواب انگار از فامیل هامون هست، ولی تو بیداری نمی شناسمش)
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

رقصیدن تازه درگذشته تو خواب تعبیرش چیه/مرده خانم 65ساله است کدر زمان غید حیات بودنش شاد و بشاش بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

taber khab

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam man sobh khab dedam meraghsam lotfan khabam ra taber koned khili negaranam

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam man sobh khab dedam meraghsam va khanevadam dast mezadan va mardom migoftan moharam ast lotfan khabam ra taber koned

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب ديدم تو كلاس زبان با پسر رقص ميكنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من یک دختر هستم. من خواب دیدم که در یک اتاقتنها ترکی میرقصم و پاهایم را به زمین میکوبم تعبیر خواب من چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم پدرم که فوت کرده اند در جلسه ای که خانواده هم بودند شروع به رقصیدن کردند
تعبیرش چیه لطفا؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم که دختر خانمی را دوستش دارم ولی ازم ناراحت و دلخوره داره به سمت من میاد
بعد اومد کنارم نشست و دراز کشید و سرش را روی پای من گذاشت
بعدش من صورتش را نوازش کردم
اگه تعبیری داره بهم بگید
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من امروز خواب دیدم که خیلی پولدارشدیم و یه مهمونی بزرگ گرفتیم,بعد یه آهنگی میزارن و میگن برقصین,من پیش یکی از بازیگرای ترکیه ای وایساده بودم و انگار اون دوس پسرم بود,بوسیدمش و گفتم بیا بریم برقصیم.ولی موقع رقصیدن دیدم دارم با مامان و بابام میرقصم و بابام بعد یکم رقصیدن وایساد پیش مهمونایی که اصلا نمیشناختمشون و برای ما دست میزد و من و مامانم داشتیم میرقصیدیم خیلی زیاد به حالت پایکوبی و من رقصایی که تو کلاس رقص یاد گرفته
بودمو اونجا انجام دادم.تعبیرش انگار خیلی بده ****ی میدونه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خواب دیدم ****ی که من دوسش دارم داره میرقصه

تعبیرش چیه؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام مادرم خواب دیدن که در مجلس عروسی گروهی از زنان او را وادار به رقص میکنند ، او نیز به ناچار میرقصد و اظهار خوشحالی میکند . تعبیر این خواب چیست؟ ممنون خواهم شد اگر پاسخ دهید ، ما خیلی نگران هستیم . با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دوستم خواب دید که در عروسی من و خودش خیلی می رقصیم ، ولی من فقط کلی شاباش میگیرم و دوستم در خواب به من حسادت میکند این خواب اون برای من چه تعبیری دارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من روز 20ام خواب دیدم با مردی که چهره اش معلوم نبود یه رقص خارجی میکردیم ک خیلی هم خوشحال بودم.
با توجه به اینکه من نامزد هم دارم تعبیر خوابم چیست؟
درسته ک میگن خواب روز 20 ام باطله؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ،من تو خواب دیدم خانوادگی میرقصیم ،به خصوص مادرم با هیجان میرقصه،میشه تعبیر خوابم بگید خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم با برادرم خیلی میرقصیدم و بعد هم
خودم به تکی میرقصیدم و کلی هم شاد بودیم تعبیرش چی
میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم کلی با برادرم و بعد هم
خودم تکی میرقصم کلی هم شاد بودیم
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    نظرات آرشیو

رقصیدن غالبا درباره ی هدفی که براش وقت و مایه گذاشتین موضوعاتی رو روشن میکنه . چیزی که مهمه اینه که توی خواب ، به چه مناسبتی شاد بودین و میرقصیدین ! رقصیدن با برادر میتونه به هدفی اشاره داشته باشه که شما بهش دلبستین و پایداریش رو مثل پیوند خواهر و برادری محکم میدونین . از طرفی طرز لباس پوشیدن و وضعیتی که توی خواب دارید ، در تعبیر موثره ....در هر صورت این خواب از شما میخواد که مطمئن شین هدفی که براش زحمت میکشید ، در حقیقت چه قدر پایدار و وفاداره ، و واقعا ارزشش رو شناختین ؟ از طرفی ، چه چیزی باعث تعصب به خرج دادن شما برای پیگیری این هدف شده ؟ آیا انگیزه های شما روشن و با ارزش هستن ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. كيانا

سلام التماس ميكنم جواب منو بدين دارم گريه ميكنم الان خواب ديدم لباس عروس پوشيدم اما عروسيم نيست و دارم جلوي آينه ميرقصم بعد رفتم بين چند نفر رقصسدم و دست ميزدن بعد انگار در حين رقصيدن من يه فيلم از من پخش شد كه با لباس مشكي نسبتا مجلسي دارم با كسي ميرقصم يهو از خواب پرسدم حالم بده كمك كنيد من متاهلم اين خواب يعني چي؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول