1ـ اگر فردي متأهل خواب ببيند كودكان در حال رقص و پايكوبي اند ، علامت آن است كه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزنداني مطيع مي شويد .

 اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است

اگر جوانترها چنين خوابي ببيند ، علامت وظايفي اندك و لذت بسيار است .

2ـ اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است .

3ـ اگر خواب ببينيد خودتان در حال رقص و پايكوبي هستيد ، علامت خوشبختي غيره منتظره است .

محمدبن سيرين گويد:

 پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از معبران گويند كه بيماري است و گروهي گويند رقص كردن مردان را، از زندان خلاصي بود، خاصه كسي را كه بر پاي او بند بود.

ابراهيم كرماني گويد:

 رقص درخواب، زنان را رسوائي است و مردان را، دليل بر خصومت است.

اما صوفيان و كساني كه رقص بسيار كنند، دليل غم است و رقاص درخواب، مردي بود كه پيوسته درمصيبت خويش يا رد مصيبت ديگران باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 رقص در خواب، دليل بر غم و اندوه و مصيبت كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده اند.

رقص در خواب اگر به معناي پاي کوفتن باشد خوب نيست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نياز است به ديگران اما نه چندان شديد. چنانچه در خواب ببينيد مردمي دسته جمعي مي رقصند غم و رنجي عمومي پديد مي آيد که شامل حال همه آنها که مي رقصند مي شود و اگر کسي مي رقصد و ديگران  دست مي زنند او گرفتار مصيبت و بلا مي شود و آنها که دست مي زنند در غم او اندوهگين مي شوند.

اگر کسي ايستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به ديگران نيازمند مي شود و اگر بيننده خواب ببيند که مي رقصد و جست و خيز مي کند گرفتار غم و مصيبت و بلا مي شود و اگر ببيند نشسته يا ايستاده دستها را به عنوان رقص مي جنباند نيازمند و وامدار مي گردد.

رقصيدن براي زنان بد نامي و رسوايي و بي آبرويي است و چنانچه زني در خواب ببيند که مي رقصد بد نام و انگشت نما مي شود. سر زبان ها مي افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اويتنهاو مي گويد :

رقص

معلم رقص : شما از خوشگذراني خوشتان ميايد

رقصيدن در يک سالن خالي : شادي

رقصيدن در يک سالن زيبا : رفتارتان سبکسرانه است

رقصيدن با يک فرد جذاب : حسادت

رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم

يادگيري رقص : شما عاشق خواهيد شد

افتادن در حين رقص : احساسات خود را کنترل کنيد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن رقص کردن وشنيدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستي و ايمني باشد.

رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم

تعبیر خواب رقص معبر سوتک


رقصیدن در خواب ، غالبا درباره ی تلاش شما برای به ثمر رساندن و تکمیل پروژه ای در زندگی روزمره است . این رویا شما را به هدفی که هم اکنون در نظر گرفته اید ارجاع میدهد و ابعاد مثبت یا منفی، و پیامد های پیگیری این هدف را به شما یادآور میشود .


خواب رقص در مواردی یاد آور این معناست که باید برای رسیدن به هدف ، از ریتم و سبک خاصی پیروی کنید .

رقص کنشی بر مبنای حس و حرکت است که برای ابراز حسی پرشور و فزاینده صورت میگیرد .


رقص در رویای شما ، با چه ریتم و حرکاتی صورت میگیرد ؟ این رقص نشان دهنده ی تمایلات و تکاپوی روحی شماست .

رقص میتواند در محیط های متفاوت و به مناسبت های گوناگونی صورت بگیرد و شامل مجموعه حرکات هدفمند انسانیست .


موسیقی ای که در خواب ، همراه با آن میرقصید ، سمبل فکر یا عنصری است که شما را ترغیب به پیگیری هدف مورد نظر نموده است .

ضرب آهنگ و صدا، در نتیجه ی حرکت ایجاد میشوند و موسیقی میتواند حرکت را القا کند .


رقص در خواب ، با توجه به انواع گوناگون آن ، القا کننده ی افکار گوناگون است .

رقص ، حاصل برانگیختگی حسی به وسیله ی انواع ادراک آدمی ، مانند شنوایی ، شور ، غم ، زیبایی شناسی و غیره است و از این رو به انواع مختلفی تقسیم میشود .


اگر رویابین ، رقاص حرفه ای باشد ، و کار او مربوط به این هنر باشد ، اشاره به زندگی حرفه ای و شغل او دارد که گونه های مختلف این رویا ، یادآور مهارت ها و نکاتی است که برای کسب موفقیت ، باید به کار گیرد .


رقص در حالت عادی و به گونه ای که برای جلب توجه یا ابراز شور و شوق ، در میان مردم رایج است ، همواره معنای شور و شوق فرد برای تحقق یک هدف که ماهیت آن کاملا مشخص نیست ؛ را نشان میدهد .


تعبیر خواب رقص باله


رقص باله ، اشاره به قدرت روحی فرد در مسیر رسیدن به اهدافی دارد که نیازمند قوای فکری بالاست . حرکات باله نیاز به حد بالایی از ورزیدگی بدن رقصنده دارد . باله در خواب ، با توجه به احساس و حرکات رویابین ، درباره ی احساسات گوناگون رمانتیک و فلسفی و معنوی ، نکات مهمی را شرح میدهد .تعبیر خواب رقص عرفانی


این نوع رقص ، مستقیما به ریشه های معنوی و روحانی ارزش ها و اهداف و تلاش های فرد اشاره دارد و ابعاد مثبت و منفی آن را با توجه به جزئیات ، آشکار میکند . رقص عرفانی ریشه ی تاریخی دارد و در اقوام و فرهنگ های مختلف ، به منظور ورود و اتصال به عوالم روحانی یا ارتباط با ماوراء الطبیعه ، صورت میگیرد . اساس و شالوده ی رقص عرفانی ، باور های اعتقادی ، مذهبی و دینی است .


تعبیر خواب رقص سماع


رقص سماع در خواب ، به وضعیت فکری شخص برای رسیدن به مطلوب و حالت رضایت بخشی از زندگی اشاره دارد . در حالت کلی ، منش و رفتار معنوی فرد را مشخص میکند .


اگر در خواب ، افراد دیگر را مشغول رقص سماع ببینید ، خواب اشاره به بخشی از افکار شما دارد که دچار چالش و در پی کسب معنویت و نشاط روحیست .


اگر در خواب مشغول رقصی عجیب و غریب و غیر معمول باشید ، اشاره به آن بخش از رفتار های جمعی شما دارد که در نظر دیگران نامعمول و غیر قابل قبول است .


اگر در خواب با فردی که می شناسید ، مشغول رقص باشید ، این خواب به دسته ای از افکار مشترک شما اشاره دارد که به زودی شما و آن فرد را، در یک مسیر قرار می دهد .

 تعبیر رقص تند یا رقص آرام و مجلس رقص را بخوانید. 

مجموع رتبه (1)

5 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

شل سيلور استاين - كلاه

تدي گفت كه كلاههمن هم گذاشتمش سرم ديگه.حالا بابام داره هي ميگه؛ اكه هي

شل سيلور استاين - زندگي آسان نيست

زندگی آسان نیست خب ، دوباره در باد قرار گرفته اموبه هر جا که مرا ببرد

تعبیر خواب تف کردن

1ـ تف كردن در خواب ، نشانة آن است كه وظايفي را كه به عهده گرفته ايد با

loading...

راهنمای خرید

loading...