یکشنبه, 02 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب رود - رودخانه

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 

حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي به او رسد.

ابراهيم كرماني گويد: رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگي و جاه. سوم: پادشاهي. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: رياست. هفتم: علم و ظفر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

رودخانه

در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

رودخانه

عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده

در آن شنا کردن : خوش شانسي

افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما به تعويق خواهد افتاد

 

1ـ ديدن آب گِل آلود رود در خواب نشانة آن است كه به بيماري معده دچار خواهيد شد و همچنين با طرحهاي پنهاني دشمنان .

2ـ اگر خواب ببينيد آب رود زلال و شفاف است ، نشانة آن است كه زندگي آسوده و دوستاني خوب در انتظار شماست .

3ـ اگر دختري خواب ببيند با قايقي عرض رود را طي مي كند ، نشانة آن است كه همسري شايسته خواهد يافت و زندگي او همراه با سعادت و خوشي خواهد بود .

4ـ اگر دختري خواب ببيند با قايقي از كنار رود مي گذرد و مشغول جمع آوري سرخس ها و سبزه هاي كنارة رود است ، دلالت بر آن دارد كه زندگي سرشار از لذت و خوشي نصيب او خواهد شد و به امتيازات اجتماعي دست خواهد يافت . اما اگر ببيند كه با قايق از روي آبي گل آلود و تيره مي گذرد ، نشانة آن است كه از مشكلات بسيار حيرت خواهد كرد و سختي خواهد كشيد .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادي مشاهده مي كنيد ، نشانة آن است كه در پي سعادت و لذت بردن از زندگي ، ناراحتي و نوميدي شما را دربر خواهد گرفت .

6ـ ديدن رودخانه اي خشك در خواب ، نشانة بداقبالي و بيمار شدن است .

نظرات  

 
+1 من واب دیدم که سواربرقوی سفیدی رودخانه را طی میکنممم دوشنبه 22 آذر 1389 ، ساعت 12:07
بسیار ساید خوبی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+16 تعبیر خوابشهناز شنبه 27 فروردین 1390 ، ساعت 12:22
من خواب دیدم بچه برادرم در یک رود داخل شهر افتاده و من هر چه قدر دنبالش می دوم نمی توانم او را بگیرم لطفا تعبیرش را بگوئید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خوابزینب قنبری چهارشنبه 01 آبان 1392 ، ساعت 07:23
دقیقا نمیدانم اما فکر کنم در سختی افتادن برای خواب بیننده است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تعبیر خوابقنبری چهارشنبه 01 آبان 1392 ، ساعت 07:29
همسرم در خواب دیده که پسر 3ساله ام در آب افتاده و هر چی دنبالش گشته پیداش نکرده لطفا هرچه زودتر بگوییدش تعبیرش چیست؟
قنبری هستم از شهسوار
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواببهی چهارشنبه 30 دی 1394 ، ساعت 04:30
نگران نباشید کل. در آب افتادن نشان پاک شدنه خدابیامرز مادربزذگم میگفت گم کردن پیدا کردنه احتمالا یه بچه در راهه... برا پسرتون یه همدم میادد انشالله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابملوك جمعه 04 اردیبهشت 1394 ، ساعت 04:27
نقل قول از شهناز:
من خواب دیدم بچه برادرم در یک رود داخل شهر افتاده و من هر چه قدر دنبالش می دوم نمی توانم او را بگیرم لطفا تعبیرش را بگوئید


بگو كجا خوابيدي تا منم بيام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 خوابمهين یکشنبه 28 فروردین 1390 ، ساعت 07:44
با سلام
من ديشب خواب ديدم كه با چند نفر از افراد خانواده ام كنار يك رودخانه صاف و زلال بوديم و بعد ابتدا مي ترسيدم وارد رودخانه بشم ولي ترسم را كنار گذاشتم و وارد رودخانه شدم كه خيلي خنك و آرامش بخش بود و در جريان آب رودخانه چند متر شناكردم و به يك آبشار رسيدم كه ميترسيديم از آبشار بيافتم و غرق بشيم از آب آمدم بيرون لطفا برام تعبير كنيد . :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 رودخانهس-م-پ شنبه 15 مرداد 1390 ، ساعت 16:45
درخواب ديدم كه رودخانه در حال عادي است ناگهان خشك شده و بلا فاصله آب زلال و روان شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 لیلی یکشنبه 16 مرداد 1390 ، ساعت 17:21
خواب دیدن اینکه ماهی از رودخانه گرفتم اما وقتی گرفتم دبدم مارماهی است ودستم خونی شد.دستم را در اب رودخانه شستم وگوشت ماهی را دراوردم وبه دیگران دادم تا بخورند.لطفا تعبیر خواب را برای من بگوئئد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب هاي آشفتهاعظم دوشنبه 24 مرداد 1390 ، ساعت 07:07
سلام؛ مدتي است كه خوابهاي آشفته و متفرقه فراواني مي بينم ديشب خواب ديدم كه نزديك غروب است و جماعتي كه اكثرا شاگرد يك استاد معنوي بزرگي هستند مي خواهند از يك رودخانه عبور كنند من كمي دير رسيده بودم و عجله داشتم و دوستانم بسيار جلوتر از من بودند ولي آب رودخانه يا به علت تاريك شدن هوا كدر به نظر مي رسيد يا خودش كدر بود نمي دان ولي احساس مي كردم كه آب سرد است و من خيلي شهامت وارد شدن را ندارم كه در همين حين با صداي اذان بيدار شدم سپاس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 غرق شدن 2نفر غریبه در رودخانه جلوی منزلسحر امینی پنجشنبه 27 مرداد 1390 ، ساعت 18:21
لطفا سریع جواب دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 مادرم خواب ديديه كه من در رودخانه افتاده ام و نتواماني جمعه 11 شهریور 1390 ، ساعت 12:40
سايت بسيار خوبيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر خوابshirin شنبه 19 فروردین 1391 ، ساعت 08:03
با سلام من خواب دیدم که در زیر اتاقم و در زیر موکت اتاقم دریا یا رود خانه ای جریان دارد . ممنون می شوم یرایم تعبیر نمایید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب رودخانهنسیم سه شنبه 05 اردیبهشت 1391 ، ساعت 03:51
سلام من دیشب خواب دیدم از محیط کارم باید به یک ماموریت برم و هوا گرم بود اما بین راه یک رودخانه ای بود که دیدم دارم توی رودخانه آب تنی میکنم و خیلی های دیگه هم بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب رودخانهشهرام یکشنبه 26 شهریور 1391 ، ساعت 09:50
من خواب دیدم خاک آلوده به دهنم رفته یک لحظه احساس کردم دریا نزدیک برم دهنم بشورم موقعی که رفتم دیدم رودخانه ای زلال که آب شفافی داره با چند تا بچه ماهی به شکل قزل آلا خواستم دهنم بشورم آب رودخانه شور بود تف کردم بعد ترسیدم داخل رودخانه گیر بیفتم فرار کردم خودم نجات دادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabir khobاارarezoo جمعه 12 آبان 1391 ، ساعت 06:53
خواب دیدم با دختر کوچکم که در بغلم بود داخل دریا شیرجه زدیم و به سختی به روی اب امدیم .دخترم حالش خوب بود و وقتی من نگرانی اطرافیان را دیدم
پرسیدم مگه چند ساعت ما در اب بودیم و گفتند 4-5 روز شما را جستجو
میکردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 رودخانهشیلان جمعه 26 آبان 1391 ، ساعت 17:18
سلام جمعه شب خواب دیدم که کنار یه رودخانه ای ایستادم و از دیدن رودخانه لذت می برم رودخانه ای زلال ،آبی روشن و بسیار وسیع.
افرادی همچون استاندار استانمون و چند نفر دیگه همراهم بودن.
بادیدن این خواب و تعبیری که از بزرگان خوندم با وجود ناراحتی هایی که این مدت برام پیش اومده بود خیلی به آینده امیدوارم شدم؛
خواهشمندم در صورت امکان تعبیرش رو بیشتر برام توضیح بدید/باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابی که چندین بار دیدمپرستو بهرامی سه شنبه 07 آذر 1391 ، ساعت 09:10
تا حالا تقریبا 6بار این خواب رو دیدم.از کسی یا چیزی فرار میکنم و به یک رودخونه میرسم،هیچ راهی جز اینکه وارد رودخونه بشم ندارم رودخونه ابش کاملا صاف و زلاله و مردی که تا حالا توی واقعیت ندیدمش ولی توی خواب میشناسمش من رو از اون رودخونه نجات میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهمعصومه پنجشنبه 10 اسفند 1391 ، ساعت 10:46
سلام
خواب یه رودخونه بزرگ و زلال رو دیدم با دوستم نزدیک رود رفتیم از بالا رودخونه رو میدیدیم ررفتیم توش بعد دیدم رودخونه دو قسمته که انگار از وسط نصف شده بود و در خلاف جهت اب به بالا میومد ما قسمت بالا بودیم یه ابشار انگار بین این دو قسمت بود و جهت ابها مخالف بود!و لی منظره زیبایی بود...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خوابلیلا سه شنبه 01 مرداد 1392 ، ساعت 04:27
من خواب دیدم از رودخانه گل آلود دارم رد میشوم و نزدیک بود غرق شوم و در ان طرف قارچ میچیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهزهره سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 05:30
man khab didam ke daram ye rudkhune bozorg va geli va lajani ro nega mikonam..dokhtar khalam va yeki az dustash ham miram tu rudkhune..ta kamar geli mishan..shena nemikonan..bad ta akharesh miran va barmigardan.mam faghat daram negashun mikonam..tabireh chi mishe?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دوتا رودخانهزهرا یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 07:02
سلام
من دیشب خواب دیدم بین دوتارودخونه ایستادم هردوابش سفیدوگرم اند
فاصله این دورودخونه به هم کمه ولی ازهم جدابودن یه کم جلوتریه ابشاربودکه انتهای رودبودترسیده بودم که چطوربرم اون طرف رودبرگشتم ازیکی رودها رفتم اون طرف ابش گرم بود
لطفازودجواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 تعبیر خوابسارا سه شنبه 12 آذر 1392 ، ساعت 06:21
من دیشب خواب دیدم پسرم که 10 سالشه توی یه رود خونه که ابش زلال بود افتاد اما تونست بیرون بیاد خیلی اعصابم خورد ممنون میشم اگه تعبیر کنید این خواب رو.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سر بالا رفتن آبMgH پنجشنبه 28 آذر 1392 ، ساعت 09:03
خواب دیدم با کسی از یک سر بالایی بالا میرفتیم ه یک دفعه دیدیم جوی کوچکی از آب از سر بالایی بالا میرود. که ناگهان ما دو نفر لیز میخوریم و از سر بالایی به پایین پرت میشویم و با صدای جیغ از خواب بلند شدم. خواهش میکنم تعبیر این خواب را برایم بگید هیچ جا نتونستم پیدا کنم. منتظرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهکمیل چهارشنبه 04 دی 1392 ، ساعت 09:44
سلام
من خواب دیدم که با برادرم کنار رودخانه هستیم سعی در بستن راه رودخانه هستیم و من سنگی بزرگ بة رودخانه پرت کردم که کسی توان برداشتن ان را نداشت لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب غرق شدناحسان یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:27
با سلام
خواهر 8 ساله من دیشت خواب دیده که به همراه همسر بنده و من و خودش در ماشین هستیم و به یک سنگ برخود می کنیم و به داخل رودخانه می افتیم و بعد از اینکه از در خواب از خواب بلند می شود می بیند که آب رودخانه قرمز است و می گوید که چرا رودخانه قرمز هست که بهش می گویند برادرت غرق شده است
خواهش می کنم که تعبیر این خواب را بگویید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهسمیرا شنبه 10 خرداد 1393 ، ساعت 18:27
همسایه ام خواب دیده من پسره 3 ساله ام را به زور به طرفه رود برده ام و در رودخانه انداخته ام وبرگشتم لطفا بگویید تعبیرش را بسیار پریشانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانههستی جوانبخت پنجشنبه 26 تیر 1393 ، ساعت 15:12
سلام من خواب دیدم که از کنار کانال بزرگی که نزدیک خانهیما است با دوستانم عبور میکردم اب رودخانه بیش از انچه که فک میکردم بالا زده بود ومن ترس این داشتم که مبادا غرق بشم اب صاف بود ورنگ تیره ی داشت ومهم تر اینکه غرق هم نشدم لطفا تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهندا دوشنبه 12 آبان 1393 ، ساعت 08:55
خواب دیدم که دارم به ی رود خیلی بزرگ نگاه میکنم ک یهو اب گل الود شد دیدم که از سرچشمه چن پسر کوچک اب رو دارن گل الود میکنن تو رو به ابوالفضل جواب بدین من این خوابو شب تاسوعا دیدم تو رو به امام حسین جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهندا دوشنبه 12 آبان 1393 ، ساعت 08:58
خواب دیدم دارم به ی رود خیلی بزرگ نگاه میکنم که ناگهان گل الود شد چن پسر کوچک سر چشمه اب رو گل الود میکنن تو رو ب امام حسین جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دوتا رود خانه با ابهای متفاوتکوثر جمعه 23 آبان 1393 ، ساعت 17:57
خواب دیدم دوتا رود یکی زلال ودیگری گل الود از روی هم میگذرن بعد درختان پر از شکوفه ,رزهای رنگارنگ میخواستم از رزها بکنم از خواب پریدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 رودخانه خروشانمریم شنبه 06 دی 1393 ، ساعت 13:20
من خاب دیدم رودخانه ای با آب گل آلود در بستر خود در حال عبور است ناگهان از بالای رودخانه که دیواری بلند بود که آب رودخانه بیرون نیاید دیوار سوراخ شد و از داخل سوراخ آب با فشار خیلی زیاد به رودخانه اضاف میشد جوری که کل رودخانه پر از آب گل آلود شد و آب از رودخانه به سطح شهر آمد و مردم در حال فرار از آب و آب هم با سرعت پشت سر مردم جاری بود میشه لطفا برام تعبیر کنید؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سر بالارفتن ابكيل چهارشنبه 15 بهمن 1393 ، ساعت 13:23
سلام
من خواب ديدم بالاي يك ايوان كاخ ايستاده ام و از چند جهت مختلف ميديدم كه اباز روي زمين به سمت بالا در جريان است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهسامان جمعه 17 بهمن 1393 ، ساعت 01:46
سلام من خواب دیدم که وارد یه جای شدم که مثل یه پارکینگ بو د پر اب بود بعد ادم های که نمیشناختم هر کدوم یه گوسفند گرفته بودن و نمیزاشتن گوسفنده بیاد روی اب نفس بکشه گوسفندا به سختی میتونستن چند د قیقه یک بار روی اب بپرن و نفس بکشن من هم نمیتونستم هیچ کاری براشون بکنم جز نگاه کردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابمریم یکشنبه 10 اسفند 1393 ، ساعت 05:47
خواب دیدم بر خلاف جهت آب یک رودخانه که نسبتا هم خروشان بود حرکت می کنم تا چیزی رو که کنار رودخانه جا گذاشته بودم بر دارم.که البته موفق هم شدم.آب رودخانه هم نه خیییلی زلال بود نه کدر و تیره .لطفا تعبیر خواب من رو می گین؟ ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خورشيدطلوع جمعه 24 مهر 1394 ، ساعت 01:12
من هم خواب ديدن خلاف جهت آب شنا ميكنم و البته سرعتم هم خوب بود تعبيرش لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابكيوان چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394 ، ساعت 05:02
سلام
من خواب ديدم ى رودخونه ى خشكى بود
بعد اهالى منطقه نميتونستن رودخونه رو به جريان بندازن
راه انداختنشم جورى بود كه بايد تو مسير رودخونه كه خشك بود چند متر با تمام توان ميدويدى
چند نفر انجام دادن نشد
من رفتم و گفتم من راش ميندازم و دويدم و اب جارى شد و...از خواب پريدم
لطف كنيد تعبيرشو به ايميلم بفرستيد
خيلى گشتم ولى تعبيرى پيدا نكردم
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابكيوان چهارشنبه 09 اردیبهشت 1394 ، ساعت 05:03

كيوانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهالی یکشنبه 12 مهر 1394 ، ساعت 11:30
سلام خواب دید م در کنار باغمون رودخانه از دو طرف در جریان بود و وارد باغمون میشد اب زلال وپر از ماهی بود من و خواهرم چند ماهی گرفتیم.ممنون مبشم تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خوابghazal جمعه 24 مهر 1394 ، ساعت 05:26
سلام
من خواب دیدم تو یه زمین خشک نشستم و زیر پام رودخانه ای صاف چ زلال جاری شد.زمین خشک بود اما یکدفعه رچدخانه شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابفتانه یکشنبه 06 دی 1394 ، ساعت 10:00
من خواب دیدم دارم با دوچرخه اما پیاده در جهت مخالف آب حرکت میکنم و این آب حجمش چیزی بین رودخونه و دریاست یعنی خیلی حجم زیادی در حد دریا نداره ولی امواجش شبیه دریا به سمتم می یاد و کمی هم گل آلوده یعنی آبش شفاف نبود و من برای اینکه نترسم به اموامواج نگاه نمیکردم و سرانجام به اون سمت آب رسیدم و کنارم تعدادی گل شقایق غنچه بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابفتانه دوشنبه 07 دی 1394 ، ساعت 07:11
من خواب دیدم با دوچرخه اما پیاده باید از یک رود خروشان که اامواجش بیشتر شبیه دریا بود در خلاف جهت حرکت کنم و آبش هم تقریبا گل و لای بود و من برای اینکه از امواج نترسم بهشون نگاه نمیکردم و سعی میکردم با خونسردی رد شم و بالاخره به اون سمت آب رسیدم و در کنارم تعدادی گل شقایق غنچه بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدمپریسا رشیدی چهارشنبه 21 بهمن 1394 ، ساعت 03:43
خواب دیدم شوهرم کنار رودخانه نشسته و پاش تو آبه اما من یکم باهاش فاصله داشتم دیدم وسیله هام رو ابه یهو پریدم تو اب که وسیله هامو بگیرم دیدم دارم غرق میشم هر چیم کمک خواستم همه میموندن نگام میکردن و کمک نمیکردن.چون شنا بلدم فکر میکردن دارم دروغ میگم ک در حال غرق شدنم...لطفا دلیل خوابمو بگین...وقت اذان صبح بود که خواب دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسامان شنبه 11 اردیبهشت 1395 ، ساعت 10:07
سلام من ساعت چهار نیم صبح خواب دیدم در رودخانه با اب صاف شنا میکنم بعد چند لحظه اب سبز شد ومن سریع از اب خارج شدم و از خواب بیدار شدم ولی به اب سبز نخورد بدنم لطفا جوابم رو بدین بد جور به هم ریختم ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهراحیل دوشنبه 24 خرداد 1395 ، ساعت 15:34
من خواب دیدم از درون چیزی مث هواپیما پام سر خورد و از اون بالا
در حال سقوط به درون رودخانه بزرگی بودم آبی زلال و روشن داشت
تعبیرش چی میشه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 رودخانه خروشان با اب گل الوداراد جمعه 28 خرداد 1395 ، ساعت 10:23
خواب ديدم افتادم تو يه رودخونه خروشان با اب گل الود بعد اب داره منو ميبره ممنون ميشم اگه تعبيرشو بهم بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهف چهارشنبه 09 تیر 1395 ، ساعت 11:00
سلام من خاب دیدم از بالای کوه به سمت پایین در حرکت بودم یه سراشیبی ملایمی بود ولی اب رودخانه از پایین به سمت بالا حرکت میکرد .. لطفا تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب رود - رودخانهتارا دوشنبه 18 مرداد 1395 ، ساعت 19:33
سلام من خواب دیدم که در یک رود خانه پر از اب روشن و سفید خیلی خروشانِ کَف مانندِ سفید راه میرم به همراهِ یک مرد واز اب بیرون امدیم ونسبتن خیلی به بالای رود خانه رفتیم و بر روی قلبه سنگه خیلی بزرگی ایستادیم و از بالا به رود خانه نگاه میکردیم که ناگهان دیدم رود خانه خشک شد و مردی دیگر پایین در رودخانه روی دوپا نشسته و به حالت حسرت به رود خانه خشک و من نگاه میکند.لطفا تعبیرشو بگید .ایا خواب خوبیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابح.اکبری جمعه 22 مرداد 1395 ، ساعت 23:46
من درخواب دیدم که آب رودخانه ای که درنزدیکی شهرماست خروشان وزیادشده ومن وچنتااز رفیقام اونجاگیرافتادیم وبرای نجات جونمون به یه بگندی که وسط آب بودپناه بردیم لطفاهرکی سر رشته داره و میدونه خواب منا تعبیرکنه. باتشکر. ح.اکبری 31ساله از استان چهارمهال
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابجداقندج جمعه 22 مرداد 1395 ، ساعت 23:47
چفطفجذفط
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما