clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ر
event

تعبیر خواب رود - رودخانه

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد  بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 

حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم  بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي به او رسد.

ابراهيم كرماني گويد: رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگي و جاه. سوم: پادشاهي. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: رياست. هفتم: علم و ظفر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه  اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

لوک اويتنهاو مي گويد :

رودخانه

در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

رودخانه

عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده

در آن شنا کردن : خوش شانسي

افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما به تعويق خواهد افتاد

 

1ـ ديدن آب گِل آلود رود در خواب نشانة آن است كه به بيماري معده دچار خواهيد شد و همچنين با طرحهاي پنهاني دشمنان .

2ـ اگر خواب ببينيد آب رود زلال و شفاف است ، نشانة آن است كه زندگي آسوده و دوستاني خوب در انتظار شماست .

3ـ اگر دختري خواب ببيند با قايقي عرض رود را طي مي كند ، نشانة آن است كه همسري شايسته خواهد يافت و زندگي او همراه با سعادت و خوشي خواهد بود .

4ـ اگر دختري خواب ببيند با قايقي از كنار رود مي گذرد و مشغول جمع آوري سرخس ها و سبزه هاي كنارة رود است ، دلالت بر آن دارد كه زندگي سرشار از لذت و خوشي نصيب او خواهد شد و به امتيازات اجتماعي دست خواهد يافت . اما اگر ببيند كه با قايق از روي آبي گل آلود و تيره مي گذرد ، نشانة آن است كه از مشكلات بسيار حيرت خواهد كرد و سختي خواهد كشيد .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادي مشاهده مي كنيد ، نشانة آن است كه در پي سعادت و لذت بردن از زندگي ، ناراحتي و نوميدي شما را دربر خواهد گرفت .

6ـ ديدن رودخانه اي خشك در خواب ، نشانة بداقبالي و بيمار شدن است .

نظرات (51)

 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که سواربرقوی سفیدی رودخانه را طی میکنم
بسیار ساید خوبی است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم بچه برادرم در یک رود داخل شهر افتاده و من هر چه قدر دنبالش می دوم نمی توانم او را بگیرم لطفا تعبیرش را بگوئید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

دقیقا نمیدانم اما فکر کنم در سختی افتادن برای خواب بیننده است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

همسرم در خواب دیده که پسر 3ساله ام در آب افتاده و هر چی دنبالش گشته پیداش نکرده لطفا هرچه زودتر بگوییدش تعبیرش چیست؟
قنبری هستم از شهسوار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

نگران نباشید کل. در آب افتادن نشان پاک شدنه خدابیامرز مادربزذگم میگفت گم کردن پیدا کردنه احتمالا یه بچه در راهه... برا پسرتون یه همدم میادد انشالله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
من ديشب خواب ديدم كه با چند نفر از افراد خانواده ام كنار يك رودخانه صاف و زلال بوديم و بعد ابتدا مي ترسيدم وارد رودخانه بشم ولي ترسم را كنار گذاشتم و وارد رودخانه شدم كه خيلي خنك و آرامش بخش بود و در جريان آب رودخانه چند متر شناكردم و به يك آبشار رسيدم كه ميترسيديم از آبشار بيافتم و غرق بشيم از آب آمدم بيرون لطفا برام تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب ديدم كه رودخانه در حال عادي است ناگهان خشك شده و بلا فاصله آب زلال و روان شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدن اینکه ماهی از رودخانه گرفتم اما وقتی گرفتم دبدم مارماهی است ودستم خونی شد.دستم را در اب رودخانه شستم وگوشت ماهی را دراوردم وبه دیگران دادم تا بخورند.لطفا تعبیر خواب را برای من بگوئئد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام؛ مدتي است كه خوابهاي آشفته و متفرقه فراواني مي بينم ديشب خواب ديدم كه نزديك غروب است و جماعتي كه اكثرا شاگرد يك استاد معنوي بزرگي هستند مي خواهند از يك رودخانه عبور كنند من كمي دير رسيده بودم و عجله داشتم و دوستانم بسيار جلوتر از من بودند ولي آب رودخانه يا به علت تاريك شدن هوا كدر به نظر مي رسيد يا خودش كدر بود نمي دان ولي احساس مي كردم كه آب سرد است و من خيلي شهامت وارد شدن را ندارم كه در همين حين با صداي اذان بيدار شدم سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

غرق شدن 2نفر غریبه در رودخانه جلوی منزل
لطفا سریع جواب دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادرم خواب ديديه كه من در رودخانه افتاده ام و نتوا
سايت بسيار خوبيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من خواب دیدم که در زیر اتاقم و در زیر موکت اتاقم دریا یا رود خانه ای جریان دارد . ممنون می شوم یرایم تعبیر نمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من دیشب خواب دیدم از محیط کارم باید به یک ماموریت برم و هوا گرم بود اما بین راه یک رودخانه ای بود که دیدم دارم توی رودخانه آب تنی میکنم و خیلی های دیگه هم بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم خاک آلوده به دهنم رفته یک لحظه احساس کردم دریا نزدیک برم دهنم بشورم موقعی که رفتم دیدم رودخانه ای زلال که آب شفافی داره با چند تا بچه ماهی به شکل قزل آلا خواستم دهنم بشورم آب رودخانه شور بود تف کردم بعد ترسیدم داخل رودخانه گیر بیفتم فرار کردم خودم نجات دادم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با دختر کوچکم که در بغلم بود داخل دریا شیرجه زدیم و به سختی به روی اب امدیم .دخترم حالش خوب بود و وقتی من نگرانی اطرافیان را دیدم
پرسیدم مگه چند ساعت ما در اب بودیم و گفتند 4-5 روز شما را جستجو
میکردیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام جمعه شب خواب دیدم که کنار یه رودخانه ای ایستادم و از دیدن رودخانه لذت می برم رودخانه ای زلال ،آبی روشن و بسیار وسیع.
افرادی همچون استاندار استانمون و چند نفر دیگه همراهم بودن.
بادیدن این خواب و تعبیری که از بزرگان خوندم با وجود ناراحتی هایی که این مدت برام پیش اومده بود خیلی به آینده امیدوارم شدم؛
خواهشمندم در صورت امکان تعبیرش رو بیشتر برام توضیح بدید/باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تا حالا تقریبا 6بار این خواب رو دیدم.از ****ی یا چیزی فرار میکنم و به یک رودخونه میرسم،هیچ راهی جز اینکه وارد رودخونه بشم ندارم رودخونه ابش کاملا صاف و زلاله و مردی که تا حالا توی واقعیت ندیدمش ولی توی خواب میشناسمش من رو از اون رودخونه نجات میده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب یه رودخونه بزرگ و زلال رو دیدم با دوستم نزدیک رود رفتیم از بالا رودخونه رو میدیدیم ررفتیم توش بعد دیدم رودخونه دو قسمته که انگار از وسط نصف شده بود و در خلاف جهت اب به بالا میومد ما قسمت بالا بودیم یه ابشار انگار بین این دو قسمت بود و جهت ابها مخالف بود!و لی منظره زیبایی بود...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم از رودخانه گل آلود دارم رد میشوم و نزدیک بود غرق شوم و در ان طرف قارچ میچیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

man khab didam ke daram ye rudkhune bozorg va geli va lajani ro nega mikonam..dokhtar khalam va yeki az dustash ham miram tu rudkhune..ta kamar geli mishan..shena nemikonan..bad ta akharesh miran va barmigardan.mam faghat daram negashun mikonam..tabireh chi mishe?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من دیشب خواب دیدم بین دوتارودخونه ایستادم هردوابش سفیدوگرم اند
فاصله این دورودخونه به هم کمه ولی ازهم جدابودن یه کم جلوتریه ابشاربودکه انتهای رودبودترسیده بودم که چطوربرم اون طرف رودبرگشتم ازیکی رودها رفتم اون طرف ابش گرم بود
لطفازودجواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دیشب خواب دیدم پسرم که 10 سالشه توی یه رود خونه که ابش زلال بود افتاد اما تونست بیرون بیاد خیلی اعصابم خورد ممنون میشم اگه تعبیر کنید این خواب رو.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم با ****ی از یک سر بالایی بالا میرفتیم ه یک دفعه دیدیم جوی کوچکی از آب از سر بالایی بالا میرود. که ناگهان ما دو نفر لیز میخوریم و از سر بالایی به پایین پرت میشویم و با صدای جیغ از خواب بلند شدم. خواهش میکنم تعبیر این خواب را برایم بگید هیچ جا نتونستم پیدا کنم. منتظرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم که با برادرم کنار رودخانه هستیم سعی در بستن راه رودخانه هستیم و من سنگی بزرگ بة رودخانه پرت کردم که ****ی توان برداشتن ان را نداشت لطفا تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
خواهر 8 ساله من دیشت خواب دیده که به همراه همسر بنده و من و خودش در ماشین هستیم و به یک سنگ برخود می کنیم و به داخل رودخانه می افتیم و بعد از اینکه از در خواب از خواب بلند می شود می بیند که آب رودخانه قرمز است و می گوید که چرا رودخانه قرمز هست که بهش می گویند برادرت غرق شده است
خواهش می کنم که تعبیر این خواب را بگویید
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

همسایه ام خواب دیده من پسره 3 ساله ام را به زور به طرفه رود برده ام و در رودخانه انداخته ام وبرگشتم لطفا بگویید تعبیرش را بسیار پریشانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که از کنار کانال بزرگی که نزدیک خانهیما است با دوستانم عبور میکردم اب رودخانه بیش از انچه که فک میکردم بالا زده بود ومن ترس این داشتم که مبادا غرق بشم اب صاف بود ورنگ تیره ی داشت ومهم تر اینکه غرق هم نشدم لطفا تعبیرش کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که از کنار کانال بزرگی که نزدیک خانهیما است با دوستانم عبور میکردم اب رودخانه بیش از انچه که فک میکردم بالا زده بود ومن ترس این داشتم که مبادا غرق بشم اب صاف بود ورنگ تیره ی داشت ومهم تر اینکه غرق هم نشدم لطفا تعبیرش کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دارم به ی رود خیلی بزرگ نگاه میکنم که ناگهان گل الود شد چن پسر کوچک سر چشمه اب رو گل الود میکنن تو رو ب امام حسین جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دوتا رود یکی زلال ودیگری گل الود از روی هم میگذرن بعد درختان پر از شکوفه ,رزهای رنگارنگ میخواستم از رزها بکنم از خواب پریدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خاب دیدم رودخانه ای با آب گل آلود در بستر خود در حال عبور است ناگهان از بالای رودخانه که دیواری بلند بود که آب رودخانه بیرون نیاید دیوار سوراخ شد و از داخل سوراخ آب با فشار خیلی زیاد به رودخانه اضاف میشد جوری که کل رودخانه پر از آب گل آلود شد و آب از رودخانه به سطح شهر آمد و مردم در حال فرار از آب و آب هم با سرعت پشت سر مردم جاری بود میشه لطفا برام تعبیر کنید؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب ديدم بالاي يك ايوان كاخ ايستاده ام و از چند جهت مختلف ميديدم كه اباز روي زمين به سمت بالا در جريان است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که وارد یه جای شدم که مثل یه پارکینگ بو د پر اب بود بعد ادم های که نمیشناختم هر کدوم یه گوسفند گرفته بودن و نمیزاشتن گوسفنده بیاد روی اب نفس بکشه گوسفندا به سختی میتونستن چند د قیقه یک بار روی اب بپرن و نفس بکشن من هم نمیتونستم هیچ کاری براشون بکنم جز نگاه کردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم بر خلاف جهت آب یک رودخانه که نسبتا هم خروشان بود حرکت می کنم تا چیزی رو که کنار رودخانه جا گذاشته بودم بر دارم.که البته موفق هم شدم.آب رودخانه هم نه خیییلی زلال بود نه کدر و تیره .لطفا تعبیر خواب من رو می گین؟ ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

من هم خواب ديدن خلاف جهت آب شنا ميكنم و البته سرعتم هم خوب بود تعبيرش لطفا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب ديدم ى رودخونه ى خشكى بود
بعد اهالى منطقه نميتونستن رودخونه رو به جريان بندازن
راه انداختنشم جورى بود كه بايد تو مسير رودخونه كه خشك بود چند متر با تمام توان ميدويدى
چند نفر انجام دادن نشد
من رفتم و گفتم من راش ميندازم و دويدم و اب جارى شد و...از خواب پريدم
لطف كنيد تعبيرشو به ايميلم بفرستيد
خيلى گشتم ولى تعبيرى پيدا نكردم
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

[email protected]
كيوانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دید م در کنار باغمون رودخانه از دو طرف در جریان بود و وارد باغمون میشد اب زلال وپر از ماهی بود من و خواهرم چند ماهی گرفتیم.ممنون مبشم تعبیرش رو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم تو یه زمین خشک نشستم و زیر پام رودخانه ای صاف چ زلال جاری شد.زمین خشک بود اما یکدفعه رچدخانه شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم دارم با دوچرخه اما پیاده در جهت مخالف آب حرکت میکنم و این آب حجمش چیزی بین رودخونه و دریاست یعنی خیلی حجم زیادی در حد دریا نداره ولی امواجش شبیه دریا به سمتم می یاد و کمی هم گل آلوده یعنی آبش شفاف نبود و من برای اینکه نترسم به اموامواج نگاه نمیکردم و سرانجام به اون سمت آب رسیدم و کنارم تعدادی گل شقایق غنچه بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم شوهرم کنار رودخانه نشسته و پاش تو آبه اما من یکم باهاش فاصله داشتم دیدم وسیله هام رو ابه یهو پریدم تو اب که وسیله هامو بگیرم دیدم دارم غرق میشم هر چیم کمک خواستم همه میموندن نگام میکردن و کمک نمیکردن.چون شنا بلدم فکر میکردن دارم دروغ میگم ک در حال غرق شدنم...لطفا دلیل خوابمو بگین...وقت اذان صبح بود که خواب دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من ساعت چهار نیم صبح خواب دیدم در رودخانه با اب صاف شنا میکنم بعد چند لحظه اب سبز شد ومن سریع از اب خارج شدم و از خواب بیدار شدم ولی به اب سبز نخورد بدنم لطفا جوابم رو بدین بد جور به هم ریختم ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم از درون چیزی مث هواپیما پام سر خورد و از اون بالا
در حال سقوط به درون رودخانه بزرگی بودم آبی زلال و روشن داشت
تعبیرش چی میشه؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم افتادم تو يه رودخونه خروشان با اب گل الود بعد اب داره منو ميبره ممنون ميشم اگه تعبيرشو بهم بگيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خاب دیدم از بالای کوه به سمت پایین در حرکت بودم یه سراشیبی ملایمی بود ولی اب رودخانه از پایین به سمت بالا حرکت میکرد .. لطفا تعبیر چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که در یک رود خانه پر از اب روشن و سفید خیلی خروشانِ کَف مانندِ سفید راه میرم به همراهِ یک مرد واز اب بیرون امدیم ونسبتن خیلی به بالای رود خانه رفتیم و بر روی قلبه سنگه خیلی بزرگی ایستادیم و از بالا به رود خانه نگاه میکردیم که ناگهان دیدم رود خانه خشک شد و مردی دیگر پایین در رودخانه روی دوپا نشسته و به حالت حسرت به رود خانه خشک و من نگاه میکند.لطفا تعبیرشو بگید .ایا خواب خوبیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من درخواب دیدم که آب رودخانه ای که درنزدیکی شهرماست خروشان وزیادشده ومن وچنتااز رفیقام اونجاگیرافتادیم وبرای نجات جونمون به یه بگندی که وسط آب بودپناه بردیم لطفاهرکی سر رشته داره و میدونه خواب منا تعبیرکنه. باتشکر. ح.اکبری 31ساله از استان چهارمهال

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. زهرا

سلام من خواب دیدم رودخانه نزدیک خونمون را ب دوست تقسیم کردن وسطش ویلا زدن.من اعتراض کردم ک با این کار آب کم میشه ولی پل هم زدن و آب پاک بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    زهرا

در تعبیر خواب روانشناسی ، خانه نماد آرامش و وضعیت روحی_ روانی رویابینه . آب نماد احساسات و رودخانه ؛جریان وجود و استمرار احساسات خوب شما رو نشون میده . نگرانی شما از بابت دستکاری رودخانه ، نشات گرفته از تغییراتیه که ممکنه در زندگی بیداری ، در روابط و تصمیمات دور و برتون ایجاد بشه . ممکنه احساس کنید که افرادی با اتخاذ تصمیماتی نادرست ، باعث برهم زدن آرامش و احساس خوب شما میشن . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید: در حال حاضر چه افکار یا احساساتی ، من رو نسبت به تصمیمات دیگران بدبین و ناامید میکنه ؟ دلیل عمده ی بدبینی های من چیه ؟ چطور میتونم با تحقیقات بیشتری ، به ریشه ی تصمیم گیری ها و نیات دیگران دست پیدا کنم و درباره شون قضاوت درستی انجام بدم ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. علی طاهری

باسلام من خواب دیدم جنازه پدرم را در لب رودخانه بردم که بشورمش اب رود خانه هم روشن وکم عمق بوده که ناگهان از دستم جدا شد و با تلاش دوباره گرفتمش وکمی صورتش را با دست خودم شستم تعبیرش خواستم هرچه زودتر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ریتا

سلام من خواب دیدم که پسر ۳ ساله ام افتاد تو رودخونه هر چی دویدم بهش نرسیدم بعد رسید به یک جایی که مثل استخر یا چشمه بود پریدم تو اب که بگیرمش از خواب بیدار شدم لطفابرام تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول