روز

منوچهر مطيعي تهراني گويد: امام صادق عليه السلام مي فرمايد در خواب روز هر قدر روشن تر باشد بهتر است. بهترين روزها روز آدينه است و بعد از آدينه دوشنبه و پنجشنبه ديدن روز در خواب در شرايط عادي هيچ تعبيري ندارد و بي تفاوت است مگر اين که محور خواب شما باشد و روز محور خواب قرار نمي گيرد. مگر اينکه غير طبيعي به نظر برسد به هر صورت ديدن روز در خواب نيکو است ولي اگر ناگهان ببينيد روز تاريک شد و  غير معمول به شب رسيد. ديدن روز به حال غير طبيعي نيز خوب نيست. مثلا در خواب ببينيد که هنگام روز ستارگان آسمان ديده مي شوند، يا ماه و خورشيد در کنار هم در آمده اند خوب نيست.

 

1ـ اگر خواب ببينيد در ساعات روز به سر مي بريد ، نشانة اوضاع و احوال مطبوع و معاشرتهاي لذتبخش است .

2ـ اگر خواب ببينيد در روزي ابري و تيره به سر مي بريد ، نشانة شكست و ناكامي در پيمانهاي جديد است .

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب قرقره 2

منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد که قرقره اي داريد که نمي

تعبیر خواب - تعبیر خواب پنکه

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن پنکه در خواب فرح و شادي است اگر در فصل

تعبیر خواب تنومند

1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...