clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زنبور - حشره

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت.

اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد.

محمدبن سيرين گويد: 

زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است.

اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود.

اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد.

اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد.

اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر.  چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

زنبور سرخ در خواب هاي ما دشمني است که آزار مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني است که در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود.

اگر در خواب ببينيد که زنبوري شما را نيش زد و گزيد نشان آن است که سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد به اين که چه نوع زنبوري باشد.

اگر در خواب زنبوري را ببينيد که در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کند و شما نگران هستيد که مبادا غفلت نماييد و او شما را نيش بزند کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد يا اين که از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد.

اگر زنبورهاي بسياري را ديديد ، در جمعي وارد مي شويد يا با کساني آشنايي مي يابيد که با ايشان موافقت خلقي نداريد. اگر ببينيد زنبوري را کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و او را از خود مي رانيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زنبورعسل نشانه نيک بختي

نيش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محيط کاري : اميد زيبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتي

کشتن : بدبختي

تعبیر خواب زنبور سرخ


دیدن این حشره ی گزنده در خواب ، سمبل حرف های گزنده و نیش دار است .


این حشره می تواند نشان از وجود این ویژگی رفتاری در شخصیت شما باشد .

در غیر این صورت اشاره به ترس شما از مواجهه با این نوع افراد در زندگی واقعی دارد .
زنبور سرخ در مواردی سمبل خونخواهی و فردی کینه جو و انتقام گیر است .

این خواب در کمتر مواردی به دیگران اشاره دارد و غالب اوقات نشان از وجود این تمایل در شخصیت شماست . این خواب سعی دارد پیامد منفی کینه جویی را به شما یادآور شود .


این حشره با احساس رنجیدگی ارتباط مستقیم دارد . ممکن است احساس کنید که فردی را در دنیای واقعی رنجانده اید یا این که به خاطر موضوع یا اتفاقی ، عمیقا دچار احساس رنجیدگی شده باشید یا به عبارتی احساسات شما جریحه دار شده باشد .


دیدن لانه ی زنبورهای قرمز ، سمبل موقعیت خطرناک یا آزار دهنده است .

در واقع این خواب می تواند تنها به احساس شما نسبت به یک جمع یا موقعیت اشاره کند .

ممکن است نسبت به جمع دوستان ، خانواده یا محیط کار خود بدبین باشید و یا احساس کنید که این افراد باعث رنجش خاطر یا ناراحتی عمیق روحی شما می شوند و حضور در این جمع ها ، برای شما منزجر کننده و غیر قابل تحمل باشد

 

 

نظرات (79)

 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم که از محل کارم عازم خانه بودم که در پشت در اتاق کارم همکارم که همراه من بمن گفت بالای روسری ات زنبور نشسته . من دو تا روسری روی سر داشتم که آن یکی که زنبور روی آن بود از سر پایین انداختم لطفا تعبیر آن را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
امروز اول صفر هست و بين ساعت 8 تا 11 صبح خواب,ديدم كه زنبور زردي دورو بر يكي ازفاميلا بود و امدم بكشمش كه منو نيش,زد و بعد .كشتمش.نيش زردش توي دستم مونده بود تعبيرش چیه??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم که در منطقهای بودیم که چند سال پیش در آنجا زندگی میکردیم ولی خانه بزرگتری داشتیم با پنجره های بزرگ که حیاط رامیشد از آنها دید در حیاط کندو های زنبور عسل که مربوط به همسایه بود با زنبورهای فراوان که در حیاط پرواز میکردند باعث شده بود که نتوانیم از منزل خارج بشویم زن و شوهر همسایه مشغول کار با کندوها و زنبورها بودند ( با لباسهای مخصوص) و به نظر میرسید که هیچ وقت قصد برداشتن کندوها را نداشته باشند (البته ما قبلا در آن محیط زندگی کرده ایم و محدودیتهای آنجا که یک متطقه نظامی مس******** و حفاظت شده است و کمبوددامکانات آنجا باعث نارضایتیمان شده بود ممکن است )

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تعبیر نیش زنبور عسل

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درتراس منزل ما کندوی زنبور عسل هست.خواب دیدم زنبورها همه وارد هال شدند وکل خانه پراز زنبور عسل بود ،من دو پسرم را به زیر تخت فرستادم تادر امان باشند اما خودم را بسیار نیش زدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم تو یه خونه ی قدیمی بودم داشتم با یه عده بازی میکردم یه دفعه یکیشون یه زنبور سرخ با دستش گرفت زنبور به طرف من انداخت که افتاد رو موهام منم همش میترسیدم نیشم بزنه ولی یه پسری که میشناسمش زنبورو گرفت و پرتش کرد.در ضمن من ازون پسر خوشم نمیاد.میشه تعبیرش کنید لطفا.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اون پسر خاطرت رو میخواد و سعی کن جوابت بهش مثبت باشه.
وگرنه اندفعه یه گله از زنبور ها میان سراغت.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اون پسر هم از تو خوشش نمیاد ولی ناچارا قسمت شما یکی شده مجبوری اگه اومد پیشت بهش ج مثبت بدی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درتراس منزل ما کندو زنبور عسل هست،خواب دیدم زنبور های عسل وارد منزل شده ومرا نیش میزنن ومن دو پسرم رو به زیر تخت فرستادم. تا درامان باشن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم با سه تا از دوستام وارد یک اتاقی شدیم که قرار بود از آن اتاق بریم به دشتی اما داخل آن اتاق یک آدمی بود که خیلی کوچک بود و هم اندازه زنبور بود. ما همگی از آن ادم کوچیکه خوشمون آمد و گفتیم مثل پلیس زنبور ها میمونه اما آن آدم کوچیکه چیزی را در گوش زنبور گاوی گفت و اون به سمت ما حمله کرد و بعد جمعی از زنبورها یکی پس از دیگری به سمت ما حمله می کردند و ما با آینه ای که در دست داشتم آنها را از خودمان دور می کردم که نیشمان نزنند و بعد یکی از زنبورها در هوا برای ما یک کلید و یک دایره گوی شکل کو چیک آورد که بتوانیم در را باز کنیم و از آنجا فرار کنیم .ممنون میشم تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. حاج زنبور    نظرات آرشیو

نویسنده آلیس در سرزمین عجایب خوابشم نمیبینه اینی که نوشتی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام،بعد نماز صبحم خواب دیدم که توی حیاط خونه یکی از فامیلامون ی درخت هست که نمیدونم پرتقال بود یا لیمو ترش، زنبورای عسل دسته دسته جمع شده بودند و میخاستن کندو بسازن.میشه تعبیرشا بهم بگین؟ در ضمن چند وقت قبلم خواب دیدم که جلوی خونه مامان بزرگم یه درخته که زنبورا عسل ساختن. مامان بزرگم از اون عسل که موم هم داخلش بود به من داد،خیلی خوشمزه بود.مامان بزرگم هم در قید حیاطن البته...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خواب شما قبول نیستو. چون اول باید فهمید که اون درخت پرتغال بوده یا لیمو ترش.
تعبیر خواب شما فقط بستگی به نوع درخت داره.
اگه لیمو باشه خواب شما ترش هست و اگه پرتغال خواب شما ملس هست.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

aval bayad moshakhas koni derakhte chi bode

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

لطفا اگه ****ی میدونه تعبیر اینو واسم بفرسته!
نیش یه زنبورو درآورده بودم! ولی زنبوره اصلا کاریم نداشت!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

slm man khab didam ke dar madresei hastam ke nemishnasam kojas vali hameye dustanamo mibinam hamchenin modire madresaro ....bad hame ja por az zanbure va hame daran ba esperey zanburaro mikoshan ke 1 zanbur 3 bar paye mano nish zad tabiresh chie??

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خسته نباشید.من خواب دیدم با پسر داییم دارم راه میرم تو منطقه ای که چند سال پیش اونجا زندگی میکردیم. بعد یه زنبور مستقیم اومد تو موهام بادست گرفتمش بعد کف دستمو نیشم زد {دقیق بادم نیست چه نوع زنبوری بود} ولی پسرداییم گفت که ماده بود.بعد به پسر داییم گفتم مچ دستمو نگه داره تا زهرش نره تو بدنم بعد سریع با مالوندن کف دستم رهرو آوردم بیرون بعد یهویی یه زنبور از جای نیش اومد بیرون و رفت بعد جای نیش زنبور یه قلب درست شده بود.
خواهش میکنم خواهش میکنم تعبیر این خوابو بگید خواهش میکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم دقیقا این خواب را دیدم. از کف دستم را یک زنیور نیش زد و از جای نیشش یک زنبور دیگه اومد بیرون.ترا خدا تعبیرش چی شد؟دوست عزیز خواب شما چه جوری تعبیر شد؟ترا بخدا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خواب دیدم تعداد زیادی زنبور رو تو لونشون با اتیش سوزوندم لطفا تعیبیر این خواب روبفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

اين خواب از افكار خشونت بارشما سرچشمه ميگيرد!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم که پایم ورم کرده دوانگشت شصت و کناریش و مادرم که به رحمت خدا رفته پایم را دید و گفت زنبور گزیده و بسیار ناراحت شد در خواب توانایی راه رفتن نداشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من خواب دیدم دست که داخل باغ بودم وپاییز هم بود دست راستم را داخل کنده ای بردم وبیرون آوردم کلاً شده بودزنبور زرد رنگ با بچه هاشون نتونستند نیش بزنندمنم یکی یکی همشونو ازدستم انداختم وکشتمشون. باسپاس فراون ازشما منتظرجوابم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم دوس پسرمو زنبور نیش زده ! تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

توی خواب دیدم که زنبور شدم و از دست دوستام فرار می کنم و بالای یک جنگل پرواز می کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام؛
من خواب ديدم؛ در يك خانه قديمي پر از باغ و بستان كه قبلا متعلق به خانواده ام بوده در حال قدم زدن همراه خانواده بودم و از زيبايى باغ لدت مي بردم؛ يه لحظه جو اون باغ عوض ميشه وپر از زنبور ميشه به هر سمتى فرار ميكنم زنبورها بهم حمله ور ميشند آخرش همشون ميريزن سرم اينقد نيشم ميزنند كه از نوك پا تا فرق سر ورم ميكنم؛ ميشه تعبير خوابم رو بگيد.. از موقعى كه اين خوابو ديدم بدجور نگرانم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب یه گله زنبور زرد را دیدم که توی خونمون بود. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم خواب همین را دیدم بعد یه مدت مریض شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام. من خواب دیدم یه زنبور منو نیش زده، و من اون زنبور رو کشتمش. لطفا ****ی بهم بگه تعبیرش چیه؟ او زنبور زنبور عسل نبوده. فکر کنم زنبور زرد بوده.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یه عالمه زنبور به طرفم هجوم اوردن تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یه زنبور منو نیش زده. فکر کنم زنبور زرد بوده. لطفا تعبیر؟؟؟!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دادم زنبور ازانگشتم کزید بعدازکزیدن زنبورراکشتم بعدا جای را زنبورکزیده بود همرای دست پچیق کردم وزهر اورا کشیدم بعدا دیکر پچیق کردم دیگر ازجای ان بشکل زرداب سفید قدرکریم برامد اگر****ی این خواب را میداند برایم درپیام ارسال کند 020112632740

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که زنبور رفته توی گوشم خیلیم درد داشت اذیت میکرد فکر کنم زنبور عسلم بود بعد یه مدت افتاد بیرون مرده بود این بود خواب ما :-)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب دیدم زنبور عسل زیادی سر مرانیش زد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم اول ی دونه زنبور بود ک نشس رو پیشونیم ،ولی من حرکت نکردم ک ی وخ نیشم نزنه ،ولی بعد دیدم کلی زیاد شدن ... ی عالمه زنبوراومد تو اتاق ،اول کلی ترس برم داش ،ولی بعد با حشره کش همشونو گشتم ....
خب الان چرا ،چیشده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم زنبور نیشم زد و با فریاد از خواب بیدار شدم بعد در سه هفته هیچ بلایی نبود که به سرم نیامده باشد .و هی فکر میکردم به خاطر ان خواب است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.طی 10 روز گذشته 2 بار خواب دیدم که زنبور منو نیش میزنه. سری اول کف پامو و این سری 2 تا زنبور نیشم میزدند.. دومی رو دم اذان صبح دیدم..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم ی دونه زنبور دور سره پسر خاله ی 2 سالمه اونو بغل میکنم از در خونه میذارمش بیرون درو که میبندم برمیگردم میبینم یه عالمه زنبور تو خونن بعد با خواهرم همه زنبورارو میکشیم با کتاب میکوبم تو سرشون میوفت اما همش میترسیدم که نیشم نزنن . تعبیرش چیه؟ مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خاب دیدم چندتا زنبور نیشم زدند بعد یکیشونو کشتم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام،خواب ديدم ي عالمه زنبور عسل تو خونمون جمع شدن،ولي من نه ازشون ميترسيدم نه نگرانشون بودم!بهم عسل ميدادن! بدم همشون دورم جمع شدن پرواز كرديم بردنم ي جاي ديگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب سه زنبور دیدم که یکیشون منو نیش زد وجای اون ورم کرد میشه تعبیرشا بگین. روی ساق پام بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام . دوستم خواب دیده که روی دست من زنبور نشسته و منو نیش زده و یکی دو روز بعد سر جلسه امتحان کنکور دقیق زنبور روی دست من میشینه و منو نیش می زنه .. تعبیرش چیه
مرسی دوستان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم به خانه یکی از دوستانمان برای مهمانی رفته بودیم و روی میز آنها شیرینی برای پذیرایی بود. زنبور در خانه ی آنها بود و دور شیرینی ها میرفت و بعد از مدتی می آمد. هنگامی که زنبور ها دور شدند، یک شیرینی برداشتم و دیدم یکی از آن زنبور ها روی شلوار من است. خیلی ترسیدم و خواستم آنرا از روی شلوارم بندازم که با انگشتم به طور اتفاقی به نیش زنبور برخورد کرد. انگشتم خون آمد و نیش آن به سائدم هم برخورد کرد و آنجا هم خونی شد. از خواب پریدم و دوباره خواب دیدم که دارم تعبیر خوابم را در اینترنت سرچ میکنم. و آنجا نوشته بود این فقط یک خواب بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. بخند و نهایت استفاده را از دستت ببر .
لطفا تعبیر این خواب عجیب من را بگویید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم در یک محیط باز .یک زنبور بنفش روی ساق دستم نشست و نیشم زد.
این اولین خوابی بود که تا حالا دیده بودم اونم به وضوح

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خسته نباشید،من خواب دیدم هفت هشتا زنبور زرد فقط گیر دادن به من هرجا فرارمیکردم دنبالم میومدن اما نیشم نزدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم زنبور زرد زیادی دست چپ مرا نیش زد تعبیر آن جیه?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من دو رزو هستش که ابن زنبورای لعنتی از زیر لبتیتم منو نیش میزنند ولی من همشونو میکشم ازیر ژاکت وزیر جوراب لطفا کمکم کنیو تعبیر ابنو پیدا کنم ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم خونه يكي از دوستان هستم يك زنبور زرد روي سقف نشسته بود بهش گفتم با دستمال كاغذي نميشه اين زنبور رو كشت . گوش نداد زنبور نيش زدش. ايا خطري متوجه ايشونه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ضمن عرض سلام بنده خواب دیده ام در خانه ام داشتم حشره کش یا سم زدایی میکردم که در خانه چندحشره و دو زنبور بزرگ قهوه ای از سقف خانه بیرون آمدند که هر دو از زنبورها ی بزرگ گردن مادر خانمم را نیش زدند و بعد من با حشره کش روی زنبور را سم زدایی کردم که از خواب بیدار شدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگرخواب بعدازنمازصبح باشه قبوله وتعبیرداره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم که تو حیاط لونه ی زنبور هست،تمام سعیم را میکردم که اطرافیانم به اون کندو نزدیک نشن (اتفاقا اشتیاق شدیدی داشتن که به اون کندو نزدیک بشن)که نکنه زنبور نیششون بزنه،بعد چند بار که این کارو انجام دادم زیادی به کندو نزدیک شدیم،زنبور منو نیشم زد و من اونو کشتم،تعبیرش چی میشه؟،ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یک زنبور زرد با راه راهای سیاه تو اتاقم هست اول اون خیلی کوچیک بود ولی هر چی به من نزدیک تر میشد بزرگ تر و وحشت ناک تر می شد بعد شروع کرد اومد جلوی صورت من پرواز کردن خواب دیدم با بالیش و پتو دارم از خودم دفاع می کنم که نیشم نزنه بعد هر کاری که زنبور می کرد نمی تونست منو نیش بزنه بعدش یک دفعه منو بیدار کردن و جالب بود که وقتی خواب بود تو رخت خوابم خیلی آروم خوابیده بودم و هیچ ع**** العملی هم نشون نداده بود لطفا خواهش می کنم بگین تعبیرش چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب دیدم که توی جایی با چند نفر ایستاده بودیم که یک دفعه چند تا زنبور نزدیکمون شدن ویکیشون میخواست نیشم بزنه که از خواب بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بعد از اذان صبح بود خواب دیدم میخوام لباسمو بردارم بپوشم بعد که لباسمو برداشتم دیدم زیرش پر زنبور زرد هس بعد اطرافمو که نگا میکردم همه جا پر زنبور زرد بود،بمن گفتن باید چنتا باید جمع کنی بیاری، منم که 2،3 گرفتم میخواستم بذارم سطل، که دیدم سطل پر شده از زنبور منم سطلو با ترس با ی چوب بلند کردم که نیشم نزنن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدیم روی دستانم تا قسمت سرشانه پر از زنبور عسل کوچک هستند که هیچ آزار ی نمیرسانند و رئی دامنم دارند خانه میسازند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم دارم یه خونه میخرم وقتی رفتم اون خونه رو ببینم تو حیاطش یه درخت بود با یک شاخه بدون برگ دیدم فقط ازش یک کندو اویزنه که زنبورها دارن اون رو میسازند با سرعت زیاد گفتم این خونه رو نمیخوام چون زنبور داره رفتن و اون کندو رو از اونجا انداختن
بیرون باز دیدیم به سرعت زنبورها یه کندوی جدید ساختن گفتم پس کاریشون نداشته باشیدبزارید باشند و کندو بسازند توی خواب پیش خودم فکر کردم که اگه اینها زیاد بشوند دیگه باید با لباس مخصوص تردد کرد
زنبورها قرمز بودند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
درخواب دیدم زنبورسیاهی میخواد نیشم بزنه یهنی همش بهم نزدیکترمیشد من تا راه میرفتم میفتادم زمین.
خواهشا اگه خا تعبیری دارد به ایمیلم بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که زنبورها ی عسل افتادند زمین وتمام پرهایشان سوراخ شده بود بنظر شما تعبیر ش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تو خواب دیدم زنبور اومد رو صورتم نشست میخواس نیش بزنه که انداختمش اونور... تعبیرش چی میشه دقیقا؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام بيش از ٣٠،٤٠ تا زنبور به خانه من در بالكن آمدن كه ٧،٨ تا از آنها موفق شدن به خانه من وارد شوند از كنار پنجره من هم به ناچار آنها را كشتم.
ميخواهم بدانم نشانه چيست . لطفاً زود بهم بگيد اگر اطلاعاتي داريد .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پنجره خانه را باز كردم بيشتر از يك ميليون زنبور در كنار بالكن خونه من لانه زدن و دارن زندگي ميكنن خيلي ترسناك هست ،

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.خواب دیدم زنبور زرد کوچکی روی سرم مینشیند و من مدام فریاد مزدم که آن را پدر بکشد اما نمیکشد و زنبور هم مرا نمیگزد.تعبیر آن چیست.متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

توخواب دیدم یه جایی هستم با یکی که نمیشناختمش پر بود از کندوهای پر از عسل و زنبورایی که اینور اونور میرفتن انگار یه جایی بود مثل پرورش زنبور و عسل

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یه گله زنبور زرد و سیاه منو دنبال کردن که یکی از زنبورا به من نزدیکتر بود مکان خوابم یادم نیست، تو خواب فک میکردم میخوان نیشم بزنن و میترسیزم و فرار میکردم یه دفعه از خواب بیدار شدم.ممکنه تعبیر خوابم رو بفرمایید چی میشه خیلی دلواپسم.ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب میدیدم تو یه باغی رفتیم زنبورهای عسل از کندو اومدن بیرون وسعی داشتن وار گوشم بشن تا وارد سرم بشن ولی جلوشونو میگرفتم یکیشم گرفتم تو دستم کشتم،افتاد زمین،،خیلی نگرانم کرده این خواب،،لطفا تعبیرشو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خوابم دیدم که دارم تو یه باغ خونه میسازم یه دفعه ای یه زنبور میاد سمتم میشنه رو دستم من جیغ میزنم و فرار میکنم بعدم که از خواب بلند شدم!؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدک یه گوشه ای از خونه از سقف یه عالمه زنبور گنده ووقهوه ای رنگاومدن داخل ،من ترسیده بودم چون بچه کوچک تو خونه دارم یکی دوتا از زنبوزا تو اتاقاهک میگشتن منم ترسیدمو زود اسپری حشره کش ورداشتم و سمتشون گرفتم خیلیاشون مردن.ولی بعضی از مردهها دستوپامیزدن دوباره بلند میشدن.تعبیرش چیه خواهشا ج بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دم خونه مادربزرگم هستم که رو زمین یک زنبور دیدم من همیشه از زنبور می ترسیدم پس سر جام وایستادم زنبور اومد طرفم و نشست رو دستم از جام تکون نخوردم احساس سوزش کردم سریع با دستم زنبور رو پرت کردم و اون مورد بعد نیش رو از دستم درآوردم نگاهش کردم بعد وارد خونه شدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.وقتتون بخیر.من خواب دیدم چندتازنبوردنبال من فرار کردم که بمن نرسن ولی یهو منو دیدن منو دیدن و روی پیشونیم و صورتم نشستن ونیشم زدن وهیج دردی روحس نکردم کنارم عسل بود و سریع یه لایه عسل کشیدم روقسمتایی که نیشم زدم و لایه خشک شد وتند کشیدمش و نیش زنبورها دراومد.صورتم سرخ شده بود.ولی بعضی نیشا اندازه انگشت سبابه بود بعضیاشونم خیلی ریز بودن.....نمیدونم تعبیرش چی میشه ممنون میشم راهنماییم کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام خدمت شما دوست عزیزومعبر خواب یمی از فامیل در مورد من خوابی دیده که انتظار دارم براین تعبیرش کنی
خواب دیده در حالی که من در زمین کشاورزی خودم مشغول کشیدن نقشه خانه می باشم که زنبور قرمز برای مزاحمت ایجاد میکنع ونمیگذاره این کار را انجان دهم لطفا تعبیرش را براین بنویس. پیشاپیش متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام.دم دمهای صبح خواب دیدم توی خونمون روی درخت گارمزنگی کلی کندو عسل و زنبورهای فراوان تازه بسته ان از کوچیک تا بزرگ و اومدم ب مامانم میگم بیا ببین چقدر کندو عسل روی درخت بسته و با انگشت اشاره نشونش میدم.ممنون میشم اگه تعبیر کنید.با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب کشتن زنبور سرخ را دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که 3تا حشره بزرگ مانند عنکبوت رتیل که بالای سرم پوششی از تارهایشان بود و یکی یکی پایین امدندو رفتند و زیر پای یک از انها یک کاغذ مچاله شده ای بود که با خودش میبرد و یک نفر به یکی از انها دست زد و حشره خواست مانع از دست زدن او شود و یک جیغ مانندی کشید که از خواب بیدار شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ساعت ٥صبح خواب ديدم در مغازه ميوه فروشي هستم و زنبوري مدام دور من ميچرخيد مرتبا ردش ميكردم و خودم را كنار ميكشيدم و وقتي از شدت ازارش از مغازه بيرون امدم ميوه فروش گفت كه صورتم ( سمت راست نزديك چشم)را زنبور زده . خودم اصلا سوزش يا دردي كه متوجه نيش زدن شوم را حس نكرده بودم!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام و عرض ادب

من در دو شب متوالی خواب دیدم که سرم به خارش افتاد به از دست کشیدن بین موهایم حشراتی مانند کفشدوزک، شپش و زنبور عسل بیرون آمد بعضی از رنبور ها مرا نیش می زد

ممنون می شوم جواب دهید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم تو خونه ای هستم که متعلق به من بود بعد گروهی زنبور بودن و من بیم داشتم منو نیش بزنن ولی دوتا از زنبورا شروع کردن به جنگیدن با هم تو آسمون و همدیگه رو کشتن منم در حالیکه داشتن همو میکشتن حشره کش زدم.بهشون تعبیر خواب منو لطف.کنید بگید فکرم مشغولشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب بين ساعت ٧ تا ٩ صبح ديدم در منزل پدري حمله زنبور زرد زرد كه به گفته مرحوم پدرم در خواب از سمت قم ميايند مورد حمله قرار گرفتيم كه دفعه اول مشكلي نبود ولي بعد از حمله دوم در حال كمك درسي به يه خانواده كه شامل يك مادر و دو فرزند كودك يك پسر و يك دختر كه بوي خيلي بدي ميدادن شدم كه ناگهان درون كف دست چپم يك موجودي در حال حركت كه ديتم يهويي بنفش شد حالت خون موردگي و خيلي سريع تورم كرد كه دكتر رفتيم درست شد ميشه تعبيرشو بگين ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. حسن

در خواب دیدم زنبور وحشی نیش زده وه عفونت کرد و زهرش در اورده شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ابراهيمى

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ابراهيمى

ديدن چندسوراخ در زمین تمام سوراخها زنبورعسل به سرعت رفت امدمیکردندومن نگآه نکردم ناگهان سه تاازسوراخهاورودی زنبورها بسته شدند و چند سوراخ باقیمانده زنبورها عسل رفت آمد می گردند ومنهم نگاه میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول