شنبه, 08 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

تعبیر خواب زنبور - حشره

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است. اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود. اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد. اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد. اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زنبور سرخ در خواب هاي ما دشمني است که آزار مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني است که در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود. اگر در خواب ببينيد که زنبوري شما را نيش زد و گزيد نشان آن است که سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد به اين که چه نوع زنبوري باشد. اگر در خواب زنبوري را ببينيد که در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کند و شما نگران هستيد که مبادا غفلت نماييد و او شما را نيش بزند کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد يا اين که از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد. اگر زنبورهاي بسياري را ديديد ، در جمعي وارد مي شويد يا با کساني آشنايي مي يابيد که با ايشان موافقت خلقي نداريد. اگر ببينيد زنبوري را کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و او را از خود مي رانيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زنبورعسل نشانه نيک بختي

نيش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محيط کاري : اميد زيبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتي

کشتن : بدبختي

 

1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت

نظرات  

 
+4 Guest یکشنبه 15 اسفند 1389 ، ساعت 07:13
در خواب دیدم که از محل کارم عازم خانه بودم که در پشت در اتاق کارم همکارم که همراه من بمن گفت بالای روسری ات زنبور نشسته . من دو تا روسری روی سر داشتم که آن یکی که زنبور روی آن بود از سر پایین انداختم لطفا تعبیر آن را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 زنبور های عسل در حیاطمریم جمعه 06 آبان 1390 ، ساعت 21:45
در خواب دیدم که در منطقهای بودیم که چند سال پیش در آنجا زندگی میکردیم ولی خانه بزرگتری داشتیم با پنجره های بزرگ که حیاط رامیشد از آنها دید در حیاط کندو های زنبور عسل که مربوط به همسایه بود با زنبورهای فراوان که در حیاط پرواز میکردند باعث شده بود که نتوانیم از منزل خارج بشویم زن و شوهر همسایه مشغول کار با کندوها و زنبورها بودند ( با لباسهای مخصوص) و به نظر میرسید که هیچ وقت قصد برداشتن کندوها را نداشته باشند (البته ما قبلا در آن محیط زندگی کرده ایم و محدودیتهای آنجا که یک متطقه نظامی مسکونی و حفاظت شده است و کمبوددامکانات آنجا باعث نارضایتیمان شده بود ممکن است )
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: زنبور های عسل در حیاطشادی پنجشنبه 05 تیر 1393 ، ساعت 06:03
  • تعبیر نیش زنبور عسل
نقل قول :
درتراس منزل ما کندوی زنبور عسل هست.خواب دیدم زنبورها همه وارد هال شدند وکل خانه پراز زنبور عسل بود ،من دو پسرم را به زیر تخت فرستادم تادر امان باشند اما خودم را بسیار نیش زدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 zanbure sorkhdima جمعه 18 فروردین 1391 ، ساعت 08:10
من خواب دیدم تو یه خونه ی قدیمی بودم داشتم با یه عده بازی میکردم یه دفعه یکیشون یه زنبور سرخ با دستش گرفت زنبور به طرف من انداخت که افتاد رو موهام منم همش میترسیدم نیشم بزنه ولی یه پسری که میشناسمش زنبورو گرفت و پرتش کرد.در ضمن من ازون پسر خوشم نمیاد.میشه تعبیرش کنید لطفا.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: zanbure sorkhیوزارسیف پنجشنبه 07 اردیبهشت 1391 ، ساعت 08:33
اون پسر خاطرت رو میخواد و سعی کن جوابت بهش مثبت باشه.
وگرنه اندفعه یه گله از زنبور ها میان سراغت.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: zanbure sorkhمهرداد دوشنبه 06 آبان 1392 ، ساعت 05:49
اون پسر هم از تو خوشش نمیاد ولی ناچارا قسمت شما یکی شده مجبوری اگه اومد پیشت بهش ج مثبت بدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 تعبیر نیش زنبور عسلشادی پنجشنبه 05 تیر 1393 ، ساعت 05:48
درتراس منزل ما کندو زنبور عسل هست،خواب دیدم زنبور های عسل وارد منزل شده ومرا نیش میزنن ومن دو پسرم رو به زیر تخت فرستادم. تا درامان باشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 سلامنازی چهارشنبه 14 آبان 1393 ، ساعت 12:53
من خواب دیدم با سه تا از دوستام وارد یک اتاقی شدیم که قرار بود از آن اتاق بریم به دشتی اما داخل آن اتاق یک آدمی بود که خیلی کوچک بود و هم اندازه زنبور بود. ما همگی از آن ادم کوچیکه خوشمون آمد و گفتیم مثل پلیس زنبور ها میمونه اما آن آدم کوچیکه چیزی را در گوش زنبور گاوی گفت و اون به سمت ما حمله کرد و بعد جمعی از زنبورها یکی پس از دیگری به سمت ما حمله می کردند و ما با آینه ای که در دست داشتم آنها را از خودمان دور می کردم که نیشمان نزنند و بعد یکی از زنبورها در هوا برای ما یک کلید و یک دایره گوی شکل کو چیک آورد که بتوانیم در را باز کنیم و از آنجا فرار کنیم .ممنون میشم تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زنبور عسلسارا یکشنبه 27 فروردین 1391 ، ساعت 09:18
سلام،بعد نماز صبحم خواب دیدم که توی حیاط خونه یکی از فامیلامون ی درخت هست که نمیدونم پرتقال بود یا لیمو ترش، زنبورای عسل دسته دسته جمع شده بودند و میخاستن کندو بسازن.میشه تعبیرشا بهم بگین؟ در ضمن چند وقت قبلم خواب دیدم که جلوی خونه مامان بزرگم یه درخته که زنبورا عسل ساختن. مامان بزرگم از اون عسل که موم هم داخلش بود به من داد،خیلی خوشمزه بود.مامان بزرگم هم در قید حیاطن البته...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: زنبور عسلیوزارسیف پنجشنبه 07 اردیبهشت 1391 ، ساعت 08:36
خواب شما قبول نیستو. چون اول باید فهمید که اون درخت پرتغال بوده یا لیمو ترش.
تعبیر خواب شما فقط بستگی به نوع درخت داره.
اگه لیمو باشه خواب شما ترش هست و اگه پرتغال خواب شما ملس هست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 rep:saramultimiliyarder شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 09:48
aval bayad moshakhas koni derakhte chi bode :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 نیش!کیوان چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ، ساعت 04:10
لطفا اگه کسی میدونه تعبیر اینو واسم بفرسته!
نیش یه زنبورو درآورده بودم! ولی زنبوره اصلا کاریم نداشت!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 nishe zanburmobina یکشنبه 21 خرداد 1391 ، ساعت 10:39
slm man khab didam ke dar madresei hastam ke nemishnasam kojas vali hameye dustanamo mibinam hamchenin modire madresaro ....bad hame ja por az zanbure va hame daran ba esperey zanburaro mikoshan ke 1 zanbur 3 bar paye mano nish zad tabiresh chie??
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نیشمصطفی پنجشنبه 19 مرداد 1391 ، ساعت 06:05
سلام خسته نباشید.من خواب دیدم با پسر داییم دارم راه میرم تو منطقه ای که چند سال پیش اونجا زندگی میکردیم. بعد یه زنبور مستقیم اومد تو موهام بادست گرفتمش بعد کف دستمو نیشم زد {دقیق بادم نیست چه نوع زنبوری بود} ولی پسرداییم گفت که ماده بود.بعد به پسر داییم گفتم مچ دستمو نگه داره تا زهرش نره تو بدنم بعد سریع با مالوندن کف دستم رهرو آوردم بیرون بعد یهویی یه زنبور از جای نیش اومد بیرون و رفت بعد جای نیش زنبور یه قلب درست شده بود.
خواهش میکنم خواهش میکنم تعبیر این خوابو بگید خواهش میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: نیشرعنا جمعه 02 آبان 1393 ، ساعت 18:28
منم دقیقا این خواب را دیدم. از کف دستم را یک زنیور نیش زد و از جای نیشش یک زنبور دیگه اومد بیرون.ترا خدا تعبیرش چی شد؟دوست عزیز خواب شما چه جوری تعبیر شد؟ترا بخدا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 زنبورمحمد پنجشنبه 16 شهریور 1391 ، ساعت 05:09
سلام من تو خواب دیدم تعداد زیادی زنبور رو تو لونشون با اتیش سوزوندم لطفا تعیبیر این خواب روبفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 زنبور — محمدسارا جمعه 10 آذر 1391 ، ساعت 16:17
اين خواب از افكار خشونت بارشما سرچشمه ميگيرد!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب زنبورطاهر دوشنبه 27 شهریور 1391 ، ساعت 13:37
با سلام من خواب دیدم دست که داخل باغ بودم وپاییز هم بود دست راستم را داخل کنده ای بردم وبیرون آوردم کلاً شده بودزنبور زرد رنگ با بچه هاشون نتونستند نیش بزنندمنم یکی یکی همشونو ازدستم انداختم وکشتمشون. باسپاس فراون ازشما منتظرجوابم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشره.... شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 18:21
من خواب دیدم دوس پسرمو زنبور نیش زده ! تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 توی خواب زنبور شدنایوب پنجشنبه 28 دی 1391 ، ساعت 07:58
توی خواب دیدم که زنبور شدم و از دست دوستام فرار می کنم و بالای یک جنگل پرواز می کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهيگانه یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 11:45
سلام؛
من خواب ديدم؛ در يك خانه قديمي پر از باغ و بستان كه قبلا متعلق به خانواده ام بوده در حال قدم زدن همراه خانواده بودم و از زيبايى باغ لدت مي بردم؛ يه لحظه جو اون باغ عوض ميشه وپر از زنبور ميشه به هر سمتى فرار ميكنم زنبورها بهم حمله ور ميشند آخرش همشون ميريزن سرم اينقد نيشم ميزنند كه از نوك پا تا فرق سر ورم ميكنم؛ ميشه تعبير خوابم رو بگيد.. از موقعى كه اين خوابو ديدم بدجور نگرانم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهمهدیه سه شنبه 17 بهمن 1391 ، ساعت 08:39
خواب یه گله زنبور زرد را دیدم که توی خونمون بود. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب زنبورمرتضی یکشنبه 31 شهریور 1392 ، ساعت 06:10
منم خواب همین را دیدم بعد یه مدت مریض شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب زنبورسیامک یکشنبه 20 اسفند 1391 ، ساعت 05:12
باسلام. من خواب دیدم یه زنبور منو نیش زده، و من اون زنبور رو کشتمش. لطفا کسی بهم بگه تعبیرش چیه؟ او زنبور زنبور عسل نبوده. فکر کنم زنبور زرد بوده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب زنبورمرتضی یکشنبه 31 شهریور 1392 ، ساعت 06:12
[من خواب دیدم یه عالمه زنبور به طرفم هجوم اوردن تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب زنبورسیامک یکشنبه 20 اسفند 1391 ، ساعت 05:15
من خواب دیدم یه زنبور منو نیش زده. فکر کنم زنبور زرد بوده. لطفا تعبیر؟؟؟!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 کزیدن زنبورحمیدالله دوشنبه 06 خرداد 1392 ، ساعت 13:50
خواب دادم زنبور ازانگشتم کزید بعدازکزیدن زنبورراکشتم بعدا جای را زنبورکزیده بود همرای دست پچیق کردم وزهر اورا کشیدم بعدا دیکر پچیق کردم دیگر ازجای ان بشکل زرداب سفید قدرکریم برامد اگرکسی این خواب را میداند برایم درپیام ارسال کند 020112632740
2
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهنسیم دوشنبه 08 مهر 1392 ، ساعت 10:47
خواب دیدم که زنبور رفته توی گوشم خیلیم درد داشت اذیت میکرد فکر کنم زنبور عسلم بود بعد یه مدت افتاد بیرون مرده بود این بود خواب ما :-) :twisted:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهفرشته حجازی یکشنبه 21 مهر 1392 ، ساعت 05:40
درخواب دیدم زنبور عسل زیادی سر مرانیش زد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 رنبوریاس چهارشنبه 24 مهر 1392 ، ساعت 06:19
خاب دیدم اول ی دونه زنبور بود ک نشس رو پیشونیم ،ولی من حرکت نکردم ک ی وخ نیشم نزنه ،ولی بعد دیدم کلی زیاد شدن ... ی عالمه زنبوراومد تو اتاق ،اول کلی ترس برم داش ،ولی بعد با حشره کش همشونو گشتم ....
خب الان چرا ،چیشده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهملودی پنجشنبه 16 آبان 1392 ، ساعت 07:25
سلام من خواب دیدم زنبور نیشم زد و با فریاد از خواب بیدار شدم بعد در سه هفته هیچ بلایی نبود که به سرم نیامده باشد .و هی فکر میکردم به خاطر ان خواب است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهسمیه یکشنبه 03 آذر 1392 ، ساعت 07:01
سلام.طی 10 روز گذشته 2 بار خواب دیدم که زنبور منو نیش میزنه. سری اول کف پامو و این سری 2 تا زنبور نیشم میزدند.. دومی رو دم اذان صبح دیدم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنبورساره یکشنبه 24 آذر 1392 ، ساعت 13:11
خواب دیدم ی دونه زنبور دور سره پسر خاله ی 2 سالمه اونو بغل میکنم از در خونه میذارمش بیرون درو که میبندم برمیگردم میبینم یه عالمه زنبور تو خونن بعد با خواهرم همه زنبورارو میکشیم با کتاب میکوبم تو سرشون میوفت اما همش میترسیدم که نیشم نزنن . تعبیرش چیه؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنبورساره یکشنبه 24 آذر 1392 ، ساعت 13:11
خواب دیدم ی دونه زنبور دور سره پسر خاله ی 2 سالمه اونو بغل میکنم از در خونه میذارمش بیرون درو که میبندم برمیگردم میبینم یه عالمه زنبور تو خونن بعد با خواهرم همه زنبورارو میکشیم با کتاب میکوبم تو سرشون میوفت اما همش میترسیدم که نیشم نزنن . تعبیرش چیه؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 zanborامین یکشنبه 01 دی 1392 ، ساعت 21:38
من خاب دیدم چندتا زنبور نیشم زدند بعد یکیشونو کشتم تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنبورbahar دوشنبه 07 بهمن 1392 ، ساعت 07:17
سلام،خواب ديدم ي عالمه زنبور عسل تو خونمون جمع شدن،ولي من نه ازشون ميترسيدم نه نگرانشون بودم!بهم عسل ميدادن! بدم همشون دورم جمع شدن پرواز كرديم بردنم ي جاي ديگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهبهار سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 13:22
من خواب سه زنبور دیدم که یکیشون منو نیش زد وجای اون ورم کرد میشه تعبیرشا بگین. روی ساق پام بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نیش زدن زنبورابراهیم چهارشنبه 14 خرداد 1393 ، ساعت 10:46
سلام . دوستم خواب دیده که روی دست من زنبور نشسته و منو نیش زده و یکی دو روز بعد سر جلسه امتحان کنکور دقیق زنبور روی دست من میشینه و منو نیش می زنه .. تعبیرش چیه
مرسی دوستان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهآتنا یکشنبه 25 خرداد 1393 ، ساعت 23:35
در خواب دیدم به خانه یکی از دوستانمان برای مهمانی رفته بودیم و روی میز آنها شیرینی برای پذیرایی بود. زنبور در خانه ی آنها بود و دور شیرینی ها میرفت و بعد از مدتی می آمد. هنگامی که زنبور ها دور شدند، یک شیرینی برداشتم و دیدم یکی از آن زنبور ها روی شلوار من است. خیلی ترسیدم و خواستم آنرا از روی شلوارم بندازم که با انگشتم به طور اتفاقی به نیش زنبور برخورد کرد. انگشتم خون آمد و نیش آن به سائدم هم برخورد کرد و آنجا هم خونی شد. از خواب پریدم و دوباره خواب دیدم که دارم تعبیر خوابم را در اینترنت سرچ میکنم. و آنجا نوشته بود این فقط یک خواب بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده است. بخند و نهایت استفاده را از دستت ببر .
لطفا تعبیر این خواب عجیب من را بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زنبور بنفشsafy جمعه 30 خرداد 1393 ، ساعت 15:17
خواب دیدم در یک محیط باز .یک زنبور بنفش روی ساق دستم نشست و نیشم زد.
این اولین خوابی بود که تا حالا دیده بودم اونم به وضوح
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابفاطمه یکشنبه 06 مهر 1393 ، ساعت 06:08
سلام خسته نباشید،من خواب دیدم هفت هشتا زنبور زرد فقط گیر دادن به من هرجا فرارمیکردم دنبالم میومدن اما نیشم نزدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب زنبور - حشرهفاطمه پنجشنبه 10 مهر 1393 ، ساعت 04:23
خواب دیدم زنبور زرد زیادی دست چپ مرا نیش زد تعبیر آن جیه?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بهزادبهزاد پنجشنبه 24 مهر 1393 ، ساعت 03:51
من دو رزو هستش که ابن زنبورای لعنتی از زیر لبتیتم منو نیش میزنند ولی من همشونو میکشم ازیر ژاکت وزیر جوراب لطفا کمکم کنیو تعبیر ابنو پیدا کنم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !