1ـ ديدن زنبور در خواب ، نشانة آن است كه با كينة تمام دربارة شما بدگويي خواهند كرد .

2ـ اگر خواب ببينيد زنبوري شما را نيش مي زند ، نشانة آن است كه طعم حسادت و نفرت ديگران را خواهيد چشيد .

3ـ اگر خواب ببينيد زنبوري را مي كشيد ، نشانة آن است كه دشمنان خود را سركوب خواهد كرد ، و حق خود را از آنها خواهيد گرفت.

اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد.

محمدبن سيرين گويد: 

زنبور درخواب، مردي سفله و دون همت است.

اگر بيند زنبور او را بگزيد، دليل كه او را از مردي دون، رنج و مكروه رسد، يا سخني ناخوش شنود.

اگر بيند زنبور بسياري بر وي جمع شدند، دليل كه در ميان مردمان دون گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مي گزيدند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر كسي بيند زنبور وي را بگزيد، دليل كه از زني بد، وي را آزاري رسد.

اگر زنبور بسيار در خانه خود جمع بيند، دليل كه او را با زني سخن چين شغلي افتد.

اگر بيند زنبور را بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

اگر بينداز هوا زنبوران بسيار جمع آمده اند، دليل كه لشگري در آنجا جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زنبور درخواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم دون. سوم: لشگر.  چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

زنبور سرخ در خواب هاي ما دشمني است که آزار مي رساند ولي زنبور عسل انسان ضعيف و ناداني است که در غايت امر از جانب او سود عايد بيننده خواب مي شود.

اگر در خواب ببينيد که زنبوري شما را نيش زد و گزيد نشان آن است که سخني سرد و تلخ مي شنويد و اين بستگي دارد به اين که چه نوع زنبوري باشد.

اگر در خواب زنبوري را ببينيد که در اتاق محل زندگيتان پرواز مي کند و شما نگران هستيد که مبادا غفلت نماييد و او شما را نيش بزند کسي در خانه شما هست که صداقت ندارد يا اين که از عدم صداقت آگاهي داريد نمي توانيد کاري بکنيد.

اگر زنبورهاي بسياري را ديديد ، در جمعي وارد مي شويد يا با کساني آشنايي مي يابيد که با ايشان موافقت خلقي نداريد. اگر ببينيد زنبوري را کشتيد بر دشمني چيره مي شويد و او را از خود مي رانيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زنبورعسل نشانه نيک بختي

نيش خوردن از زنبور : مجادله با دوستان

در محيط کاري : اميد زيبا

گله زنبورعسل: محصول پربار

گرفتن : ناراحتي

کشتن : بدبختي

تعبیر خواب زنبور سرخ


دیدن این حشره ی گزنده در خواب ، سمبل حرف های گزنده و نیش دار است .


این حشره می تواند نشان از وجود این ویژگی رفتاری در شخصیت شما باشد .

در غیر این صورت اشاره به ترس شما از مواجهه با این نوع افراد در زندگی واقعی دارد .
زنبور سرخ در مواردی سمبل خونخواهی و فردی کینه جو و انتقام گیر است .

این خواب در کمتر مواردی به دیگران اشاره دارد و غالب اوقات نشان از وجود این تمایل در شخصیت شماست . این خواب سعی دارد پیامد منفی کینه جویی را به شما یادآور شود .


این حشره با احساس رنجیدگی ارتباط مستقیم دارد . ممکن است احساس کنید که فردی را در دنیای واقعی رنجانده اید یا این که به خاطر موضوع یا اتفاقی ، عمیقا دچار احساس رنجیدگی شده باشید یا به عبارتی احساسات شما جریحه دار شده باشد .


دیدن لانه ی زنبورهای قرمز ، سمبل موقعیت خطرناک یا آزار دهنده است .

در واقع این خواب می تواند تنها به احساس شما نسبت به یک جمع یا موقعیت اشاره کند .

ممکن است نسبت به جمع دوستان ، خانواده یا محیط کار خود بدبین باشید و یا احساس کنید که این افراد باعث رنجش خاطر یا ناراحتی عمیق روحی شما می شوند و حضور در این جمع ها ، برای شما منزجر کننده و غیر قابل تحمل باشد

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درودگر

محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در خواب درودگري مي كرد، دليل اس

تعبیر خواب آرد

1ـ ديدن آرد در خواب ، نشانة زندگي كردن با صرفه جويي و تنگدستي ، ولي هم

تعبیر خواب حمام - گرمابه

حمام علامه مجلسي ( ره) گويد: و حمام رفتن را توفيق زيارت امام

loading...

راهنمای خرید

loading...