clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زندان - 2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

  ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .

 اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .

 فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير  بماند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است.

اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش  يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.  

 زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

 اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي  بيابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين  

است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز.

اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند.

اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در  شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد.

اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در

زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند.

اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد

اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود

تعبیر خواب زندانبان را اینجا بخوانید.

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

  ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .

 اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .

 فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير  بماند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است.

اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش  يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.  

 زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

 اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي  بيابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين  

است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز.

اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند.

اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در  شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد.

اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در

زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند.

اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد

اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود

تعبیر خواب زندانبان را اینجا بخوانید.

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (95)

 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که برادرم در زندان است و از من میخواهد از پدرو مادر مرده ام برایش شفاعت بگیرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم توی زندان هستم خیلی ناراحت بودم آدمای عوضی دورو برم بود
همه دشمنی داشتن با من
دیدم از زندان فرار کردم بعد دوباره برگشتم به زندان
خیلی ناراحت بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم تو زندانم خیلی وحشت زده و ناراحتم , شوهرم داشت می رفت و به من گفتند 141 روز دیگه از زندان آزاد خواهی شد

من خیلی خیلی ناراحتم تو رو خدا خوابم و تعبیر کنید خواهش می کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم تنها توي زندان هستم و به من ميگن كه ده م

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که در حال رفتن به زندان هستم و انجا به من خیلی خوش می گذشت و به من گفتند که سه سال بعد ازاد می شوی
موقع خوردن غذا بودم که بیدار شدم
ایا می توانید خوابم را تعبیر کنید ?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

پاسخ احمد محمدی - خواب شما بد است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم تو یه زندان تاریک هستم و میله های آن رو تو دستم گرفته بودم
نمیدونم کجا بود ولی خیلی خوشحال نبودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم که پدرم که 8 سال است فوت شده از زندان ازاد شده ومن گریه می کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من یک پسرخاله دارام که الان حدود 1.5 سال زندانی هست خواب دیدیم که از زندان ازاد شده و اورو را برای معاینه به بیمارستان بدیم
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم تو زندانی بودم که به زحمت درش جا می گرفتم. فقط یک سوراخ اندازه یک کلید به بیرون داشت که همه نزدیکانم رو میتونستم از توی اون کلید ببینم. ولی هرچی کمک می خواستم ****ی توجهی نمی کرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من یه مدت منتظر ویزا هستم !!!! چند شب پیش خواب دیدم داخل زندانی هستم که حکم آزادیم اومده و تو راهروش در حال خارج شدن بودم .نمی دونم وا قعاآزاد می شم یا نه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395