ديدن زندان در خواب ، نشانة آن است كه كارهايي انجام مي دهيد كه متأسفانه به زيان خودتان تمام خواهد شد .

 اگر خواب ببينيد زنداني شده ايد ، نشانةآن است كه از محيط خانواده ناراضي خواهيد بود و شغل خود را از دست خواهيد داد .

 فرار از زندان در خواب ، نشانة غلبه يافتن بر موانع سخت است .

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است.

اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند.

اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير  بماند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بيند، دليل كه بزرگي و جاه يابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهاي دنيا او را غم و اندوه است.

اگر بيند با مردي زندانبان با بند همي رفت، دليل كه كار بسته او گشايش  يابد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن زندانبان درخواب، چون معروف است، خلاصي يافتن و عاقبتِ نيكو باشد. و چون مجهول بود، دليل كوري و غم و اندوه است.  

 زندان به خواب ديدن گور وبلا است و آزمايش كردن دوستان و خرم كردنِ دشمنان.

 اگر بيند در زندان شد و زود بيرون آمد، دليل كه خداوند به تمامي  بيابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 اگر بيرون از زندان باشيد تعبير خواب شما رهائي است از غم و اندوه و گرفتاريهاي زندگي و اگر درون زندان باشيد تعبير خلاف اين  

است و گرفتاري است و اشتغال از نوع کارهائي دست و پاگير و تشويش برانگيز.

اگر خود را درون زندان ببينيد و ندانيد آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نيست و معبران چنين زنداني را به گور تعبير کرده اند.

اما اگر در عالم خواب بدانيد که مثلا آن زندان در  شهر شما قرار دارد يا نامش فلان است و در فلان شهر و ديار واقع شده نشان زيان و گرفتاري است از همان نوع که گفته شد.

اگر در خواب ديديد که شما را تحت الحفظ به زندان مي برند از اندوه رهائي مي يابيد و از آن مهمتر وقتي است که در خواب ببينيد در

زنداني را بگشايند و شما را خلاص کنند يا با دست به بيرون اشاره نمايند.

اگر در خواب زنداني را ببينيد و زندان بانش را بشناسيد خوب است و ديدن چنين زندان بان بشارت نجات از غم و اندوه است.

اگر بيمار هستيد شفا حاصل مي کنيد و اگر وامدار باشيد ديون خود را مي پردازيد ولي اگر زنداني ببينيد و زندان بان مجهول باشد

اندوه درون زندان بودن تشديد مي شود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زندان بازپروري : شايعات ، غيبت کردن

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن در زندان ايمني از پادشاهي بود

تعبیر خواب زندانبان را اینجا بخوانید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گوشی معاینه

ديدن گوشي معاينه در خواب ، نشانة آن است كه نقشه ها و اميدهاي شما نقش ب

تعبیر خواب مخترع - 2

مخترع 1ـ ديدن مخترعي در خواب علامت آن است كه به زودي دست به ك

تعبیر خواب چماق

1ـ اگر خواب ببينيد به فردي كه چماقي در دست دارد ، نزديك مي شويد ، دلال

loading...

راهنمای خرید

loading...