clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زن - 2

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

 ديدن زنان در خواب ، نشانة روبرو شدن با دسيسه و نيرنگ است .

2ـ اگر خواب ببينيد با زني جرو بحث مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي مغلوب و ناكام باقي خواهيد ماند .

3ـ ديدن زني چشم آبي با موهايي تيره كه بيني باريك و سربالا دارد ، علامت آن است كه مقام قهرماني خود را در مسابقه اي از دست مي دهيد .

4ـ ديدن زني كه چشمهاي قهوه اي دارد ، علامت آن است كه خود را گرفتار معامله اي خطرناك خواهيد ساخت

5ـ ديدن زني موخرمايي در خواب ، نشانة آن است كه در زندگي سردرگم و پريشان خواهيد شد .

6ـ ديدن زني با موهاي بلوند در خواب ، نشانة آن است كه تمام امور زندگي با سعادت و شادماني سپري خواهد شد .

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد.

محمدبن سيرين گويد:

 زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود.

بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي  اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود.

اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد.

اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود.

اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد،  اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

جابرمغربي گويد:

زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد.

اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند.

اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد

و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادي و مقصود.

دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان.

چهارم: فراخي نعمت.

پنجم: قحطي و تنگي.

ششم: توانگري

اگر زني بيند كه پسري زاد و  در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد،

اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود.

اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود.

اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود.

اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود.

اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود.

اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت. 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد .

معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب.

ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا  او آن زن معروف است باز هم

خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد.

در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و

دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم.

مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت.

توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود.

اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زن : شانس در عشق

ديدن يک زن : ناتواني

ديدن چندين زن : افترا

زن مو بور : اتفاقي خوشايند

زن مو قهوه اي : بيماري

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

زن عريان : عزاداري در خانواده

شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

بوسيدن يک زن : استفاده مادي

زن باردار: شادماني

پير زن : دعوا

زن چادري : مرگ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (164)

 1. نظرات آرشیو

من حامله هستم و در خواب آلبالو خشك ديدم كه مي خورم تعبيرش چيست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

دلیلش از شما به چیزای ترش عادت دارید واز خوردن ان لذت می برید پس یادتو ن نره الو بخورید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

امیدوارم که تعبیر من از خواب شما درست نباشه .دیدن خود البالو نشانه ثروت و قدرت هست .اما چون شما خواب دیدینکه الوی خشک بوده شاید بلا به دور فقیر و تنگدست بشین .مقایسه کنید گاوهای چاق و فربه رو با گاوهای لاغر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

ازبس که شما بسیار شکم پرست هستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بیشتر خوابهای ما نشات گرفته از کارها وافکار روزانه ما است احتمالا چنین گمانی را در مورد شوهر خود را برده اید و همین باعث شده است چنین خوابی ببینید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگر زني بين كه با شوهرش ازدواج ميكند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دوباره با شوهرم ازدواج کردم با همون جشن عروسی تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من حواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگرمردی ببیند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام من یک زن چادری که نمی شناختم را در خواب دیدم که به دنبال او روان هستم تا جایی که او وارد یک مسجد میشود. من در شهر تهران هستم و دنبال ادرس بهشت زهرا میگردم و دیر وقت هم است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

man dar khab dedam ke pedaram zane dovome gerefte lotfan taaber koned .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

zane dovome pedar dar khab

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395