ديدن سبزه در خواب ، براي بازرگانان نشانة ترقي و پيشرفت در كار و زندگي است .

براي اديبان و هنر پيشه ها ، نشانة آن است كه شهرتمند خواهند شد . براي افراد جوان علامت مسافرت از طريق درياست .

2ـ اگر در خواب پشت كوه ، چمنزار پهناوري ببينيد ، نشانة تحمل سختيهاي كم اهميت است .

3ـ اگر خواب ببينيد از چمنزاري مي گذريد و به جايي خشك و بي لطف قدم مي گذاريد ، علامت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد .

4ـ ديدن چمنزار خشكيده در خواب ، نشانة بدبختي و اندوه است .

محمدبن سيرين گويد: 

سبزه در خواب دين باشد، خاصه در وقت آن. اگر بيند كه زميني داشت و در آن سبزه بسيار داشت، دليل است بر ستر و پاكديني او.

اگر بيند كه در آن زمين نباتهاي مجهول بود، كه آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه مي كرد و دانست آب و زمين ملك او است اين جمله، دليل بر دين و ديانت و پرهيزكاري باشد.

اگر بيند در آن زمين گياههاي معروف بود، چون سيب و غير آن دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال. اگر بيند سبزه تلخ و مجهول بود، تاويلش به خلاف اين باشد.

اگر بيند كه سبزه معروف است و ميخورد و به طعم شيرين است، دليل كند بر فراخي نعمت و روزي حلال.

اگر ديد سبزه زار ملك ديگران است، دليل كه او را صحبت با كساني افتد كه پارسا و با ورع باشند.

جابرمغربي گويد: 

خوردن سبزه به خواب به وقت خود، دليل بر زهد و ورع كند.

محمدبن سيرين گويد:

 ديدن سبزه، دليل بر سلامتي بود. اگر بيند در ميان سبزه زار است، دليل بر نيكوئي احوال و عاقبت كار او است و ثواب آخرت بايد و سبزه زار را هر چند  

 سبزتر و پاكيزه تر بيند و داند كه ملك اوست، دليل كند بر پاكي دين و ورع او.

اگر بيند كه سبزه زار زرد و پژمرده است، تاويلش به خلاف اين بود.

اگر ديد سبزه زار ملك ديگران است، دليل كه او را صحبت با كساني افتد كه پارسا و با ورع باشند.

اگر به  خلاف اين بيند، دليل كه صحبت او با ناكس افتد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

سبزه درخواب بر چهاروجه بود. اول: راه اسلام. دوم: دين. سوم: اعتقاد پاك. چهارم: ورع و پرهيزكاري.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 سبزه در خواب هاي ما فرج و شادماني و خرمي و خوشي است و چنانچه ببينيم سبزه را از زمين مي کنيم و مي خوريم و آن سبزه طعم و مزه خوبي دارد

نعمت است و پول و همه چيزهايي که به زندگي، رنگ و حال و هواي دلپذيري مي بخشند و جلوه و جلاي خوبتري مي دهند.

اگر سبزه به دهان تلخ و بدمزه بود نشان آن است که به نيت شادماني و خوشي و خرمي کاري مي کنيم که موجب غم و اندوه مي شود. کار خيري انجام مي

دهيم که بدفرجام است.

اگر سبزه را بر زمين ديديم يا به زبان ديگر زميني ديديم پوشيده از سبزه و احساس کرديم که آن سبزه زار به خودمان تعلق دارد آينده اي خوب خواهيم داشت.

همين طور است اگر سبزه زاري ببينيد که گياهان سبز و شناخته شده داشته باشد اگر چه احساس کنيد ملک متعلق به شما نيست، علف خشکيده غم و اندوه است

 اگر سبزه پژمرده و خشکي را از زمين برداريد به طوري که در دستتان پوک شود و ذرات آن به زمين بريزد نشان آن است که مالي را از دست مي دهيد يا

هزينه مي کنيد.

سبزه زاري که به جاي سبزي و خرمي زرد و پژمرده باشد آينده اي است غم آلود و پر از رنج و گرفتاري. اگر ببينيد که مشتي علف زرد در دست داريد

رنجوري و بيماري است و اگر علف زرد به کسي بدهيد ستم مي کنيد.

اگر سبزه يا سبزه زاري در خواب ببينيد که احساس کنيد خودتان کاشته ايد نيکي و نيکوکاري است و اگر سبزه زاري باشد که احساس کنيد ديگري کاشته و شما

به نيت تفرج بر آن راه مي رويد بهره مندي است از نيکي ديگران.

چنانچه بر همين سبزه زار به نيت تخريب راه برويد ستمگري است و فساد ورزيدن با ديگران که نيت خير دارند.

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب الکتریسیته

احساس الكتريستة اندك در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغييراتي در زندگ

تعبیر خواب آلات موسیقی

ـ ديدن آلات موسيقي در خواب ، نشانة دست يافتن به لذت موردنظر است. 2ـ د

تعبیر خواب سرقت

1ـ اگر خواب ببينيد دزدي مشغول سرقت چيزي است ، نشانة عقده ها و كمبودهاي

loading...

راهنمای خرید

loading...