شنبه, 10 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تعبیر خواب ستارگان - ستاره

فرستادن به ایمیل چاپ

يوسف نبي مي فرمايد :

[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»

پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «100»

حضرت دانيال گويد: ستارگان درخواب، دليل كند بر بزرگان و اميران و آفتاب، دليل كند بر پادشاه و ماه، دليل كند بر وزيران. اگر كسي زحل را در خواب بيند، دليل كند كه وي را با دهقانان شغلي افتد كه ايشان رامال و نعمت بود، سفله و بخيل است و مكار و فريبنده بود. اگر مشتري را به خواب بيند، وي رابا پارسا و مصلح و نيكخواه كاري افتد و آن كس دادگر منصف و با ورع باشد. اگر مريخ را به خواب بيند، او را با سرهنگي خونخوار بدكردار كاري افتد. اگر زهره را به خواب بيند، دليل است كه او را با خادمان و خاتونان و زنان محتشم پيوستگي باشد و از ايشان خير وراحت بيند. اگر عطارد را بيند، دليل كه او را پيوستگي بود با مردي عالم و دانا و حكيم و از آن مرد او را فايده رسد. اگر بيند كه يكي از ستارگان با وي سخن گفت، دليل كند كه قدر و بزرگي يابد.

محمدبن سيرين گويد: از ستارگان ثانيه چون شعريي و عيوق و سهيل و اكليل و بعضي از مشركان آنان را مي پرستند، اگر يكي را به خواب بيند، دليل است كه او را با اهل ذمه و مشركان صحبت افتد. اگر بيند كه ستاره را نشان نبود توبه بايد كرد. اگر بيند كه ستاره روشن بر زميني افتاد و روشنائي كم شد، دليل كند عالِم بزرگ آن ديار هلاك گردد و ستارگان روشن به تاويل عالم بود. اگر بيند كه ستارگان مي لرزيدند، دليل كه فتنه و آشوب در پادشاه و بزرگان افتد. اگر بيند كه از آسمان ستاره بر سر وي افتاد، دليل است كه پادشاه نعمت يابد به قدر نور آن ستاره. اگر بيند كه ستاره را به دست بگرفت، دليل كه او را فرزندي آيد و مقرب پادشاه گردد. اگر در خانه خود ستاره بيند، دليل است او را فرزندان بسيار بوده باشد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ستارگان متفرق و آشفته شدند، دليل كه پادشاهان متفرق شوند و كارشان بد گردد. اگر بيند كه ستارگان سعد بهم جمع شدند و حالشان نيك بود، دليل است احوال پادشاهان نيكو و پسنديده بود. اگر بيند كه ستارگان را همي خورد، دليل كه از پادشاه وي را منفعت رسد. اگر بيند كه ستارگان از خانه او برآمدند، دليل است كه او را فرزندان باشد كه مقرب پادشاه گردند. اگر بيند كه ستارگان مطيع و فرمانبردار او شدند، دليل كه پادشاهي يابد. اگر بيند كه با ستارگان سخن نيكو گفت، دليل است پادشاه عادل و دادگر بود. اگر به خلاف اين بيند، پادشاه ظالم و ستمگر بود. اگر بيند كه ستارگان با هم جنگ و نبرد كردند، دليل كه در آن ديار جنگ و كارزار افتد. اگر بيند كه ستارگان را فرا گرفت و در آستين نهاد، دليل است كه مال حاصل كند.

جابر مغربي گويد: اگر بيند كه از جمله ستارگان يك ستاره در برابر وي آشفته و متحير گرديد و در كنار او افتاد، دليل كه او را فرزند عزيز و گرامي در وجود آيد. اگر بيند كه ستاره طالع در منزل خويش است، دليل كند كه نسلش زياده گردد. اگر بيند كه ستاره را همي بوسيد، دليل است بزرگي را از لشگر پادشاه خدمت كند.

ابراهيم كرماني گويد: ديدن ستارگاني كه مردم به وي راه برند، دليل است برخير و بزرگي و منفعت و ديدن ستارگان كه مردم آن ها مي پرستند، دليل بر شر و مضرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ستارگان در خواب بر نه وجه است. اول: فقيهان. دوم: عالم. سوم: قاضيان. چهارم: خلفا. پنجم: وزرا. ششم: دبيران. هفتم: خزانه داران. هشتم: مردمان جنگجوي. نهم: شاگردان. اگر بيند كه بر ستاره دست يافت، دليل است كه بر اين قسم كسان دست يابد و نيز با چنين قوم او را راه پيدا گردد. چنين گويند كه در بغداد، مردي مصلح به خواب ديد كه ستاره روشن به زمين افتاد، پيش معبر رفت و اين را بپرسيد، معبر گفت: دليل بود كه عالم فاضل يا قاضي بميرد. در آن هفته ابو حنيفه بمرد.

علامه مجلسي ( ره) گويد: فرو ريختن اختران به مرگ علماء تعبير شده  و از اينرو سال آغاز غيبت کبري را سال تناثر نجوم گويند براي مرگ دانشمندان بسياري چون کليني، علي بن بابويه و سيمري و ديگران.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: در جائي از همين کتاب نوشته که بر مبناي تئوري هاي فرويد درباره خواب، کساني که در نظر ما خيلي جاه و مقام دارند و بزرگ و مهم جلوه مي کنند و به زبان ديگر دور از دسترس هستند به طور سمبليک در روياها ماه و خورشيد و ستارگان، شهاب ها، کهکشان ها ظاهر مي شوند و شکل مي گيرند. معبران سنتي و قديمي ما نيز بي آن که اشاره اي به اين علت کرده باشند خورشيد و ماه و ستارگان را پادشاه و همسر پادشاه و وزيران شاه تعبير کرده و در موارد بسيار نوشته اند که ستارگان وزيران مملکت هستند. فرويد در تحليل هاي خويش عينا همين مطلب را عنوان کرده و خورشيد و ماه را امپراطور و امپراطريس دانسته چون او اطريشي بود و اطريش در زمان او امپراطور داشت ولي در شرايط امروز و زندگي کنوني ما که وزرا اشخاص خيلي دور از دسترس نيستند ستارگان نمي توانند وزرا باشند. چه همان طور که در چند جا بخصوص در مقدمه نوشتم تعبيرات خواب احکام کلي و قطعي نيستند و غالبا بستگي مي يابند به نحوه زندگي و برداشتي که ما از چيزها، اشخاص و حوادث داريم. اگر در خواب ديديد ستاره اي بر سينه خويش داريد يا بر شانه خويش يا بر شانه الصاق کرده ايد نشان آن است که بزرگ مي شويد و مردم با تکريم و تعظيم به شما مي نگرند و در واقع ممتاز و شاخص مي شويد. اگر ببينيد که ستاره اي را به چنگ گرفته ايد کاميابي و موفقيت شما قطعي است.خواب شما مي گويد به مراد مي رسيد و چيزي را به دست مي آوريد که برايتان ايده آل و آرزو بوده است. بر عکس است اگر ببينيد ستاره اي در آسمان کم رنگ شده و ناپديد گرديده يا ستاره اي داشتيد که گم کرديد. چنانچه در خواب ببينيد ستاره اي از خانه شما برخاست و به آسمان رفت و کم رنگ و کوچک شد يا اين که محو و ناپديد گرديد خوب خوابي نيست چرا که از مرگ يکي از افراد خانواده خبر مي دهد.اگر ستارهاي از محله يا شهر شما به همين نحو برخاست و رفت بزرگي از شهر و ديار شما مي ميرد که موقعيتي چونان ستاره داشته است. اگر در خواب ببينيد که ستاره ها را شماره مي کنيد به کاري بزرگ دست مي زنيدو بر جمعي رجحان و برتري امارت مي يابيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ستاره

درخشان : خوشبختي

کم سو : مانع

دنباله دار: مرگ يکي از افراد خانواده

تيره : غم و غصه در درون خانه

روشن : نيکبختي

مسافرت با جهت يابي از روي ستارگان : موفقيت در دراز مدت

ستاره قطبي : اميد واهي

ستاره صبح : شادماني

ديدن ستاره تنها : يک اتفاق بسيار مهم روي خواهد داد

 

1ـ اگر خواب ببينيد به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه مي كنيد ، نشانة آن گاست كه از سلامتي كامل و سعادت برخوردار خواهيد شد .

2ـ ديدن ستارگان كم سو يا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختي است .

3ـ ديدن شهابي كه از كنار ستارگان مي گذرد ، نشانة راه يافتن غم و اندوه به زندگي است .

4ـ اگر خواب ببينيد ستارگان به شكل مرموزي پديدار و ناپديد مي گردند ، نشانة آن است كه در آينده اي نزديك دگرگونيها و تحولاتي غريب پيش مي آيد .

5ـ اگر خواب ببينيد ستاره اي فرود مي آيد و به شما اصابت مي كند ، نشانة آن است كه در خانوادة شما مصيبتي اتفاق خواهد افتاد .

6ـ اگر خواب ببينيد ستاره ها دور زمين مي چرخند ، نشانة آن است كه واقعه اي خطرناك اتفاق خواهد افتاد .

نظرات  

 
+2 تعبیر خواب ستارهمهسا یکشنبه 23 مرداد 1390 ، ساعت 15:23
عالی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 مریم جمعه 27 آبان 1390 ، ساعت 17:21
خواب دیدن ستاره دنباله دار وافتادان ان از اسمان در پشت خانه واتش گرفتن ستاره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 خوابسیمین دوشنبه 22 خرداد 1391 ، ساعت 19:41
سلام در خواب دیدم ستارگان به سمت بالا و سمت چپ آسمان حرکت میکنند تعبیرش چه میشود؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب ستاره و مشتریمیکائیل دوشنبه 02 مرداد 1391 ، ساعت 11:35
خواب دیدن ستاره قطبی که در کنار ان یکی از سیارات(مریخ یا مشتری درست نفهمیدم ولی بیشتر به مشتری میخورد) که اقمار ان در حال گردش به دور ان هستند و همینکه دیگران رو صدا میکنی که ببیننش ناپدید میشه تعبیرش چیه ممنون میشم پاسخ بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: خواب ستاره و مشتریوحید شنبه 13 تیر 1394 ، ساعت 11:46
منم همبن خوابو دیدم تعبیرش چی میشه؟ نفهمیدی تا حالا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 ستاره دنبالهدارسپیده یکشنبه 12 آذر 1391 ، ساعت 07:27
خواب دیدم همه به اسمان خیره شدن من هم رفتم که اسمان را ببینم دیدم ستارگان به صورت ستاره دنباله دار تبدیل میشوند ومیروند ولی اسمان خیلی زیبا شده بودو من از دیدن اسمان خیلی شگفت زده شدم و لذت میبردم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: ستاره دنبالهدارم چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 10:00
نقل قول از سپیده:
خواب دیدم همه به اسمان خیره شدن من هم رفتم که اسمان را ببینم دیدم ستارگان به صورت ستاره دنباله دار تبدیل میشوند ومیروند ولی اسمان خیلی زیبا شده بودو من از دیدن اسمان خیلی شگفت زده شدم و لذت میبردم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون

نقل قول از سپیده:
خواب دیدم همه به اسمان خیره شدن من هم رفتم که اسمان را ببینم دیدم ستارگان به صورت ستاره دنباله دار تبدیل میشوند ومیروند ولی اسمان خیلی زیبا شده بودو من از دیدن اسمان خیلی شگفت زده شدم و لذت میبردم خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون


شاهد اتفاق حیرت انگیزی خواهید بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهمحمد چهارشنبه 29 آذر 1391 ، ساعت 04:00
تو خواب دیدم که با دوستم داشتیم تو خیابون راه میرفتیم بعد یه دفعه اسمون رو بهم نشون داد گفت از اینجا میخواد شهاب به زمین برخورد کنه.....اون جایی که قرار بود شهاب بیاد و به زمین برخورد کنه ستاره هایی زیاد و درخشان بودند که به شکل جمله ی (مثل خر) در اسمان دیده میشدند!!تعبیرش چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 tabir khab setareganati جمعه 08 دی 1391 ، ساعت 10:44
خواب دیدم رو پشت بام منزل یکی ار اقوام بودم.ماه و زخل کنار هم بودند اما ماه دو تا شده بود و به صورت کامل بود خیلی روشن و زیبا بودند منم داشتم نگاه میکردم اما از ستاره ها زمین میافتاد همه میترسیدند اما ستاره ها به محض افتادن شکل اتیش بازی و نور افکن میشدن و به کسی اسیب نمیرسوندن ..منم داشتم نگاه میکردم ..حتی ستاره نزدیک بود روم بیفته اما کنارم خورد و خیلی زیبا شد..میشه لطفا تعبیرش رو واسم بفرستی....ا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر هلال ماه و سه ستاره درخشانوحیده شنبه 05 اسفند 1391 ، ساعت 17:21
شب پنج شنبه بودکه : توی خواب یکی بهم گفت به آسمون نگاه کن وقتی نگاه کردم یه هلال ماه زیبا با سه ستاره درخشان پر نور به دنبال هم در قسمت پایین ماه بودن و یه ستاره کم نور دیگه توی سمت چپ و کمی دور تر . بعد بهم گفتن کم مونده
میشه لطف کنید و تعبیرخوابی رو که دیدم برام بفرستین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهزهرا سه شنبه 05 شهریور 1392 ، ساعت 07:42
سلام من خواب دیدم که 2 تا ستاره پر نور مقابل چشمانم در آسمان حرکت میکنند و از خوشون ستاره ها ی دیگری تولید میکنند یعنی ستارهازشون پخش میشد تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ماه و ستارهپريسا یکشنبه 07 مهر 1392 ، ساعت 05:44
خواب ديدم كه از پنجره خونه به اسمان نگاه ميكردم كه يك ماه زيبا و روشن و كامل با سه ستاره ديدم بعد از چند ثانيه بازتاب ماه داشت بزرگ و بزرگتر ميشد ميشه تعبيرشو لطف كنيد به ايميلم بفرستيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 khabe setaresetareh چهارشنبه 15 آبان 1392 ، ساعت 08:56
خواب دیدم با همسرم به آسمون نگاه میکنیم که یهو کلی ستاره دنباره دار زیبا و نورانی ظاهر شدند
ستاره ها مثل شهاب سنگ بودن و من به همسرم گفتم میگن اگه ستاره دنباله دار میبینین زود باید یه آرزو بکنین. تا اومدم آرزو کنم ستاره ها ناپدید شدن. همونطور که داشتم از قشنگیه ستاره ها به همسرم میگفتم از آسون یه عالمه الماس ریخت جلوی پام و من یکیشو برداشتم دیدم یک الماس خیلی درشت و قشنگه ولی کدر بود و معلوم بود که از آسمون افتاده. داخلش کدر بود ولی بیرونش درخشان و قشنگ بود. کلا مثل شهاب سنگ که به زمین میخوره عجیب و غریب بود ظاهرش ولی خیلی قشنگ بود. من شروع کردم به جمع کردن ستاره ها و به همسرم گفتم کمکم کن ولی اون به حالت مسخره کردن فقط بهم خندید ولی بعدش یکی دوتا از الماسارو جمع کرد و بهم داد. خیلی دوس دارم ببینم تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابمحمد جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 12:06
سلام من خواب دیدم باستاره های پرنور توی اسمان به خط فارسی نوشته شده چندروز دیگه اخر دنیاست واهالی یک شهر کوچک همه داشتیم نگاه می کردیم تعبیرش چیه کسی میدونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابفرشته یکشنبه 26 آبان 1392 ، ساعت 07:49
سلام
من در خواب ماه دیدم و پاینتر از ماه یه ستاره بزرگ و سیاه ولی درخشان که احساس میکردم اون ستاره منه لطفا تعبیرش رو بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خوابفرشته یکشنبه 26 آبان 1392 ، ساعت 07:54
ستاره سیاه و بزرگ و درخشانی دیدم در اسمان که مال منه و پاین تر از ماه قرار گرفته
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خوابابتین جمعه 01 آبان 1394 ، ساعت 17:43
سلام. من خواب دیدم که تو خونه خودمون بودیم و هوا روشن بود. و مامانم هم بود قرار بود بریم پارک. بعد ساعت هم 4 بعد از ظهر بود و هوا روشن. یکدفعه هوا تاریک تاریک شد. من رفتم جلوی پنجره و 4 تا کره ی رنگی با ماه سفید دیدم. ستاره ها هم همه دنباله دار بودند و داشتن کل اسمون میچرخیدند. شهرمون هم که فردیس هست. پیشرفته شده بود و خونه ها جدید بودن. من اون دور دورا چند تا چیزای نارنجی رنگ مثل شهاب سنگ دیدم که داشتن میومدن. یک سفینه فضایی هم دیدم که از جلوی خونمون رد شد. و رفت و بعد دیدم خیلی ترسناک شده. و ترسیده بودم. گفتم الان دنیا نابود میشه.صدا هم زیاد میومد تو بیرون صدای انفجار. به مادرم گفتم ولی عینه خیالش نبود. و چیزی نمی گفت ولی با زور اوردمش که ببینه. بعد تعجب کرد و کمی ترسید. بعد اون چیزایی که شبیه شهاب سنگ بودن جلوی خونمون ترکیدن. و بعدش یک دفعه هوا روشن شد. و همه چی درست شد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 خواب ماه ستاره ظهورفرهاد جمعه 15 آذر 1392 ، ساعت 11:12
قبل از اذان صبح 27 ذی الحجه-1392/8/5 خواب دیدم: مردم همه در خیابان به اسمان نگاه میکنند ومنتظر رخدادی اسمانی هستند و هفت یا سه ستاره به در اسمان حرکت کرد و در ماه نشستند ماه در قمر کامل بود که در صورت ماه تصاویری ظاهر شد و همه جا اعلام شد ظهور شده است در تلویزیون و کامپیوترها مردی با موی سپید با سن حدود 70 سال شروع به سخنرانی کرد فرج امام زمان(عج) را اعلا م نمود و مبارزه با ظلم وستم و پایان ان را نوید داد ومردم همه به این تصاویر نگاه میکردند و برای دیدن ان صف کشیده بودند/ با اذان صبح از خواب بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سیاره زحلزهرا چهارشنبه 18 دی 1392 ، ساعت 13:16
سلام من خواب دیدم یکی ازسیاره ها داشت منفجر میشد که من اونجا بودم دقیق یادم نمیاد کدوم سیاره بودولی یکی دستم رو گرفت (آشنانبود)منوبر د روی سیاره زحل یا مریخ اونجا آروم بود وقتی که من برد همه جاتاریک بود ولی روی سیاره روشن بود.هجدهم خواب دیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستاره◕ ‿ ◕❀ یکشنبه 20 بهمن 1392 ، ساعت 16:47
چند سال پیش خواب دیدم که در گودالی مثل مرداب در حال دست پا زدن هستم و در حال کفر گفتن به خدا همه همه جا تاریک بود و اون لحظه ها دیدم کسی بود با صدای زیبا روضه حضرت زینب میخوند چندتا حرفاش یادمه

بعد از مدتی تونستم خودم از اون گودال مرداب مانند ب بیرون بکشم وقتی امد بالا ماهی با قرص کامل و پر نور و بزرگ طلوع کرد در کنار یک خانه که از چوب ساخته شده بود خودمو از بالا میدیم که دستمو گرفته بودم بالا خدارو شکر میکردم

خیلی خواب عجیبی بود الن نزدیک 8سال ازش میگذره نمیدون ای کاش تعبیر بشه چون خیلی داغونم و ناامید

خواب ستاره هم خیلی دیدم ولی قشنگ ترینش این بود که روی پشت بام خوابیده بودم همه سیاره هارو میدم که چرخ یزدن بالای سرم

شبهاب سنگهای زیبا میامد و رد میشد و تاریکی شب زیباتر میکرد

اونموقع خواب مثل بیداری بود برام نه خواب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهسارا سه شنبه 29 بهمن 1392 ، ساعت 20:43
سلام سلام سلام از اینکه بالاخره همچین سایتی پیدا کردم خیییییلی خوشحالم توی خوابم دیده بودم که ستاره های اسمون کنار هم جمع میشن و شکل یه فیل و یه بچه فیلرو درست میکنن منم که اون صحنرو میبینم خیلی شگفت زده میشم بعد دوباره ستاره ها پراکنده میشن و شکل یه بچه رو درست میکنن که چهاردستو پا راه میره بعدا دوباره پراکنده میشن و کنار هم جمع میشن وشکل یه مارو درست میکنن که نیششم بیرونه اما زیاد بزرگ نیست انگار بچه مار بود تورو خدا خواهش میکنم تعبیرشو بگین یه ساله دنبال تعبیرش میگردم با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهسارا پنجشنبه 01 اسفند 1392 ، ساعت 20:16
سلام چرا خوابمو تعبیر نکردین ازتون خواهش کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 ستارگان زیاد و درخشانصدف سه شنبه 27 خرداد 1393 ، ساعت 13:18
سلام لطفا پاسخ بدید.من چندین بار این خواب و دیدم میخوام تعبیرشو بدونم بصورت دقیق.
خواب میبینم شب هست و ستارگان اسمان به قدری زیبا و درخشان جلوه میکنند و تعدادشون هم خیلی زیاد هست و به اسونی میتونم اونارو ببینم و صورتهای فلکی و به اسونی تشخیص بدم و من ستارگانو به دیگران معرفی و نشان میدهم و از دیدن ستارگان با ان همه زیبایی حیرت میکنم و محو تماشای اونها میشم.خوابم بینهایت زیباست.البته چندین سال پیش هم خواب میدیدم که خورشید و سیارات به من نزدیک شدن و من با اونها صحبت میکنم این خوابم هم بی نهایت زیبا بود.لطفا جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ستارهنازنين پنجشنبه 29 خرداد 1393 ، ساعت 07:36
سلام.خسته نباشيد من خواب ديدم توي اسمون پر از ستاره هاي درخشانه خيلي درخشان ك به شكل حيوانات و شكل هاي مختلف بودند ك وقتي ميخواستم به دختر خالم اين شكل هارو نشون بدم ستاره ها پراكنده شدن.و از بينشون ستاره ي دنباله دار ديدم خيلي زياد ديدم هرجاشو نگا ميكردم يه ستاره ي دنباله دار ميديدم.اين تعبيرش چي ميتونه باشه تورو خدا كمكم كنيد:( :-x
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khab didamکتی جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 06:56
salam, man khab didam shahabi az poshte koh roshan shod, va man ta in sahnaro didam, 1 arezoo kardam, k hamishe az khoda mikhaham, in tabiresh chie?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 gmail♡☆☆دنیا♡☆☆ شنبه 22 شهریور 1393 ، ساعت 06:25
سلام من خواب دیدم ک تنها وسط حیاط نشستم وب اسمون نگا کردم دیدم زنی واسم بووس میفرسته منم واسش بووس فرستادم بعدش ی ستاره نورانی ازاسموون. رو ب من نازل شد وروی سینه ام نشست وروی سینم محو شد
, تعبيرش چیه?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهنيلوفر جمعه 21 آذر 1393 ، ساعت 15:03
سلام،من چند دقيقه قبل از اذان صبح خواب ديدم تو يه اتاق
بودم و دراز كشيده بودم اتاق سقف نداشت منم به آسمون نگاه
ميكردم دو دسته بزرگ ستاره به شكل دايره جمع بود توي آسمون
و خيلي درخشان بودن و خيلي نزديك بودن به من .يه هواپيماي بزرگ
هم رد شد.ميخواستم تعبيرشو بدونم ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرروشنا سه شنبه 23 دی 1393 ، ساعت 18:29
با سلام من دختر جوان، مجرد ، تقریبا زمان خواب نزدیک به اذان،خواب دیدم سرم گرفتم بالا طوری که انگار به اسمان نزدیک بودم به ستاره ها نگاه میکنم ویک ستاره توجه من رو به خودش جلب میکرد داىما چشمک میزد ,بعد انگار تو تخت دراز کشیده به اسمون نگاه میکنم شکلک های رنگی تو اسمون میدیدم مثل شکل سیب وطاووس شکل های رنگی زیاد بودن فقط دوتا توذهنم مونده ,لطفا تعبیر خوابم را میل کنید ؟ ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرروشنا سه شنبه 23 دی 1393 ، ساعت 18:38
باسلام,دختر مجرد ,زمان خوابقبل اذان ,من خوابی دیدم انگار به اسمون نزدیکم شب بود ستاره های وجود داشت روشن بودن ویه ستاره بیشتر توجه منو به خودش جلب کرده به طور مداوم چشمک میزد!!!!وبعد درهمان یه نوع خواب دیگه اینکه تو تخت به پشت دراز کشیدم وبه آسمان نگاه میکنم که شکل های رنگی زیادی کنارهم منظم چیده شده ,دوتا از اون شکل ها تو ذهنم مونده سیب وطاووس بوده کل اسمون نبوده یه قسمت به تقریبا شکل مستطیل ؛لطفا خوابم را تعبیر کنید ,لطفا لطفا؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهپنی شنبه 13 تیر 1394 ، ساعت 09:28
سلام خواب دیدم با آشناهام تو ایوان خونشون داشتیم آسمان را نگاه می کردیم که ماه رفت ستاره ها افتادند زمین ووقتی نزدیک آمدند سنگ شدند و روی ما افتادند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابسلاله شنبه 20 تیر 1394 ، ساعت 10:14
سلام خواب دیدم با همسرم زیر آسمون دراز کشیدیم و همسرم بامهربونی گفت بیا به ستاره ها نگاه کنیم تعبیرش چی میشه؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب ستارهساحل یکشنبه 21 تیر 1394 ، ساعت 01:20
سلام من خواب دیدم تو یه حیاط نشستم با چند نفر از نزدیکانم بعد یه عالمه ستاره به صورت یه ادم توی اسمون بودن بعد من اونارو به بقیه نشون دادم تعبیرش چی میشه?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ستارهفاطيما یکشنبه 28 تیر 1394 ، ساعت 12:49
سلام، وقت خوش،متأهل هستم، خواب ديدم به همراه مادرم به مقصدي در راه هستيم البته پياده، كه من به آسمان نگاه كردم و نظرم بهش جلب شد، ستاره اي بزرك به روي من درخشيد و من محو تماشا بودم كه ديدم چند ستاره ديگه هم ظاهر شدن و بهم پيوستن و شكل يك مستطيل البته متوازي الضلاع نبود رو ب خود گرفتن،سپاسگزار ميشم كه تعبير خوابم رو بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهمحمد مهدی شنبه 07 شهریور 1394 ، ساعت 13:16
سلام سلام من خوابهام همسشه راست بوده ولی این سری یه خواب عجیبی دیدم و نمی دونم چیه و منظور این خواب چیه.
من خواب دیدم که دوتا خورشید تو آ سمون وبه هم نزدیک میشن و بهم برخورد میکنند ومنفجر میشن و بمن گفتن بگو امامی ویهو تاریک شود همجا وزمین لرزید و همه مردم به آسمان نگاه کردن وچیز زیادی دیگه از خوابم یادم نمیاد بعد از خواب پریدم ممنون میشم تو تعبیر این خواب کمکم کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ستارهسارا شنبه 28 آذر 1394 ، ساعت 02:15
سلام من دیشب خواب دیدم ک توی آسمون یه ستاره کوچیک که نور اون آنچان زیاد هم نبود آروم آروم داشت حرکت میکرد آنگار داشت به زمین نزدیک میشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بودن در فضاخدیجه شنبه 26 دی 1394 ، ساعت 16:56
سلام من تاحالا این خوابو چند بار دیدم اینکه در سیاره فضایی بودم و یک چیزی شبیه بشقاب فضایی اونم خیلی زیاد از جلوم رد می شدند و عبورمرور میکردند این یعنی چی
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابشازده کوچولو شنبه 01 اسفند 1394 ، ساعت 08:57
سلام من خواب دیدم که شب بود رفتم پشت بوم خونمون آسمان پر ستاره بود و فوق العاده دیدنی منم همش با ناراحتی و نگرانی تو فکر آینده م بودم. یهو دیدم ک یه ستاره دنباله دار کم کم داره نمایان میشه با خودم فک کردم حتما یکی میخواد بمیره بعد دیدم مهو شد یهو دیدم ی عالمه نور داره به سمتم میاد دقیقا بالای سرم ستاره دنبالهدار دقیقا روی سرم بود انقد خوشحال بودم ک حد نداشت دستم رو بردم بالا ک یکم از اون ستاره و زرها بردارم که دیدم یه کیسه با دستم کشیدم پایین و توش یه کدوی خیلی بزرگ بود با یه سری چیزای دیکه گردنبند و.... بعدا ک کدو رو باز کردم دیدم یه دیس طلایی توشه همه میگفتن خیلی گران قیمته بنظرتون تعبیرش خوبه ؟چون حس خیلییی خیلیییی خوبی داشتم میتونه به این معنی باشه ک مرادم حاصل میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب ستارگان - ستارهmahnaz am شنبه 21 فروردین 1395 ، ساعت 11:30
سلام خواب دیدم چهار تا ستاره دنباله دار بودن یا شهاب سنگ بودن نمیدونم تشخیصش خیلی سخت بودهرکدوم به کوشه واستاه یود مث یه مربع تو مریع هم پر از ستاره بود همشون خیلی خشگل پر نور بودن اسمان شب هم بود تعبیرش چی ایا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فرشته و ستاره باهم8577reza جمعه 31 اردیبهشت 1395 ، ساعت 16:59
سلام در خواب دو فرشته دیدم ک از من خواستن آرزو ای بکنم وقتی آرزو کردم یک ستاره ب سمت من فرستادن و گفتن قبول شد.تعبیرش را میخواهم بدانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ستاره و فرشته8577reza یکشنبه 02 خرداد 1395 ، ساعت 14:35
سلام. تو خواب دوتا فرشته در اسمان دیدم ک بهم گفتن هر ارزوای ک بکنی برآورده میشه وقتی آرزو کردم گفتن براورده میشه و ی ستاره بهم دادن تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !