منوچهر مطيعي تهراني گويد:

سماور پر از آب جوش همسر بد خلق و خشمگين است

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب آهن ربا

لوک اويتنهاو مي گويد : ديدن: دوستاني جديد خواهي داشتپيدا کردن : عاشق

تعبیر خواب کار -شغل

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصا

تعبیر خواب چشمک زدن

چشمک زدن لوک اويتنهاو مي گويد : چشمک زدن : سود بسيار

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...