سيب

محمدبن سيرين گويد:

 چون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفيد بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش

بود، دليل رنج و بيماري بود. اگر بيند كه سيب سفيد را به دو نيم كرد، دليل بود كه با كسي كه شركت دارد از او جدا شود.

اگر بيند سيب سرخ از درخت ببريد و بخورد او را دختري آيد.

ابراهيم كرماني گويد:

سيب درخواب خبر بود، از غايبي يا از كسي دور. اگر در خواب سيب  ترش خورد، دليل كه خبر ناخوش شنود. اگر شيرين بيند، خبر خوش شنود.

حضرت دانيال گويد: 

سيب در خواب همت بيننده خواب بود در شغل و صنعت.

اگر پادشاه، سيب به خواب بيند، تاويلش مملكت او بود. بازرگان بيند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر اين قياس.

اگر بيند كه سيب داشت و از او بخورد، دليل است كه به قدر آن كه خورده بود او را همت  بود، در آن شغل كه بود.

سيب درخواب خبر بود، از غايبي يا از كسي دور

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن سيب در خواب بر هشت وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: منفعت.

سوم: بيماري.

چهارم: كنيزك.

پنجم: مال و خواسته

ششم: فرمانروائي.

هفتم: همت بيننده.

هشتم: خير غايب و حاضر.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

بعضي از معبران سيب را مال و خواسته تعبير کرده اند اما اين درست نمي تواند باشد زيرا خوردن سيب به تنهائي جواب گوي نياز غذائي انسان نيست و بيشتر جنبه تفنني دارد. ديدن سيب سبز در خواب بهتر از سيب سرخ است و سيب سرخ بهتر از سيب سفيد و سيب سفيد بهتر از سيب زرد که سيب زرد رنجوري و بيماري را خبر مي دهد سيب سرخ هيجان و نشاط را خبر مي دهد. سيب سبز خير و برکت و نعمت است. سيب سفيد از  يافتن سود بشارت دارد.

نوشته اند سيب سرخ دختر است و سيب سفيد پسر. اين بستگي به نيت و همت بيننده خواب دارد و منوط به اين است که چه آرزوئي را در دل مي پروراند چرا که سيب به همان نيت او پاسخ مي دهد.

به هر حال ديدن سيب سالم در خواب نيکو است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن سيب از خويشان خود شاد شود

تعبیر سیب ,زردآلو انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب کشتی -2

حضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از

تعبیر خواب کور

1ـ اگر خواب ببينيد كور شده ايد ، نشانة آن است كه آسايش و رفاه زندگي تب

بازی آن لاین - بازی Young Lee

   

loading...

راهنمای خرید

loading...