تعبیر دیدن شیرینی در خواب وخوردن

1ـ ديدن شيريني در خواب ، علامت آن است كه فردي مكار به شما نيرنگ خواهد زد .

2ـ خوردن شيريني در خواب ، علامت آن است كه با ديگران روابطي دوستانه پيدا خواهيد كرد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند شيريني مي پزد ، نشانة آن است كه با نيرنگها و فريب خود نمي تواند ديگران را گمراه بسازد .

ديدن شيريني هاي ديگر زن بخواهد

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند كسي شيريني به وي داد، دليل كه راحتي به وي رساند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن شيريني به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حكمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثناي نيكو. ششم: كنيزكي خوبروي.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شيريني هاي ديگر زن بخواهد

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب نعلین

اگر بيند نعلينش پوشيده بود و راه مي رفت، دليل كه به سفر رود. اگر دوال

تعبیر خواب شمعدان

اگر خواب ببينيد در شمعداني ، شمعهايي سالم قرار گرفته است ، نشانة آن اس

تعبیر خواب جنگل

1ـ اگر در خواب ، خود را ميان جنگلي انبوه ببينيد ، علامت آن است كه در ك

loading...

راهنمای خرید

loading...