clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ش
event

تعبیر خواب شیر (جنگل)

برچسب ها style

description توضیحات

تعبیرخواب شیر

 ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .

3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .

4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .

اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت . 8ـ

6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد . يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .

9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .

10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .

11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .

12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .

13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد .

تعبیر شيرجنگل امام صادق و دانیال نبی

اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.

اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند.

اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد.

اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند.

ديدن شيرِ چهارپايان دشتي، دليل بر مال اندك است.

اگر بيند كه شير گورخر مي خورد، دليل صلاحيت بود. اگر بيند كه شيرِ اشتر خورد، دليل فراخي است.

اگر بيند كه شيرِ آهو مي خورد، دليل است روزي بر وي فراخ شود.

اگر بيند كه شيرِ بز خورد، دليل است كه از زني منفعت يابد. اگر بيند كه از شيرِ پلنگ نوشيد،  دليل است بر دشمن ظفر يابد.

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

حضرت دانيال گويد: 

اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد: 

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

اگر بيند كه شيرِ بر خورد، دليل است مال دشمن بستاند. اگر ديد كه شيرِ پيل خورد، دليل است كه از بزرگي مال حاصل كند.

اگر ديد كه شيرِ گاوميش خورد، دليل كه از زني زحمت بيند، اگر ديد كه شير خوك خورد، دليل است كه بي خرد شود.

اگر شيرِ گرگ خورد، دليل است كه عيالش با وي خيانت  كند. اگر بيند كه شيرِ گوسفند خورد، دليل است كه مال حلال حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

شير - حيوان - در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم.

اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود.

چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم.

اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره  مي رهيم.

شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد.

روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است .

شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم.

چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد.

اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود.

اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد

کشتن يک شير : پيروزي

پوست شير : ثروت

شيري که نعره ميکشد : خطر

شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده

شير دست آموز : يک دوست تازه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .

 

تعبیر خواب شیر معبر سوتک


رو به رو شدن با سمبل شیر در رویا، نمادی از استعداد مبارزه و نشان دادن شجاعت و دلیری در مواجهه با اتفاقات زندگی است .
شیر به شجاعت و درندگی شناخته شده است . اگر در رویا، شیر در اطراف شما پرسه میزند ، نشان دهنده ی برهه ای از زمان است که شما باید لیاقت و کاردانی خود را در زندگی واقعی و در عرصه ی شغلی نشان دهید .شیر خشمگین نمایانگر احساسی عمیق و ویرانگر براثر پرخاشگری کنترل نشده است .
با این حال شیر میتواند نمادی از شخصیت اطرافیان شما باشد و شما آنها را در قالب شیر سلطه گر و درنده ببینید .

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .
سمبل شیر با توجه به کنش رویا بین و خوده شیر تعبیر میشود . با این حال همواره نمادی از سلطه گری و قدرت است که میتواند صورت های مثبت و منفی به خود بگیرد .
دیدن شیر در جنگل میتواند ، نماد وجهه ی متعهد و مسئولیت پذیر که برای اطرافیان قابل ارزش و احترام است باشد .

الگوی رفتاری شیر ، به رویابین ، درباره ی پیدا کردن جایگاه اش در زندگی واقعی هشدار میدهد .

فردی که باید بعد مسئولیت پذیر و صادقانه ی خود را به کمال برساند تا دیگران نیز از شخصیت او بهره مند شوند .
شیر به سلطان جنگل نیز شهرت دارد ، از این رو سمبلی از اعتبار و قدرت نفوذ فرد در جمع است .
شیر میتواند نشان دهنده ی علاقه ی شما به کسب قدرت در برابر افرادی که بر شما نفوذ و سلطه دارند باشد .
شیر به شما کمک میکند تا بر افکار منفی چیره شوید . او به شما یادآور میشود که قدرت و اقتدار در درون شما زنده است و با به بکار گیری آن میتوانید بر موانع پیروز شوید .


تعبیر دیدن شیر ماده در خواب


او از شما میخواد تا زمان رسیدن به هدف ، سرسخت بمانید . هرگز ناامید نشوید و دست از تلاش برندارید .
شیر ماده با نوعی احساس مادرانه همراه است . صفتی که به طور غریزی در فرد نهادینه شده است . در این زمان ، شما باید با سماجت از خواسته و علاقه و داشته های خود حراست کنید .
شیر اهلی و بی آزار ، اشاره به بعدی از شخصیت دارد که باید به سطح بالاتری از رفاه و آرامش برسد .
شاید نیاز باشد بخشی از شیوه و عملکرد خود را تغییر دهید . این نماد مربوط به زندگی شخصی فرد است . و نشان میدهد زمان تغییر رفتار های قدیمی که در فرد نهادینه شده فرا رسیده است . در این زمان از خود بپرسید ، تکرار چه کار هایی به ضرر شماست ؟ چگونه میتوانید این رفتار ها را ترک کنید؟ و چگونه میتوانید سطح زندگی خود را(با کنار گذاشتن این قبیل رفتار ها) بهبود دهید ؟
این رویا نشان میدهد که توانایی کشف این عادات را دارید .


تعبیر خواب حمله ی شیر


این خواب به معنی شخص یا اتفاقی است که شما را تحریک میکند تا خودتان را دچار مهلکه ای کنید که به شما آسیب جدی می رساند . در این زمان از خودتان بپرسید؛ چه عاملی در مسیر رسیدن به هدف ، شما را تحت فشار شدید قرار داده و ثبات شما را تهدید میکنید ؟


شیر در حال شکار کردن


شکار کردن ، یادآور توانایی و درایت شماست . شما هم اکنون کنترل آمال و آرزوها و محدوده ی زندگی خود را در دست دارید. شکار کردن نماد قدرتی مهار شده و تحت کنترل شماست .
وقتی شیر در رویای شما ، مشغول خوردن شکارش است ، به شما راه و کار فائق آمدن بر موانع را نشان میدهد. این خواب چهره ای مقتدر و ارزشمند را شرح می دهد .


تعبیر خواب کشتن شیر


این خواب بیان میکند که شما تحت فشارید تا یک تصمیم مهم را به انجام برسانید . با دقت به مساله نگاه کنید . شیر مرده، نمادی مثبت محسوب می شود .
شیر مرده نشان میدهد که موفقیت در نتیجه ی برخورد قاطع با مشکلاتی که شما را ضعیف کرده است به دست می آید.


تعبیر خواب شیر سیاه


شیر سیاه نشانه ای از وجود انرژی منفی در اطراف شماست . فردی با این مشخصات ، قصد ضربه زدن به شما و اطرافیانتان را دارد . در این زمان باید درباره ی این مساله به جست و جو بپردازید و از خود بپرسید: چگونه میتوان با این شخص برخورد کرد؟ چگونه میتوان به حقیقت این شخص پی برد؟


تعبیر خواب شیر سفید


شیر سفید نمادی از قدرت شخصی شماست. این خواب به شما نشان می دهد که چگونه میتوانید به خواسته های خود برسید و شما را به منشا حکمت و خرد و دلیری و شجاعتی که در درون شما نهادینه شده ارجاع می دهد .


تعبیر خواب گذشتن شیر از کنار شخص


این رویا از جهتی تقویت کننده و مشوق شما برای نشان دادن شجاعت و لیاقتتان در زندگی روزمره است . زمانی که میتوانید حقیقت خود را بدون هیچ ترسی ابراز کنید .
این رویا از شما میخواهد که پیام ضمیر ناخودآگاه خود را باور کرده و از تنهایی و انزوا رهایی یابید .


تعبیر خواب تعقیب شدن توسط شیر

تعقیب شدن توسط شیر ، یکی از رایج ترین خواب ها در مورد این حیوان است . وقتی در خواب، شیر قصد شکار شما را دارد ، و شما سعی میکنید از او فرار کنید و تعقیب و گریز در طول خواب ادامه پیدا میکند؛ این خواب به این معناست که سمبل شیر خشمگین ، در زندگی واقعی ، در کمین شماست .
این خواب بیانگر بخشی از شخصیت رویابین است که سعی دارد از آن فرار کرده و انکارش کند . ممکن است بخشی از شخصیت شما نیازمند تغییر و تحول باشد ، اما شما همچنان این بخش را انکار میکنید و از احساسات خود، برای پیشبرد کارها بهره میگیرید .
خواب دنبال شدن توسط شیر میتواند نشان دهنده ی تخطی و تجاوز و خشونت شما در زندگی واقعی ، نسبت به دیگران باشد .
وقتی شما این رفتار های منفی را در زندگی واقعی انکار کنید ، به این شکل در خواب های شما ظاهر خواهد شد.

 

نظرات (286)

 1. نظرات آرشیو

سلام
من در خواب دیدم که بچه شیری به من حمله کرد و دستم را چنگ انداخت ولی من به او کاری نداشتم وفقط دست های خودم را از او دور کردم,اما او دستهای من را زخمی کرد, لطفا تعبیر خواب را برای من بفرستید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب دیدم با چند نفر به بالای کوه رفتیم من لبه یک سنگ نشسته بودم از پشت شیری آمد من فرار کردم ولی از پشت به من رسید و مرا خورد ولی انگار همه مات مانده بودند و ****ی کاری نکرد و گفتند خب بیچاره نمی تونست فرار کنه.
لطفا تعبیر خواب من را برایم بفرستید .
باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب یک بچه شیری دیدم که یال داشت....ولی هیچ کاری من و نداشت من ازش میترسیدم وفرار میکردم ولی اون منو دوست داشت هی میپرید بغلم و منوووو لیس میزد... لطفا تعبیرش و بگییییییید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیرش اینه که شیرا علاقه خواصی به خوردن اشغال دارند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام

من در خواب ديدم كه خودم به صورت يك شير وحشي و سياه رنگ تبديل شده ام و به دشمنانم حمله مي كردم و دوست داشتم آنها را نابود كنم اينقدر از اين قدرت مي ترسيدم كه از خواب بيدار مي شدم ولي به محض اينكه مي خوابيدم دوباره ظاهر مي شد....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب برف ميباريد ولى انقدر حرارت ان داغ بود كه شيشه هاي خانه ام كرم شده بود و بعد باران باريد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
در خواب دیدم که برادر کوچکم 4 توله شیر به خانه آورد که رنگهایشان یکی روشن و بعدی کمی تیره تر تا اینکه چهارمی کاملا تیره میشد و به من گفت یکی را به عنوان هدیه انتخواب کن!خود نیز یکی را برداشت و من رنگ روشن را انتخواب کردم و انرا نگاه داشتم.....لطفا تعبیرش را بگویید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم اطراف حرم امام رضا هستم و يك شير توي قفس قرار گرفته و با هيچ كي كاري نداري اين قفس روي گاري يه مرد هست لطفا بهم كمك كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم شیری بین ما آمد و من از ترس چاقویی به او پرتاپ کردم و شیر بدنبالم دوید ولی به من نرسید و من از خواب پریدم
لطفآ هر چه سریعتر جوابمو بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شما توسط یک شیر نر خورده میشوید محمد جان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam
man dar khab didam chandin shire gorosne atrafeman ra ehate kardan va hey hamle mikonano ma moghavemat mikardim vali gahi yeki az maro migereftan

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خواب ديدمچند تا سير نر وماده رو تو چنگل اتيش ميزنم و موهاشون ميسوزه و خودشونو روي هم ميندازن واونا هم ميسوزن يكيشون در حالي كه ميسوخت دنبالم كرد اما من فرار كردم نتونست منو بگيره بعد از خواب بيدار شدم اگه اين خوابو برام تعبير كنين ممنونتون ميشم مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ممنون میشم تعبیر این خواب من رو بگید .
خواب دیدم یک زن عرب به همراه یک شیر جوان که با طناب او را گرفته بود آمد و در دست دیگرش یک شیشه شیر بود و لیوان یک بار مصرف هم داشت و مردم از او لیوان میگرفتتند و او شیر میریخت و من هم همین کار را کردم و شیر داخل لیوان را جلو دهان شیر بردم و او هم خورد و قیافه شیر شاد بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم یک شیر ماده را زنجیر کردم پیش خودم گفتم باید یک شیر نر را هم بگیرم تا این دو با هم جفت گیری کنن و تولید مثل کنند رفتم و یک شیر نر را هم پیدا کردم و گرفتم و کنا ر شیر ماده زنجیر کردم . در حالی که به نظر می رسید رام من شدن داشتم به آنها غذا می دادم . ولی همچنان آنها را در زنجیر نگه داشته بودم و می گفتم شاید سرکش شوند و بای امنیت بیشتری برای نگهداری آنها به وجود آورم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

keyvanmسلام
خواب دیدم یک شیر ماده را زنجیر کردم پیش خودم گفتم باید یک شیر نر را هم بگیرم تا این دو با هم جفت گیری کنن و تولید مثل کنند رفتم و یک شیر نر را هم پیدا کردم و گرفتم و کنا ر شیر ماده زنجیر کردم . در حالی که به نظر می رسید رام من شدن داشتم به آنها غذا می دادم . ولی همچنان آنها را در زنجیر نگه داشته بودم و می گفتم شاید سرکش شوند و بای امنیت بیشتری برای نگهداری آنها به وجود آورم [email protected]

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم شیری رو نگه میداشتیم شیر به مامانم حمله کرد و دسته مامانمو خورد و.... اما مامانم زنده موند همیناش یادمه.ممکنه تعبیرش کنید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سبلام من خواب دیدم توی یه باغ با یه دوست قدیمی هستم با یه بچه شیر دو سه ماهه.(که دیگه دوست ندارم ببینمش الان!)
به دوستم گفتم برو چرا دوباره اومدی پیش من! داشت میرفت که یهویی یه شیر از ته باغ اومد. خیلی هم عصبانی بود یال داشت فک کنم نر بود،
حمله کرد به بچه شیر پوستشو کند و خوردش منم خیلی جیغ زدم!یهو از خواب پریدم.
من تو زندگیم خیلی دلمشغولی دارم و فکرم مشغول تعبییر خواب برام خیلی مهم از خیلی ها پرسیدم اما نمی دونن خواهشا بهم کمک کنید برام خیلی مهم ، ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam khubin???????? hamin alan az khab paridam
khab didam ye shire kheyli bozorg be mamano baba o baradare bozorgam hamle kard, vaghti bargashtam ke nejateshun bedam ye sahnei didam ke hanuz paham dare milarze. mamanamo didam ke ye pash ghat shode budo dasht nale mikard

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام،من خواب دیدم در منطقه ی بسیار قدیمی خرابه مانندی،رفته بودیم زیارت یکی از اقوام،هنگام خداحافظی که رفتیم بیرون از دور شیر نر عصبانی رو دیدم زنداییم خیلی ترسیده بود و گفت که آدم خواره،من زود برگشتم و قایم شدم اما برا یه لحظه سرمو بیرون اوردم دیدم خانوادم دارن باشیر مقابله میکنن منم یعنی رگ غیرتم گرفت..رفتم باهاشون روبرو شیر ایستادم ولی سلاحی نداشتیم فقط همگی آب دهنمونو مینداختیم تو صورتش..میشه بفهمم معنیش چیه؟خیلی ترسیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یک شر ماده را گرفتم و زنجیر کردم و بعد دارم به این فکر می کنم که باید یک شیر نر هم باشد که با هم جفت گیری کنند وتولید مثل کنند بعد رفتم و یک شیر نر دیگر هم گرفتم و زنجیر کردم بعد از آ ن مثل این که هر دو آنها رام من شده بودن ومن به آنه غذا می دادم ولی همچنان پای آنها در زنجیر نگه داشته بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام به همه
این خواب بدجوری فکر من رو مشقول کرده لطف میکنید تعبییرش رو برام میل کنید
من خواب دیدم با چند نفر بودم که اونا یه شیر خیلی وحشی و بزرگ که دندون های نیشش بلند تر از شیر های معمولی بود گرفتند و اون شیر هم بعد از به به هوش آمدن یکبار قفس آهنی رو شست و دنبال ****ی که من همراهش بودم کرد اما یکی از همراهام اونو در حال حمله با تیر بیهوش کرد و بعد اون رو در یک قفس چوبی محکم در یک باغ وحش حبس کردند به همراه چند شیر ماده اون شیر نگهبانی رو که برایش غذا برد رو هم خورد و در تمام این مدت شخصی رو طلب میکرد که پرچم رو داره و میگفت اون بدید بهم تا بتونم طلسم رو بشکنم و همان موقع که هنوز شیر در اون قفس بود از خواب بیدار شدم
ایمیل من: [email protected] هستش
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم بچه شیری رو پیداکردم و با اون دوست شدم و اونو ناز کردم و با هم خوب بودیم و کاری به کار من نداشت.لطفاً تعبیرش رو برای من بگین.مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم که شیر ماده ای با توله هاش تو خونمون هستند من توله هایش رو کشتم و در نهایت شیرو ازپادرآوردم و بیش از همه نگران خانواده ام بودم که مبادا به خانواده ام آسیبی برسونه ! راه فرار داشتم اما به خاطر خانواده ام این کارو نکردم در نهایت تو چشمای شیر زل زدم و انگار تو چشماش غمی رو می دیدم راستش دلم براش خیلی سوخت ... ازتون سپاس گزار میشم اگه خوابم رو تعبیر کنید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که آدمها و حیوانات با هم یکی شدن و یک شیر همراه من بود که بسیار از من محافظت میکرد . این شیر نر بود و یال های بزرگی داشت . و هر حیوانی که به من نزدیک میشد تا بمن آسیب برسونه ، این شیر از من حفاظت میکرد . انقدر حواسش بمن بود که انگار ماموریتش فقط حفظ جان من بود. حس میکردم دوران آخرالزمان بود. چون شیر با من حرف میزد و آدمها به شکل حیوان در اومده بودن و چند نفر هم همراه من بودن که اونها توسط حیوانهای دیگه ربوده شدن وشیر هیچکاری واسشون نمیکرد و فقط جان من واسش مهم بود . و در آخر وقتی خطرات رفع شد و من سالم به مقصد رسیدم ، اون شیر منو در آغوش گرفت.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بنام خدا
با سلام
در خواب دیدم از در ختی یک شیر بیرون می آید بعد یک شیر ماده از درخت بیرون می آد و شیر اول را می خورد بعد به من نگاه میکند . لطفا تعبیرش را به من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam.man taze az khab paridam.hanoz badanam daqe az tars.khab didam chanta shir be khoonam hamle kardan ama nemitionesan bian tu.ye bache dasham tu khab raft biron.ta umadam daro vaz konam shira besh hamle kardan.khaheshan javab bedeid

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

باسلام
ببخشین من خواب دیدم تویه راهی مثل جاده باخواهرم دارم راه میرم یهو دوشیرقوی سرراهم سبزمیشن خیلی تروتمیزوقوی هستن یک یازونامیادبازوی منومیگیره که بخوره یهو ازونطرف یه کرگدن قوی وشاخداربیرونمیا دمن شیرومیگیرم میبرم طرف کرگدن کرگدن شروع میکنه باشیرجنگیدن منفرارمیکنم میام تویه خونه پشت دروهم میندازم بعدخواهرم میاددرومیزنه من بازنمیکنم ازپشت درمیگم اگه بازکنم شیرامیان تو ومنومیکشن
اما خواهرم میگه کرگدن شیرهاروکشت.میشه تعبیراین خوابو برام ارسال کنین ؟ممنونم ازلطفتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب ديدم كه سه شير نر دارم و من به همراه آن سه شير دارم مي دوم خواهشمندم تعبيرش را بگوئيد . با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من درخواب دیدم که شیرنر وقدرتمندی از دریا بیرون اومد
وروبروی من ایستاد من ازش نترسیدم بلکه از دیدن ابهتش لذت بردم
میشه تعبیرش رو برام بگید
سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم 1شیر اومد تو خونمون و تو یکی از اتاقامون گرف نشست منم ار ترسش رفتم تو اتاقم و همه درارو بستم اما اون بیخیال گرف خوابید
لطفن تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم دخترم با یک شیر نر بسیار زیبا دوست است و کنار هم خوابیده اند ناگهان کفتاری به شیر حمله کرد ولی برای شیر اتفاقی نیفتاد بعد شیر و دخترم کفتار را زدنند و او مغلوب شد لطفا تعبیرش را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم به ديدن دوستم رفته بودم كه ساليانه سأله كه حامله نشد كه تو اين مدت حامله ميشه من ودوستانم به ديدم او مي روبم ناگهان يك شير وارده خانه مي شود ومن از او طلب ياري مي كردمكه قاتله برادرم راپيدا كند واوهم رفت طولي نكشيد كه يكي از دوستان بايكجعبه وارد ميشون در ان دو برادر م كه فوت كردن چند سيدي كه ميگفت قاتل برادرت داخل اين سيدي ضبت شده كهبيدارميشوم لطفاً جواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که در نزدیکی من و دو بچه ام شیر نر و شیر ماده و حیوانی مثل مار که سرش شیر است و یک گاو وحشی سیاه وجود دارد،گاو ایستاده و حالت حمله دارد بقیه نشسته اند و لی حالت ارام و خوشحال ندارند،من به شدتت ترسیده ام و می خواهم از انها فرار کنم،البته من بیدار شدم نفمیدم بعدش اونا چکار کردند،اگر تعبیر کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب ديدم بر روي نردباني هستم و در پايين شيري قصد حمله به كسي را دارد با نردبها بر پشت گردنش كوبيدم پوست شير كنده شد و شير بصورت پسر جواني ظاهر شد و قصد داشتم باز با نردبان به او بزنم ولي به او نميخورد ولذا از دست او فرار كردم - تقاضاي تعبيرش را دارم . با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که دو شیر در خانه ما هستند و منو مادرم از دستشان در دستشویی پنهان شده ایم و شیرها ها پشت در ایستاده بودند و در میزدند اما هیچ اتفاقی نیفتاد لطفا تعبیرش بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم یک شیربه یه شیر دیگه حمله کرد با یه پنجه اونو کشت و بعد ار کشتن به آمیزش باهاش پرداخت و بعداز این که ارضا شد از لذت زیاد خوب نمی تونست راه بره و هی عطسه میکرد. خواهشا تعبیرشو برام بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که یه گاو به گوسالش شیر میداد و پشت گاو یه شیر زخمی بود که کمکش کردم معنیش جیه؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم 4تا شير نر و ماده روي بشت بام خانه ما هستند و به من نكاه ميكنند.شيك و مجلسي نشسته بودند و كاري با من نداشتند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ۵ ﮔﺮﺑﻪ ب ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﮑﺮﺩﻥ ﭼﻨﮓ ﻣﻴﺰﺩﻧﺪ ﺷﻴﺮ ب ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﺨﺎﺳﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺱ ﺩﻡ یﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭﻟﯽ ﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺷﻴﺮ ب ﻣﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من در خواب دیدم شب بود بچه شیری به خانه ما امد وبعد از ان مار بسیار بزرگی امد بعد شیر توسط مار خورده شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم شب بود بچه شیری به خانه ما امد و بعد مار بزرگی هم آمد و شیر را خورد من خیلی ترسیده بودم و پشت در پنهان شده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم شب بود بچه شیری به خانه ما امد و بعد مار بزرگی هم آمد و شیر را خورد من خیلی ترسیده بودم و پشت در پنهان شده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دوستی دارم که خواب دیده بودن بنده داماد شدم اما ناراحتم وطلب شیر میکنم (شیر لبن)ممنون میشم از تعبیرتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم دسته عزا داری بود مثل تعذیه .تو دسته چندتا شیر با زنجیر بسته بودن .همشون پیرو فرسوده بودن .یکیشون جوان بود .بهم سه بار حمله کرد تا بار سوم منو گرفت با کمک یه مرد تونستم نجات پیدا کنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام لطفا راهنمایی کنین خواب دیدم صبح به سر کار میرم وقتی از آسانسور بیرون رفتم دیدم دوعدد شیر نر و ماده در پارکینگ هستند من نیز ترسیدم وبه بالا برگشتم لطفا تعبیرش را بگویید ممنون خداحافظ

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من چند شب خواب دیدم در باغ هستم و داشتم میگشتم که ناگهان چند شیر نر پیدا شد اما من از انها دور بودم و انها من را ندیدند و من از ترس انها جایی قایم شدم راستی دختر کوچکم هم با من بود و من هر دویمان را قایم کردم و دوباره فردای ان شب دخترم به من گفت خواب دیده در یک باغ تعداد زیادی شیر وجود داشته دقیقا دوبار پشت سر هم ما خواب شیر دیدیم لطفا تعبیر ان را به من بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب شیری بزرگ در قفس دیدم که داشت بهم حمله میکرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو رو خدا كمكم كنيد يه هفته اس پشت سر هم خواب ميبينم با يه شير ماده جفت گيري كردم بچه امون يه دورگه شده بعضي موقعه ها جفت پا راه ميره بعضي موقعه ها چار دست پا كله اش ادم بقيه اش شير حالا اينو ولش كن اصلش اينه سر تربيت بچه همش با ماده شيره دعوا ميكنم اون به من ميگيه ريدي با اين بچه من ميگم تو بلد نيستي به بچه ياد بدي از صخره بالا بره به من چه دو باره بچه از صخره ميخواد بالا بره هي ميخوره زمين منم كه شير نيستم برم بالا هي مامانش به راحتي ميره بالا ميگم از ننه ات ياد بگير يهو بچه دهن وا ميكنه ميگه تو آدمي به من چه منم هيچي ندارم بگم سر شكسته ميشم ننه اش هي بهم ميخنده بابا من حتي دوست دختر هم ندارم چه برسه به من يه هفتس دعوا داريم سر تربيت بچه الان روز هشتمين روزه دارم كتاب تربيت كودكان ميخونم كه اگه امشب دوباره خوابشو ديدم دو تا حرف داشته باشم واسه بل بل زبونيه بچه هه
كمك كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم از یک بچه شیر دارم نگه داری میکنم.تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگه جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من درخواب دیدم کل خونمون شیرهست وهمشون توقفس هستن.فقط یکیشون ازقفس اومدبیرون.تعبیرش چیه.جواب بدین خواهشا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم پسر8سالم به شکل شیر و صورتش زخميه لطفا جوابگو بديد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یه شیر زخمی جلوی پامه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که یک شیر نر توسط تعدادی سگ تکه تکه و دریده شد لطفا تعبیرش را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام احترام
بنده در خواب دیدم خانوادم در پایین کوهی در خطرن ومن هم بالای کوهی هستم بشکل حیوان شیر میشوم و شتابان بسوی خانوادم میروم انهارو به پناهگاهی میرسانم
دلیل بر اسرار تعبیر خوابم این است یک هفته تمام این خواب میبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام چرا اینجا جواب هیچکیو ندادین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

شب ګذشته من در تمام خواب خود با شیر بودم و شیر بسیار یک شیر آرام مانند شیر تربیه شده خیلی دوست داشتنی در خواب با من بود.
در خواب شیر همراه بود با من
لطف نموده تعبیر این خواب را بګوید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب شیری را دیدم که فرزندانم با او بازی می کردند واز او نمی ترسیدند و به من گفتندنترس کاری با ما نداره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من چهارماهه باردارم . خواب دیدم در مزرعه ایی نه خیلی سر سبز با خانواده هستم و یه شیر نر سرش را روی پایم گذاشته بود و من سر اورا نوازش میکردم . یکم اون طرف تر دو شیر ماده بودند که استراحت میکردند. خیلی ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من توو خواب ديدم با خواهرم رو يه تكه سنگ نشستيم و يه شير ماده كثيف دورِ من ميچرخه و كم كم داره مي غره ريز ريز، منم حسابي ترسيده بودم اما نه پا ميشدم كه بهم حمله نكنه نه چيزي، بعد ديدم در حين چرخيدن انگار از پشت كمرم گرفت و احساس كردم نفسم داره بند مياد، اون درد تا گردنم رسيد اما بعد انگار كه گازم نگرفته باشه نه خوني ديدم نه چيزي يادم مياد كه اون حيوون چي شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم شیر از کنارم رد شد و به یک نفر حمله کرد و اون فرد از کمر نصف کرد در حالی من خیلی خوشحال شدم از این حرکت شیر.
(البته بگم کدورتی بین من و آن شخص بوده)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم عجیب شیری در کنار ایستاده و یکی افرادی که با کدورت روبروی من ظاهر شد بیکباره شیر به سمت او حمله ور شد و اون شخص به دو نیم تقسیم کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم عجیب شیری در کنار ایستاده و یکی افرادی که با کدورت روبروی من ظاهر شد بیکباره شیر به سمت او حمله ور شد و اون شخص به دو نیم تقسیم کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام : خواب دیدم که شیر به طرف اولاد هایم دوید و من داد میزنم فرار کنید فرار کنید . لطفا تعبیرش را واضح سازید.
ممنونم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیدن شیرر دررخواب که اول بقصدد جنگ وبعد پشینمان شود وبامن صحبت کند ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من توی خواب شیری دیدم که کنار من نشته بود من ایستاده بودم و خوشحال بودم شیر هیچ حرکتی نمیکرد و احساس میکنم که خوشحال بود .تعبیرش چی میش.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگه در خواب شیری را بکشیم تعبیرش چیست?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من تو خوابم دیدم ک تو خونه رو تختم نشستم و ی دفعه یک شیر ماده بزرگ میپره روم منم اونو بغل میکنم و نازش میکنم اونم انگار منو دوس داشت و کاری باهم نداشت انگار شیره خودم بوده و میخندیدم و نازش میکردم
میشه اگه ****ی راجع ب این خوابم تعبیری میدونه بهم بگه
ممنون❤

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم دو شیر ماده دنبالم کردند و من با اونا میجنگیدم در شبه دوم باز خواب دیدم که اینبار شیر نری من را دنبال کرد که اورا کشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم یه توله شیرپیداکردم اوردم پیش خودم یهوانگشت کوچیکه دست چپموخورد ولی بازم ازش مراقبت کردم انگشتمم دوباره مثل اولش شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که تنها هستم و در پیش کوه های بلند ایستاد هستم و ناگهان شیر را در حال و من پایین افتیدن از کوه میبینم و از دست میگیرم و نجاتش میدهم و شیر میگوید انسان جوان مردی هستی و میرود بعد که دیدم از عقبم بیشتر از هزاران شیر میاید و با پادشاهی شیران همه برایم احترم میکند و پادشاه میشیند و میگوید بنشین بر سرم و من مینشینم بعد حرکت میکنیم وقتی از کوه پائین میشیم پادشاهی یک قوم در جنگ میباشد لشکر شیر هایم را میبیند تاج خود را برایم میدهد و کومک میخواهد و من به شیرها میگویم همله میکنند و مردم را نجاد میدهد بعد ازنگ خاب بیدار شدم میشود جوابش را بپرسید منتظر هستم جواب را این جا کیا در ایمیل من بفرستید تشکر [email protected]

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم یک شیر زخمی دارم ک با کمک مادربزرگم مداواش کردم شیر خیلی مهربون و رام بود و ب من کمک میگرد تعبیرش چی میشه ؟؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام درخواب دیدم درجنگلی هستم به ناگه تعدادی شیرویوزپلنگ مراموردحمله غرشه خودقراردادن که یکدفعه ازخواب پریدم نزدیک اذان صبح دیدم خواهش میکنم تعبیرش رابرام بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من توی خواب دیدم که یک شیر بزرگ نر عاشقم شده و می خواد باهام ازدواج کنه و به زبان فارسی داره با من صحبت می کنه اگه تعبیرش کنین ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که توله شیر سفید زیبایی دارم ...که کاملا دست آموز من شده بود و من به او آب و گوشت دادم این تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم توی اتاق با شیر ماده یال دار بودم اون اول دستم را بو کرد ولی من حمله نمیکرد میترسیدم تا اینکه صلوات امام رضا را خواندم شیر رام شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خوابدیدم چند تاشیر دست آموز دارم که خیلی هم رام نبودند ویک از این شیرها ازقفسشفرار کردومن خودم دنبالش کردم (شیرها هم ماده بودند)میشهتعبیر ش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تو میتوانی به قدرت های فراوان دست پیدا کنی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم یک سری حیوانات وحشی که بیشترشون شیر بودن توی محله بودند و عبور و مرور سخت بود . البته من سوار ماشین بودم و اون ها هم هیچ حمله ای نمی کردن .اما من کمی از اینکه حمله کنن می ترسیدم .توی خواب فکر می کردم وقته نمازه و مردم به مسجد می رفتند و من نگران سلامتی مردم هم بودم . البته این حیوون ها فقط تو یه کوچه ی شیب دار بودن .لطفاً تعبیر این خواب رو برای من ایمیل کنید .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در یک جای بزرگ مثل باغ هستم و حدود 8 الی9شیر بزرگ نر درون باغ هستن به طوری که همگی در قسمت خروجی باغ هستن و من برای عبور باید از میان انها عبور میکردم که ناگهان یکی از شیرها به خواهر کوچکم حمله کرد وپای او را به دندان گرفت خواهش میکنم تعبیر خوابم را برایم در صورت لزوم ایمیل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که در جاده ای با ماشین در حال حرکتیم خرسی بزرگ به طرف ماشین میدود اما ما فرار کردیم وقتی از پشت نگاه کردم دیدم 2 عدد شیر بزرگ که یکی طلایی ودیگری کمی رنگ سیاه و طلایی که از پشت سر ما یعنی کنار خرس آمدند و همش به جستوجوی ما بودند و ما مخفی شده بودیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیرخواب شیرگرسنه که درمنزل نگهداری میکنی اماآزارو اذیتی ندارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب ديدم توي يه منطقه صحرايي رفته بوديم به اتفاق خانواده يه چند تايي شير نر دورتر از ما بودن. و به ما گفته ب.دن كه روي شير ها زوم نكنين. كه داداش كوچكترم اينكارو كرد و يكي از شيرهاي نر به سرعت به سمت ما اومد.جوري كه ديگه زماني براي پريدن توي ماشين نبودش.البته داداشم رفت توي ماشين.ولي جاي من نبودش. شير اومد طرفه من من بي حركت شدم و يه لحظه اسم خدا رو آوردم و و با كف دستم زدم به بالاي پوزه شير و شيره رفت به سمت عموي خودم كه پشتش به شير بودش. كه از ترس و داد خودم از خواب بيدار شدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که در محلمون تعداد زیادی شیر وجود دارد و رفت وآمد برای ما مشکل بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام من هم همين خواب رو ديدم ميشه بگيد اون سال بعد از اين خواب چه اتفاقي براتون افتاد ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

اتشالله واستون خواستگار میاد آقا مرتضی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم روی بالا کن ایستاده بودم و داشتم اسمان رو نگاه میکردم سرم رو به سمت راست چرخاندمو سمت راست اسمان همه ی ستاره ها جمع شدن و به شکل سر یه شیر نر در امدند و بعدش سمت چپ اسمان رو نگاه کردم و ع**** چند تا شخص بزرگ که نمی دونستم چه ****ی هستند را در خواب دیدم ع**** اونها با لباس های قدیمی شون از روبروم یکی یکی رد می شد.لطفا منو راهنمایی کنید ممنونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم 2تا شیر به من حمله کردن من گردنشون رو بریدم مردن بعد یه بچه شیر نگام می کرد :-?:

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

ادم جانى و جنايت كارى مى شى مثل هيتلر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

این ینی هر وقت میخوای کاری انجام بدی اول به اطرافت توجه کنی.مخصوصا چک کنی اطرافت بچه مچه نباشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
دیشب خواب شیری زیبا و جوان رو دیدم که خیلی دوستانه با من و همسرم بازی میکرد و دوست بود. چند روز پیش هم خواب دو ببر را دیدم که با من دوست بودند، از آنجایی که من هیچ وقت خواب حیوانات را نمی دیدم متشکر می شم خوابم رو تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

بوی خیانت میاد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم که شیری که رام شده خودم است از ظرفی پر از آب ماهیان نیمه جان زیادی را برای من منتقل میکند به ظرف دیگری و بعد دیدم که آن ماهیان که همگی نیمه جان بودند دوباره جان گرفتند و در ظرف می چرخیدند که آقا شیره بعد از اینکه همه ی ماهیان را در ظرف دیگری گذاشت و دید که هنوز زنده هستند همه آنها را با پنجه خود می زد که بمیرند و آن شیر هیچ گونه آسیبی به من نمی رساند ولی من یک کمی از آن می ترسیدم. تمام

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

این اقا شیره فعلا غذا داشته کار به تو نداشته ماهیا رو بخوره طعمه های بعدی تویی عزیزم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم با قایق در رودخانه ای در با دوستانم درحرکت بودیم که شیری به ما حمله کرد و شنا می کرد ما با تلاش از دست او فراری بودیم . همین طور که فرار می کریدم به خشکی رسیدیم و شیر تبدیل به پلنگ شد و کم کم از ما دور شد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم با یکی از دوستام خونه ی ****ی رفته بودیم که بنظر هم کلاسیم بود برای حل مسائل درسی البته من کمی دیرتر رفتم خونه بزرگ ولی خیلی فقیرانه بود نتونستیم مسئله ها رو حل کنیم و چون دیر شده بود من گفتم که میرم و اگه شد دوباره عصر بر می گردم خداحافظی که کردم یکی از آن دو نمیدانم کدام اومد دم در و گفت امیر هوشنگ خونه شماست ؟ گفتم نه هی با خنده و شوخی گیر داد منم با خنده گفتم اومده بود ولی الان نیست یه جورایی فهموند که برای خواستگاری اومده بود منم خندیدم یه دفعه شروع کرد به زدن من یه چیزایی هم میگفت که نمیدونم که یعنی نباید می آمد من باید می آمدم اونوقت به نظرم اومد که دیگه دختر نیست چند تا از مردای خونه اومدن و از من جداش کردن گفتم اشکال نداره شوخی می کردیم و رفتم حالا یه راهی مثل کوه و تپه و آبشار جلو راهم بود که از کنار آب و از تپه ها بالا میرفتم یه دفه با نگرانی پشتم رو نگاه کردم دیدم یه ببر داره آروم میاد ولی پام سر خورد و کمی سنگ پایین ریخت برگشتم نگاه کردم دیدم عصبانی شده و داره بالا می آد ولی نعره که زد دیدم شیره نر ترسیدم حالا راه برفی بود با هر قدم بال نمیرفتم فقط برف روی شیر میریخت و نمیذاشت بالا بیاد تا اینکه روش پر برف شد و من سعی کردم از یه راه دیگه برم اونطرف تر پله های چوبی بود روی پله که رفتم از بالای پله ها اومد و نصف پله خراب شد شیر هم به پایین پرید و مثل آدم روی دو پا یواش یواش دنبالم اومد منم یکی یکی پله ها رو که مثل چوب بود تو سرش خورد می کردم بعد به یه جا رسیدم که مثل باتلاق موادمذاب بود ترسیدم ولی یهو دیدم روش پل نصفه کارهای هست از روی پل پریدم و به یه در رسیدم که کلید داشت از در رد شدم و اومدم در را ببندم پنجه شیر لای در گیر کرد و با ناخنش دستم را خراشیده کرد ولی بالاخره در را قفل کردم و رفتم یه جا یه پیاله ماست بود دستم را داخلش کردم تا سوزشش بیفتد البته کمی هم خون داشت و رفتم بیدار شدم و حس سوزش داشتم لطفا زود به ایمیلم بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

agar khon too khab didi kamel batele aslan negaran nabash sadaghe bede inshallah kheire

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ، من خواب دیدم در اتفاقی حیوانات در حال انقراض هستند و من یک بچه شیر را که چهره اش مثل نوزاد انسان بود در قنداق کودکان پیچیدم و مرتب در حال مراقبت از این حیوان بودم، تا آسیبی به آن نرسد . در عین حال مثل یک نوزاد انسان به او محبت می کردم و مرتب او را می بوسیدم . تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دوست عزیز
من خواب دیدم که یه شیر وحشی به رنگ سیاه به من حمله ور شد که شاخم داشت و می خواست منو بزنه که من فرار کردم توی کوچمون بود من دور یه ماشین چرخیدم و اون گیج شدو رفت سراغ مردم که دیدم به یه زن و شوهر حمله کردو من از خواب پریدم.ساعت 6:30 از خواب پریدم.
لطفا تعبیر این خوابو توی ایممیلم بفرست
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

درخواب شیری رادیدم که مرابرپشت خودگرفته بودوباخودمیبردد رراه3اجنه رادیدیم ازمن خواست که خودرامخفی کنم من ازترس مرتب صلوات فرستادم تاانها ازکنارماردشدند ودرحال بردن من شیربه زبان ادمی بامن حرف میزد لطف کنید تعبیرخواب مرابه ادرس ایمیلم بفرستید باتشکرفراوان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام در خواب ديدم كه در يك بيابان مشغول راه رفتن بودم كه به من وحي شده كه حتما به اون منطقه برم موقعي كه رفتم ديدم يك شير مي خواهد دو تا آدم را بكشد يا بخورد موقعي كه من به نزديك آنها رسيدم شير به طرف من اومد و تعظيم كرد و نشست روي زمين و من هم او را نوازش كردم لطف كنيد جوابش رو هحتما بديد خيلي منتظرم
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.. من در خواب دیدم که تخم مرغ میخوردم و زرده ی تخم مرغ خیلی زیاد بود و خیلی خوشمزه بود که تا حالا تخم مرغی به این خوشمزگی نخورده بودم.. میشه برام تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من خواب دیدم دوتا شیر به من حمله کرده و من با سنگ دارم شیرهارو میزنم .خواهش میکنم تعبیر خوابم را برام ایمیل کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم با یکی از دوستام خونه ی ****ی رفته بودیم که بنظر هم کلاسیم بود برای حل مسائل درسی البته من کمی دیرتر رفتم خونه بزرگ ولی خیلی فقیرانه بود نتونستیم مسئله ها رو حل کنیم و چون دیر شده بود من گفتم که میرم و اگه شد دوباره عصر بر می گردم خداحافظی که کردم یکی از آن دو نمیدانم کدام اومد دم در و گفت امیر هوشنگ خونه شماست ؟ گفتم نه هی با خنده و شوخی گیر داد منم با خنده گفتم اومده بود ولی الان نیست یه جورایی فهموند که برای خواستگاری اومده بود منم خندیدم یه دفعه شروع کرد به زدن من یه چیزایی هم میگفت که نمیدونم که یعنی نباید می آمد من باید می آمدم اونوقت به نظرم اومد که دیگه دختر نیست چند تا از مردای خونه اومدن و از من جداش کردن گفتم اشکال نداره شوخی می کردیم و رفتم حالا یه راهی مثل کوه و تپه و آبشار جلو راهم بود که از کنار آب و از تپه ها بالا میرفتم یه دفه با نگرانی پشتم رو نگاه کردم دیدم یه ببر داره آروم میاد ولی پام سر خورد و کمی سنگ پایین ریخت برگشتم نگاه کردم دیدم عصبانی شده و داره بالا می آد ولی نعره که زد دیدم شیره نر ترسیدم حالا راه برفی بود با هر قدم بال نمیرفتم فقط برف روی شیر میریخت و نمیذاشت بالا بیاد تا اینکه روش پر برف شد و من سعی کردم از یه راه دیگه برم اونطرف تر پله های چوبی بود روی پله که رفتم از بالای پله ها اومد و نصف پله خراب شد شیر هم به پایین پرید و مثل آدم روی دو پا یواش یواش دنبالم اومد منم یکی یکی پله ها رو که مثل چوب بود تو سرش خورد می کردم بعد به یه جا رسیدم که مثل باتلاق موادمذاب بود ترسیدم ولی یهو دیدم روش پل نصفه کارهای هست از روی پل پریدم و به یه در رسیدم که کلید داشت از در رد شدم و اومدم در را ببندم پنجه شیر لای در گیر کرد و با ناخنش دستم را خراشیده کرد ولی بالاخره در را قفل کردم و رفتم یه جا یه پیاله ماست بود دستم را داخلش کردم تا سوزشش بیفتد البته کمی هم خون داشت و رفتم بیدار شدم و حس سوزش داشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خواهش می کنم زودتر تعبیر خوابم رو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

omidvaram mailam ro be moghe gerefte bashid.
khabe shoma ghatan batele chon khoon toosh didid.
sadaghe bedid inshallah kheire

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من در خواب دیدم در جایی هستم که لانه شیر وجود دارد و شیرها ناگهان از داخل سوراخ لانه شان بیرون می آمدند. من خودم را از شیرها پنهان می کردم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام من فرزاد هستم خوتبي كه تو ديدي رو منم ديدم و تو كتاب تعبيير خواب معنيش اين بود... كه دشمناي زيادي دوروبرتن تا به هدفت نرسي و از كاري كه ميخواي كني تورو ميترسونن و توهم قبول ميكني و ازانجام كا منصرف و افسورده ميشي و به خودتت ميري در صورتي كه بايد وايسي جلو مشكلات حتي اگر بخواي ريسك كني نظري داشتي به ايميلم به [email protected] موق باشي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که یک شیر نراجازه عبور از یک راه وتنگنارو به من داد .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

عالی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تو خواب چندتا شیر سیاه با یه شیر نر عادی دیدم ولی با من کاری نداشتن وفقط به ادامای اطراف آسیب میرسوندن اگه میشه تعبیرشو برام ایمیل کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من خواب یه بچه شیر دیدم که مثل حیوانات خانگی رام بود تو خونمون راه میرفت می خواستم تعبیرشو واسم میل بزنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

شیر اومد خر رفت شتر پرواز کرد تعبیر کن؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم مادرم و خواهرم توی یک بیشه کنار جاده نشستن و دارن عصرانه می خورن، منم دارم به اونا ملحق میشم که از دور می بینم درست پشت سر خانوادم یه شیر نر فوق العاده بزرگ زیر درخت استراحت میکنه و تیر توی کمرشه؟!!!
اونجا پر از شیر و پلنگ بود ما فرار کردیم..یه پلنگ یه مقداری تعقیبمون کرد بعدش بیخیال شد.....یعنی چی اونوقت؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که دوتازنبور عسل بودن که به شیر جنگل تبدیل میشدن ودوباره این شیرها هم به زنبور تبدیل میشدن راستی این دوتا شیر یابه آپارتمون ما یا ساختمون مدرسمون وارد شدن وقبل از وارد شدن میخواستن به من حمله کنن ولی من با دستام تونستم تا ارتفاع یکی دو متر پرواز کنم و اونا نتونستن منو بگیرن
لطفا تعبیرش رو برام ایمیل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من 2 شب پیاپی خواب شیرهای سنگی رو دیدم که شب اول فقط ترس بود و شب دوم به من حمله کردند خیلی بزرگ بودند و من با دست خالی با یکی از اونا مبارزه میکردم تا اینکه یکی از اون شیرها دست منو محکم گاز گرفت و میکشید و منم میکشیدم تا اینکه از خواب پریدم . نمیدونم چیه چون اصلا"تا به حال خوابایی که یادم بمونه رو ندیده بودم ولی شیرها خیلی بزرگ و خیلی هم صورتهای چروکیده سنگواره نمای زشت و وحشتناکی داشتند . لطفا"پیرامون این موضوع راهنمایی کنید. ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تو خواب دیدم که یه هو جلوی من وپسرم شیری عظیم و جسه ظاهر شد و من خودم زیاد نمیترسیدم ولی چون پسرم با من بود بیشتر نگران پسرم بودم و شیر هم سعی میکرد که سمت پسرم بره که از خواب بیدار شدم
معنیش چی میتونه باشه ؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من خواب دیدم شیری به محله ی ما آمده هست وجلوی در ما قدم میزند اگر در رو باز میکردیم قصده حمله داشت البته وقتی منو میدید وحشی میشد تعبیرش جیه؟دو بار پشت سر هم شیر دیدم تو هر دوش قصد اذییتم رو داشت.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من خواب دیدم که ما در برابر دفاع از خودمون میخواستیم از یک شیر رام شده (ماده) استفاده کنیم اما وقتی که توی جمع اونها آزادش کردیم چون گوشت دست یکی از دوستان من بود شیر به طرف ما برگشت و من فرار کردم و دوستم سعی داشت دوباره اون رو به طرف بقیه بفرسته و موفق هم شد اگه میشه لطفا برام تعبیر کنید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام: لطفا غذا دادن به شیر را تعبیر کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب ميديدم شير از قفس خودش آزاد شده و من غرش اونو ميشنيدم و ميخواست بطرف من بياد كه مردي اون شيرو مهار كرد ووقتي آروم شد يك پرده اي اونجا بود كه شير پشت پرده و صورتش تقريبا به من ميخورد و وقتي پرده كنار رفت شير به من حمله نميكرد و فقط سرشو اينطرفو اونطرف ميكرد و تقريبا آروم بود .
با تشكر لطفا تعبير اين خواب چي هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

تعدادی زیادی شیر وحشی در یک جاه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم با ماشین می رفتم و دو شیر ماده که یکیشون پاهای خیلی درازی داشت به من نگاه می کردند و چند قدم جلوتر دیدم که مردم دو شیر نر رو که به شهر اومدن رو قربونی می کنند. و پوستش مثل قربونی جدا کردن. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من خواب دیدم توی محل کارم هستم ولی یه جای سر سبزی بود. از بین درختها یه شیر درنده اومد دنبالمون...همه ی همکارا فرار میکردیم...من پناه گرفتم و شیر آسیبی به من نزد ولی خیلی ترسیده بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید