clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف ش
event

تعبیر خواب شیر (جنگل)

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

تعبیرخواب شیر

 ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .

3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .

4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .

اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت . 8ـ

6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد . يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .

9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .

10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .

11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .

12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .

13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد .

تعبیر شيرجنگل امام صادق و دانیال نبی

اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.

اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند.

اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد.

اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند.

ديدن شيرِ چهارپايان دشتي، دليل بر مال اندك است.

اگر بيند كه شير گورخر مي خورد، دليل صلاحيت بود. اگر بيند كه شيرِ اشتر خورد، دليل فراخي است.

اگر بيند كه شيرِ آهو مي خورد، دليل است روزي بر وي فراخ شود.

اگر بيند كه شيرِ بز خورد، دليل است كه از زني منفعت يابد. اگر بيند كه از شيرِ پلنگ نوشيد،  دليل است بر دشمن ظفر يابد.

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

حضرت دانيال گويد: 

اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد: 

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

اگر بيند كه شيرِ بر خورد، دليل است مال دشمن بستاند. اگر ديد كه شيرِ پيل خورد، دليل است كه از بزرگي مال حاصل كند.

اگر ديد كه شيرِ گاوميش خورد، دليل كه از زني زحمت بيند، اگر ديد كه شير خوك خورد، دليل است كه بي خرد شود.

اگر شيرِ گرگ خورد، دليل است كه عيالش با وي خيانت  كند. اگر بيند كه شيرِ گوسفند خورد، دليل است كه مال حلال حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

شير - حيوان - در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم.

اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود.

چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم.

اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره  مي رهيم.

شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد.

روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است .

شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم.

چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد.

اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود.

اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد

کشتن يک شير : پيروزي

پوست شير : ثروت

شيري که نعره ميکشد : خطر

شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده

شير دست آموز : يک دوست تازه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .

 

تعبیر خواب شیر معبر سوتک


رو به رو شدن با سمبل شیر در رویا، نمادی از استعداد مبارزه و نشان دادن شجاعت و دلیری در مواجهه با اتفاقات زندگی است .
شیر به شجاعت و درندگی شناخته شده است . اگر در رویا، شیر در اطراف شما پرسه میزند ، نشان دهنده ی برهه ای از زمان است که شما باید لیاقت و کاردانی خود را در زندگی واقعی و در عرصه ی شغلی نشان دهید .شیر خشمگین نمایانگر احساسی عمیق و ویرانگر براثر پرخاشگری کنترل نشده است .
با این حال شیر میتواند نمادی از شخصیت اطرافیان شما باشد و شما آنها را در قالب شیر سلطه گر و درنده ببینید .

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .
سمبل شیر با توجه به کنش رویا بین و خوده شیر تعبیر میشود . با این حال همواره نمادی از سلطه گری و قدرت است که میتواند صورت های مثبت و منفی به خود بگیرد .
دیدن شیر در جنگل میتواند ، نماد وجهه ی متعهد و مسئولیت پذیر که برای اطرافیان قابل ارزش و احترام است باشد .

الگوی رفتاری شیر ، به رویابین ، درباره ی پیدا کردن جایگاه اش در زندگی واقعی هشدار میدهد .

فردی که باید بعد مسئولیت پذیر و صادقانه ی خود را به کمال برساند تا دیگران نیز از شخصیت او بهره مند شوند .
شیر به سلطان جنگل نیز شهرت دارد ، از این رو سمبلی از اعتبار و قدرت نفوذ فرد در جمع است .
شیر میتواند نشان دهنده ی علاقه ی شما به کسب قدرت در برابر افرادی که بر شما نفوذ و سلطه دارند باشد .
شیر به شما کمک میکند تا بر افکار منفی چیره شوید . او به شما یادآور میشود که قدرت و اقتدار در درون شما زنده است و با به بکار گیری آن میتوانید بر موانع پیروز شوید .


تعبیر دیدن شیر ماده در خواب


او از شما میخواد تا زمان رسیدن به هدف ، سرسخت بمانید . هرگز ناامید نشوید و دست از تلاش برندارید .
شیر ماده با نوعی احساس مادرانه همراه است . صفتی که به طور غریزی در فرد نهادینه شده است . در این زمان ، شما باید با سماجت از خواسته و علاقه و داشته های خود حراست کنید .
شیر اهلی و بی آزار ، اشاره به بعدی از شخصیت دارد که باید به سطح بالاتری از رفاه و آرامش برسد .
شاید نیاز باشد بخشی از شیوه و عملکرد خود را تغییر دهید . این نماد مربوط به زندگی شخصی فرد است . و نشان میدهد زمان تغییر رفتار های قدیمی که در فرد نهادینه شده فرا رسیده است . در این زمان از خود بپرسید ، تکرار چه کار هایی به ضرر شماست ؟ چگونه میتوانید این رفتار ها را ترک کنید؟ و چگونه میتوانید سطح زندگی خود را(با کنار گذاشتن این قبیل رفتار ها) بهبود دهید ؟
این رویا نشان میدهد که توانایی کشف این عادات را دارید .


تعبیر خواب حمله ی شیر


این خواب به معنی شخص یا اتفاقی است که شما را تحریک میکند تا خودتان را دچار مهلکه ای کنید که به شما آسیب جدی می رساند . در این زمان از خودتان بپرسید؛ چه عاملی در مسیر رسیدن به هدف ، شما را تحت فشار شدید قرار داده و ثبات شما را تهدید میکنید ؟


شیر در حال شکار کردن


شکار کردن ، یادآور توانایی و درایت شماست . شما هم اکنون کنترل آمال و آرزوها و محدوده ی زندگی خود را در دست دارید. شکار کردن نماد قدرتی مهار شده و تحت کنترل شماست .
وقتی شیر در رویای شما ، مشغول خوردن شکارش است ، به شما راه و کار فائق آمدن بر موانع را نشان میدهد. این خواب چهره ای مقتدر و ارزشمند را شرح می دهد .


تعبیر خواب کشتن شیر


این خواب بیان میکند که شما تحت فشارید تا یک تصمیم مهم را به انجام برسانید . با دقت به مساله نگاه کنید . شیر مرده، نمادی مثبت محسوب می شود .
شیر مرده نشان میدهد که موفقیت در نتیجه ی برخورد قاطع با مشکلاتی که شما را ضعیف کرده است به دست می آید.


تعبیر خواب شیر سیاه


شیر سیاه نشانه ای از وجود انرژی منفی در اطراف شماست . فردی با این مشخصات ، قصد ضربه زدن به شما و اطرافیانتان را دارد . در این زمان باید درباره ی این مساله به جست و جو بپردازید و از خود بپرسید: چگونه میتوان با این شخص برخورد کرد؟ چگونه میتوان به حقیقت این شخص پی برد؟


تعبیر خواب شیر سفید


شیر سفید نمادی از قدرت شخصی شماست. این خواب به شما نشان می دهد که چگونه میتوانید به خواسته های خود برسید و شما را به منشا حکمت و خرد و دلیری و شجاعتی که در درون شما نهادینه شده ارجاع می دهد .


تعبیر خواب گذشتن شیر از کنار شخص


این رویا از جهتی تقویت کننده و مشوق شما برای نشان دادن شجاعت و لیاقتتان در زندگی روزمره است . زمانی که میتوانید حقیقت خود را بدون هیچ ترسی ابراز کنید .
این رویا از شما میخواهد که پیام ضمیر ناخودآگاه خود را باور کرده و از تنهایی و انزوا رهایی یابید .


تعبیر خواب تعقیب شدن توسط شیر

تعقیب شدن توسط شیر ، یکی از رایج ترین خواب ها در مورد این حیوان است . وقتی در خواب، شیر قصد شکار شما را دارد ، و شما سعی میکنید از او فرار کنید و تعقیب و گریز در طول خواب ادامه پیدا میکند؛ این خواب به این معناست که سمبل شیر خشمگین ، در زندگی واقعی ، در کمین شماست .
این خواب بیانگر بخشی از شخصیت رویابین است که سعی دارد از آن فرار کرده و انکارش کند . ممکن است بخشی از شخصیت شما نیازمند تغییر و تحول باشد ، اما شما همچنان این بخش را انکار میکنید و از احساسات خود، برای پیشبرد کارها بهره میگیرید .
خواب دنبال شدن توسط شیر میتواند نشان دهنده ی تخطی و تجاوز و خشونت شما در زندگی واقعی ، نسبت به دیگران باشد .
وقتی شما این رفتار های منفی را در زندگی واقعی انکار کنید ، به این شکل در خواب های شما ظاهر خواهد شد.

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

تعبیرخواب شیر

 ديدن شير ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است كه نيرويي عظيم شما را در زندگي به پيش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببينيد شير درنده اي را رام كرده ايد ، نشانة پيروزي در هر كاري است .

3ـ اگر خواب ببينيد شيري شما را در پنجه هاي خود اسير كرده است ، نشانة آن است كه در مقابل حملة دشمنان خود بي دفاع و عاجز خواهيد ماند .

4ـ ديدن شيرها در قفس حيوانات ، نشانة آناست كه پيروزي شما بستگي به توانايي شما در مقابله با مخالفين دارد .

5ـ اگر خواب ببينيد مردي شيري را به درون قفس مي برد يا از قفس خارج مي كند ، نشانة آن است كه با قدرت روحي خود بر مشكلات غلبه خواهيد كرد ، و مورد لطف و محبت ديگران قرار خواهيد گرفت .

اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت . 8ـ

6ـ ديدن شير جوان در خواب ، علامت آن است كه به طرز عاقلانه اي به زندگي و كارهاي خود رسيدگي كنيد . يقينأ به سعادت و موفقيت دست خواهيد يافت .

7ـ اگر دختري در خواب شيرهاي جوان ببيند ، نشانة آن است كه خواستگاراني درستكار و زيبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختري خواب ببيند شيري از غار بيرون مي آيد ، نشانة آن است كه به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسيد .

9ـ شنيدن غرش شير در خواب ، علامت آن است كه به مقامي غير منتظره دست خواهيد يافت .

10ـ اگر خواب ببينيد شيري روي شما افتاده ، مي غرد و دندانهايش را با خشم نزديك صورتتان مي آورد ، نشانة آن است كه بعد از كسب قدرت شكست شما را تهديد خواهد كرد .

11ـ ديدن پوست شير در خواب ، نشانة پيشرفت مالي و كسب شادماني است .

12ـ اگر خواب ببينيد سوار بر شير شده ايد ، نشانة آن است كه با شجاعت در مقابل سختيهاي زندگي ايستادگي خواهيد كرد .

13ـ اگر خواب ببينيد از فرزند خود در مقابل حمله شير با چاقو دفاع مي كنيد ، نشانة آن است كه شجاعانه در مقابل تهديد دشمن خواهيد ايستاد .

تعبیر شيرجنگل امام صادق و دانیال نبی

اگر در خواب بيند كه با شير جنگ مي كرد، دليل است بر دشمني خصومت كند و از ايشان آن كس را ظفر باشد كه غالب گردد.

اگر بيند كه شير از عقب وي مي آمد و به وي نمي رسيد، دليل است از پادشاه ترسي بيند.

اگر در خواب بيند كه از شير مي گريخت و شير او را طلب نكرد، دليل است از آن چه ترسد ايمن گردد.

اگر بيند كه گوشت شير خورد، دليل است از پادشاه خلعت يابد.

ابراهيم كرماني گويد:

ديدن شير به خواب، دليل پادشاه باشد. اگر بيند كه با شير مجامعت كرد، دليل است از پادشاه خواري بيند.

ديدن شيرِ چهارپايان دشتي، دليل بر مال اندك است.

اگر بيند كه شير گورخر مي خورد، دليل صلاحيت بود. اگر بيند كه شيرِ اشتر خورد، دليل فراخي است.

اگر بيند كه شيرِ آهو مي خورد، دليل است روزي بر وي فراخ شود.

اگر بيند كه شيرِ بز خورد، دليل است كه از زني منفعت يابد. اگر بيند كه از شيرِ پلنگ نوشيد،  دليل است بر دشمن ظفر يابد.

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

حضرت دانيال گويد: 

اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است وي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

جابرمغربي گويد: 

ديدن شير نر درخواب، دليل است بر پادشاه و شير ماده، زن پادشاه اگر بيند كه شير ماده را مي دوشد، دليل است دبير پادشاه گردد.

اگر بيند كه شيرِ بر خورد، دليل است مال دشمن بستاند. اگر ديد كه شيرِ پيل خورد، دليل است كه از بزرگي مال حاصل كند.

اگر ديد كه شيرِ گاوميش خورد، دليل كه از زني زحمت بيند، اگر ديد كه شير خوك خورد، دليل است كه بي خرد شود.

اگر شيرِ گرگ خورد، دليل است كه عيالش با وي خيانت  كند. اگر بيند كه شيرِ گوسفند خورد، دليل است كه مال حلال حاصل كند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن شير در خواب برسه وجه بود. اول: پادشاه. دوم: مردي دلير. سوم: دشمن قوي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

شير - حيوان - در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم.

اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود.

چنان چه در خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم.

اگر از او بگريزيم در واقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويم و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره  مي رهيم.

شير ماده زني است که در مسير زندگي شما قرار مي گيرد و چنان چه ببينيد شير ماده اي را رام کرده ايد با زني ثروتمند آشنا شده و از او سود مي بريد.

روي هم رفته شير در خواب هاي ما نعمت است و هر چه تازه تر باشد بهتر است .

شير آب معاش ما است و طريقي است که امرار معاش مي کنيم.

چنان چه در خواب ببينيم شير دستشوئي ما گرفته و هر چه مي پيچانيم باز نمي شود مشکلي در طريق امرار معاش براي ما به وجود مي آيد.

اگر شير را بگشائيم و آب زيادي از آن بيرون بزند معاش ما فراخ مي شود.

اگر نتوانيم آب را قطع کنيم و ببنديم هر چه شير را به پيچانيم با زهم آب از آن خارج شود مال خود را هزينه مي کنيم و هدر مي دهيم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

شير –حيوان- کاميابي که حاصل زحمات خودتان خواهد بود

بوسيله يک شير مورد تعقيب واقع شدن : شما مورد غضب واقع خواهيد شد

کشتن يک شير : پيروزي

پوست شير : ثروت

شيري که نعره ميکشد : خطر

شيري درون يک قفس : دشمن مغلوب شده

شير دست آموز : يک دوست تازه

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن شير از پادشاه نيکوئي بيند وحرمت بزرگ بدست آورد

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .

 

تعبیر خواب شیر معبر سوتک


رو به رو شدن با سمبل شیر در رویا، نمادی از استعداد مبارزه و نشان دادن شجاعت و دلیری در مواجهه با اتفاقات زندگی است .
شیر به شجاعت و درندگی شناخته شده است . اگر در رویا، شیر در اطراف شما پرسه میزند ، نشان دهنده ی برهه ای از زمان است که شما باید لیاقت و کاردانی خود را در زندگی واقعی و در عرصه ی شغلی نشان دهید .شیر خشمگین نمایانگر احساسی عمیق و ویرانگر براثر پرخاشگری کنترل نشده است .
با این حال شیر میتواند نمادی از شخصیت اطرافیان شما باشد و شما آنها را در قالب شیر سلطه گر و درنده ببینید .

خواب شیر ، میتواند هشداری درباره ی امکان قرار گرفتن شما در وضعیت تهدید کننده و خطرناک باشد .
سمبل شیر با توجه به کنش رویا بین و خوده شیر تعبیر میشود . با این حال همواره نمادی از سلطه گری و قدرت است که میتواند صورت های مثبت و منفی به خود بگیرد .
دیدن شیر در جنگل میتواند ، نماد وجهه ی متعهد و مسئولیت پذیر که برای اطرافیان قابل ارزش و احترام است باشد .

الگوی رفتاری شیر ، به رویابین ، درباره ی پیدا کردن جایگاه اش در زندگی واقعی هشدار میدهد .

فردی که باید بعد مسئولیت پذیر و صادقانه ی خود را به کمال برساند تا دیگران نیز از شخصیت او بهره مند شوند .
شیر به سلطان جنگل نیز شهرت دارد ، از این رو سمبلی از اعتبار و قدرت نفوذ فرد در جمع است .
شیر میتواند نشان دهنده ی علاقه ی شما به کسب قدرت در برابر افرادی که بر شما نفوذ و سلطه دارند باشد .
شیر به شما کمک میکند تا بر افکار منفی چیره شوید . او به شما یادآور میشود که قدرت و اقتدار در درون شما زنده است و با به بکار گیری آن میتوانید بر موانع پیروز شوید .


تعبیر دیدن شیر ماده در خواب


او از شما میخواد تا زمان رسیدن به هدف ، سرسخت بمانید . هرگز ناامید نشوید و دست از تلاش برندارید .
شیر ماده با نوعی احساس مادرانه همراه است . صفتی که به طور غریزی در فرد نهادینه شده است . در این زمان ، شما باید با سماجت از خواسته و علاقه و داشته های خود حراست کنید .
شیر اهلی و بی آزار ، اشاره به بعدی از شخصیت دارد که باید به سطح بالاتری از رفاه و آرامش برسد .
شاید نیاز باشد بخشی از شیوه و عملکرد خود را تغییر دهید . این نماد مربوط به زندگی شخصی فرد است . و نشان میدهد زمان تغییر رفتار های قدیمی که در فرد نهادینه شده فرا رسیده است . در این زمان از خود بپرسید ، تکرار چه کار هایی به ضرر شماست ؟ چگونه میتوانید این رفتار ها را ترک کنید؟ و چگونه میتوانید سطح زندگی خود را(با کنار گذاشتن این قبیل رفتار ها) بهبود دهید ؟
این رویا نشان میدهد که توانایی کشف این عادات را دارید .


تعبیر خواب حمله ی شیر


این خواب به معنی شخص یا اتفاقی است که شما را تحریک میکند تا خودتان را دچار مهلکه ای کنید که به شما آسیب جدی می رساند . در این زمان از خودتان بپرسید؛ چه عاملی در مسیر رسیدن به هدف ، شما را تحت فشار شدید قرار داده و ثبات شما را تهدید میکنید ؟


شیر در حال شکار کردن


شکار کردن ، یادآور توانایی و درایت شماست . شما هم اکنون کنترل آمال و آرزوها و محدوده ی زندگی خود را در دست دارید. شکار کردن نماد قدرتی مهار شده و تحت کنترل شماست .
وقتی شیر در رویای شما ، مشغول خوردن شکارش است ، به شما راه و کار فائق آمدن بر موانع را نشان میدهد. این خواب چهره ای مقتدر و ارزشمند را شرح می دهد .


تعبیر خواب کشتن شیر


این خواب بیان میکند که شما تحت فشارید تا یک تصمیم مهم را به انجام برسانید . با دقت به مساله نگاه کنید . شیر مرده، نمادی مثبت محسوب می شود .
شیر مرده نشان میدهد که موفقیت در نتیجه ی برخورد قاطع با مشکلاتی که شما را ضعیف کرده است به دست می آید.


تعبیر خواب شیر سیاه


شیر سیاه نشانه ای از وجود انرژی منفی در اطراف شماست . فردی با این مشخصات ، قصد ضربه زدن به شما و اطرافیانتان را دارد . در این زمان باید درباره ی این مساله به جست و جو بپردازید و از خود بپرسید: چگونه میتوان با این شخص برخورد کرد؟ چگونه میتوان به حقیقت این شخص پی برد؟


تعبیر خواب شیر سفید


شیر سفید نمادی از قدرت شخصی شماست. این خواب به شما نشان می دهد که چگونه میتوانید به خواسته های خود برسید و شما را به منشا حکمت و خرد و دلیری و شجاعتی که در درون شما نهادینه شده ارجاع می دهد .


تعبیر خواب گذشتن شیر از کنار شخص


این رویا از جهتی تقویت کننده و مشوق شما برای نشان دادن شجاعت و لیاقتتان در زندگی روزمره است . زمانی که میتوانید حقیقت خود را بدون هیچ ترسی ابراز کنید .
این رویا از شما میخواهد که پیام ضمیر ناخودآگاه خود را باور کرده و از تنهایی و انزوا رهایی یابید .


تعبیر خواب تعقیب شدن توسط شیر

تعقیب شدن توسط شیر ، یکی از رایج ترین خواب ها در مورد این حیوان است . وقتی در خواب، شیر قصد شکار شما را دارد ، و شما سعی میکنید از او فرار کنید و تعقیب و گریز در طول خواب ادامه پیدا میکند؛ این خواب به این معناست که سمبل شیر خشمگین ، در زندگی واقعی ، در کمین شماست .
این خواب بیانگر بخشی از شخصیت رویابین است که سعی دارد از آن فرار کرده و انکارش کند . ممکن است بخشی از شخصیت شما نیازمند تغییر و تحول باشد ، اما شما همچنان این بخش را انکار میکنید و از احساسات خود، برای پیشبرد کارها بهره میگیرید .
خواب دنبال شدن توسط شیر میتواند نشان دهنده ی تخطی و تجاوز و خشونت شما در زندگی واقعی ، نسبت به دیگران باشد .
وقتی شما این رفتار های منفی را در زندگی واقعی انکار کنید ، به این شکل در خواب های شما ظاهر خواهد شد.

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (286)

 1. نظرات آرشیو

سلام
من در خواب دیدم که بچه شیری به من حمله کرد و دستم را چنگ انداخت ولی من به او کاری نداشتم وفقط دست های خودم را از او دور کردم,اما او دستهای من را زخمی کرد, لطفا تعبیر خواب را برای من بفرستید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
در خواب دیدم با چند نفر به بالای کوه رفتیم من لبه یک سنگ نشسته بودم از پشت شیری آمد من فرار کردم ولی از پشت به من رسید و مرا خورد ولی انگار همه مات مانده بودند و ****ی کاری نکرد و گفتند خب بیچاره نمی تونست فرار کنه.
لطفا تعبیر خواب من را برایم بفرستید .
باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب یک بچه شیری دیدم که یال داشت....ولی هیچ کاری من و نداشت من ازش میترسیدم وفرار میکردم ولی اون منو دوست داشت هی میپرید بغلم و منوووو لیس میزد... لطفا تعبیرش و بگییییییید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیرش اینه که شیرا علاقه خواصی به خوردن اشغال دارند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام

من در خواب ديدم كه خودم به صورت يك شير وحشي و سياه رنگ تبديل شده ام و به دشمنانم حمله مي كردم و دوست داشتم آنها را نابود كنم اينقدر از اين قدرت مي ترسيدم كه از خواب بيدار مي شدم ولي به محض اينكه مي خوابيدم دوباره ظاهر مي شد....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب برف ميباريد ولى انقدر حرارت ان داغ بود كه شيشه هاي خانه ام كرم شده بود و بعد باران باريد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
در خواب دیدم که برادر کوچکم 4 توله شیر به خانه آورد که رنگهایشان یکی روشن و بعدی کمی تیره تر تا اینکه چهارمی کاملا تیره میشد و به من گفت یکی را به عنوان هدیه انتخواب کن!خود نیز یکی را برداشت و من رنگ روشن را انتخواب کردم و انرا نگاه داشتم.....لطفا تعبیرش را بگویید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم اطراف حرم امام رضا هستم و يك شير توي قفس قرار گرفته و با هيچ كي كاري نداري اين قفس روي گاري يه مرد هست لطفا بهم كمك كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در خواب دیدم شیری بین ما آمد و من از ترس چاقویی به او پرتاپ کردم و شیر بدنبالم دوید ولی به من نرسید و من از خواب پریدم
لطفآ هر چه سریعتر جوابمو بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شما توسط یک شیر نر خورده میشوید محمد جان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salam
man dar khab didam chandin shire gorosne atrafeman ra ehate kardan va hey hamle mikonano ma moghavemat mikardim vali gahi yeki az maro migereftan

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من تو خواب ديدمچند تا سير نر وماده رو تو چنگل اتيش ميزنم و موهاشون ميسوزه و خودشونو روي هم ميندازن واونا هم ميسوزن يكيشون در حالي كه ميسوخت دنبالم كرد اما من فرار كردم نتونست منو بگيره بعد از خواب بيدار شدم اگه اين خوابو برام تعبير كنين ممنونتون ميشم مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library نان شیر مال ترکی

دوشنبه، 20 دی 1395
insert_link

local_library مخلوط لیموترش و شیر درمان پوست بدن

سه شنبه، 21 دی 1395
insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

سه شنبه، 21 دی 1395