1ـ نوشيدن قهوه در خواب ، نشانة پذيرفتن برنامة ازدواج شما از طرف ديگران است .

اگر متأهل باشيد ، نشانة آن است كه در دعواهاي مكرري كه به آن مبتلا شده ايد ، توفيقي صورت نمي گيرد .

2ـ اگر خواب ببينيد قهوه خريد و فروش مي كنيد ، علامت آن است كه در شغل خود زيان مي كنيد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند خريد و فروش قهوه مي كند ، نشانة آن است كه اگر مراقب اعمالش نباشد رسواي عام و خاص مي گردد .

4ـ درست كردن قهوه در خواب ، براي دختران به اين تعبير است كه از روي خوش اقبالي با كسي ازدواج مي كنند ، و از شر بدي خلاص مي شوند .

5ـ ديدن مزرعه قهوه در خواب ، علامت آن است كه فقر و بدبختي سرانجام به سعادت منجر مي شود .

6ـ جوشيدن قهوه در خواب ، نشانة توجه شرارت بيگانگان به شماست .

7ـ ديدن قهوه اي كه هنوز دم نكشيده ، در خواب ، علامت دشمنان پنهاني است كه با گستاخي در صدد نابودي شما هستند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب بوقلمون

1ـ ديدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است كه از حرفة خود منفعتي بسيار به

تعبیر خواب کشتن - قتل

محمدبن سيين گويد: اگر درخواب بيند كه او را بكشتند، دليل كه عمرش دراز ش

تعبیر خواب گوساله

گوساله محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گوساله نر داشت، دليل كه او

برای آقایان

loading...

برای خانمها

loading...

راهنمای خرید

loading...