خواب دیدن مار و تعبیر آن از نگاه محمد سیرین و امام صادق و علامه مجلسی و ابراهیم کرمانی

محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود. اگر در صحرا بيند دشمني بيگانه است. اگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. اگر بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال  دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. اگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او  باشند.

جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند كه از سوراخ دهان يا بيني يا گوش يا ذكر يا مقعد او ماري بيرون آمد، دليل كه فرزند دشمن او است. اگر بيند كه مار را بگرفت و گزندي به وي نرسيد، دليل است كه بزرگي يابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن.  هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. برخي نوشته اند، مار ثروت است و دارائي نهفته و  موجود که در اين مورد نيز شما از وجودش بي خبريد. اين تعبير از آنجا ريشه مي گيرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ايم که دفائن و خزائن گنجينه هاي نهفته در زير خاک و ويرانه هاي قصور کهن و باستاني را مارها و اژدها و افعي ها حراست و پاسداري مي کنند و چون اين باور در اعماق ذهن ما هست ديدن مار مي تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره اي باشد که ما از وجودش بي اطلاع هستيم.گفتم که مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

علامه مجلسي ( ره) گويد: ديدن مار را در خواب قرض و وام مي داند

لوک اويتنهاو مي گويد :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعي

مار چند سر : جذبه

تبديل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: نااميد بودن نسبت به آينده

نيش خوردن ازمار: از بين رفتن آرامش در خانواده

ماري که خودرا کش و قوس ميدهد : شما با تکيه بر شانستان از يک خطر خواهيد جست

کشتن آن : پيروزي در مقابل دشمن

مار افعي : اطراف شما پر از آدمهاي ياوه گوست

گرفتن افعي : شما براي مشکلاتتان راه حلي خواهيد يافت

نيش خوردن از افعي : بدبختي

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن مار بلائي باشد که از دشمن به وي رسد که از او شاد شود

ديدن بيرون آمدن مار از شکم فرزند دشمني کند

ديدن گزيدن مار از دشمن گزند رسد

ديدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

// //

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

طالع بيني نوين - خصوصيات عدد 9

خصوصيات عدد (9) رمز موفقيت در زندگي نه ‎ها عقل و درايت آنهاست. نه‎ ها

تعبیر خواب ابریشم -پارچه

 پوشيدن لباس ابريشمي در خواب ، علامت آن است كه با افراد بيگانه روابط د

تعبیر خواب درخت امرود

دليل بر مردي توانگر بود، كه خوش طبع و سازگار است.

loading...

راهنمای خرید

loading...