1ـ ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .

 اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد

2ـ اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .

3ـ ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .

4ـ ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .

5ـ اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد .

اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد .

 اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .

6ـ اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت .

يوسف نبي مي فرمايد :

[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»

پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان

کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب

لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «100»

حضرت دانيال گويد:

 ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود.

اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود.

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود.

اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند.

اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند.

اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود.

اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول  شود.

جابرمغربي گويد:

اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد.

اگر ديد ماه هلال بود، دليل كه زن از اصل كمتر است.

اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهري كند بدين نوع.

اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد.

اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و

بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را.

اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا.

اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن ماه بر هفده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: وزير. سوم: نديم. چهارم: رئيس. پنجم: شرف و جاه. ششم: كنيزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والي. دهم: عالمي مفسد. يازدهم: مهتري. دوازدهم: مادر. سيزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم:  بزرگواري.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماه

ماه سرخ رنگ : عدم توافق

ماه زيبا : عشق وفادار

خسوف : اخبار بد

ماه کامل : بي وفايي ، خيانت

ماه در کنار خورشيد: اتفاقات بسيار مهم

ماه گرفتگي : بي وفايي، خبرهاي بد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماه از بزرگان شادي بيند

اگر در خواب، دو ماه توی آسمون ببینید ، خواب درباره ی دو طرز فکر ، دو انتخاب و دو نوع از شهود صحبت میکنه که فرد رو درگیر میکنه .

تعبیر خواب ماه از دیدگاه معبر سوتک

دیدن ماه در خواب ، نماد استعداد و رازی پنهان در مورد خوده فرده . در عین حال، ماه نمادی از درک و احساس زنانه است .

اگر در خواب، دو ماه توی آسمون ببینید ، خواب درباره ی دو طرز فکر ، دو انتخاب و دو نوع از شهود صحبت میکنه که فرد رو درگیر میکنه .

مثل انتخاب بین دو شخص که میتونن مسیر زندگی فرد رو عوض کنن.

این نوع خواب ها با توجه به وضعیت ماه ( مثل جای قرار گیری، شکل ظاهری و شرایط جوی ) تعبیر میشن .

در هر حال، ماه غالب اوقات به احساسی ناشناخته ، چه از نظر شما ، چه در نظر افراد دیگه ، اشاره میکنه.

این شناخت میتونه درباره ی استعداد یا توانایی فرد باشه که هنوز کشف نشده .

اگر خودتون رو به شکل ماه دیدید ، یا احساس کردید که ماه نمادی از شخصیت شماست ، نشانه ی توانایی شما برای برقراری ارتباط روحی و فکری و تاثیر گذاری بر اشخاصه .

در ادبیات ، ماه استعاره از محبوب و فرد قابل ستایشه .

مشاهده ی چند ماه، نمادی از کشمکش ها و تغییرات در زندگی عاطفی فرده . اگر ماه رو در حال غروب ببینید ، اشاره به فردی داره که به فراموشی سپرده میشه .

دیدن ماه در حالی که با ابر پوشیده شده ، نمادی از احساسات دچار غم و کشمکشه .

دیدن ماه ، در حالی که نور و روشنایی خودش رو از دست میده ، اشاره به فردی داره که جذابیت عاطفی خودش رو از دست میده .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گاو صندوق - صندوق

گاو صندوق 1ـ ديدن گاو صندوق در خواب ، نشانة ايمن بودن از زيان

تعبیر خواب دبیرستان

1ـ ديدن دبيرستان در خواب ، نشانة رسيدن به مقامات بالا در اجتماع ، و مو

تعبیر خواب معجزه

1ـ اگر خواب ببينيد در اثر معجزه اي طرحي را به پايان مي رسانيد ، نشانة

loading...

راهنمای خرید

loading...