clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب مرده - 2

برچسب ها style

description توضیحات

 

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد،  دليل كه زنده رامسلمان كند.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنانِ بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

جابرمغربي گويد: اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد و با پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت است اگر از وي جدا شد بد بود.اگر بيند با زنِ مرده مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزي به ويرسد. اگر ديد  مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، اگر مفسد بود، دليل كه بيمار شود و شفا يابد.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه هاي سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل  معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. اگر بيند مرده را كفن كرد، دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشكل. سوم: فساد دين.  اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است. اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت با مردگان نيکو باشد

ديدن سلام کردن به مرده شادي بود

ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد

ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

تعبیر جسد را ببینید.

نظرات (509)

 1. نظرات آرشیو

تعبیر خواب

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام دامادمون خواب پدرمو ديده تو يه اتاق بده كه دو طرف اتاق ميخ زده شده بود پدرم به دامادمون ميكه برو به نركس بكو به به علي بكه بياد پيشم خيلي نكرانم ولي ما تو فاميل همچين اسمي نداريم خواهش ميكنم سريع جواب بديد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم شوهر خواهرم که مرده است با یک ماشین پیکان آمد ومنو مادرم ودوتا از خواهرام ودخترسیزده ساله ام وپسر عمه ام راسوار ماشینش کرد وبردوهمین که حرکت کرد من ازخواب بیدار شدم وساعت هم چهار صبح بود من ازدیدن اینخواب خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رابرام بفرستید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

این است که غم اندوه می اید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم در محل کارم روی میز مدیرعامل دو پسر کوچک بر اثر سرما مردن چون پنجره ها باز بوده ولی بنظرم خیلی واقعی بود میشه بگید تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم شوهر خواهرم که مرده قبرشو شکافتم بوی تعفن زیادی میداد کفنشو باز کردم بسیار ورم کرده بود و سیاه شده بود بعد شروع کرد به حرف زدن یک بسته ای داد به داداشم و یک ساعت مچی زیبا از زیر سرش در آورد داد به من و من دستش رو بوسیدم و بعد دفنش کردیم لطفا سریع جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

یک روز عصر خواب دیدم پدرم در کربلا موقع نماز و سجده رفتن بوسیله بمب شهید شد وقتی ایشان رو به ایران برای دفن آوردند و گفتند بابات شهید شده و مرده من باورم نميشد بعد از چند روز از خا****تری رفتم سر خاکش و با گریه خاک کنار زدم. یکدفعه با صورت خندان و همیشه مهربون ایشان روبرو شدم بغلم کرد واز خاک بیرون آمد من کت و شلوار پدرم رو پاک کردم و با هم به خانه من آمدیم. بعد به برادرهام تلفن زدم که دیدید گفتم بابام نمرده و هر دو خیلی خوشحال بودیم تا اینکه دخترم منو از خواب بیدار کرد....... تو را به خدا میدونم خیلی زیادی نوشتم اما توروخدا تعبیر خوابمون برام بنویسید دست بوس شما هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در امريكا زندگى ميكنم .پدر و مادرم از اين دنيا رفتن.خواب ديدم براشون شيرينى مخصوص اينجا رو بردم و بهشون دادم .مادرم گفت خوشمزه هستن.بقيه رو بزار بعدا ميخوريم .
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من در امريكا زندگى ميكنم .خواب ديدم از همين جا براى ديدن پدر و مادرم اومدم به ايران .( پدر و مادرم فوت كردن ) از اينجا براشون شيرينيهاى معروف اينجا رو بردم .ازم مادرم تشكر كرد و گفت بقيش هم بزار بعدا ميخوريم .
ممنون ميشم تعبير اين خواب رو به من بگيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شما باید همون شیرینی رو به نیت مادرتون خیرات کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب ديدم برادر كه فوت شده به شدت از دست من عصباني و ميخواد من و بكشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادر مرده ام سرمزاربرادرم که فوت کرده شدید گریه میکرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام، پدر من ١٠سال ميشه كه فوت كرده هر چند وقت يه بار خواب مىبينم مىرم سر خواكش يه هو زنده ميشه ولى اضاع و احوالش خوبه ولى من چون مى دونم كه ايشون فوت شودن به طور وحشتناك ازش مى ترسم و فرار مى كنم يعنى هيچ وقت مقابلشون واى نه ايستادم هميشه ازش ترسيدم، و الان يه خواب جديد ديدم فكرمو بهم ريخته، خواب ديدم سر خواك پدرم هستم و نبش قبر كرديم ٣ تا از اقوام نزديكم در ان قبر هستن يكى يكى باز كرديم بعد به پدرم كه رسيد اونم ديدم و باز از ترس فرار كردم، و اينم بگم كه من خيلى از مرده مى ترسم يعنى به طور وحشتناك، ممنون مى شم اگه بتونين كمكم كنيد و تعبيرشو به من بگين من منتظر مى مونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام من خواب دیده که خودم مره ام ودیدم که تو کفنم وسه تا مردههم که یکشون پسر خالم که فوت کرده کنارم بودن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم بامادربزگ مرحومه برسرسفره نشسته وایشان میل به غذاخوردن زیادداشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم.22 سالمه.خواب دیدم یکی از دخترهای آشناهامون که تقریبا همسن خودم هست و تازه هم فوت شده اومده تو خوابم و روی یک تخت با جند نفر دیگه نشسته بود و من به سمتش رفتم و با هم رو بوسی کردم و گفت دلش برام تنگ شده و گفت اومده منو با خودش ببره گفتم یعنی میخوام بمیرم ازش خواستم یه لحظه تنهام بزاره تا دعا کنم و من از خدا خواستم بهم یه فرصت دوباره بده و بعد از دعا کردن بهش گفتم خدا بهم اجاازه داده بمونه گفت باید مطمئن بشه بعد یه دفعه یه نور از سمت اسمون بهش اومد و گفت فرصت داری و سریع رفت و غیب شده و خیلی بهم ریختم الان.راستی بهم یه چیز دیگه گفت ، آخه من یه ش****ت عاطفی تلخ داشتم بهش گفتم اونم گفتم اونم گفت خیلی بهم می او مدید گفتم برام دعا کن گفت باشه گفتم بهش میرسم دیگه بهم جواب نداد.تو رو خدا جواب تعبیر خوابمو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تعبیر خواب همینه که دیدی عزیزم. این یه رویای صادقه است. هنوز اجازه زندگی داری. به خاطر ش****ت عشقی که خوردی فکر می کنی که دنیا به پایان رسیده و خیلی غمگینی. اما دوستت داره برایت پیغام می آره که دنیا هنوز به پایان نرسیده و تو هنوز فرصت های دیگه ای در زندگی خواهی داشت و دوباره عاشق خواهی شد. این که نوری به سمتش اومده یعنی دوستت جای خوبی در اون دنیا داره و از نیکوکارانه و اینکه قبول کرده برایت دعا کنه نشونه اینه که خوشبخت میشی. اینکه جواب سوال آخرت را نداده به خاطر اینه که اجازه نداشته از آینده به تو حرفی بزنه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سانا جان ديدن اين خواب چندان خوب نيست-از دوستان بد دوري كن و به نظر بزرگان احترام بزار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام مادرم شب جمعه خواب پدرم و که سال 85 فوت شده دیده که توی خواب لباس مامانم و پوشیده و خونه مادربزرگم همه جمع بودیم خیلی ناراحت بوده حتی ما همون شب غذا خیرات کرده بودیم لطفاً سریع جوابمو بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام راستش من تو خواب دیدم همسایه ما چندتا بشقاب چینی گذاشته بیرون چندتاشم ش****ته شده بود من داشتم از کوچه رد میشدم که یکی از اون بشقابهارو برداشتم که ش****ته نبود روش برف بود با دستم پاک کردم دیدم نام خدا روش نوشته شده بسم اله الرحمن الرحیم کنارشم یه گل کشیده بودن بعئ اونو اوردم خونه ، میشه کمکم کنین تا معنیشو بفهم از کتاب تعبیر خواب نتونستم پیدا کنم ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
پدرم چند ماهی است که فوت نموده است. دیشب همسرم خواب اورا دیده بوده است مادرم درحال درست کردت کتلت بوده است. پدرم چند بار اصرار داشته است که کتلت را با نان سنگک و با سبزی به او بدهند. ولی ظاهرا بدلیل اینکه برایش بد بوده است مادرم نمیداده است. لطفا بفرمائید تعبیر ان چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

پدرتان نیاز به خیرات دارند خیرات کنید مخصوصا مادرتان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با عرض سلام وخسته نباشید. دوسال و نیم هست که مادرم از دنیا رفته بسیار دلتنگشم و بیشتر شبها خوابش را میبینم.دیشب خواب دیدم با یک تخته سنگ صحبت میکنم که صدای مادرم از آن میاید بطور واضح.به او گفتم سلام مادرخوبی.گفت اره خوبم گفتم تو مارو میبینی گفت اره مادرجون گفتم ولی ما تورو نمیبینیم اخه تو مردی و گریه کردم و مادرم غمگین شد.لطفا تعبیر خواب من رو بگید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم پدربزرگم که بعد از مدتها به خوابم اومده بود خواب دیدم از قبر درآوردنش و دوباره کفن و دفنش کردند در این حین وقتی جنازه پدربزرگم رو دیدم اون به من خندید چند نفر دیگر هم بودند او فقط به من خندید و موقعی که دفنش کردند من فقط سر مزار او بودم و هیچ**** دیگر نبود حالا این خواب تعبیرش چیه؟ ممنونم زهرا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شب زیاد خوردی زیر نور لوستر هم خوابیدی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

تو کار و حکمت خدا اصرار نورز

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم مادر مرده من برایم 2 عدد گردنبند طلا اورده که یکی را در گردن اویزان کردم
لطفا تعبیر انرا ارسال نمایید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب ديدم که مادرم مرده و ما گريه ميکرديم و توي بيمارستان بوديم ولي يک دفعه تخته کنار مادرم که او هم مرده بود زنده شد و مادربزرگم که گريه ميکرد مادرم را تکان داد و با زاري گفت بلند شو و يکدفعه مادرم چند سرفه کرد و زنده شد. لطفا تعبيرش کنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

این نشون میده که عمر مامانت به امید خدا زیادمیشه عزیزم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پسری 22 ساله داشتم که از دنیا رفت..خواب دیدم می گوید انگشترم گم شده شما ان را ندیده اید..بعد میگوید نه از پیش خودم گم شده است...و می گوید ایا برادر کوچکترم شما را اذیت می کند و ابروریزی می کند؟؟/لطفا تعبیر کنید...ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.من سال دیگه کنکور دارم و خیلی هم نگرانشم و به خااطرش خیلی التماس خدا رو کردن که کمکم کنه.دیشب خواب مادر بزرگم که دو سال پیش فوت کرده دیدم.انگار تازه فوت کرده بود وبرای خداحافظی که دور خونه میچرخونن اورده بودنش بعد من روشو کشیدم کنار انگار فقط صورتش زنده بود و میتونست حرف بزنه بهم گفت که مطمئن باش کنکور قبول میشی.خواهش میکنم جواب تعبیر خوابمو بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خوابی دیدم در مورد اینکه شخصی از خانواده یمان که چند سال یش فوت کرده بود به طور مجدد دوباره فوت کرده است تعبیر خوابم چیست ؟ و به نظرم چند سال قبل نیز خوابی شبیه موضوع همین خواب دیده بودم اگر راهنمایی ام کنید ممنون میشوم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم دقیقا چند بار این خوابو دیدم و نمیدونم تعبیرش چیه لطفن راهنمایئ کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

من هم سالی چن دفعه این خوابومیبینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم مادر بزرکم که فوت شده بالای سرم نشسته پول میشمرد بهد با ماشین حساب جمع میزد لطف میکنید تعبیرشو بگید پیدا نکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

بهترین کار ذکر : استغفرالله ربی و... و پایبندی به عمل نیکه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

ضرورتا براش نماز میت بخونید...همینطور خیرات به نامش انجام بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

اصلا نگران نباش خواب مرده دیدن طول عمره.****ی جزخدا وفرشته هاش ازمرگ خبرندارن.خیالت راحت. :P

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام خواب دیدم مادرم که چندسال فوت شده برام قوری چینی به رنگ ابی وقرمزاورد خواهشن جوابم رابده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیشب خواب دیدم سه مرد مرده را می سوزانند لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

چندی پیش هم مرحوم بابابزرگم رو در خواب دیده بودم که لنگ لنگان راه میرفت تعبیرش چیست و چه باید برای روح ایشان کنم؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

الینا خانم
نماز نماز نماز فقط همین تعبیر دیگه ای نداره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.چندشب پیش خواب خالمو که 2سال پیش فوت کرده رو دیدم ازم خواست ببرمش حموم منم این کارو کردم وبردمش حموم وخیلی تمیز شستمش.خواهش می کنم جواب تعبیر خواب و واسم ارسال کنید. باتشکر از شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

) خواب پدر دیدن جزع خواب مرده هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم عمه ام از قول مادر شوهرش که تازه فوت کرده است می گوید مادر شوهرم دو تا گوشواره هایت را که خانه ما جا گذاشته بودی برایت نگه داشته گم نشه. من هرچه می گم من گوشواره ای نداشتم می گه چرا هست دست اونه. لطفا بگویید تعبیر این خواب چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام دوست عزیز حتما حتما از اون دنیا ف**** زدن اخه میدوونی امار مرده ها بیشتر شده دگه جا نیست مرده ها تو اون دنیا تو چادر میخوابن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگر ****ی ببیند پدرش را که قبلا مرده بوده مرده است و در خواب بسیار گریه ناله کند تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

داخل قبر و تلقين ميخوانند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

بدر من که فوت کرده رادوباره با همان بیماری نالان دیدم وبسیار گریه میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

ناله متاسفانه تعبیر خوبی نداره اما اگه میفرمودید از درد چه ناحیه ای از بدن مینالید تعبیر بهتری داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من 27 سالم است و متاهلم در خواب ديدم مادر شوهر خواهرم كه 9سال پيش فوت كرده و همه از خوبيهايش صحبت ميكنند در جمعي بود من نيز آنجا بودم او با لباسهاي نو و تميز مهماني نشسته بود خواهرم صدايم كرد كه كنارش بنشينم گويا با من كار داشت وقتي نشستم يك بغچه بزرگ جلوي خودش باز كرد و گفت اينها مال توست هربار كه در بغچه دست ميكرد قطعه طلاي بزرگي در ميآورد و به سرو گردن من اويزان ميكرد شايد بالاي 20كيلو طلا به من داد و گفت باشو برو اينها مال تو و مرتب براي دعا ميكرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

از خواب شما مدت زیادی گذشته اما دلیلش مهمان نیک قدم است...خیر و برکت به زندگی شما وارد خواهد شد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شقایق جان طلا در خواب فرزند است و دیدن طلای زیاد در خواب نشان ان است که تو صاحب خانواده ای بزرگ خواهی شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام خواب ديدم مادرم كه سال گذشته به رحمت خدا رفته از يك مسافرت مثلا حج برگشته ولي بصورت فلج روي ويل چير نشسته قدرت تكلم ندارد و من دارم بهش خدمت مي كنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

اگر درخواب زنده اي رابيند كه مرده وبدنش فاسد شده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام خواب پدرم را كه چند سال پيش فوت كرده است ديدم كه به من گفت برايم يك زيارت قم و جمكران براي من ثبت نام كن مي خواهم زيارت بروم و 3700 تومان پول را كه يكي از همكارانم به عنوان قرض در خواب از من گرفته و آورد دم در خانه بدهد پدرم در را باز كرده بود و پول را تحويل گرفته بود ولي به من پول را برنگرداند خواهشمندم تعبير آن را به من بگوييد. با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

دیدن پول در خواب دلیل بر مشکلات است و اگر به شما پول نداده است پدرتان نمیخواسته که مشکل در زندگی تان به وجود اید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم مادرم دوباره فوت کرده یعنی چه تعبیری داره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم مادربزرگ شوهرم دوباره فوت کرده یعنی چه تعبیری دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در قبرستان من وهمسرم تکه های باقی مانده از مادرم که هشت سال پیش فوت کرده بود را کفن کردیم وبه زادگاهش بردیم در ضمن قبل از آن پدرم را دیدم که مادرم را که با کفن سفید بود به خانه اش برد-فامیلم به من گفتند تو بقیه این تکه ها را به زادگاهش ببر .ماهم آن دوتکه را غسل دادیم وبا کفن سفید به زادگاهش بردیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. مادربزرگم یک سال نیست که مرده همش میاد تو خوابم و منو اذیت می کنه منو تو خواب می ترسونه جوری که وقتی که از خواب بلند میشم گریه می کنم.
مادربزرگم با یه قیافه ی ناراخت- مریض - خسته - داغون - ترسناک به خوابم میاد و منو اذیت می کنه
تورو خدا بهم بگین چی کار کنم؟ تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

شب قران بالای سرت بکزار براش خیرات بده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام پسر خاله من گه تازیکی ها به رحمت ایزدی پیوست به خواب من امد با روی لبخند منم میدانیستم مرده ولی بعد نکاه کردن من و او را یک جوی به طرف خود کشید که به طرف اسمان میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

منم همینو دیدم فقط آخرش غیب شد و رفت من از بقیه میپرسیدم بالاخره منو برد؟ من مردم یا نه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مرده آتش در دستش بوده و میخواسته ****ی را آتش بزند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام مادرم خواب دیده که مادر بزرگش که چند ماه بیش مرده رو کنار قبرش دیده و گفته تو نمردی هنوز ..اونم گفته نه....بعد مامانم میخواسته با دوش اونو بشوره دیده از تو قبرش راسو در اومده و رفته بعد مامانم که میخواسته از قبر رد بشه یه صدایی بلندی از قبر در میاد مرده میگه که این قبر مال تو نیست ...بعد همدیگر رو بغل میکنن و مرده فکرش همش تو قبر بود انگار از یه چیزی میترسید بعد مامانم یه نگاه میکنه به قبر میبینه که حشره هایزیادی اونجا هستن ..موضوع مهمش این بود که مادربزرگش به مامانم میگه که به زودی تورو با خودم می برم 2دو سه بار هم تکرارش میکنه ....در ضمن این خواب رو بین 8 تا 10 صبح دیده ...من خیلی می ترسم لطفا اگه امکانش هست تعبیرش رو زود بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیشب خواب دیدم که تمام اقوام و فامیل به دور هم جمع هستن و یکی از پسرهای فامیل که تازه برحمت خدا رفته هم بود ، در این هنگام من از جا برخاستم تا به آسپزخانه بروم وآب بخورم فکر میکنم تقریباً همه جا کمی تاریک بود ، در این هنگام آن پسر بدنبال من آمد و در نزدیکی من گفت تو میمیری ، برگشتم نگاهش کردم دیدم لبهایش اندکی به رنگ صورتی می باشد ......... لطفاً تعبیر خوابم را بگید .........البته من از مرگ خیلی نمی ترسم .......... اندک ترسم بخاطر اعمالم می باشد .........چند روز پیش هم خواهر این شخص یک دوره ختم قرآن گذاشت که سهم من جزء 18 شد که هنوز فرصت خواندن آن را نداشته ام ، البته من هرروز برای ایشان و بقیه امواتم فاتحه می فرستم...........باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیشب خواب دیدم که تمام اقوام و فامیل به دور هم جمع هستن و یکی از پسرهای فامیل که تازه برحمت خدا رفته هم بود ، در این هنگام من از جا برخاستم تا به آسپزخانه بروم وآب بخورم فکر میکنم تقریباً همه جا کمی تاریک بود ، در این هنگام آن پسر بدنبال من آمد و در نزدیکی من گفت تو میمیری ، برگشتم نگاهش کردم دیدم لبهایش اندکی به رنگ صورتی می باشد ......... لطفاً تعبیر خوابم را بگید .........البته من از مرگ خیلی نمی ترسم .......... اندک ترسم بخاطر اعمالم می باشد .........چند روز پیش هم خواهر این شخص یک دوره ختم قرآن گذاشت که سهم من جزء 18 شد که هنوز فرصت خواندن آن را نداشته ام ، البته من هرروز برای ایشان و بقیه امواتم فاتحه می فرستم...........باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من چند وقته خیلی خواب مرده میبینم . در ضمن از مرده و جنازه ام خیلی میترسم . یبار خواب دیدم یکی از دختر داییام که خیلی جون مرده هیچ کدوم از خواهر و برادراشم نیستند. مرده رو تو کفن گذاشته بودند توی تابوت یه جای قشنگی مثل امام زاده خیلی قشنگ بود همه دور تابوت بودند و گریه میکردن یهو جنازه تکون خورد من وحشت کرده بودم دیدم جنازه بلند شده تو تابوتش نشسته رنگش سفید سفیر ،لبای کبود من از وحشت خیلی گریه میکردم ساعت طرفای 6 صبح بود بیدار شدم تمام صورت خیس بود دیگه نتونستم بخوابم . میشه کمک ئکنید تبیرشو بهم بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من همیشه خواب میبینم که برادرم فوت کرده خیلی توخواب گریه میکردم. توروخداجوابموبد ین. خیلی میترسم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم پدر بزرگم که فوت کرده منو بغل کرده و به شدت گریه می کنه لطفا زود تعبیرشو برام بفرستید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پول گرفتن ازمرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مامان بزرگ عزیزم رو تازگی از دست دادم.چند شب پیش به خوابم اومد.داشت لباس می شست.ان چنان اخمی بهم کرد و رو ازم برگردوند که از ترس نزدیک بود سکته کنم!یعنی چی شده؟باید پی کار کنم؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم مادر بزرگم که چند سال قبل فوت شده دوباره مرده و دوباره براش تعزیه گرفتن تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پدر خانمم چند سال پیش فوت کرده .چند روز پیش به خوابم آمد گفت اگر داری به من مقداری پول بده بهش گفتم دادم به ****ی ندارم بهت بدم . گفت تو هم مثل من به جایی نمیرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم عمه ام که تازه فوت شده با دستمال سیاهی پیشانی اش را بسته و نگران است و بیتابی میکنه.لاغر هم شده بود.ازش علتشو پرسیدم.گفت برو از خواهرت بپرس اون میدونه.خواهرم هم داشت قران میخوند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام مادربزذگم2 هفتست که مرده دیشب خواب دیدم که دوباره مرده میشه تعبیرشوبگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم مردم و البته شیون و زاری خاصی نبود تو خواب، ولی قسمت عجیبش این بود که من خودم خودم و غسل می دادم و کارای مربوط به مراسم و این جور چیزا رو فراهم می کردم و حتی تو خواب (علی رغم اینکه مرده بودم مثلاً) با مادر و پدرم حرف می زدم و اونا می گفتن آخی چرا تو مردی و ازین حرفا!! اصلاً نمی دونم تغبیرش چی می شه!!! ****ی می دونه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.جند شبه که خواب مادرم کهفوت شده رو میبینم .توی خواب بهم میگه:من همه جا هستم اما تو منو نمیبینی.تعبیرش چیه؟ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام منظور مادرتون اینه که دخترم این همه نگو رفتی و تنهام گذاشتی،مامان اگه بودی نمیدونم اینطور نمیشد،اگه بودی این همه درد و بد بختی نمیکشیدم،مادرتم یخواد اینو بگه که دخترم به زندگیت ادامه بده من همیشه کنارتم فقط تو قادر به دیدن من نیستی اما من همیشه کنارتم و تو سختی هات پیشت میمونم و کمکت میکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

ba salam man khab didam k pedaram kilide ye zirzamin ro behem dad va goft k cheragheshoo dorost kon cheraghesh kharab bod va khamosh roshan mishod vaghti k raftam ghofle zirzamin ro baz konam pedar bozorgam ro didam k ye baste 1000tomani to dastesh bod behem goft mage eydi nemikhay behet eyd nabodam k eydi bedam pas biya begir man mahal nazashtam va door shodam joofte pedar bozorgam madar bozorgam ham bod chon ina mordan baed on taraf madare pedaram dasht gerye mikard onam ham morde behesh goftam chera gerye mikoni goft delam baraye pesaram va dokhtaram tang shode baed sare namazesh tasbihesh ro doore gardanam bast va ye alango o dastband behem dad goft ina ro behem dadan dost daram to daste to bebinam baram tabiresh konid montazeram

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
مادربزرگم که سه ماه پیش مرده رو با وضعیت تقریباً مناسب در خواب دیدیم خیلی با هم حرف زدیم و من میدانستم مرده است وقتی از مادرم (که زنده است) حرف می زدیم مادربزرگم گفت خودمونیم فکر کنم مامانت هم خودش فهمیده که یواش یواش میخواد بیاد این طرف (منظورش اون دنیا بود)
خواهش میکنم خوابم رو زود تعبیر کنید
آیا مادر من فوت میکند؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.خواب دیدم جای قبر دایی ام ( فوت شده ) را عوض کردن.وقتی میرم سر قبرش میبینم پاهاش از قبر زده بیرون وقتی به بچه هاش میگم یه دفعه زنده می شه و میاد دست به سرم میکشه و بوسم میکنه میگه اینجا چه خبره ؟ ( مراسم ترحیمش بود ) میگم هیچی میره بیرون که ار خواب می پرم .
تعبیرش چییه ؟ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

به مرده غذا دادن تعبيرش چيست.ممنون؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

مرده غذا دادن دلیل بر مردن ****ی است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام.مرده ای را خواب دیدیم سر سفره ما نشسته و بش ولع تمام غذا می خورد.
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من تو خواب دیدم پدرم که مرده گفته قبرم خیسه
ممنون میشم تعبیرشو هر چه زودتر بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

زیاد گریه می کنید و ناراحت هستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام .چند روز پیش خواب دیدم مادربزرگم که چند وقت پیش فوت کرده رو غذا میدادم و خوشحال میشد
ممنون میشم اگه برام تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من خواب دیدم همگی با هم رفتیم خانه مادربزرگ(مادر بزرگ فوت کرده اند.)، در انجا او برای ما میخواست غذا درست بکند ، اما گویا پول نداشت، و از دایی مهرداد کمی پول گرفت تا برای غذا خرید کند و در این هنگام به ما گفت : الان دستم مقداری تنگ است اما ایشاله همیشه اینطوری نمیمونه و بعدش ما انجا بودیم او از من خواست تازیر موهایش را با قیچی برایش مرتب کنم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
مادر یزرگم فوت کرده نزدیک 3ماه می شه
بابام یک خواب دیده که مادربزرگم در خونه خودش بود با چادر سیاه و اصلا از اون خونه نمی رفت
می خواستم تعبیرش رو بدنم
اگر می شه از طریق ایمیل
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
مادر یزرگم فوت کرده نزدیک 3ماه می شه
بابام یک خواب دیده که مادربزرگم در خونه خودش بود با چادر سیاه و اصلا از اون خونه نمی رفت
می خواستم تعبیرش رو بدنم
اگر می شه از طریق ایمیل
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

سلام.خدارحمتشون کنه.اقامهدی خودشماب شخصه براشون خیرات کنیدحتی شده بایه بسته خرما.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من مادرم 3سال پیش فوت کرده خواب دیدیم که پیشم اومده و انگار که این سه سال جایی بوده و نمرده و من به این فکر میکردم که چه طور باید اشتباه بشه و واسه یک نفر که زنده است این همه گریه کرد و عزا داری کرد. یعنی انگار واقعا زنده شده بود و به من یک بسته چند تایی دستمال کاغذی داد.
لطفا بگین معنیش چیه؟
من در طول این سه سال خواب مادرم و زیاد میبینم خواب هایی دیدیم که شاید حتی ایمانم و نسبت به خدا زیاد کزده و انگار اون دنیاو واقعا میشه دید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
پدر شوهر من تازه مرده شب چهلمش خواب دیده به باباش نون داده و باباش خورده ولی بالا آورده خواهرش هم گوسفند سربریده خواهر کوچکش هم با باباش رفته شوهرم خیلی نگرانه لطفا کمکمون کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

زن مرده با عصبانیت درخواست کرده و تکرار کرده که سه دخترت را شوهر بده و همسر گفته شوهر کردند ولی بار با عصبانیت تکرار کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
من دیشب مرده هایی دیدم که همه شون بازیگرای سینما بودن و همه با هم دعا میکردن و شاد بودن، منم با اونا بودم و شاد و خندان نمیدونم تعبیرش چی هست؟ اگه میشه یکی بهم بگه مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که چند وقت پیش به رحمت خدا رفته دوباره مرده.
****ی میدونه یعنی چی؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

مادرم کمتر از 2 ماهه که فوت شده تا حالا که خوابشو ندیده بودمو یه سری تصاویر موهوم ازش میدیم که دیشب تو خواب دیدمش که همش گریه می کرد و مثل این اواخر تو بستر بیماری بود و حالت مریضی داشت تو خواب می دونستم که فوت کرده خیلی ناراحت بودم خوشحالم هم بودم که می بینمشو پیشمه می خواستم ببوسمش ولی مانع می شدو هِی گریه می کرد! بلاخره تونستم گونشو ببوسم که در همون حالت داشت تو دیدم سیاه میشد طوری که از ترس تپش قلب گرفتمو با همین تپش قلب از خواب بیدار شدم
بعد از اینکه از خواب بیدار شدم همش تو فکر خوابیم که دیدیم
لطفاً بگید تعبیرش چیه؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

مادرتون در وصعیت بدی هست تا می تونید خیرات و نماز و قرآن بخونید براش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام، من ۲ روز پیش پسرم که ۸ ماهه حمله بودم و رو شکمم مرده بود را خاک کردم . یه شب قبل از این که فرداش خاکش کنم خواب دیدم سنیه ام پر شیر شده . شب بعد خواب دیدم پسرم با موهای مشکی بلند پسر بچه ای ۵-۶ ساله شده . لطفآ خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بهم بگین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم دوتا از همکلاسیهام از خارج از کشور به خونه ما امدند من به اونا میگم بابام اومده برم ببینم اجازه میده که شما از حیاط بیاین توخونه دیدم با با ومامانم در حال نماز خوندن هستند واتاق خیلی روشن بود البته بابای من حدود پنج ماه که فوت کردن تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تا حالا چند بار خواب دیدم که مادرم که حدود ی****ال پیش به رحمت خدا رفته اومده با خوابم و پاش درد می کرده . تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

salaam alan 4 mahe pedaram fot shode toye in 4 mah balaye 8 bar man va khanevadam khabe babamo ke mibinim hamash to abe va dare rah mire ya inke dore pash mahiye tabire khabam chi mishee khahesh mikonaam javab bediin

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
بجز دو پست همه بدون تعبير هستند آيا جوابي داده نمي شه يا از طريق ايميل پاسخ مي دهند؟
دلم مي خواست خوابم را بنويسم ولي ترديد كردم دوست ندارم مدت ها منتظر پاسخي باشم كه قرار نيست داده بشه. البته هر جوابي لطف فرستنده خواخد بود نه الزام و وظيفه!
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

نقل از یکی از اقوام:خواب دیدم شوهر خواهرم که به تازگی فوت شده ت خونه ما خوابیده و پیراهن مشکی به تن داشته خواهرمو صدا میکنم میگم بیا شوهرت اینجاست خواهرم پیش شوهرش(مرده) میره و بهش میگه چرا رفتی منو تنها گذاشتی من باهات دیگه کاری ندارم و شوهرش هی دستشو میگیره تا توضیح بده ولی خواهرم قبول نمیکنه و میزاره میره و یه ماشین سفید منتظره خواهرم بوده که ببرتش.
ممنون میشم اگه تعبیرش کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم 7تا گاو فربه 7تا گاو لاغر میخوردن یکی تعبیرشو بگه:دی
راسی 7تا خوشه سبز و خشک هم دیدیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که عمه ام که پارسال فوت شده واسه من کادو اورده 1دسته گل و 1 هدیه/تعبیرش را میخواستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

پسرتون در آخرت به کمک شما خواهد آمد و شفاعت می کند و زنده است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام ...
من مادرم خواب مادشون رو دیدن که از بدنشون یه چیز ناجوری بیرون اومده ولی ار بدنش جدا نشده و دوباره رفته داخل میخواستم بدونم که تعبیرش چیه؟مادرشون تازه فوت شده...ممنون...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
لطفا تعبیرش رو برام بفرستین
خواب دیده مادر زن داییم فوت کرده امده بخواب مادرم و گفته میخواد ببرتش و مادرم گفته نمیام و گفت پس باید صله رحم کنی
لطفا سریع تعیبرشو برام بفرستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من 23 سالمه و یک دختر مجردم.
خواب دبدم یکی از دخترای فامیلمون که حدود 7 8 ساله مرده تو مهمونی ما اومده و خیلی خوشحاله و میخنده اما من همون لحظه می دونستم که ما الان اومدیم به زمان عقب تر و اون قراره به زودی بمیره و من واسش خیلی ناراحت شدم. بهش شیرینی تعارف کردم اما اون انگار که اصلا منو نمیدید اصلا توجهی به من نکرد، این خواب یعنی چی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

ازت دلخور بوده چون که اون ازت یک خواسته ای داشته ولی تو انجام ندادی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام. من 23 سالمه و یک دختر مجردم.
خواب دبدم یکی از دخترای فامیلمون که حدود 7 8 ساله مرده تو مهمونی ما اومده و خیلی خوشحاله و میخنده اما من همون لحظه می دونستم که ما الان اومدیم به زمان عقب تر و اون قراره به زودی بمیره و من واسش خیلی ناراحت شدم. بهش شیرینی تعارف کردم اما اون انگار که اصلا منو نمیدید اصلا توجهی به من نکرد، این خواب یعنی چی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
چهار ماهه پدرم فوت کرده امشب دومین بار توخواب دیدمش
تواتاقش یردم تختش رو درست کردم درازکشید روتخت منم لحاف کشیدم روش دیدم بیشتر موهاش ریخته رو پتو موهاشو جمع کردم ولی باز مو داشت رو سرش اونا هم میریختن تو خواب فکرمیکردم که چهارماه قبل این همه غصه خوردیم واسه این بود که مریض شده بود ولی توخواب گریه میکردم من میگفتم حالش اصلان خوب نیست شاید بمیره از خواب پریدم احساس کردم اتاقش خوابیده ولی یادم افتاد مرده دقیقان وقت نماز صبح بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم که توی خونه ی دوران بچگیم هستیم.همه خانواده دور سفره بودیم و مادربزرگم که 5 ساله فوت شده هم پیش ما بود حالش خوب بود.داشتیم غذا میخوردیم.میخواستم تعبرشو بدونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو    نظرات آرشیو

خواهر من مادر بزرگتون میخواد اینو بگه که هر چند شما منو فراموش کردید ولی من از همون کودکیتون به فکر و کنار شما بودم و همیشه هم خواهم بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام
خواب دیدم پدر بزرگم که خیلی وقته فوت کرده به من میگه 1 ماه دیگه میام بزار مهمونی تموم بشه بعد ازم پرسید راستی حال نامزدت چطوره؟در حالی که من مجردم.میخواستم تعبیرش رو بدونم ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

با سلام
پدرم 21 ساله فوت شده. و خیلی کم به خوابم میاد(خاطرات کمی با هم داشتم )
خواب دیدم تو این مدت نمرده بوده و در خفا تو کما بوده ولی ما فکر می کردیم مرده... حالا بعد 17 سال به هوش اومده و داره دنبال ما می گرده
تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

در خواب دیدم در تونلی پر از سنگ در حال دویدن هستم شوهر خواهرم که به تازگی مرده پشت سر من است منو تعقیب مکنه به بیرون تونل میرسم بهم سنگ پرتاب مکنن بر جا خالی میدم برمگردم میبینم پشت شیشه یک مار بزرگ دهانشو وا کرده لطفا تعبیر خواب منو بنویسید خیلی نگرانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

پدر بزرگم 12 سال است که فوت کرده خواب دیدم جنازه اش کنار اتاق است با یک لباس مرتب انگار خواب بود و من چون خیلی از جنازه می ترسم با وحشت از خواب پریدم چه تعبیری دارده اگه بگید ممنون می شم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

آقاجونم که مدتی 2 سال است مرده است را در خواب دیدم کنار او نشستم او مرا بوسید و همراه با من گریه کردم تعبیر آن چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

خواب دیدم مرده ای را میشویم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

دیشب در خواب دیدم خواهرم که مرده بود در رختخوابی خوابیده بود و در حالتی مانند گذشته که بیمار بود و من دور رختخواب آن چرخیدم و به او گفتم میخواهم دور تو بگردم تا مریضی تو به من بیاید و تو خوب شوی و به او گفتم برای سلامتی اوگوسفند نذر کرده ایم تعببیر این خواب چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

سلام من خواب دیدم که دکتر بهم گفت که با این قرص هایی که تو میخوری میمیری البته من این خواب رو بعدازنماز صبح دیدم ممنون میشم جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نظرات آرشیو

من تو خواب دیدم که مغزه بغلی خونمون که آرایشگر به من پیشنهاد ازدواج میده من با فکرشم نخوابیده بودم اصلا هم بهش فکر نمیکنم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید