جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب مرده - 2

فرستادن به ایمیل چاپ

مرده

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد مرده زنده شد. دليل كه حالش نيكو بود. خاصه مرده را گشاده روي بيند. اگر زنده را مرده يند به خلاف اين است. اگر پدر مرده خود را با جامه هاي نيكو ديد و خرم، دليل كه كارش ساخته و دولتش زياد شود. اگر زن مرده خود را بيند، دليل كه درويش شود. اگر پسر مرده خود را ديد، دليل كه از غم برهد. اگر زني بيند پسر مرده او زنده شد، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر ديد مرده را زنده كرد، دليل كه زنده رامسلمان كند.

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي مرده را ديد و از او پرسيد كه تو مرده بود او گويد كه من زنده ام، دليل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نيكو بود و حق از وي خشنود بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر ديد مرده او را در كنار گرفت،دليل تندرستي بود. اگر مرده را از اهل خود شادمانه بيند، تاويلش به خلاف اين است. اگر ديد مرده از اهل او با وي مناظره كرد يا روي از وي بگردانيد، دليل است وصيتي كه كرده بود به جاي نياورده باشد. اگر بيند كه مرده خندان پيش او آمد، دليل كه كافر مرده بود. اگر ديد مرده در نماز بود، دليل كه آن مرده در دنيا استغفار بسيار كرده باشد.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند مرده او را چيزي داد از متاع دنيا، منفعت بود از جائي كه اميد ندارد. اگر ديد مرده چيزي خوردني به وي داد، دليل كه روزي حلال يابد.

محمدبن سيرين گويد: اگر ديد جامه خود به مرده داد، دليل غم و اندوه است. اگر ديد مدره اي قران به وي داد يا كتاب فقه، دليل بر توفيق يافتن طاعت بود. اگر بيند مرده اي جامه مي فروخت دليل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان ديد، دليل كه آن مرده بدكردار بوده در دنيا. اگر ديد مرده از درد سر مي ناليد، دليل كه در دنيا با مردم تكبر كرده باشد. اگر ديد مرده از درد چشم مي ناليد، دليل كه غيبت مردم باشد. اگر ديد از درد دندان مي ناليد، دليل كه فحش بسيار به مردم داده باشد اگر از پهلو مي ناليد، دليل كه با زنانِ بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم مي ناليد، دليل كه حرام خورده باشد.

جابرمغربي گويد: اگر بينداز درد پشت مي ناليد، دليل كه زنان بسيار كرده باشد و با پدر و خويشان بدي كرده باشد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند بامرده مجامعت كرد و اب مني از وي جدا نشده. دليل منفعت است اگر از وي جدا شد بد بود.اگر بيند با زنِ مرده مجامعت كرد، دليل كه از مال مرده چيزي به ويرسد. اگر ديد مرده را به شهوت بوسه داد، دليل كه زن خواهد و به مرادها برسد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دليل كه راه او گزيند، اگر مفسد بود، دليل كه بيمار شود و شفا يابد.

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند مرده جامه هاي نيك پوشيده بود، دليل كه با ايمان از دنيا رفته باشد. اگر مرده را با جامه هاي سفيد بيند، دليل كه در آخرت حال او نيكو بود. اگر مرده را جامه هاي سياه بيند به خلاف اين است و جامه زرد و كبود، دليل معصيت است. اگر مرده را جامه پوشانيد، دليل كه اجلش نزديك است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كفن مرده اي معروف بكند، دليل كه در دنيا طريق آن مرده جويد، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال. اگر بيند خواست كفن مرده بكند و مرده را در گور زنده ديد، دليل كه آن مرده ديندار است. اگر بيند مرده را كفن كرد، دليل كه از خويشان مرده يكي را كفن كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشكل. سوم: فساد دين. اگر ديد مرده زنده شد و معروف بود، دليل مال است. اگر پادشاهي اين خواب بيند، دليل كه علم و حكمت آموزد و از شغلي كه طمع بريده بود باز يابد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: مرده دوست و مهمان است و يدنش علتي براي ترس و وحشت در خواب نيست . اگر در خواب مرده اي را ببينيد دوستي را ملاقات مي کنيد يا مهماني براي شما مي رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببينيد هم براي بيننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر مي برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما مي گويد غم و ناراحتي برايمان پيش خواهد آمد و گرفتار سختي و تنگي مي شويم. اگر مرده در اين حالت چيزي به شما بدهد خوب است ولي اگر چيزي از شما بگيرد و ببرد خوب نيست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او برويد خوب نيست. وقتي که يک زنده را مرده ببينيم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببينيد کسي که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولي اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نيست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسي در خواب ببيند لباس خود را به مرده مي دهد خوب نيست و نشان آن است که سلامتش به خطر مي افتد و زيان مي بينيد و به آبرويش لطمه وارد مي آيد. اگر بر عکس ببينيد از مرده لباس مي گيريد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست مي آوريد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت با مردگان نيکو باشد

ديدن سلام کردن به مرده شادي بود

ديدن مرده در خواب از غم بيرون آيد

ديدن مرده در کنار خود زيادتي عيش بود

// //

نظرات   

 
Guest
+33 # Guest 1389-12-07 13:44
تعبیر خواب
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علي
+24 # خواب پدرمعلي 1392-05-13 20:52
سلام دامادمون خواب پدرمو ديده تو يه اتاق بده كه دو طرف اتاق ميخ زده شده بود پدرم به دامادمون ميكه برو به نركس بكو به به علي بكه بياد پيشم خيلي نكرانم ولي ما تو فاميل همچين اسمي نداريم خواهش ميكنم سريع جواب بديد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بتول
+12 # دیدن مردهبتول 1393-01-26 14:50
خواب دیدم شوهر خواهرم که مرده است با یک ماشین پیکان آمد ومنو مادرم ودوتا از خواهرام ودخترسیزده ساله ام وپسر عمه ام راسوار ماشینش کرد وبردوهمین که حرکت کرد من ازخواب بیدار شدم وساعت هم چهار صبح بود من ازدیدن اینخواب خیلی نگرانم لطفا تعبیرش رابرام بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهاب
+1 # پاسخ: دیدن مردهشهاب 1393-03-23 07:39
این است که غم اندوه می اید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
0 # تعبیر خواب دو پسر بچه مرده نا آشناسمیرا 1394-07-25 10:20
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

سلام من خواب دیدم در محل کارم روی میز مدیرعامل دو پسر کوچک بر اثر سرما مردن چون پنجره ها باز بوده ولی بنظرم خیلی واقعی بود میشه بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+15 # خواب مردهمریم 1392-07-12 07:55
خواب دیدم شوهر خواهرم که مرده قبرشو شکافتم بوی تعفن زیادی میداد کفنشو باز کردم بسیار ورم کرده بود و سیاه شده بود بعد شروع کرد به حرف زدن یک بسته ای داد به داداشم و یک ساعت مچی زیبا از زیر سرش در آورد داد به من و من دستش رو بوسیدم و بعد دفنش کردیم لطفا سریع جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+13 # خواب مردهمریم 1392-07-12 07:59
خواب شوهر خواهرم که مرده دیدم قبرشو شکافتم بوی تعفن زیادی میداد و ورم کرده وسیاه شده بود بعد شروع کرد به صحبت و یک بسته به داداشم دادویک ساعت مچی زیبا به من و من دستشو بوسیدم و دفنش کردیم. لطفا سریع جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رحیم‏ ‏هستم‏ ‏
+10 # من‏ ‏خواب‏ ‏پسرخاله‏ ‏ام‏ ‏که‏ ‏فوت‏ ‏کرده‏ ‏بود‏ ‏دیدم‏ ‏بالباس‏ ‏شیک‏ ‏ازکربلا‏ ‏اومده‏ ‏ومن‏ ‏رفتم‏ ‏به‏ ‏دیدنش‏ ‏بغلش‏ ‏کردم‏ ‏گریه‏ ‏کردم‏ ‏جواب‏ ‏خوابم‏ ‏و‏ ‏بگید‏ ‏چنان‏ ‏گریه‏ ‏ای‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏خواب‏ ‏پریدم‏ ‏رحیم‏ ‏هستم‏ ‏ 1392-10-20 02:38
رحیم هستم پسرخاله ام فوت کرده بنده در خواب دیدم از کربلا اومده من با اینی که میدانستم فوت کرده بقصد زیارت بغلش کردم وگریه کردم که از شدت گریه ازخواب پریدم. تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزاد بنایی
+7 # خواب پدرم که مردهفرزاد بنایی 1392-11-09 03:51
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

یک روز عصر خواب دیدم پدرم در کربلا موقع نماز و سجده رفتن بوسیله بمب شهید شد وقتی ایشان رو به ایران برای دفن آوردند و گفتند بابات شهید شده و مرده من باورم نميشد بعد از چند روز از خاکستری رفتم سر خاکش و با گریه خاک کنار زدم. یکدفعه با صورت خندان و همیشه مهربون ایشان روبرو شدم بغلم کرد واز خاک بیرون آمد من کت و شلوار پدرم رو پاک کردم و با هم به خانه من آمدیم. بعد به برادرهام تلفن زدم که دیدید گفتم بابام نمرده و هر دو خیلی خوشحال بودیم تا اینکه دخترم منو از خواب بیدار کرد....... تو را به خدا میدونم خیلی زیادی نوشتم اما توروخدا تعبیر خوابمون برام بنویسید دست بوس شما هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا امين
-1 # خواب مردهرضا امين 1392-12-11 19:38
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

من در امريكا زندگى ميكنم .پدر و مادرم از اين دنيا رفتن.خواب ديدم براشون شيرينى مخصوص اينجا رو بردم و بهشون دادم .مادرم گفت خوشمزه هستن.بقيه رو بزار بعدا ميخوريم .
با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا امين
+1 # خواب مردهرضا امين 1392-12-11 19:42
من در امريكا زندگى ميكنم .خواب ديدم از همين جا براى ديدن پدر و مادرم اومدم به ايران .( پدر و مادرم فوت كردن ) از اينجا براشون شيرينيهاى معروف اينجا رو بردم .ازم مادرم تشكر كرد و گفت بقيش هم بزار بعدا ميخوريم .
ممنون ميشم تعبير اين خواب رو به من بگيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+2 # پاسخ: خواب مردهمریم 1393-04-07 23:58
شما باید همون شیرینی رو به نیت مادرتون خیرات کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زري
-2 # زري 1393-04-16 19:06
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

خواب ديدم برادر كه فوت شده به شدت از دست من عصباني و ميخواد من و بكشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+3 # تعبیر خوابفاطمه 1393-07-16 09:01
مادر مرده ام سرمزاربرادرم که فوت کرده شدید گریه میکرد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرشته
+2 # تعبير خوابفرشته 1393-10-07 11:05
سلام، پدر من ١٠سال ميشه كه فوت كرده هر چند وقت يه بار خواب مىبينم مىرم سر خواكش يه هو زنده ميشه ولى اضاع و احوالش خوبه ولى من چون مى دونم كه ايشون فوت شودن به طور وحشتناك ازش مى ترسم و فرار مى كنم يعنى هيچ وقت مقابلشون واى نه ايستادم هميشه ازش ترسيدم، و الان يه خواب جديد ديدم فكرمو بهم ريخته، خواب ديدم سر خواك پدرم هستم و نبش قبر كرديم ٣ تا از اقوام نزديكم در ان قبر هستن يكى يكى باز كرديم بعد به پدرم كه رسيد اونم ديدم و باز از ترس فرار كردم، و اينم بگم كه من خيلى از مرده مى ترسم يعنى به طور وحشتناك، ممنون مى شم اگه بتونين كمكم كنيد و تعبيرشو به من بگين من منتظر مى مونم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرشته
+4 # تعبير خوابفرشته 1393-10-07 11:17
پدرم بيش از ١٠ سال است كه فوت كرده، هر وقت او را در خواب مى بينم كه از ترسم فقط فرار ميكنم، ديشب خواب ديدم كه مى رم سر خاكش براى فاتحه كه يهو با خانواده نبش قبر مى كنيم بعد مرده اول مادر بزرگم بود مرده دوم عموم بود مرده سوم پدرم بعد تا پدرم و ديدم باز يهو شروع كردم به فرار، بعد من تو حالت عادى از مرن خيلى وحشت دارم، ممنون ميشم كه كمكم كنين و خوابم و تعبير كنين.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرشته
+2 # تعبير خوابفرشته 1393-10-07 11:27
پدر من بيش از ١٠ سال است كه فوت شده، هر وقت كه خوابشو مى بينم از ترس همش دارم از دستش فرار مى كنم، ديشب ٢ باره خواب ديدم كه با اقوام رفتيم سر خاك براى فاتحه، بعد مى بينم يه گوشه از قبر سوراخه بعد با اقوام شروع به نبش قبر مىكنيم، اول مادربزرگم كه فوت شده تو قبر بود بعد عموم و بعد پدرم بود ٢ باره تا پدرم رو ديدم شروع به فرار كردم، من تو حات عادى از مردن هميشه وحشت دارم، ممنون مى شم كه تعبير خوابمو بگين منتظرم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+1 # سارا 1394-05-11 23:53
با سلام من خواب دیده که خودم مره ام ودیدم که تو کفنم وسه تا مردههم که یکشون پسر خالم که فوت کرده کنارم بودن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
+2 # تعلیرخوابسمیرا 1394-07-07 12:39
سلام من خواب دیدم بامادربزگ مرحومه برسرسفره نشسته وایشان میل به غذاخوردن زیادداشت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سانا
+79 # تعبیرخوابسانا 1389-12-24 18:00
سلام خواب دیدم.22 سالمه.خواب دیدم یکی از دخترهای آشناهامون که تقریبا همسن خودم هست و تازه هم فوت شده اومده تو خوابم و روی یک تخت با جند نفر دیگه نشسته بود و من به سمتش رفتم و با هم رو بوسی کردم و گفت دلش برام تنگ شده و گفت اومده منو با خودش ببره گفتم یعنی میخوام بمیرم ازش خواستم یه لحظه تنهام بزاره تا دعا کنم و من از خدا خواستم بهم یه فرصت دوباره بده و بعد از دعا کردن بهش گفتم خدا بهم اجاازه داده بمونه گفت باید مطمئن بشه بعد یه دفعه یه نور از سمت اسمون بهش اومد و گفت فرصت داری و سریع رفت و غیب شده و خیلی بهم ریختم الان.راستی بهم یه چیز دیگه گفت ، آخه من یه شکست عاطفی تلخ داشتم بهش گفتم اونم گفتم اونم گفت خیلی بهم می او مدید گفتم برام دعا کن گفت باشه گفتم بهش میرسم دیگه بهم جواب نداد.تو رو خدا جواب تعبیر خوابمو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بیتا
+8 # بیتا 1390-01-25 17:59
تعبیر خواب همینه که دیدی عزیزم. این یه رویای صادقه است. هنوز اجازه زندگی داری. به خاطر شکست عشقی که خوردی فکر می کنی که دنیا به پایان رسیده و خیلی غمگینی. اما دوستت داره برایت پیغام می آره که دنیا هنوز به پایان نرسیده و تو هنوز فرصت های دیگه ای در زندگی خواهی داشت و دوباره عاشق خواهی شد. این که نوری به سمتش اومده یعنی دوستت جای خوبی در اون دنیا داره و از نیکوکارانه و اینکه قبول کرده برایت دعا کنه نشونه اینه که خوشبخت میشی. اینکه جواب سوال آخرت را نداده به خاطر اینه که اجازه نداشته از آینده به تو حرفی بزنه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هانیه
+6 # تعبیر خوابهانیه 1390-06-26 13:47
با سلام مادرم شب جمعه خواب پدرم و که سال 85 فوت شده دیده که توی خواب لباس مامانم و پوشیده و خونه مادربزرگم همه جمع بودیم خیلی ناراحت بوده حتی ما همون شب غذا خیرات کرده بودیم لطفاً سریع جوابمو بدین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عليرضا
-1 # پاسخ: تعبیرخوابعليرضا 1390-11-28 08:49
سانا جان ديدن اين خواب چندان خوب نيست-از دوستان بد دوري كن و به نظر بزرگان احترام بزار
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
+8 # پاسخ: تعبیرخوابباران 1391-01-03 10:29
سلام راستش من تو خواب دیدم همسایه ما چندتا بشقاب چینی گذاشته بیرون چندتاشم شکسته شده بود من داشتم از کوچه رد میشدم که یکی از اون بشقابهارو برداشتم که شکسته نبود روش برف بود با دستم پاک کردم دیدم نام خدا روش نوشته شده بسم اله الرحمن الرحیم کنارشم یه گل کشیده بودن بعئ اونو اوردم خونه ، میشه کمکم کنین تا معنیشو بفهم از کتاب تعبیر خواب نتونستم پیدا کنم ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حمید رضا مجتبوی
+6 # تعبیر خوابحمید رضا مجتبوی 1391-01-10 16:29
سلام
پدرم چند ماهی است که فوت نموده است. دیشب همسرم خواب اورا دیده بوده است مادرم درحال درست کردت کتلت بوده است. پدرم چند بار اصرار داشته است که کتلت را با نان سنگک و با سبزی به او بدهند. ولی ظاهرا بدلیل اینکه برایش بد بوده است مادرم نمیداده است. لطفا بفرمائید تعبیر ان چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سشزش
+2 # پاسخ: تعبیر خوابسشزش 1392-07-28 16:01
پدرتان نیاز به خیرات دارند خیرات کنید مخصوصا مادرتان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پوران دریابند
0 # با عرض سلام خدمت شما. مادرم دو سال و نیم هست مه از دنیا رفته به شدت دلتنگشم وبیشتر شبها خوابش رو میبینم. دیشب خواب دیدم با یک تخته سنگ دارم صحبت میکنم.انگار اون تخته سنگ مادرم بود.بهش گفتم سلام مادر توخوبی؟ گفت اره خوبم گفتم تو مارومیبینی گفت اره مادرجونپوران دریابند 1393-11-27 09:01
با عرض سلام وخسته نباشید. دوسال و نیم هست که مادرم از دنیا رفته بسیار دلتنگشم و بیشتر شبها خوابش را میبینم.دیشب خواب دیدم با یک تخته سنگ صحبت میکنم که صدای مادرم از آن میاید بطور واضح.به او گفتم سلام مادرخوبی.گفت اره خوبم گفتم تو مارو میبینی گفت اره مادرجون گفتم ولی ما تورو نمیبینیم اخه تو مردی و گریه کردم و مادرم غمگین شد.لطفا تعبیر خواب من رو بگید.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+7 # خواب مردهزهرا 1391-04-06 07:31
من خواب دیدم پدربزرگم که بعد از مدتها به خوابم اومده بود خواب دیدم از قبر درآوردنش و دوباره کفن و دفنش کردند در این حین وقتی جنازه پدربزرگم رو دیدم اون به من خندید چند نفر دیگر هم بودند او فقط به من خندید و موقعی که دفنش کردند من فقط سر مزار او بودم و هیچکس دیگر نبود حالا این خواب تعبیرش چیه؟ ممنونم زهرا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بینام
-6 # پاسخ: تعبیرخواببینام 1391-12-07 17:25
شب زیاد خوردی زیر نور لوستر هم خوابیدی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
+2 # پاسخ: تعبیرخوابرضا 1392-10-07 07:59
تو کار و حکمت خدا اصرار نورز
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ماندانا
+25 # تعبیر خوابماندانا 1390-01-22 03:11
خواب دیدم مادر مرده من برایم 2 عدد گردنبند طلا اورده که یکی را در گردن اویزان کردم
لطفا تعبیر انرا ارسال نمایید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عاطفه
+7 # مردنعاطفه 1390-01-26 14:58
سلام من خواب ديدم که مادرم مرده و ما گريه ميکرديم و توي بيمارستان بوديم ولي يک دفعه تخته کنار مادرم که او هم مرده بود زنده شد و مادربزرگم که گريه ميکرد مادرم را تکان داد و با زاري گفت بلند شو و يکدفعه مادرم چند سرفه کرد و زنده شد. لطفا تعبيرش کنيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الینا
+4 # ساراالینا 1391-10-17 11:28
پسری 22 ساله داشتم که از دنیا رفت..خواب دیدم می گوید انگشترم گم شده شما ان را ندیده اید..بعد میگوید نه از پیش خودم گم شده است...و می گوید ایا برادر کوچکترم شما را اذیت می کند و ابروریزی می کند؟؟/لطفا تعبیر کنید...ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آیدا
0 # پاسخ: مردنآیدا 1392-07-15 09:25
نقل کردن عاطفه:
سلام من خواب ديدم که مادرم مرده و ما گريه ميکرديم و توي بيمارستان بوديم ولي يک دفعه تخته کنار مادرم که او هم مرده بود زنده شد و مادربزرگم که گريه ميکرد مادرم را تکان داد و با زاري گفت بلند شو و يکدفعه مادرم چند سرفه کرد و زنده شد. لطفا تعبيرش کنيد

این نشون میده که عمر مامانت به امید خدا زیادمیشه عزیزم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
-1 # مردهپریسا 1390-02-03 13:08
سلام.من سال دیگه کنکور دارم و خیلی هم نگرانشم و به خااطرش خیلی التماس خدا رو کردن که کمکم کنه.دیشب خواب مادر بزرگم که دو سال پیش فوت کرده دیدم.انگار تازه فوت کرده بود وبرای خداحافظی که دور خونه میچرخونن اورده بودنش بعد من روشو کشیدم کنار انگار فقط صورتش زنده بود و میتونست حرف بزنه بهم گفت که مطمئن باش کنکور قبول میشی.خواهش میکنم جواب تعبیر خوابمو بگید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
setaya
+82 # ؟setaya 1390-03-31 20:36
سلام خوابی دیدم در مورد اینکه شخصی از خانواده یمان که چند سال یش فوت کرده بود به طور مجدد دوباره فوت کرده است تعبیر خوابم چیست ؟ :sad: و به نظرم چند سال قبل نیز خوابی شبیه موضوع همین خواب دیده بودم اگر راهنمایی ام کنید ممنون میشوم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
-3 # Guest 1390-07-10 11:47
منم دقیقا چند بار این خوابو دیدم و نمیدونم تعبیرش چیه لطفن راهنمایئ کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
-4 # پاسخ: ؟زهرا 1391-06-16 06:58
من هم سالی چن دفعه این خوابومیبینم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+5 # پاسخ: ؟سارا 1392-04-21 19:20
خواب دیدم مادر بزرکم که فوت شده بالای سرم نشسته پول میشمرد بهد با ماشین حساب جمع میزد لطف میکنید تعبیرشو بگید پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: پاسخ: ؟حامد 1392-12-03 13:49
بهترین کار ذکر : استغفرالله ربی و... و پایبندی به عمل نیکه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
+2 # پاسخ: ؟حامد 1392-12-03 13:46
ضرورتا براش نماز میت بخونید...همینطو ر خیرات به نامش انجام بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+4 # فاطمه 1390-04-05 14:21
اصلا نگران نباش خواب مرده دیدن طول عمره.کسی جزخدا وفرشته هاش ازمرگ خبرندارن.خیالت راحت. :P
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Guest
+15 # Guest 1390-05-16 22:55
سلام خواب دیدم مادرم که چندسال فوت شده برام قوری چینی به رنگ ابی وقرمزاورد خواهشن جوابم رابده :wink:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+50 # فاطمه 1390-05-16 23:03
سلام خواب دیدم مادرم که سال هاپیش فوت شده برام 2قوری چینی به رنگهای قرمزوابی اورده :wink:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Amir
+2 # سوزاندن مردهAmir 1390-05-28 03:15
دیشب خواب دیدم سه مرد مرده را می سوزانند لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Elina
+6 # لنگیدن مردهElina 1390-06-20 15:33
چندی پیش هم مرحوم بابابزرگم رو در خواب دیده بودم که لنگ لنگان راه میرفت تعبیرش چیست و چه باید برای روح ایشان کنم؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
+1 # پاسخ: لنگیدن مردهحامد 1392-12-03 13:51
الینا خانم
نماز نماز نماز فقط همین تعبیر دیگه ای نداره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
0 # سحر 1390-06-20 18:43
سلام.چندشب پیش خواب خالمو که 2سال پیش فوت کرده رو دیدم ازم خواست ببرمش حموم منم این کارو کردم وبردمش حموم وخیلی تمیز شستمش.خواهش می کنم جواب تعبیر خواب و واسم ارسال کنید. باتشکر از شما
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
t0rabiy@YAHOO.COM
-2 # خوابt0rabiy@YAHOO.COM 1390-07-04 13:44
) خواب پدر دیدن جزع خواب مرده هست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
marjan
-1 # تعبیر خوابmarjan 1390-07-04 16:17
خواب دیدم عمه ام از قول مادر شوهرش که تازه فوت کرده است می گوید مادر شوهرم دو تا گوشواره هایت را که خانه ما جا گذاشته بودی برایت نگه داشته گم نشه. من هرچه می گم من گوشواره ای نداشتم می گه چرا هست دست اونه. لطفا بگویید تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارمین
-2 # پاسخ: تعبیر خوابارمین 1391-12-21 13:19
سلام دوست عزیز حتما حتما از اون دنیا فکس زدن اخه میدوونی امار مرده ها بیشتر شده دگه جا نیست مرده ها تو اون دنیا تو چادر میخوابن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم دوستی
+14 # اعظم دوستی 1390-07-12 22:16
اگر کسی ببیند پدرش را که قبلا مرده بوده مرده است و در خواب بسیار گریه ناله کند تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
راحله
+5 # تعبير خوابراحله 1391-05-03 08:02
نقل کردن اعظم دوستی:
اگر کسی ببیند پدرش را که قبلا مرده بوده مرده است و در خواب بسیار گریه ناله کند تعبیرش چیست

داخل قبر و تلقين ميخوانند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+8 # مرده ای رادوباره مرده بیندلیلا 1391-06-18 10:05
نقل کردن راحله:
نقل کردن اعظم دوستی:
اگر کسی ببیند پدرش را که قبلا مرده بوده مرده است و در خواب بسیار گریه ناله کند تعبیرش چیست

داخل قبر و تلقين ميخوانند

بدر من که فوت کرده رادوباره با همان بیماری نالان دیدم وبسیار گریه میکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رزاقی
+1 # پاسخ: مرده ای رادوباره مرده بیندرزاقی 1392-10-14 11:38
دیدن مرده در خواب که او را میشورم دیدم پسرش الت او را نگاه می کند تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
+6 # پاسخ: پاسخ: مرده ای رادوباره مرده بیندحامد 1392-12-03 13:58
اگر نیک کردار بوده پسرش منزلت خواهد یافت...اگر شما میشستید و نیک کردار بود در خیری با فرزند شریک خواهید بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
+4 # حامد 1392-12-03 13:55
ناله متاسفانه تعبیر خوبی نداره اما اگه میفرمودید از درد چه ناحیه ای از بدن مینالید تعبیر بهتری داشت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شقايق
+1 # هديه از مرده گرفتنشقايق 1390-08-04 13:15
سلام من 27 سالم است و متاهلم در خواب ديدم مادر شوهر خواهرم كه 9سال پيش فوت كرده و همه از خوبيهايش صحبت ميكنند در جمعي بود من نيز آنجا بودم او با لباسهاي نو و تميز مهماني نشسته بود خواهرم صدايم كرد كه كنارش بنشينم گويا با من كار داشت وقتي نشستم يك بغچه بزرگ جلوي خودش باز كرد و گفت اينها مال توست هربار كه در بغچه دست ميكرد قطعه طلاي بزرگي در ميآورد و به سرو گردن من اويزان ميكرد شايد بالاي 20كيلو طلا به من داد و گفت باشو برو اينها مال تو و مرتب براي دعا ميكرد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: هديه از مرده گرفتنحامد 1392-12-03 14:00
از خواب شما مدت زیادی گذشته اما دلیلش مهمان نیک قدم است...خیر و برکت به زندگی شما وارد خواهد شد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سام
+1 # جواب شقایقسام 1393-01-16 12:26
شقایق جان طلا در خواب فرزند است و دیدن طلای زیاد در خواب نشان ان است که تو صاحب خانواده ای بزرگ خواهی شد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
+7 # تعبير خوابمريم 1390-08-21 14:50
با سلام خواب ديدم مادرم كه سال گذشته به رحمت خدا رفته از يك مسافرت مثلا حج برگشته ولي بصورت فلج روي ويل چير نشسته قدرت تكلم ندارد و من دارم بهش خدمت مي كنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد حسين زاده
-4 # اگر درخواب زنده اي رابيند كه مرده وبدنش فاسد شده وحامد حسين زاده 1390-09-01 11:46
:-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
يزداني
-5 # تعبير خوابيزداني 1390-09-02 18:47
با سلام خواب پدرم را كه چند سال پيش فوت كرده است ديدم كه به من گفت برايم يك زيارت قم و جمكران براي من ثبت نام كن مي خواهم زيارت بروم و 3700 تومان پول را كه يكي از همكارانم به عنوان قرض در خواب از من گرفته و آورد دم در خانه بدهد پدرم در را باز كرده بود و پول را تحويل گرفته بود ولي به من پول را برنگرداند خواهشمندم تعبير آن را به من بگوييد. با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سام
0 # یزدانیسام 1393-01-16 12:28
دیدن پول در خواب دلیل بر مشکلات است و اگر به شما پول نداده است پدرتان نمیخواسته که مشکل در زندگی تان به وجود اید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
+5 # تعبیرخوابرویا 1390-09-10 00:34
من خواب دیدم مادرم دوباره فوت کرده یعنی چه تعبیری داره؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # مرده دوباره مردهمریم 1392-10-23 10:01
من خواب دیدم مادربزرگ شوهرم دوباره فوت کرده یعنی چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیدمسعود
+1 # تعبیرخوابسیدمسعود 1390-09-12 07:13
در قبرستان من وهمسرم تکه های باقی مانده از مادرم که هشت سال پیش فوت کرده بود را کفن کردیم وبه زادگاهش بردیم در ضمن قبل از آن پدرم را دیدم که مادرم را که با کفن سفید بود به خانه اش برد-فامیلم به من گفتند تو بقیه این تکه ها را به زادگاهش ببر .ماهم آن دوتکه را غسل دادیم وبا کفن سفید به زادگاهش بردیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فریبا
+22 # کابوسفریبا 1390-09-24 13:01
سلام. مادربزرگم یک سال نیست که مرده همش میاد تو خوابم و منو اذیت می کنه منو تو خواب می ترسونه جوری که وقتی که از خواب بلند میشم گریه می کنم.
مادربزرگم با یه قیافه ی ناراخت- مریض - خسته - داغون - ترسناک به خوابم میاد و منو اذیت می کنه
تورو خدا بهم بگین چی کار کنم؟ تعبیرش چیه؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
-1 # پاسخ: کابوسمحمد 1392-11-11 11:28
شب قران بالای سرت بکزار براش خیرات بده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
MEHDI
-5 # دیدیدن مرده با لبخند با خود به طرف بالا بکشدMEHDI 1390-10-02 01:05
سلام پسر خاله من گه تازیکی ها به رحمت ایزدی پیوست به خواب من امد با روی لبخند منم میدانیستم مرده ولی بعد نکاه کردن من و او را یک جوی به طرف خود کشید که به طرف اسمان میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تبس
0 # پاسخ: دیدیدن مرده با لبخند با خود به طرف بالا بکشدتبس 1392-07-14 04:37
منم همینو دیدم فقط آخرش غیب شد و رفت من از بقیه میپرسیدم بالاخره منو برد؟ من مردم یا نه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
+1 # مردهرویا 1390-10-06 23:16
مرده آتش در دستش بوده و میخواسته کسی را آتش بزند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شاهین
+3 # شاهین 1390-10-10 17:29
سلام مادرم خواب دیده که مادر بزرگش که چند ماه بیش مرده رو کنار قبرش دیده و گفته تو نمردی هنوز ..اونم گفته نه....بعد مامانم میخواسته با دوش اونو بشوره دیده از تو قبرش راسو در اومده و رفته بعد مامانم که میخواسته از قبر رد بشه یه صدایی بلندی از قبر در میاد مرده میگه که این قبر مال تو نیست ...بعد همدیگر رو بغل میکنن و مرده فکرش همش تو قبر بود انگار از یه چیزی میترسید بعد مامانم یه نگاه میکنه به قبر میبینه که حشره هایزیادی اونجا هستن ..موضوع مهمش این بود که مادربزرگش به مامانم میگه که به زودی تورو با خودم می برم 2دو سه بار هم تکرارش میکنه ....در ضمن این خواب رو بین 8 تا 10 صبح دیده ...من خیلی می ترسم لطفا اگه امکانش هست تعبیرش رو زود بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بیتا
+5 # بیتا 1390-11-05 09:24
دیشب خواب دیدم که تمام اقوام و فامیل به دور هم جمع هستن و یکی از پسرهای فامیل که تازه برحمت خدا رفته هم بود ، در این هنگام من از جا برخاستم تا به آسپزخانه بروم وآب بخورم فکر میکنم تقریباً همه جا کمی تاریک بود ، در این هنگام آن پسر بدنبال من آمد و در نزدیکی من گفت تو میمیری ، برگشتم نگاهش کردم دیدم لبهایش اندکی به رنگ صورتی می باشد ......... لطفاً تعبیر خوابم را بگید .........البته من از مرگ خیلی نمی ترسم .......... اندک ترسم بخاطر اعمالم می باشد .........چند روز پیش هم خواهر این شخص یک دوره ختم قرآن گذاشت که سهم من جزء 18 شد که هنوز فرصت خواندن آن را نداشته ام ، البته من هرروز برای ایشان و بقیه امواتم فاتحه می فرستم.......... .باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رحیمه
+10 # مردهرحیمه 1390-10-27 08:52
سلام اگر در خواب مرده ایی راببینیم که فوت شده وگریه میکنند چه تعبیری دارد ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
+4 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سمیرا 1390-11-18 13:25
سلام من چند وقته خیلی خواب مرده میبینم . در ضمن از مرده و جنازه ام خیلی میترسم . یبار خواب دیدم یکی از دختر داییام که خیلی جون مرده هیچ کدوم از خواهر و برادراشم نیستند. مرده رو تو کفن گذاشته بودند توی تابوت یه جای قشنگی مثل امام زاده خیلی قشنگ بود همه دور تابوت بودند و گریه میکردن یهو جنازه تکون خورد من وحشت کرده بودم دیدم جنازه بلند شده تو تابوتش نشسته رنگش سفید سفیر ،لبای کبود من از وحشت خیلی گریه میکردم ساعت طرفای 6 صبح بود بیدار شدم تمام صورت خیس بود دیگه نتونستم بخوابم . میشه کمک ئکنید تبیرشو بهم بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+5 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2فاطمه 1391-01-06 07:27
من همیشه خواب میبینم که برادرم فوت کرده خیلی توخواب گریه میکردم. توروخداجوابموبد ین. خیلی میترسم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fatemeh
-1 # .fatemeh 1390-11-27 18:43
خواب دیدم پدر بزرگم که فوت کرده منو بغل کرده و به شدت گریه می کنه لطفا زود تعبیرشو برام بفرستید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
maryamgolmohammadi29@yahoo.com
+4 # .نزدیکی بامردهmaryamgolmohammadi29@yahoo.com 1390-11-27 18:58
پول گرفتن ازمرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرخنده
-1 # مامان بزرگفرخنده 1390-12-08 23:07
مامان بزرگ عزیزم رو تازگی از دست دادم.چند شب پیش به خوابم اومد.داشت لباس می شست.ان چنان اخمی بهم کرد و رو ازم برگردوند که از ترس نزدیک بود سکته کنم!یعنی چی شده؟باید پی کار کنم؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahsa6666
+7 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2mahsa6666 1390-12-22 11:20
من خواب دیدم مادر بزرگم که چند سال قبل فوت شده دوباره مرده و دوباره براش تعزیه گرفتن تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرید
+1 # مرده پول بخواهدفرید 1391-01-03 12:49
پدر خانمم چند سال پیش فوت کرده .چند روز پیش به خوابم آمد گفت اگر داری به من مقداری پول بده بهش گفتم دادم به کسی ندارم بهت بدم . گفت تو هم مثل من به جایی نمیرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساحل
+4 # مردهساحل 1391-01-17 08:36
خواب دیدم عمه ام که تازه فوت شده با دستمال سیاهی پیشانی اش را بسته و نگران است و بیتابی میکنه.لاغر هم شده بود.ازش علتشو پرسیدم.گفت برو از خواهرت بپرس اون میدونه.خواهرم هم داشت قران میخوند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
+6 # مردهنگین 1391-01-31 09:30
سلام مادربزذگم2 هفتست که مرده دیشب خواب دیدم که دوباره مرده میشه تعبیرشوبگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
sali
+2 # مردهsali 1391-01-31 10:36
من خواب دیدم مردم و البته شیون و زاری خاصی نبود تو خواب، ولی قسمت عجیبش این بود که من خودم خودم و غسل می دادم و کارای مربوط به مراسم و این جور چیزا رو فراهم می کردم و حتی تو خواب (علی رغم اینکه مرده بودم مثلاً) با مادر و پدرم حرف می زدم و اونا می گفتن آخی چرا تو مردی و ازین حرفا!! اصلاً نمی دونم تغبیرش چی می شه!!! کسی می دونه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # مردهفاطمه 1391-02-07 23:03
سلام.جند شبه که خواب مادرم کهفوت شده رو میبینم .توی خواب بهم میگه:من همه جا هستم اما تو منو نمیبینی.تعبیرش چیه؟ممنون.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزاد
+2 # پاسخ: مردهفرزاد 1391-05-20 16:02
سلام منظور مادرتون اینه که دخترم این همه نگو رفتی و تنهام گذاشتی،مامان اگه بودی نمیدونم اینطور نمیشد،اگه بودی این همه درد و بد بختی نمیکشیدم،مادرتم یخواد اینو بگه که دخترم به زندگیت ادامه بده من همیشه کنارتم فقط تو قادر به دیدن من نیستی اما من همیشه کنارتم و تو سختی هات پیشت میمونم و کمکت میکنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zhina
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2zhina 1391-02-25 14:24
ba salam man khab didam k pedaram kilide ye zirzamin ro behem dad va goft k cheragheshoo dorost kon cheraghesh kharab bod va khamosh roshan mishod vaghti k raftam ghofle zirzamin ro baz konam pedar bozorgam ro didam k ye baste 1000tomani to dastesh bod behem goft mage eydi nemikhay behet eyd nabodam k eydi bedam pas biya begir man mahal nazashtam va door shodam joofte pedar bozorgam madar bozorgam ham bod chon ina mordan baed on taraf madare pedaram dasht gerye mikard onam ham morde behesh goftam chera gerye mikoni goft delam baraye pesaram va dokhtaram tang shode baed sare namazesh tasbihesh ro doore gardanam bast va ye alango o dastband behem dad goft ina ro behem dadan dost daram to daste to bebinam baram tabiresh konid montazeram
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
amir hosein
-1 # اونی که بهت هدیه داده خوبه از برکت میادamir hosein 1393-10-01 19:37
نقل کردن zhina:
ba salam man khab didam k pedaram kilide ye zirzamin ro behem dad va goft k cheragheshoo dorost kon cheraghesh kharab bod va khamosh roshan mishod vaghti k raftam ghofle zirzamin ro baz konam pedar bozorgam ro didam k ye baste 1000tomani to dastesh bod behem goft mage eydi nemikhay behet eyd nabodam k eydi bedam pas biya begir man mahal nazashtam va door shodam joofte pedar bozorgam madar bozorgam ham bod chon ina mordan baed on taraf madare pedaram dasht gerye mikard بازگو کردن
onam ham morde behesh goftam chera gerye mikoni goft delam baraye pesaram va dokhtaram tang shode baed sare nama
zesh tasbihesh ro doore gardanam bast va ye alango o dastband behem dad goft ina ro behem dadan dost daram to daste to bebinam baram tabiresh konid montazeram
شئهق اخسثث
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
-3 # مردهباران 1391-02-26 06:52
با سلام
مادربزرگم که سه ماه پیش مرده رو با وضعیت تقریباً مناسب در خواب دیدیم خیلی با هم حرف زدیم و من میدانستم مرده است وقتی از مادرم (که زنده است) حرف می زدیم مادربزرگم گفت خودمونیم فکر کنم مامانت هم خودش فهمیده که یواش یواش میخواد بیاد این طرف (منظورش اون دنیا بود)
خواهش میکنم خوابم رو زود تعبیر کنید
آیا مادر من فوت میکند؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پارمیس
-1 # مردهپارمیس 1391-02-27 13:10
سلام.خواب دیدم جای قبر دایی ام ( فوت شده ) را عوض کردن.وقتی میرم سر قبرش میبینم پاهاش از قبر زده بیرون وقتی به بچه هاش میگم یه دفعه زنده می شه و میاد دست به سرم میکشه و بوسم میکنه میگه اینجا چه خبره ؟ ( مراسم ترحیمش بود ) میگم هیچی میره بیرون که ار خواب می پرم .
تعبیرش چییه ؟ممنون.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
كورش
+6 # تعبير خواب مردهكورش 1391-02-31 05:25
به مرده غذا دادن تعبيرش چيست.ممنون؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سام
+2 # کوروشسام 1393-01-16 12:33
مرده غذا دادن دلیل بر مردن کسی است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضیه
-1 # خواب مردهمرضیه 1391-03-05 16:21
سلام.مرده ای را خواب دیدیم سر سفره ما نشسته و بش ولع تمام غذا می خورد.
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2زینب 1391-03-05 19:25
سلام
من تو خواب دیدم پدرم که مرده گفته قبرم خیسه
ممنون میشم تعبیرشو هر چه زودتر بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبا
+2 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2صبا 1392-07-28 16:11
زیاد گریه می کنید و ناراحت هستین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مهدی 1391-03-06 12:41
سلام .چند روز پیش خواب دیدم مادربزرگم که چند وقت پیش فوت کرده رو غذا میدادم و خوشحال میشد
ممنون میشم اگه برام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضیه قدرتی
+1 # تعبیر خوابمرضیه قدرتی 1391-03-08 00:10
؟ من خواب دیدم همگی با هم رفتیم خانه مادربزرگ(مادر بزرگ فوت کرده اند.)، در انجا او برای ما میخواست غذا درست بکند ، اما گویا پول نداشت، و از دایی مهرداد کمی پول گرفت تا برای غذا خرید کند و در این هنگام به ما گفت : الان دستم مقداری تنگ است اما ایشاله همیشه اینطوری نمیمونه و بعدش ما انجا بودیم او از من خواست تازیر موهایش را با قیچی برایش مرتب کنم .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mahdi
-1 # تعبیرmahdi 1391-03-09 08:46
سلام
مادر یزرگم فوت کرده نزدیک 3ماه می شه
بابام یک خواب دیده که مادربزرگم در خونه خودش بود با چادر سیاه و اصلا از اون خونه نمی رفت
می خواستم تعبیرش رو بدنم
اگر می شه از طریق ایمیل
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
-2 # مردهمهدی 1391-03-15 09:13
با سلام
من پدرم را که چند سال پیش فوت کرده را در خواب دیده ام که لاغره و دستش هم کبوده، من به یکی از عمو هام در خواب تندی می کنم و دست بابامو می گیرم و می بینم دستش خوب شده و رنگش بهتر شده و میگه تو دست منو گرفتی رنگم بهتر شده.
تعبیرش چیه؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
گلناز
+1 # پاسخ: مردهگلناز 1392-08-06 17:05
سلام.خدارحمتشون کنه.اقامهدی خودشماب شخصه براشون خیرات کنیدحتی شده بایه بسته خرما.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دختری ایرانی
+3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2دختری ایرانی 1391-03-15 13:43
سلام
من مادرم 3سال پیش فوت کرده خواب دیدیم که پیشم اومده و انگار که این سه سال جایی بوده و نمرده و من به این فکر میکردم که چه طور باید اشتباه بشه و واسه یک نفر که زنده است این همه گریه کرد و عزا داری کرد. یعنی انگار واقعا زنده شده بود و به من یک بسته چند تایی دستمال کاغذی داد.
لطفا بگین معنیش چیه؟
من در طول این سه سال خواب مادرم و زیاد میبینم خواب هایی دیدیم که شاید حتی ایمانم و نسبت به خدا زیاد کزده و انگار اون دنیاو واقعا میشه دید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یگانه
-2 # خواب مردهیگانه 1391-03-21 20:58
سلام
پدر شوهر من تازه مرده شب چهلمش خواب دیده به باباش نون داده و باباش خورده ولی بالا آورده خواهرش هم گوسفند سربریده خواهر کوچکش هم با باباش رفته شوهرم خیلی نگرانه لطفا کمکمون کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین لطفا فوری
-7 # درخواست رن مرده از همسرامین لطفا فوری 1391-03-21 23:17
زن مرده با عصبانیت درخواست کرده و تکرار کرده که سه دخترت را شوهر بده و همسر گفته شوهر کردند ولی بار با عصبانیت تکرار کرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین لطفا فوری
-6 # درخواست رن مرده از همسرامین لطفا فوری 1391-03-21 23:19
زن مرده با عصبانیت درخواست کرده و تکرار کرده که سه دخترت را شوهر بده و همسر گفته شوهر کردند ولی بار با عصبانیت تکرار کرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Hesam
-6 # خواب مردهHesam 1391-03-22 08:26
سلام
من دیشب مرده هایی دیدم که همه شون بازیگرای سینما بودن و همه با هم دعا میکردن و شاد بودن، منم با اونا بودم و شاد و خندان نمیدونم تعبیرش چی هست؟ اگه میشه یکی بهم بگه مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر
+5 # مرده دوباره بمیردامیر 1391-03-23 03:56
با سلام
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که چند وقت پیش به رحمت خدا رفته دوباره مرده.
کسی میدونه یعنی چی؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عاطفه
+6 # گریه مادرم...عاطفه 1391-03-23 14:50
مادرم کمتر از 2 ماهه که فوت شده تا حالا که خوابشو ندیده بودمو یه سری تصاویر موهوم ازش میدیم که دیشب تو خواب دیدمش که همش گریه می کرد و مثل این اواخر تو بستر بیماری بود و حالت مریضی داشت تو خواب می دونستم که فوت کرده خیلی ناراحت بودم خوشحالم هم بودم که می بینمشو پیشمه می خواستم ببوسمش ولی مانع می شدو هِی گریه می کرد! بلاخره تونستم گونشو ببوسم که در همون حالت داشت تو دیدم سیاه میشد طوری که از ترس تپش قلب گرفتمو با همین تپش قلب از خواب بیدار شدم
بعد از اینکه از خواب بیدار شدم همش تو فکر خوابیم که دیدیم
لطفاً بگید تعبیرش چیه؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبا
-2 # پاسخ: گریه مادرم...صبا 1392-07-28 16:13
مادرتون در وصعیت بدی هست تا می تونید خیرات و نماز و قرآن بخونید براش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
m.r
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2m.r 1391-03-24 00:27
سلام، من ۲ روز پیش پسرم که ۸ ماهه حمله بودم و رو شکمم مرده بود را خاک کردم . یه شب قبل از این که فرداش خاکش کنم خواب دیدم سنیه ام پر شیر شده . شب بعد خواب دیدم پسرم با موهای مشکی بلند پسر بچه ای ۵-۶ ساله شده . لطفآ خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بهم بگین.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهری
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مهری 1391-03-29 22:00
سلام من خواب دیدم دوتا از همکلاسیهام از خارج از کشور به خونه ما امدند من به اونا میگم بابام اومده برم ببینم اجازه میده که شما از حیاط بیاین توخونه دیدم با با ومامانم در حال نماز خوندن هستند واتاق خیلی روشن بود البته بابای من حدود پنج ماه که فوت کردن تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرنوش
0 # تعبیر خوابمهرنوش 1391-03-30 07:49
من تا حالا چند بار خواب دیدم که مادرم که حدود یکسال پیش به رحمت خدا رفته اومده با خوابم و پاش درد می کرده . تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
nazanin
-1 # tabire khabnazanin 1391-03-30 23:17
salaam alan 4 mahe pedaram fot shode toye in 4 mah balaye 8 bar man va khanevadam khabe babamo ke mibinim hamash to abe va dare rah mire ya inke dore pash mahiye tabire khabam chi mishee khahesh mikonaam javab bediin
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرجان
+2 # پدرممرجان 1391-04-11 01:48
سلام
بجز دو پست همه بدون تعبير هستند آيا جوابي داده نمي شه يا از طريق ايميل پاسخ مي دهند؟
دلم مي خواست خوابم را بنويسم ولي ترديد كردم دوست ندارم مدت ها منتظر پاسخي باشم كه قرار نيست داده بشه. البته هر جوابي لطف فرستنده خواخد بود نه الزام و وظيفه!
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
-2 # مردهپریسا 1391-04-11 21:22
نقل از یکی از اقوام:خواب دیدم شوهر خواهرم که به تازگی فوت شده ت خونه ما خوابیده و پیراهن مشکی به تن داشته خواهرمو صدا میکنم میگم بیا شوهرت اینجاست خواهرم پیش شوهرش(مرده) میره و بهش میگه چرا رفتی منو تنها گذاشتی من باهات دیگه کاری ندارم و شوهرش هی دستشو میگیره تا توضیح بده ولی خواهرم قبول نمیکنه و میزاره میره و یه ماشین سفید منتظره خواهرم بوده که ببرتش.
ممنون میشم اگه تعبیرش کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امید
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2امید 1391-04-12 05:20
خواب دیدم 7تا گاو فربه 7تا گاو لاغر میخوردن یکی تعبیرشو بگه:دی
راسی 7تا خوشه سبز و خشک هم دیدیم:دی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیاز
-3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2نیاز 1391-04-15 12:27
سلام من خواب دیدم که عمه ام که پارسال فوت شده واسه من کادو اورده 1دسته گل و 1 هدیه/تعبیرش را میخواستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صبا
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2صبا 1392-07-28 16:15
پسرتون در آخرت به کمک شما خواهد آمد و شفاعت می کند و زنده است.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پاییزبان
+3 # پاییزبانپاییزبان 1391-04-15 12:58
سلام ...
من مادرم خواب مادشون رو دیدن که از بدنشون یه چیز ناجوری بیرون اومده ولی ار بدنش جدا نشده و دوباره رفته داخل میخواستم بدونم که تعبیرش چیه؟مادرشون تازه فوت شده...ممنون...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
niloofar
0 # تعبیر خواب مردهniloofar 1391-04-16 14:40
سلام
لطفا تعبیرش رو برام بفرستین
خواب دیده مادر زن داییم فوت کرده امده بخواب مادرم و گفته میخواد ببرتش و مادرم گفته نمیام و گفت پس باید صله رحم کنی
لطفا سریع تعیبرشو برام بفرستین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ظناز
+3 # تعبیر خوابظناز 1391-04-17 00:10
سلام. من 23 سالمه و یک دختر مجردم.
خواب دبدم یکی از دخترای فامیلمون که حدود 7 8 ساله مرده تو مهمونی ما اومده و خیلی خوشحاله و میخنده اما من همون لحظه می دونستم که ما الان اومدیم به زمان عقب تر و اون قراره به زودی بمیره و من واسش خیلی ناراحت شدم. بهش شیرینی تعارف کردم اما اون انگار که اصلا منو نمیدید اصلا توجهی به من نکرد، این خواب یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزاد
-4 # پاسخ: تعبیر خوابفرزاد 1391-05-20 16:09
ازت دلخور بوده چون که اون ازت یک خواسته ای داشته ولی تو انجام ندادی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ظناز
+3 # تعبیر خوابظناز 1391-04-17 00:10
سلام. من 23 سالمه و یک دختر مجردم.
خواب دبدم یکی از دخترای فامیلمون که حدود 7 8 ساله مرده تو مهمونی ما اومده و خیلی خوشحاله و میخنده اما من همون لحظه می دونستم که ما الان اومدیم به زمان عقب تر و اون قراره به زودی بمیره و من واسش خیلی ناراحت شدم. بهش شیرینی تعارف کردم اما اون انگار که اصلا منو نمیدید اصلا توجهی به من نکرد، این خواب یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افسون
-4 # پدرافسون 1391-04-18 18:17
سلام
چهار ماهه پدرم فوت کرده امشب دومین بار توخواب دیدمش
تواتاقش یردم تختش رو درست کردم درازکشید روتخت منم لحاف کشیدم روش دیدم بیشتر موهاش ریخته رو پتو موهاشو جمع کردم ولی باز مو داشت رو سرش اونا هم میریختن تو خواب فکرمیکردم که چهارماه قبل این همه غصه خوردیم واسه این بود که مریض شده بود ولی توخواب گریه میکردم من میگفتم حالش اصلان خوب نیست شاید بمیره از خواب پریدم احساس کردم اتاقش خوابیده ولی یادم افتاد مرده دقیقان وقت نماز صبح بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
-3 # تعبر خوابالهام 1391-04-21 13:01
خواب دیدم که توی خونه ی دوران بچگیم هستیم.همه خانواده دور سفره بودیم و مادربزرگم که 5 ساله فوت شده هم پیش ما بود حالش خوب بود.داشتیم غذا میخوردیم.میخواس تم تعبرشو بدونم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزاد
+1 # پاسخ: تعبر خوابفرزاد 1391-05-20 16:07
خواهر من مادر بزرگتون میخواد اینو بگه که هر چند شما منو فراموش کردید ولی من از همون کودکیتون به فکر و کنار شما بودم و همیشه هم خواهم بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محسن
0 # تعبیر خوابمحسن 1391-04-22 11:42
سلام
خواب دیدم پدر بزرگم که خیلی وقته فوت کرده به من میگه 1 ماه دیگه میام بزار مهمونی تموم بشه بعد ازم پرسید راستی حال نامزدت چطوره؟در حالی که من مجردم.میخواستم تعبیرش رو بدونم ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
samira
-1 # خوابsamira 1391-04-27 11:32
با سلام
پدرم 21 ساله فوت شده. و خیلی کم به خوابم میاد(خاطرات کمی با هم داشتم )
خواب دیدم تو این مدت نمرده بوده و در خفا تو کما بوده ولی ما فکر می کردیم مرده... حالا بعد 17 سال به هوش اومده و داره دنبال ما می گرده
تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهتاب
+3 # تعبیر خوابمهتاب 1391-04-31 11:38
در خواب دیدم در تونلی پر از سنگ در حال دویدن هستم شوهر خواهرم که به تازگی مرده پشت سر من است منو تعقیب مکنه به بیرون تونل میرسم بهم سنگ پرتاب مکنن بر جا خالی میدم برمگردم میبینم پشت شیشه یک مار بزرگ دهانشو وا کرده لطفا تعبیر خواب منو بنویسید خیلی نگرانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
-1 # دیدن مرده در خوابمهسا 1391-05-02 15:21
پدر بزرگم 12 سال است که فوت کرده خواب دیدم جنازه اش کنار اتاق است با یک لباس مرتب انگار خواب بود و من چون خیلی از جنازه می ترسم با وحشت از خواب پریدم چه تعبیری دارده اگه بگید ممنون می شم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهار
-1 # دیدن خواب مردهبهار 1391-05-05 07:58
آقاجونم که مدتی 2 سال است مرده است را در خواب دیدم کنار او نشستم او مرا بوسید و همراه با من گریه کردم تعبیر آن چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یسنا
-1 # مردهیسنا 1391-05-06 10:39
خواب دیدم مرده ای را میشویم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ریحانه
0 # شستن مردهریحانه 1391-05-06 10:47
خواب دیدم مرده ای را میشویم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اکرم
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اکرم 1391-05-07 07:48
دیشب در خواب دیدم خواهرم که مرده بود در رختخوابی خوابیده بود و در حالتی مانند گذشته که بیمار بود و من دور رختخواب آن چرخیدم و به او گفتم میخواهم دور تو بگردم تا مریضی تو به من بیاید و تو خوب شوی و به او گفتم برای سلامتی اوگوسفند نذر کرده ایم تعببیر این خواب چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینایی جون
-2 # مردنمینایی جون 1391-05-14 10:52
سلام من خواب دیدم که دکتر بهم گفت که با این قرص هایی که تو میخوری میمیری البته من این خواب رو بعدازنماز صبح دیدم ممنون میشم جواب بدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینایی جون
-2 # پیشنهادمینایی جون 1391-05-14 10:55
من تو خواب دیدم که مغزه بغلی خونمون که آرایشگر به من پیشنهاد ازدواج میده من با فکرشم نخوابیده بودم اصلا هم بهش فکر نمیکنم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مصطفی عبدلی
0 # غسل دادن مردهمصطفی عبدلی 1391-05-16 11:57
اگر در خواب ببینی مرده ای که قبلا مرده است را دوباره مرده و در حال غسل دادنش باشی در حالی که صورت مرده نورانی باشد و در پتوی زیبایی بود چه معنا می دهد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرهاد
0 # تجربه های منفرهاد 1391-05-23 03:03
خواب دیدم خانه مان اتش گرفته و سیاه شده طولی نکشید که بابام بیمار شد و خانه سیاه شد مملو از غم و بد از 6 ماه فوت کرد باز خواب بینید لوستر از سقف سقوط کند دلیل مرگ نزدیکان خانه است یا دیوار خانه خراب شود به هر حال وقتی به خواب باور داشتم که برایم عملی شد قبل گمان میداشتم خرافات است باور امروز من با دیروز بسیار تفاوت دارد چیزهایی دیدم که هیچگاه باور نداشتم دنیای زیبای بعد از مرگ ارواحی که در این دنیا محافظان ما هستند و هر کاری خوب یا بد انجام دهیم حتی ذرهای در این دنیا حاصلش را میبینیم عبادت به جز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست گفتار کردار و بندار نیک سفارش و کل حرف همه ادیان الهی است این 3 اصل راه رستگاری و موفقیت در 2 دنیاست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هانیه
-1 # ناله و دل درد مردههانیه 1391-05-29 11:19
خواب دیدم که مادربزرگم که چندسال قبل به رحمت خدا رفته دراز شده بود وهمش ناله میکرد و گهگاهی از جای خودش بلند می شد و یه طوری نشون میداد که انگار دل درد داشت. . . .
باید برای شادیش چه کنم؟وظیفه ام بعداز دیدن این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فافا
-4 # jufdv o,hfفافا 1391-06-01 12:12
سلام.عموی من قبلا مرده بود. من دوباره خواب دیدیم که تازه مرده و من داشتم گریه میکردم. تعیبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فافا
-2 # تعبیر خوابفافا 1391-06-01 12:17
سلام.عموی من مرده. من خواب دیدم. عموم تازه مرده و من داشتم گری میکردم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شقایق
-3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2شقایق 1391-06-08 08:02
سلام من از مامان بزرگم زیاد خواب میبینم !خواب دیدم که اومده پیش من و با دقت و مهربونی کامل ناخن های منو تمیز میکنن.
و ی خواب دیگه که ازشون دیدم :اومده بودند کنار من و دستاشون درد میکرد و منم دستاشونو ماساژ دادم که خوب بشه .لطفا بگین که تعبیرش چی میشه!؟ممنون.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شقایق
0 # مردهشقایق 1391-06-08 08:06
سلام
خواب دیدم که مامان بزرگم که فوت شدن اومدن پیش من و با دقت و مهربونی کامل ناخن های منو تمیز میکنن!!!!!!!111 1

و ی خواب دیگه که ازشون دیدم اومدن و دستاشون درد میکرد و منم دستاشونو ماساژمیدادم تا خوب بشن.؟!لطفا جواب بدین .ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hani
-3 # تعبیر خوابhani 1391-06-14 00:41
سلام خواب دیدم مادرم که یکسال پیش فوت شدن به من میگه بارداری و در نظرم اومده که دختره.....تعبیر ش چی میشه....مرسی ی ی ی ی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
+2 # جوابسارا 1391-07-16 13:00
این خواب یه رویای صادقه است.شما باردار میشی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم دهكار
+2 # درخواست تعبيراعظم دهكار 1391-06-21 10:28
با سلام ؛ براي بار دوم يا سوم است كه يكي از بستگان را كه حدود يكسال قبل فوت و دچار ضربه مغزي و اعضاي بدنش اهدا گرديد در خواب مي بينيم كه بصورتيكه كفن و در قبر است مي گريد و پا به زمين مي كوبد ، تعبير خواب چيست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
asal
0 # az shoma narahateasal 1391-10-26 12:09
az shoma narahate
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مسعود
0 # پاسخ: درخواست تعبيرمسعود 1392-06-06 09:02
سلام من فكر ميكنم كه يا از اينكه اعضارو اهدا كردين ناراحت هست يا اگر بابتش پول دريافت كرديد از اين موضوع ناراحت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عادله
0 # کفنعادله 1391-06-23 09:18
سلام. من خواب دیدم به همرام خواهر دوستم پدربزرگشان را کفن می کنیم. البته من پدربزرگ ایشان را نمیشناسم و هیچوقت ندیدمشان اما در خواب میدانستم که پدربزرگ دوستم هستند. تعبیر خوابم را بگویید. بسیار ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+1 # گریه کردن مردهمریم 1391-06-25 23:52
سلام من خواب دیدم برادرم که 2 ساله فوت کرده برسرقبری باسنگ سفیدنشسته وگریه میکند به هیچ کدام ازاعضای خانواده هم محل نمیذاشت خیلی ناراحتم میشه بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+1 # گریه کردن مردهمریم 1391-06-25 23:55
سلام من خواب دیدم برادرم که فوت کرده 2 سال پیش سرقبری که سنگ سفیدداره نشسته وهای های گریه میکنه به کسی از خانواده هم محل نمیذاره ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ازیتا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ازیتا 1391-07-05 12:08
لطفاً حدیث هایی که از ائمه علیهم السلام می آورید سند معتبر شیعی آن را هم بنویسید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارينا
+2 # تعبیر خوابسارينا 1391-07-08 08:17
با سلام و خسته نباشید مدت 2 ماهه پدرم فوت کرده قبلش من 6ماه پرستارش بودم چون هیچ تحرکی نداشت از روزیکه فوت کرده به خواب هر کس میاد خوبه خوشحاله نمیدونم چرا به خواب من که میاد همش در همون حالت مریضیه خیلی نگرانم لطفا بگید تعبیرش چیه که همش مریضه تو خواب
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
+1 # تعبير خوابمريم 1391-07-12 07:14
درخواب ببيني كه كسي كه فوت شده مقدار زيادي نان خريده تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علي
+1 # مردهعلي 1391-07-12 19:25
سلام من خواب ديدم رفتم سر خاك عموم ولي داخل قبر نبود جاش خالي بود تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهناز
0 # تعبیر خواب مردهمهناز 1391-07-15 09:32
با سلام
خواهش میکنم این خواب منو تعبیر کنید
من با یکی از همکارام دوست هستم اسمش علیه
شب پنج شنبه خواب دیدم تو آشپزخونه مادربزرگم که 6 ساله فوت کردند هستم داشتم دنبال موبایلم می گشتم و با ناراحتی منتظر یک تلفن بودم یکدفعه دیدم مادربزرگم اومد تو آشپزخونه و به من با آرامش گفت من تلفنت رو جواب دادم نگران نباش
یکدفعه مادر علی رو دیدم که داره با مادربزرگم حرف میزنه داشتن با هم قرار عقد رو میذاشتن و دیدم که علی هم اونجاست و یک گوشه وایساده
تعبیر خوابم چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صدای تنهایی
+2 # تعبیر خوابصدای تنهایی 1391-07-17 23:11
سلام
من خواب دیدم زن داییم که فوت کرده از مسافرتی اومده و برام سوغاتی آورده چندجور سوغاتی و یکیش چادرمشکی بود ... میشه تعبیرشو بگین ؟ممنون برام به ایمیلم بفرستین شاید این سایتو گم کردم
یاحق
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسمن
-2 # پاسخ: تعبیر خوابیاسمن 1392-04-05 23:10
سلام من خواب شهید کولیوند را دیدم خواب دیدم که به منزلم امده و یک دستمال ابی برایم اورده..یکی را به من داد و یکی را به پسرش.تعبیرش چیست ممنون.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رزا
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2رزا 1391-07-18 12:44
دیشب خواب دیدم مادرم فوت کرده اند- به قدری ناراحت بودم که صبح که از خواب بیدار شدم از بدن درد داشتم میمردم- در خواب مدام با ایشان صحبت میکردم- و به ایشان دست میزدم- اعصابم خیلی خرد شده. لطفا بفرمایید تعبیر آن چیست
با سپاس
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+1 # بوسیده شدن توسط مردهزهرا 1391-07-19 13:12
سلام
زن بیوه برادر مرحومم خواب دیده که برادرم زنده شده و داره با من روبوسی میکنه
خودمم همون شب مادر مرحوممو خواب دیدم که از پشت درد مینالید
لطفا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مائده
+3 # مردهمائده 1391-07-24 11:03
خواب دیدم یکی از دوستانم که چندسال پیش فوت شده به همراه یکی از دوستان دیگرم که در قید حیاتند باهم صحبت میکنند و قدم میزنند اما من را نمیبینند..تعبیر ش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
-1 # مردهحسین 1391-07-25 15:28
درخواب دیدم پدرم که تازه فوت کرده دربیمارستان بستری است تعبیرآن چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
+1 # خواب مردهمینا 1391-08-02 12:26
من در خواب دیدم همه من را اذیت می کنند ناگهان آمدم بیرون و دیدم مادرم مرده و آمده پیش من و خیلی نورانی بود و من را در آغوش گرفت و دلداری می داد و من آنقدر گریه می کنم ولی او می خندید و می گوییم تو زنده بودی کی مردی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
+1 # مردهندا 1391-08-02 17:21
در خواب دیدم خالم که فوت کرده دوتا گاو به بابا بزرگ ومامان بزرگم(پدرومادرش ) که زنده هستن داد وگفت نگهشون دارن.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
+1 # خواب مردهمعصومه 1391-08-09 23:46
سلام، من پسر خواهرم رو كه چند ماه پيش خود كشي كرده رو ديدم كه در يك كوچه تنگ و باريك ايستاده و ميگه خاله بيا.. من تا خواستم به طرفش قدم بردارم يكباره خودمو در شهري متروكه مرده ها ديدم او لباس سياه به تن داشت اما ميخنديدبعد دو تا از خواهر هاي خودم رو هم ديدم اما در عين حال ميدونستم كه اونها نمردن سپس ديدم دخترم كه ١٤ سالشه يك بچه ٢-٣ ساله هست و روي پاي او نشسته ميخواستم او رو بگيرم ازش ولي انگار حالت رو در بايسي نميزاشت بعد به ناگاه پسر خواهرم از جا جست و از پله هاي متروكه يك ساختمان به سرعت بالا رفت بعد ديدم از پنجره هاي بزرگي كه باز يا شكسته بوديك چيزي دورتر رو به بچه ام نشون ميده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پیمانه
-1 # گریه مرده و خواندن ایهپیمانه 1391-08-10 17:56
سلام من 44 سالمه مجردم و از بجگی فلج شدم میونم با بابام خوب نبود حس میکردم از من متنفره چون مامانم همیشه طرفدارم بود سه سال پیش پدرم سرطان گرفت و فلج شد و فوت کرد . من خوابشو دیدم با همان حال مریض من سالم بودم و به بالینش رفتم سلام کردم و گفتم خوبی بابا / به محض دیدن من گریه کرد چوری که اشک از چشماش بشدت بیرون میرخت و گفت لا حول و لا قوته الا بالله . میخواستم تعبیرشو بدونم . یه بار دیگه هم خوابشو دیدو کنار مادرم نشسته بود ولی سالم و سخت تو فکر بود برادرا و خواهرم با فاصله از هم ایستاده بودن پدرم لباسش طوسی بود برادرا و خواهرانم هم همینطور مادر مشکی پوشیده بود و من لباس رنگی و در حال چرخیدن . اینم میخواستم تعبیرشو بدونم . ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مصطفی
+3 # خواب مردهمصطفی 1391-08-12 19:53
سلام
چند روزه که یه مشکل جسمی بعد از عمل برام پیش اومده و دکترا گفتن باید چند مدت صبر کنی تا مشکل مرتفع بشه. ولی احساس میکنم از بین نره. صبح بیدار شدم و دوباره به خواب رفتم تو خواب تو دانشگاه بودم و یه دفه دیدم عموم که جای پدرم تو زندگیم بود( من از وقتی بدنیا اومدم پدر نداشتم) و از 15 سالگی از دستش داده بودم اونجاس توی خواب تا دیدمش فقط دویدم طرفش و بغلش کردم ولی اون عین همون موقعها منو بقل کرد و بلندم کرد. تا بلندم کرد از خواب پریدم. میخواستم تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکیبا
+3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2شکیبا 1391-08-14 10:18
مامانم خواب دیده مادربزرگ و پدربزرگم که فوت شدن اومدن خونمون و دوتا مرد غریبه خونمون هستن با لباس توخونه. اونا عصبانی میشن و با مامانم دعوا میکنن که تو دختر جوون توخونه داری اینا اینجا چیکار میکنن!!! مامانم هم میگه قصد بدی ندارن و خودشونو به شما نشون دادنو قایم نشدن !!!! من 26 سالمه و مجرد هستم. تعبیرش چیه بنظرتون؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
قاسم
+4 # خواب مردهقاسم 1391-08-14 18:19
سلام.مادر من 17ماه است كه فوت شده.در طول اين مدت تقريبا"بيش از 12بار خواب ديده ام كه او تازه فوت شده و من بدنبال مراسم خاكسپاري وي مي باشم.لطفاً اگر تعبيرش را مي دانيد راهنماييم كنيد.متشكرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملینا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ملینا 1391-08-15 21:31
سلام
عموم حدود شش ماهه که فوت کرده و من وابستگی شدیدی بهشون داشتم
چند شبه که خواب میبینم عموم زنده شده و مثل قبل کنار همه ی اعضای فامیل درحال صحبت و خوشحالیه
اما منو یادش نمیاد و نمیدونه من کیم
تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مریم 1391-08-19 00:16
سلام
پسرعمویم پدرم راکه تازه فوت کرده دربیابان تاریک باکفن ولی پابرهنه می بیندکه دیگرمرده ها درحال رفتن به سمت بیابان تاریکن ولی پدرم می گوید قلبش دردمی کندونمیتواندبدن بال آنهابرودوآنجا نشسته تعبیرش چیست؟اودراین هفته 3باراین خواب برایش تکرارشده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
maral
+1 # maralmaral 1391-09-18 21:05
خواب دیدم که عمویم را به طرف قبله دفن نموده اند طوری که همسطح زمین بوده و از من در خواست آب کرده است اما وقتی خواستم آب ببرم به من در خواب گفتند که مرده آب نیاز ندارد و من آب ندادم ، تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اکرم
+4 # سلام مادرم چندوقت است فوت کرده خواب دیدم بااخم بهممیگفت تاصدسال زنده ای لطفا تعبیرشوبهم بگیناکرم 1391-08-23 15:37
سلام من مادرم 4ماهه فوت کرده خواب دیدم باعصبانیت بهم گفت تاصدسال دیگه زنده ای توروخداسریع جوابموبدین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fatima
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2fatima 1391-08-24 00:59
سلام
خواب دوستمو که حدودا دو هفته پیش فوت کرده دیدم برای تعبیرش به راهنمایی نیاز دارم لطفا کمکم کنید
خواب دیدم دوستم زیاد خوشحال به نظر نمی رسه تو خوابم میدمنستم فوت شده همش این جوله رو تکرار می کرد "این من نیستم" با یک حالت ناامیدی که انگار کسی باورش نکرده و توی خوابم موهاش جو گندمی شده بود(وقتی زنده بود موهاش پر کلاغی بود و 21 سال بیشتر نداشت)یکم هم چاق شده بود و خوشحال نبود .هر دو با فاصله از هم ایستاده بودیم و من تو خواب میدونستم که دیگه زنده نیست .فضایی که توش بودیم کاملا سفید بود و چیزی توش نبود اما لباس های تنش تیره رتگ بود و خیلی برام آشنا بود انگار همون لباسای قبلیش بود که وقتی زنده بود می پوشید. تو خوابم یکی دیگه از دوستام هم بود که داشتم سعی می کردم براش توضیح بدم که چی دیدم اون دوستم بغلم کرد و گفت میدونم میدونم!
ممنون که راهنماییم می کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
marziyeh
+2 # marziyehmarziyeh 1391-08-24 12:11
salam man khab didam
pesar amomke fot kardeh be man dar khab ghaza dadmikhastam bebinam tabiresh chiye
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سالومه
+1 # خوابسالومه 1391-08-25 09:33
سلام من خواب دبدم پدر بزرگ و مادر بزرگم که چند سالیه فوت کردن تویه خونه ای ان مادر بزرگم راحت بود اما پدر بزرگم میگفت هنوز حسابو کتابمو نکردن بعد از اونجا رفتم تویه اتاقی که قبر خودم توش بود نشستمو یه فاتحه خوندم بعدم شروع کردم به گربه کردن که من نمیخوام بمیرم توی قبرمم به کفن پر از گل بود لطفا راهنمائیم کنین ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الشن
0 # خواب مردهالشن 1391-08-29 16:30
سلام
خواب دیدم مادربزرگم که سال پیش فوت کرده اومد اتاقم و یه کلید بهم داد چند بار ازش پرسیدم کلیده چیه ولی اصلا جواب نداد ... بعد بهم گفت به عروسیه دختر خالت نرو و رفت پشته سرش هرچی رفتم و هرچی صداش کردم جواب نداد و رفت
(عروسیه دخترخالم بعده محرم و صفره تو شهرستان)
دیوارهای اتاقم هم به خاطر زلزله ترک های بزرگی برداشته بود
منتظر امیلتون هستم ... ممنون میشم اگه کمکم کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اناهیتا
+1 # خواب مردهاناهیتا 1391-09-04 03:29
سلام
خواب دیدم مادرم که چند سال پیش مرده توی بیمارستان بود ولی یه مرتبه خبر دادن شفا پیدا کرده و من با صدای بلند گفتم خدایا شکرت که از خواب بیدار شدم لطفا برام تعبیر کنید
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
گلاله رستمی
+1 # شستن مرده در خوابگلاله رستمی 1391-09-04 11:15
خواب دیدم پدرم که مرده است زنده شده و مادر و خواهرم اورا میشویند تا به خاک بسپارند به انها گفتم پدرم زنده است اورا بردیم به مهمانی و با هم عکس مینداختیم ولی پدرم دوباره مرد دوباره اورا بردیم تا بشوییم در نوبت شستن مرده ها بودیم پدرم زنده شد به او گفتم تو که زنده ای گفتش که اجازه بده بمیرم زمان شستن مرده ها تمام شده بود خواهر و مادرم به همراه پدرم و سایر بستگان به خانه برگشتیم تورو خدا تعبیرش را بگید هرچه سریعتر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
nahal
+3 # تعبيرخوابnahal 1391-09-04 19:24
سلام خسته نباشيد! چندشب پيش من خواب ديدم پدرم كه دوسال پيش فوت شده به همراه چندتن از اقوام ديگر كه آنها هم فوت شده اند به منزل ما آمدند وه همگي از من خواستند كه با آنها بروم. ناگفته نماند كه من درخواب مي دانستم كه آنها همگي مرده اند. بخاطرهمين خيلي ترسيده بودم و به شدت گريه و التماس مي كردم و از مادر و برادرم خواهش مي كردم كه اجازه ندهند آنها مراباخودببرند. و نهايتا همه ي آنها درمنزل ما دورهم نشستند و خواهرم وزن پسرعمه ام هم كنار آنهانشتند. خواهش ميكنم تعبيراين خواب مرا بنويسيد. بخداخيلي نگرانم. ممنون ميشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اميرحسين
+3 # خواب مرده اي كه دوباره مرداميرحسين 1391-09-06 19:26
سلام پدر من ديشب خواب ديده كه پدرش يعني پدربزرگ من كه خيلي ساله فوت كرده، دوباره فوت كرده.خيلي پريشونه از ديشب.ميشه تعبيرشو بگيد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سروش
+1 # lvniسروش 1391-09-10 10:08
در خواب دیدم پدر بزرگم که چند ماه ای است که فوت کرده بدن ان را کباب کرده و بر روی ان برنج ریخته و اولادش از ان میخوردن در صورتی که خیلی از مردم اونجا بود فقط اولادش از ان میخوردن که من حاضر یه خوردن نبودم که عمویم یه لمقه از برنج روی میت به من داد بعد مردم میگفتن این یه رسمه
تعبیر خواب من چی؟!!!!!!!!!!!! !!!!!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سروش
0 # مردهسروش 1391-09-10 13:35
در شب جمعه خواب دیدم که پدر بزرگم که چند ماهی میشه که مرده جنازه او را کباب کرده بودند وروی ان برنجانداخته بودند و اولادش همه از ان میخوردند که مردم زیادی انجا بود که فقط اولادش از ان میخوردند
و عمویم منو مجبور کرد تا از ان بخورم نخوردم خودش یه لقمه از برنج روی ان به من داد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
+1 # زنده شدن مردهالهه 1391-09-17 18:35
سلام
من پدرم تازه 4( ماه )فوت شده خواب دیدم که دوباره زنده شده و داره گریه می کنه و می گه که من در این مدت نمرده بودم و هم می توانستم شماها که زنده بودید و هم پدر و مادرم که فوت شده بودن را ببینم و از هردو آگاه باشم و تمام اتفاقات داخل قبر را تعریف کرد مثل شب اول قبر و... ولی اصلاً مریض نبود و فقط ناراحت بود و تمام قضایا را با گریه تعریف میکرد. لطفاً این خواب مرا تعبیر کنید چون من خیلی ناراحتم متشگرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زیبا
+3 # مرده در خوابزیبا 1391-09-29 09:25
با سلام
خواب دیدم مادربزرگم که دو سال پیش فوت شده اومده خونمون و کلی خندان و جوان وشیک پوش شده. من که باورم نمیشد زنده شده جلو رفتم و کلی ذوق کردم بعد ازش پرسیدم مامان بزرگ شما که از اون دنیا اومدین بهم بگو که خدا از من راضیه یا نه ؟
مامان بزرگه همونطور خندان و راحت جواب داد نه.
تو رو خدا هر جه زودتر تعبیرشو بهم بدین خیلی ناراحتم.
ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیما
+1 # درخواب دیدم دست پدربزگم ازقبربرون مونده لطفاخوابموتعبیر کنینسیما 1391-10-02 00:00
درخواب دیدم دست پدربزگم ازقبربرون مونده لطفاخوابموتعبیر کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محجوبه
0 # مردهمحجوبه 1391-10-15 20:43
با سلام ...اگه خواب ببینی یکی از اقوام که فوت شده حدودا 28 سال ..بیاد فامیلها رو دعوت کنه...به یک میهمانی ...تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یک دو
+3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2یک دو 1391-10-18 18:04
تعبیر خواب این که در قبرستان مرده تو را دنبال کند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میراندا
-2 # پدر فوت شده ام زندس ونذری میدهدمیراندا 1391-10-21 09:16
خواب دیدم پدرم زندس و خیلی سرحال ، در حیاط خانه پدریمان سفره های بزرگ پهن کردیم و در سینی های بزرگ عدس پلو وگوشت چرخ کرده و کشمش میدهیم و خیلی هم مهمان داریم و بعد از نذری هم در هوای آفتابی از آسمان تگرگ درشت می بارد و همه بچه ها دست به آسمان دراز کرده تا تگرگ ها را بگیرند. لطفا سریع جواب دهید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید یوسف نجاتی
0 # MRسید یوسف نجاتی 1391-10-21 14:24
سلام
من خواب برادرمو دیدم که چند سال پیش تو تصادف فوت کرده بود. جلوی یک مسجد دوران کودکیمون صدا بلندی میومد میگفت السلام علی الشهید عن سبیل الله !! منم با صدا دائم تکرار میکردمو گریه میکردم. مگه میشه کسی که تصادف کرده تو اتوبوس دانشجویی شهید باشه یا هرچی؟ اصلا تعبیر خاصی داره؟یک دفعه هم خابشو دیدم که کاملا چشمش سفید بود اصلا سیاهی نداشت؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
0 # خواب مردن خودملیلا 1391-10-23 09:58
سلام
دیشب خواب دیدم دیدم مردم و دارم خودم رو می شورم و کفن می کنم ولی به جای کفن یک مانتو سیاه تن مرده ی خودم کردم و تو خواب خوابیدم و صبح که بیدار شدم رفتم دنبال کارهای دفن و برگه گواهی فوت خودم همه ی اینا رو تو خواب دیدم تعبیرش چی هست ؟ لطفا بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+1 # خواب مردن خودملیلا 1391-10-23 10:07
خواب دیدم مردم و خودم دارم خودمو می شورم و بعد بجای کفن یک مانتو سیاه تن مرده ی خودم کردم و بهد مرده رو گذاشتم تو اتاق و خوابیدم صبح بیدار شدم و رفتم دنبال کارای دفن و گرفتم برگه گواهی فوت همه ی اینا رو تو خواب دیدم
لطفا بفرمایید تعبیرش چیه ؟
تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mahya
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2Mahya 1391-10-24 15:13
اگر مرده از آینده چیزی بگوید،حقیقت است آیا؟؟
خواهش میکنم اگه کسی میدونه بگه.I-)I-)
(:|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پیام
+1 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پیام 1391-12-24 10:29
اره درسته
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+1 # زنده شدن مردهمهسا 1391-10-24 22:22
باسلام
خواب دیده که داداشم که یکسال و هشت ماه پیش فوت شده دوباره زنده شده بعد سوخته انچنان سوخته بود که فقط استخوانهاشو من دیدم دیگه کامل سوخته بود استخوان سرش کاسه سرش نصف شده بود بعد توش یه کم خون یودماهیچه یکی از پاهاش تا زانو که نشان میداده اون پاشو کشیده موقعه سوختن. اگه جوابمو بدین ممنون میشم.مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازنین
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2نازنین 1391-10-25 14:00
با سلام دیشب خواب دیدم مامانبزرگم که فوت شده بود فوت شده وجد اون که زنده بود خیلی دوست داشت منو ببینه اما من ازش فرار میکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فروغ
+1 # مردهفروغ 1391-10-26 08:52
من پدرم چند ساله فوت کرده خواب دیدم دوباره فوت شده وبرای او عزاداری میکردیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پارسا
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پارسا 1391-10-28 18:35
مقداری قبل از اذان مغرب در خواب دیدم که در منزل یکی از عموهایم که ده سال پیش مرده نشسته ام که در همین حین مرحوم پدرم از توالت منزل وی در حالیکه پیرهنی بر تن ندارد خارج می شود و به من می گوید برو ببین آیا صدای عمویت(4ماه پیش فوت نموده) از درون توالت می آید؟وقتی پدرم این را می گوید یک دفعه عمویم را کنارپدرم می بینم وقتی به توالت نزدیک می شوم صدای ناله عمویم را از آنجا میشنوم لذا از ترس بسم الله الرحمن الرحیم می گویم که با هربار گفتن عمویم از شدت درد کمی پایین تر از قلب مایل به چپ خود رامیگیردلذاپدرم مراواداربه سکوت می کند ومن ساکت میشوم لذامجدداًیاالله میگویم وازخواب پریدم!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پارسا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پارسا 1391-10-28 18:50
اکثراوقات خواب میبینم باپسرعمویم که ازکودکی اسممون روهمدیگه بود وبه دلایلی جوابش کردم یا نامزدیم یامیخوایم عقدکنیم ونمیشه.ده سالی میشه ازاین موضوع میگذره امااین خواب رو مدام میبینم وواقعا اذارم میده.شبی نیست که خواب پسرعموم رونبینم ونبینم که باهم نامزدیم.لطفا راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پارسا
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پارسا 1391-10-28 18:58
خواب عمویم راکه چهارماهی ازفوتشان میگذردرادیدم .خواب دیدم شبه وهمه ی افراد فامیل درخانه داماد ایشان ودرحیاط جمعیم.یکهو عمویم باسنگ ازپشت حیاط به ما سنگ پرتاب میکند .سنگها بس به شدت پرتاب میشدند حتی زمین هم میلرزید.فقط ازبین جمعیت صدای عموی کوچکترم رامیشنوم ومن ازشدت ترس جایی قایم شده ام.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهاره
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2بهاره 1391-10-29 15:39
چند روز ديگه نزديك سال مامان بزرگم هست و خوواب ديدم روي سر مادربزرگم اب سرد ريخته ميشد من خواستم تا اب را كم كنم مادر بزرگم اجازه نداد وگفت دارم ميسوزم.تعبيرش چيه؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Azadeh
+3 # خواب پدرAzadeh 1391-11-05 16:01
خواب ديدم كه برادرم سر پدرم را بريده و در كنار بدن پدرم قرار داده كه كفن شده بود ( البته پدرم سال 87 فوت شدن) و در خواب شوهرم را جاى پدرم ميديدم. لطفا زود جواب دهيد.با سپاس
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اسمون
+3 # امام زماناسمون 1391-11-06 11:24
سلام من حدودا دوسال پیش خواب دیدم رفتم یه امام زاده بیرون شهرمون.بعد من رفتم تو یه خونه متروکه کاه گلی پشت اون امام زاده توی اونجا.نشسته بودم بالای دوتا قبر داستم گریه میکردم .نمیدونستم قبرکیه.یهویی یه ادم خیلی خیلی نورانی اومد داخل و کنارم روی یکی از قبرا نشست،بعد بهم قبرارو معرفی کرد ک مال کین(ولی من وقتی ازخواب پاشدم اصلایادم نبودگفته قبرکیه).بعدگفت من امام زمانم ،همو لحظه میدیدم صورتشو و خیلی گریه میکردمو باش حرف میزدم)ولی وقتی ازخواب پاشدم صورتشویادم نبود.توروخدابگی ن این یعنی چی؟؟
من زیادحجابیو پاک نیستم،یعنی یه ادم معمولیم ارایشو موهام جای خودشه ،نمازودعامم جای خود،....
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
.
+3 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2. 1391-11-08 00:44
یکی از فامیلامون خواب دیده که مادربزرگم به همراه پدرم وپدر بزرگم که چند سال پیش فوت کردن رفتن به یه خونه بابا بزرگم گفته یه خونه نو خریدم بیاین بریم مادربزرگم رفته اما عمه ام نرفته ترررررووووو خدا بگین تعبیرش چیه راستی مادربزرگم زنده است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+2 # تعبیر خوابفاطمه 1391-11-09 11:57
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب
خواب دیدم که یکی گفت که امسال عید آخر پدرم هست
لطفا تعبیرشوبگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
+4 # مردهمحمد 1391-11-12 22:57
خواب دیدم که پدربزرگ پدرم که فوت کردند از قبر بیرون است البته من چسدش را ندیدم داخل یه صندوقچه بود که خیلی قدیمی بود انگار دو تیکه بود یعنی جسدش در دوقسمت بود من نگران بودم کسی بهم می گفت که این جسد فلانیه
خیلی نگران شدم خواهش می کنم تعبیر خوابم را برایم بفرستید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
marmar
+2 # دعاmarmar 1391-11-14 03:42
پدر شوهرم ۲ سال است که فوت شده اند.خواب پدر شوهرم را دیدم ، ایشان آمدند کنار من و در گوشم دعا خواندند، خیلی‌ طولانی این کار را انجام دادند، لطفا بفرمائید تعبیر این خواب چیست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
+1 # تعبیر خوابمینا 1391-11-16 14:23
چند شبه خواب میبینم زایمان سختی دارم بعد پسری به دنیا میارم که خیلی خوشحال میشم. یه شب هم خواب دیدم بچه ای به دنیا میارم که احساس میکنم مرده ولی بهم میگن نه زنده است منم گریه مکنم و داد و بی داد میکنم..
خیلی نگرانم کرده . فکرم اینقدر مشغوله که میترسم بخوابم ...لطفا تعبیرشو واسم بگین ممنونم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمانه
+1 # خواب مردهسمانه 1391-11-19 17:50
مادرم در خواب ديده مادرشوهرش با او حرف ميزند كه ناگهان او را به شدت كتك ميزند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نوشین
+1 # مردهنوشین 1391-11-24 08:36
من 13سالمه و ازم انتظار نمیره که بخوام کسیو نجات بدم خواب دیدم ک خیلیا رو از مرگ نجات دادم و یه نفر زیر دستم میمیره لطفا بگید تعبیرش چیه مرسی
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+2 # دندانمریم 1391-11-24 21:43
در خواب دیدم دندان شوهرم شکسته و در دهان من است و آمده دندانش را از من بخواهد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رسول
0 # تعبیر خوابرسول 1391-11-26 10:51
سلام رسول هستم 20 سالم داره تموم میشه.
تو خواب دیدم که در یک پاساژ یک دختر تقریبا هم سن خودم با موهای طلایی که نمی دونم یهو از کجا اومد رو یک لباسه مانتو مانند از جنسه چکمه های لاستیکی به رنگ سبز همراه با چکمه ی سبز پوشاندم و نمیدونستم که باید با این جنازه چی کار کنم.که همونجا بود که از ترس از خواب پریدم.

خواهش میکنم تعبیرشو بگید من خیلی ترسیدم :(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
0 # کلاغپریسا 1391-11-26 18:43
سلام خواهر من در خواب دیده است که کلاغی در حال پرواز کردن به سمت من میامد و گفت می‌خواهد چشم‌های من را کور کند خواهر میگوید چرا میگوید چون چشم‌های خواهر تو برق دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین
0 # سوختگی صورتامین 1391-11-28 10:21
سلام
خواب دیدم صورت رفیقم سوخته ولی مال من زیر چشمم(سمت راست) سرخ شده(گونه)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دلتنگ
0 # پدردلتنگ 1391-11-28 19:36
سلام با تشکر زیاد ار سایتتون...من پدرم 6 ماه فوت شدن ولی مادربزرگم زنده هستند..مادربزرگ م خواب دیده که یکی از بستگان که اون هم فوت کرذه اومده در خونه مادر بزرگم و گفته که یه پیغام از پدرم داره که "هرچی شماره مادرم را میگیره جواب نمیده بگین به من زنگ بزنه"..میخواستم ببینم تعبیرش چیه..ممنون میشم کمک کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دلتنگ
+1 # پدردلتنگ 1391-11-28 19:37
سلام با تشکر زیاد ار سایتتون...من پدرم 6 ماه فوت شدن ولی مادربزرگم زنده هستند..مادربزرگ م خواب دیده که یکی از بستگان که اون هم فوت کرذه اومده در خونه مادر بزرگم و گفته که یه پیغام از پدرم داره که هرچی شماره مادرم را میگیره جواب نمیده بگین به من زنگ بزنه..میخواستم ببینم تعبیرش چیه..ممنون میشم کمک کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
hadi
+1 # درآغوش گرفتن مردهhadi 1391-11-30 04:36
سلام
خواب دیدم پدربزرگم که از دنیا رفته،اومده خونمون،با این که میدونم مرده،اما بغلش میکنم.
:(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فتانه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2فتانه 1391-12-03 05:14
من خواهرم 7ساله که مرده به خوابم میادوعروسیش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
0 # خواب جنازه ی حضرت فاطمهالهام 1391-12-06 10:26
چند شب پیش خواب دیدم از در یه زیارتگاه رفتم تو خیلی هم شلوغ بود بعد یکی به من گفت اون جنازه ای که دارن میبرن از فاطمه ی زهراست برو ببینش من رفتم برای دیدن جنازه رویش را کنار زدم و یک چهره زن بود که ارام خوابیده بود و لی به چشم من زیبا نبود زشت هم نبود گفتم جنازه حضرت فاطمه رو کجا میبرن گفتند میخوام براش مرقد و بارگاه بسازن تو برو پول از مردم جمع کن. و من یه پاکت برداشتم و شروع کردم به جمع کردن پول از مردم خیلی زیاد هم جمع کردم واقعا خوشحال بودم. ممنون میشم بگید تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضیه
+1 # خواب مردهمرضیه 1391-12-09 17:35
خواب دیدم پدربزرگم که جدیدن فوت شده یه هفته میشه درحالی که نشسته بوده استفراغ میکرده ومن صدای خانواده میزدم بیاین آقام داره استفراغ میکنه این خواب خودم بود وخواب یه نفر از فامیل دیده که درد استخوان داشته ویکی دیگراز فامیل دیده که اومده دست کشیده روی سرش وپسرشم یبوسه وحالشم خوب بوده تعبیر این سه تا خواب لطفا سریع بگید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
omid
0 # خواب مردهomid 1391-12-11 20:03
دوبار خواب دیدم مرده ای را میبرند بعد دونفر باهم صحبت میکردتد و میگفتند خدا میگوید خودتان را بکشید قبل از این که ما شما را بکشیم

تو رو خدا کمکم کنید هیچ جا تعبیرشو پیدا نکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا-ميم
0 # غذا دادن به مردهسارا-ميم 1393-01-28 21:46
علي عليه السلام مي فرمايند: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا- به حساب خود برسيد قبل از اينكه به حساب شما رسيدگي شود و خود را بكشيد قبل از آنكه شما را بكشند. (وسايل الشيعه جلد 19 ص 99)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نادر
0 # خواب مردهنادر 1391-12-12 10:31
سلام ديشب خواب ديدم ژدرم كه 5 سال قبل فوت كرده مجدد فوت كرده و من خيلي گريه مي كردم .لطفا تعبير آنرا لطف كنيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احمد بخشی
0 # پول دادن میتاحمد بخشی 1391-12-14 15:26
با سلام و خسته نباشید
چند شب پیش مادرم در خواب می بیند که به خانه قدیمی پدر مرحومش میرود و متوجه می شود که یکی از النگوهایش شکسته است النگو را از دستش در می آورد تا النگو را گم نکند پدر مرحومش موضوع را می فهمد و یک اسکناس که چک پول بوده برای مادرم لای کتاب جلویش می گذارد در ضمن همراه مادرم یک بچه هم بوده که احساس می کرده بچه خودش است و هوا هم بارانی بوده است . از شما سپاسگزار می شوم که اگر این خواب تعبیر دارد برای ما تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صابر
+1 # تعبیرخوابصابر 1391-12-18 12:07
سلام خواب دیدم مادربزرگم که فوت کرده به مشهدرفته وبرای من مقنعه وبرای خواهرانم لباس آورده تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
باران
+2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2باران 1391-12-19 12:05
مادرم چند شب پیش خواب دید که مادر بزرگم به خوابش اومده و انگار ازش ناراحته مامانم به سمتش میره و اونو بغل میکنه اما اون مادرم و بغل نمیکنه و مادرم بهش میگه من هر کاری هم که بکنم باز تو عزیزدله منی و می بوستش اما اون بازم ناراحته و به مادرم میگه اره معلومه تو که این همه توی خونت شیر داری. حالا مامانم خیلی نگرانه میگه نمیدونم منظورش چی بود. خواهش میکنم زودتر جوابمو بدین در ضمن مادرم همیشه برای مادر بزرگم خیرات میکنه و قرآن میخونه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
+2 # خواب مردهمهسا 1391-12-19 23:12
خواب دیدم مادرم که فوت کرده در خواب یکسری اثاثیه و مبلمان برام آورده و در برابرش در خواست پول می کندف تعبیرش چی هست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارمین
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ارمین 1391-12-21 13:22
tavajoh be mordehaye aziz az oon donya faxs zadan ke amare mordeha bishtar shode va ja nist ehtemaLE GHAVI TEDADE KAMI MORDEHA DOBARE BE IN VARE DONYA BARGARDAN AKHE MIGAN MORDEHA AZ BAS KE JA NIST TOO CHADOR MIKHABAN SHABA MARIZ MISHAN
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پیام
-2 # زنده شدن مردهپیام 1391-12-24 10:24
سلام من دیشب خواب دیدم پدرم که 12سال پیش فوت کرده بود زنده شده وبا لباس تمیز و منظم و خندان بودمن باهاش روبوسی کردم بوی خاک میداد و شکل و قیافه اش تغییر کرده بود .تورو خدا هرچه زودتر راهنماییم کنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا هرمزی
-1 # خواب مردهرضا هرمزی 1392-02-30 07:03
من دیشب خواب دیدیم که در خانه که سالها قبل زندگی می کنم رفتم با یکی از دوستانم که قهر هستم باهاش و و انجا طبقه دوم بود سوار آسانسور شدم و دوتا از پسر بچه های همسایگان به همراه سگ و دوستم سوار آسانسور شودیم که خیلی خطر ناک بود برای اینکه شبیه آسانسور نبود و مثل بالا بر بود و در یکی از طبقات سگ را پرت کردنو با ترس به طبقه اخر رسیدیم یعنی رو پشت بام که آنجا خیلی خطر ناک بود و من پریدم تا از آسانسور خطرناک نجات پیدا کنم و دوستم هم به دنبال من پرید نزدیک بود بیفتند که دستش را گرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علیرضا
0 # خواب مردهعلیرضا 1392-02-30 14:10
سلام من خواب دیدم دختر داییم که 5 6 ماهی هست فوت کرده با لباس مشکی و غمگین نشسته بود و ازم شیر خواست منم رفتم براش شیر ببرم ولی شیر نداشتیم اونم همش ازم شیر میخواست و اصرار میکرد . لطفا بگید این خواب یعنی چی ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الميرا
+2 # مردن و زنده شدنالميرا 1392-03-04 14:14
بچه ي برادرم 7 ماهشه من خواب ديدم اون مرده وقتي دنباله كاراي كفن و دفنش بوديم وقتي كه جسدشو بغل كردم تو بغلم زنده شدوشروع به خنديدن كرد.ميشه بگيد تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
0 # کفنعلی 1392-03-04 22:21
سلام خواب دیدم جایی میرفتم از مقابل یک امامزاده رد شدم و عرض ادب کردم وارد امامزاده دوم شدم و بدون توجه مردم از قبر درآوردمش و دوباره کفنش کردم و دفنش کردن. احساس می کردم پدرم بود ولی چهرش رو ندیدم. مثل یک وظیفه بود.
لطفا بفرمایید این خواب یعنی چی
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
0 # کفنعلی 1392-03-05 01:52
سلام
خواب دیدم جایی میرفتم از مقابل یک امامزاده رد شدم و عرض ادب کردم وارد امامزاده دوم شدم و بدون توجه مردم از قبر درآوردمش و کفنش را عوض کردم و دفنش کردن. احساس می کردم پدرم بود ولی چهرش رو ندیدم. مثل یک وظیفه بود.
لطفا بفرمایید این خواب یعنی چی
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+1 # خواب مردهفاطمه 1392-03-07 14:01
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

سلام. من خواب مادرشوهرم را ک چند سال پیش فوت کرده دیدم ک به شوهرم میگفت 100هزار تومان پول داری به من بدی؟
بعد گفت کم کم پول را به تو برمیگردانم. اما شوهرم در خواب هیچ حرفی نزد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمانه
0 # خواب نامزدمسمانه 1392-03-08 10:16
پدر نامزدم فوت کرده.دیشب خواب دیده پدرش با من نشسته به گفتگو و به من میگه از زندگی بدی که پسرم داشته تن من توی
گور میلرزه،تو میتونی اونو به آرامش برسونی؟و من توی خوب نامزدم فقط سکوت کردم و اون هرقدر صدامون کرده من و پدرش اصلا اونو نمیدیدیم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرمان
+4 # خواب مرده (پدر)آرمان 1392-03-11 21:29
خواب ديدم پدرم كه ٤ ماه پيش فوت كرده ، در پارچه قهو ه اى كه بعد از غسل ميت بر او ميپو شانند آوردند و پايين تخت من گذاشتند ، ديدم دست ها يش بيرون ولى بسته شده و همين طور پا ها طورى كه تتوان آن را به را حتى باز كرد ولى وحشت نكردم يا بسيار ناراحت در خواب نبودم فقط نظاره كردم لطفا بگوييد معنى اين خواب چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امید
-2 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2امید 1392-03-12 19:26
سلام یکی از اشنا هامون که مرد هستش خواب دیده باباش که چند وقت پیش مرده بود بهش میگه که نمی خوای بیای پیشم؟لطفا جواب سوال منو زودتر بدین.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Raniyeh
+1 # بغل کردن مردهRaniyeh 1392-03-13 17:19
سلام.خواب دیدم مادربزرگم را که چند هفته پیش فوت شد را بغل کردم و حتی می تونستم بویش کنم....ایا جان من در خطره؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یلدا
+1 # خوابیلدا 1392-03-19 07:46
سلام خواب دیدم پدر یکی از دوستام که فوت کرده تو خونشون با بقیه ی بچه ها و نوه هاش داره نماز جماعت میخونه و پیش نمازه این چه معنی میتونه داشته باشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # خواب مردهمریم 1392-03-19 10:41
پدر همسرم مرده است و به خواب آمده و صیغه نامه ای داده و کفته به مادر تون نگویید که من قبلا ازدواج کرده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
المیرا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2المیرا 1392-03-19 15:32
خواب دیدم پدرم که سه ساله فوت کردن بازگشتن و خیلی جوان تر وشاد و خوشتیپ هم بود و همه هم خوشحال بودند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی نقد علی
0 # تلقینعلی نقد علی 1392-03-20 08:44
خواب دیدم پدر بزرگم و داییم که فوت شده کنارم هستم داشتم همون داییم که فوت شده بود رو خاک میکردم انگار بدنش نصفه شده بود یعنی کوچیک شده بود بعد دایی بزرگم که زندس کنارم بود وقتی بهشون گفتم بچرخونید طرف راست صورتشو بزارید رو خام انجام دادن و رفتن و کسی حاظر نشد تلقین بخونه همه گفتند اگه تو میخوای بخون من شروع کردم عقب عقب رقتن و با ترس تلقین میخوندم اما نه عین کلامات ر و فقط یادمه گفتم مهرداد افهم قران کتابک محمد رسول الله و ایینجوری میگفتم یگه چیزی یادم نیست ممنون میشم راهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رزیتا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2رزیتا 1392-03-23 11:40
سلام من خواب دیدم که من مرده بودم ومادرم برای من گریه میکرد تعبیر این خواب چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
-1 # مردهمینا 1392-03-23 13:28
سلام من خواب دیدم که یکی از اقوام پیرمون که خیلی وقته مرده اومده تو خوابمو بهم میگه برام حلوا درست کن تعبیرش چیه؟باید چکار کنم :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهار
+1 # jufdv o,hfبهار 1392-03-26 11:59
سلام خواب دیدمدر بزرگم از من پرسید معدلتو چند شدی منم گفتم19.96گفت آفرین بعد یه3هزار و 5 هزار تومان داد سریع بگین تعبیرش چی :-بازگو کردن
بله
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهار
0 # jufdv o,hfبهار 1392-03-26 12:05
سلام خواب دیدم پدربزرگم که هنوز 2 ماه نشده فوت کرده از من در خواب پرسید معدلتو چند شدی گفتم 19.96بعد 3و5هزار تومن داخل آستینم گذاشت.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
+1 # تعبیر خوابزینب 1392-03-27 08:51
سلام من تازه مادرم فوت کرده و قبل از مرگش زخم بستر داشت که توی غسال خانه روی زخمش را با سنگ پا کشیدن و وقتی گذاشتنش تو قبر زیرش خون آبه بود
دیشب همسایمون خواب دید که مادرم و از قبر ی که تازیره سینه بود آوردن بیرون و زیرش خون آبست و به مامیگه بیایم خون آبه رو پاک کنیم
آیا تعبیر خواصی داره خواهش میکنم بهم بگیدتعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
mona
0 # خواب قدم زدن در باغmona 1392-03-28 13:50
سلام من 21سالمه
دیشب خواب دیدم تو یه باغ بزرگ در حال قدم زدنم وقتی به یک طرف باغ رفتم دیدم که تمام فامیل پدریم در اونجا برای جشنی جمع شدن و وقتی من رفتم همه برای احترامم بلند شدند تا جایی که منو عمه بزرگم تا ادامه راه راهنمایی کردو پیش یک خانم پیری که من نمی شناختم برد و کلی این خانم از دیدنم خوشحال شد و بعد از ملاقات با ایشان دوباره به راه خودم ادامه دادم و در گوشه ای دختر عمو هام نشسته بودن که در حال حرف زدن بودن و بعد از اینکه من اومدم از تو کیفم یک لباس سفید گیپور درآوردم که برای خودم خریده بودم که همه گفتن چقدر زیبا ااست و بعد از این دوباره تنها قدم زدم جالبی اینجا بود که اون باغ خیلی متفاوت بود و تاحالا اونجا ندیده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ghazal
+3 # با مرده غذا خوردنghazal 1392-03-30 17:55
سلام.خواب ديدم كه داشتم غذا ميخوردم كه ﭘﺪﺭ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ اﻭﻣﺪ ﻧﺸﺴﺖ اﺯ ﺑﺸﻘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬا ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮﺵ ﭼﻴﻪ
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آنا
0 # خوراکی دادن به مردهآنا 1392-04-03 07:14
سلام......تقریب ا یه سالی میشه که پدرمو از دست دادم.
دیشب خواب میدیدم که با پدرم جایی هستیم وخیلی گرسنست، اون از من شکلات میخواد ....ومن هم بهش میدم.
نمیدونم تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Amir
0 # دیدن مرده در خوابAmir 1392-04-05 11:03
سلام من در خواب دیدم که دوستم حدود 1سال پیش مرده بود امده به خوابم و منو به خونه خودشون دعوت کرد ومن حتی چند روزی را در خانه ان ها خوابیدم اگه میشه تعبیرشو برام بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازنین
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2نازنین 1392-04-05 13:35
سلام خسته نباشید پدرم 10سال که به رحمت خدا رفته در خواب دیدم با هم به در خانه رسیدیم او کلید نداشت از من خواست ومن هم کلید را به او دادم ودیگر کلید را پس نداد منم به خاطر اینکه کلید را پس نداد به مادرم شکایت میکردم .ممنون میشم تعبییرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازنین
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2نازنین 1392-04-05 13:42
سلام خسته نباشید پدر من 10ساله که به رحمت خدا رفته در خواب دیدم باهم جلوی در خومنون امدیم کلید نداشت از من خواست و من هم کلیدم را به او دادم در را باز کرد و بعد کلید را داخل جیبش گذاشت و به من نداد من هم از اینکه کلید زا بمن باز نگرداند به مادرم شکایت میکردم خواهش میکنم تعبییر خوابم را بگویید نگرانم.مرسی.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پارناس
0 # تعبییر خوابپارناس 1392-04-06 07:21
سلام....
خواب دیدم داخل یه جاده ناشناسم یه اسکلت از انسان دیدم به اسکلته که نگاه کردم چشماشو باز کرد و به من گفت کمکم کن من نمیشناختمش و در همین حین که داشتم باهاش صحبت میکردم که یادم نمیاد در مورد چی بود دیدم اعضای بدنش داره ترمیم میشه و داشت به یک انسان کامل تبدیل میشد چندبار میخواست به من دست بزنه اما من ازش چندشم میشد اما یادم رفتم واسش دکتر بیارم که از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی ترحمی
-1 # دیدن مرده در خوابعلی ترحمی 1392-04-09 12:08
سلام دوستان من دیشب خواب دیدم که پسر عموی مامانم که چند روز پیش مرده بود بهم گفت من زنده ام میشه تعبیرشو بفرستین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مریم 1392-04-09 12:54
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

سلام خواب دیدم دائیم که مرده به خواب من آمددرحالیکه من ایستاده بودم سریک دیگ بزرگ وقیمه می پختم بعدبه من گفت من هم می خوام ومن یک قاشق دادم تابخوردوبعدمن رفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیلا
0 # عقابسهیلا 1392-04-09 13:14
سلام.من خواب دیدم که همسایه ی طبقه ی بالایی (باید بگم ما اصلا همسایه ی واحد بالایی نداریم و خونه متعلق به خودمونه فقط)عقاب یا شاهینی رو خرید و اون رو پیش ما به امانت گذاشت....ولی به نظر میرسید که کلا قصد نداره اون رو با خودش ببره....بعد اون پرنده شروع کرد به خوردن کلاغی....پرهای کلاغ رو می کند و اون رو می خورد...من هم با ترس و بی اختیار بهش زل زده بودم.....می خواستم بدونم این خواب چه مفهومی میتونه داشته باشه.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
parisa
0 # خواب مردهparisa 1392-04-11 12:54
سلام من دیشب دم صبح خواب دیدم که بابام (13 سال پیش فوت شده) اومد اول یه لباس سبز تنش بود و گفت که لباسم بوی عرق میده و عوضش کرد و یه لباس سفید پوشید بعد من کلی رفتم تو بغلش و بوسش کردم .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
0 # مرده خاملهلیلا 1392-04-14 16:59
سلام.یکی ار افوام نزدیکم که دختر ازدواج نکرده و جوانی بود 8 ماه و22 روزه که فوت کرده.دیشب اومد به خوابم. تو خوابم وفتی دیدمش تعجب کردم. با یه لحن ناراحت بهم گفت که حامله بوده و تازه زایمان کرده . این خواب خیلی قکرم مشعول کرده.خواهش میکنم تعبیرش بگید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
lمهدی
+1 # خوابlمهدی 1392-04-15 23:36
سلام خواب دیدم مادر بزرگ روی قبر به پهلو دراز کشیده وبا هم صحبت میکردیم و پتو کشبده بود روش و سردش بود .ازش پرسیدم دنیای دیگری هم وجود داره گفت آره خیلی شلوغ میرم میگرد دنبال پدر مادرم.بعد برگشت رو به پهلوی دیگر و من روشو پوشوندم با پتو که سردش نشه وگفت برام چراغ بیار بعد من از خواب با ترس بیدار شدم .ممنون میشم اگه تعبیر خوابم بگین
با سپاس فراوان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ali
0 # خواب پدرali 1392-04-23 19:48
سلام امروز پدرم خوابی رادید. خوابش این بودکه کسی از اقوامشان که قبلا فوت کرده بود از قول پدربزرگم که ان هم مرده است به پدرم گفته بود که گونی سیب زمینی را برای امام زاده ی محلمان ببرد..
لازم به ذکر است که وضعیت مرده مانند دوران زندگی اش بوده است وهیچ تغیری نکرده است.
لطفا تعبیر این خواب رابرایمان بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
-2 # شوهرم فوت کردهالهام 1392-04-26 07:45
سلام شوهرم 40 روز فوت کرده چند روز خواب میبینم شوهرم در کنارم خوابیده با هم ارتباط هم جنسی داریم و لی تو خواب چنبار حس کردم عقب مانده ذهنی است لطفا تعبیر خواب را بگین ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
-1 # شوهرم فوت کردهالهام 1392-04-26 07:54
سلام 40 روز شوهرم فوت کرده خواب میبینم که با شوهرم نزدیکی داریم ولی حس میکنم عقب مانده ذهنی دارد چند بار این خواب به شکل مختلف دیدم لطفا تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+2 # شوهرم فوت کردهالهام 1392-04-26 07:55
سلام 40 روز شوهرم فوت کرده خواب میبینم که با شوهرم نزدیکی داریم ولی حس میکنم عقب مانده ذهنی هست چند بار این خواب به شکل مختلف دیدم لطفا تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
bahar
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2bahar 1392-04-26 16:19
سلام
پدرم سال 88 فوت شده است
قبل از اذان صبح خواب دیدم جلوآپارتمانی که تازه خریده ام ایستاده و ناراحت است
و دلیل ناراحتی را کم داشتن پول می گوید گفتم هرچه بخواهید من می دهم گفتند 5 میلیون میخواهند و عازم اصفهان هستند یا 5 میلیون بفرستم اصفهان (درست به یاد نمی آورم)
پدر فردی متمول و در عین حال ساده زیست بود
لطفا تعبیر خوابم را به ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
يلدا
0 # مادرميلدا 1392-05-04 09:38
سلام ،سه شب مادرم را كه يك سال قبل فوت شده را در خواب ميبينم يك شب برايم دو النگو داد كه يكي آنً درجاپودر شد چون خيلي كهنه بود، شب بعد از انكنه من النگو طلا خريدم خوشهال بود و من درآوردم تو دستش كردم شب سوم مثل هميشه تو رختخوابش بود اما حالش خوب بود يك غذاي كم چرب كه تو يخچال داشت رو ازم خواستً دادمش بخوره البته خودش خواست! من محصل هستم از فاميل وكشورم دور اينجور خوابها ذهن مرا مصروف ميكنه راستش من يك موتور خريدم و هر شب تمرين ميكنم ياد بگيرم و همچنان النگو طلا شايد بخاطر موتر مامانم ناراحت است. يا ..؟؟ لتفأ تعبير كنيد ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فافا
0 # دیدن مردهفافا 1392-05-04 13:25
جمعه بعد از خوردن سحری خواب دیدم توی حیاط خونه خالم بودم پسر خالم که خیلی دوسش داشتم و بیشتر از دو ساله که به رحمت خدا رفته صدام کرد که برم دم در،منم یه لباس سفید پوشیده بودم و به خودم می گفتم چقدر خوشگل شدم رفتم دیدم دم در دوست برادرم با یه ماشین خیلی گرون قیمت بود دو تا سوال بی ربط ازم پرسید بعدشو دیگه یادم نیست تعبیرش چیه کسی می دونه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مینا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مینا 1392-05-13 00:53
با سلام و خسته نباشید من دوسال پیش مادربزرگم فوت کرده اند خواب دیدم مادربزرگم مثل ماههای اخر عمرشون مریض احوال هستند من و مادرم از ایشون نگهداری میکردیم( در بیداری اینطور نبود) مادربزرگم احتیاج به دستشویی پیدا کردن من برای اینکه مادرم خسته نشوند مادر بزرگم را دستشویی بردم مادربزرگم مدفوع کرد من در خواب خیلی چندشم میشد و حالم بد شده بود اما مادربزرگم را شستم ولی دیدم مادرم هم در اینکار به من کمک میکند . نمیدونم تعبیرش چیه لطفا راهنماییم کنید..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آسمان
0 # زنده شدن مردهآسمان 1392-05-13 10:44
با سلام
خواب عموم که تازه فوت کرده را دیدم که توی خواب تابوتشو میارن توی خونه،همه داریم گریه می کنیم اما یدفعه تکون می خوره و زنده میشه منم این صحنه که می بینم داد می زنم یاعلی. . .
اما توی خواب بنام بابابزرگم صداش می زنم،زنده میشه با لباس سپید میشینه منو خواهرم هم میریم سرمونو روی پاش میزاریم و هی گریه می کنیم.لطفا تعبیرشو میگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسن
0 # kalhorحسن 1392-05-13 12:30
سلام درخواب دیدم عده زیادی مرده باکفن سفید ازقبرها بیرون آمدند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زری
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2زری 1392-05-15 14:13
سلام من حدود یک ماه پیش مادربزرگم را که خیلی خیلی دوستش داشتم از دست دادم حدودا دو سه بار تا حالا خوابشون رو دیدم ولی هربار حرفها و کارهای نامفهوم و گنگی بین ما رد وبدل می شود آخرین بار هم در خواب وقتی ایشان را دیدم شروع به گریه کردم و او هم با من شروع به گریه کرد و همزمان مرا هم دلداری داد. میخواستم تعبییرش رو بدونم . خیلی ناراحتم که خدای نکرده توی اون دنیا دچار سختی باشد... ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر
0 # گریه ی مرده-کبوتر مردهامیر 1392-05-15 17:32
سلام.من یه جوان 26 ساله هستم.
1. سالها پیش مادرم فوت کرده.برادرم بعد از سالها خواب مادرم را دیده که گریه میکرده و میگفته: به من (امیر) بگو خودتا نجات بد.این حرف را 2 . 3 مرتبه هم تکرار کرده.(البته اخیرا تو خانواده یه دشمن پیدا کردم که منا سر موضوعی فروخت و دستشا برا همه رو کردم...)
2. نامزدم خواب دیده که 3 تا کبوتر مرده که خیس هم بودن را از دمشون به صورت آویزان تو دستش گرفته بوده.میگه اول خوابش منا دیده ولی یادش نیست اول خوابشا.
لطفا این 2 خواب رو تعبیرشا بهم بگید بسیار ممنون میشم.موفق باشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
javad da
0 # تعبیر رویاjavad da 1392-05-19 11:00
اگه در حالت رویا در اوایل روز میت اورا در حالت لرزیدن ببینن چه تعبیری دارد.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
rozi
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2rozi 1392-05-19 17:14
خواب دىدم خواهرم مرده.بعدش از بس من گرىه کردم و التماس کردم زنده شد..لطفا جواب منو سدىع بدىن لطفا.مرسى.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
taha
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2taha 1392-05-21 08:40
باسلام من بعدنمازصبح خواب دیدم عمویم که چندماه قبل فوت شده باچهره ای نه خوشحال بلکه گرفته ولباس سیاه درمنزل خودبود وایالش گفتن که چهل روزاست که امده وبه همین حال است وباکسی سخن نمیکندوقتی شب بیرون رفت من نیزبه تعقیبش رفتم چون اززنده شدنش درتعجب بودم ومسیرتعقیب ازقبرستان میگذشت تابه درب یک محوطه رسیدم وچون خواستم واردشوم باخودم فکرکردم شاید جن باشدخودش رابه شکل ایشان نشان داده ویاشایدهم خداوند وی رازنده کرده وترسیده وفرارکردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آسترون
0 # برهنگی در خوابآسترون 1392-05-21 09:41
با سلام مادرم خواب پدرمو دیدن که در حالی که برهنه هستند مشغول به کارند این در حالیه که بقیه برهنه بودن پدرمو کامل نمیبینند و فقط مادرم میتونه پدرمو کامل ببینه در ضمن پدرم به رحمتخدا رفتتند لطفا تعبییرشو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
farhad
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2farhad 1392-05-21 11:53
یکی از اقوام خوابی در مورد مادرم دیده.مادرم83روز است که فوت کرده.خواب دیده ایشان حامله هستند و دختری در راه دارند اما زیاد از این مطلب خوشحال نیستند.لطفا تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Farnaz
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2Farnaz 1392-05-23 12:58
با سلام
من مى خواستم تعبير ٢ تا خواب رو از شما بپرسم.
١- من ديشب خواب ديدم كه دارم انگشتهام رو قطع مى كنم و با هاش غذا درست مى كنم، هيچ خونى نمى اومد و فقط طول انگشتها كم مى شد ولى بند اول انگشتها بودند. بعد موقع غذا خوردن خواهر زاده ام گفت اين چيه؟ منم گفتم ساكت باشه و تمام انگشتها رو جمع كردم و ريختم دور ولى نكته اين هست كه همه بند اول انگشتها بودند، در حالى كه فقط طول انگشتهاى من كم شده بود و من بند اول رو داشتم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fat
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2fat 1393-10-05 00:29
فیلم ترسناک نگاه نکن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Farnaz
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2Farnaz 1392-05-23 12:59
ادامه خواب
٢- اين خواب دوستم هست كه ايرانى نيست. خواب ديده كه عروسى اش است، كه لباس عروسيش خيلى بزرگ و لباس راحتى نيست. در تمام خواب نمى تونه حركت كند. شوهرش ( در واقيعت نامزد داره و همون نامزدش كنارش ايستاده) كنارش ايستاده و خوشحال نيست. يك خانم خيلى خوشحال غريبه رو مى بيند كه حامله است و مى گويد مى تواند احساس كند كه بچه داره ضربه مى زند ، دوست من هم حامله است. بعدش خودش مى ترسد و بچه تو شكمش رو چك مى كند كه ببيند اون هم ضربه مى زند يا نه و فكر مى كند كه بچه اش مرده است و وحشت ميكند اما دو تا ضربه از بچه رو حس مى كند و خوشحال مى شود و نامزدش بهش مى گويد كه فكر نكنم تو بتونى صبحونه بخورى چون توش فلان ماهى رو داره ( دوست من به غذاى دريايى آلرژى داره) و دوست منم شروع كرد به داد زدن سر اون و به خاطر همين از خواب مى پره.
مرسى
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا شروین
+1 # مردهندا شروین 1392-05-24 10:51
مرده بقل کردن تعبیزش جیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نرگس
+1 # lکسی که مرده طلا هایش را میخواهدنرگس 1392-05-25 17:39
یکی از بستگان به مدت 25 سال فلج کامل بوده و بعد مرده در خواب دیدم در مکه است و خوب شده است و ویلچری در دستش است گفتم خوب شدی؟گفت بله و ازم خواست به مادرش بگویم که طلاهایش را برایش بفرستد خواهشا تعبیر ان را برایم بگذارید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
0 # رفتن به مراسم ختممريم 1392-06-02 08:33
درود بر شما، آبان ٩١ نامزدم فوت شدند، خيلي به خوابم
ميان و من از اين بابت خوشحالم، ديشب قبل از اذان
خواب ديدم با خواهر و برادرم رفتيم مراسم ختم ايشون، آخر مراسم مادرشون يه پیراهن مردانه به من دادند كه مال نامزدم
بود، من پیراهن رو پوشيدم اما وقتي داشتم دكمه سرآستين رو ميبستم جادكمه اون پاره شد، ميشه لطفا تعبيرش رو برام بفرستم؟ برام خيلي مهمه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مجيد
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مجيد 1392-06-11 14:37
سلام
وقتتون بخير
پسر عمه من حدود 15 تا بيست سال پيش فوت شده
تو خواب ديدم تو ي اتاق نشسته ولباساش نو نيست ولي خوبم نيست
چند نفري از فاميل هم نشستن دورش وداشت صحبت ميكرد و با مادرش بحثش شدو دعواش كرد
البته ديدم توبلندگويي كه من براش اماده كردم صحبت ميكرد وصداشو همه ميفهميدن
ممنون ميشم تعبيرشو بگيد وبرام ايميل كنيد
چون من زياد اينترنت نميام
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
kimiya
-1 # گرفتن پول از مردهkimiya 1392-06-12 13:48
خواب دیدم عمه ام که مرده به من پاکت پول داد به عنوان هدیه عروسیم در صورتی که من خودم متاهلم و 13 سال از ازدواجم میگذره .لطفا تعبیرشو واسم بگین؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مانا
+2 # دوباره مردن مردهمانا 1392-06-16 14:39
در خواب دیدم که مادرم که به تازگی فوت شده دوباره زنده ست و مریض و مجددا میمیرد
تعبیرش چیست؟
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دالیا
0 # تعبیر خوابدالیا 1392-06-21 07:17
با سلام
من پدر بزرگم تازه به رحمت خدا رفته .بعد از 22 روز هنوز داغمون تازه است چون خیلی عزیز بودن.
دیشب خوابشون رادیدم . توی قبر خوابیده بودند و با سطح زیمین فاصله نداشتند و خاک مثل پتو روش بود و دست و پاهایش و صورتش از خاک بیرون بود انگار خاک را مثل پتو رو خودش انداخته . ما خیلی بی تابی می کنیم و در خواب دیدم بلند شد نشست و بعد از سلام به ما گفت بسته بزارید آؤامش داشته باشم و من را در آغوش گرفت و من بوسیدمش صورتش را بوسیدم و لبهایم را روی صورتش گذاشتم چند ثانیه و چشمانم را بستم و این بوسه در خاب به من آرامش داد . و پدربزرگم دوباره آرام دراز کشید و چشمانش را بست و قبر مانند قبر های طبیعی بود و پدر بزرگم دیگر بیرون از قبر نبود .خواهش می کنم تعبیر خواب مرا در ایمیل بهم جواب بدین . همش دارم گریه می کنم . چون دوماه ندیده بودمش و خبر دادند که فوت کرده .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی کرمی
0 # مردهمهدی کرمی 1392-12-11 02:13
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

دیدن مرده با لباس و عصای سفید اما پشت خمیده و قوز کرده چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
روناک
0 # www.Padide1993@gmail.comروناک 1392-06-22 14:57
سلام پنج ماه پیش برادرمو از دست دادم از اون موقع به بعد هرشب به خوابم میاد هرشبم بغلش میکنم وصدای قلبشو حس میکنم خواهش میکنم تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # تعبیر خواب مادر بزرگمفاطمه 1392-06-29 10:31
با سلام.مادر بزرگم در خواب دیده است که پدربزرگم که به تازگی فوت شده به خانه امده و خانه خالی از وسایل بوده.
تعبیر ان چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
koresh
+1 # خواب مردهkoresh 1392-06-29 10:53
با سلام
مندر خواب دیدم که پدرم که حدود 5 سال پیش فوت کرده است زنده است و تازه فوت کرده و من خیلی گریه میکنم و پدرم را که الان در یکی از قبرستان های قزوین دفن کرده ایم داریم در امامزاده حسین قزوین دفن میکنیم.
خواهشن تعبیرش را برام به ایمیلم بفرستید
مچکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرزانه
0 # خواب مردهفرزانه 1392-07-03 21:53
با سلام -من حدود 4 ماه است که با همسرم قهرم - مادر بزرگم حدود یکسال هستش که فوت کرده تا حالا دوبار به خواب اومده میگه از همسرت جدا شو باهاش زندگی نکن خوشبخت نمیشی -میخوام بدونم حرفهای مرده صحت داره راجب اینده یا نه بالعکس؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
amir
-1 # پاسخ: خواب مردهamir 1393-08-09 13:59
ن بابا همش شروبره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژده
0 # کلاغمژده 1392-07-06 12:18
خواب دیدم که کلاغی اومد و غذای منو برد و باز هم میومد که پنجره ها رو بستم که وارد نشه بعد از اون دیگه ندیدمش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مريم
0 # تعبير خواب مردهمريم 1392-07-16 15:28
من چند شبه خواب پدرم كه سه ماهه فوت كرده ميبينم
ديشب ديدم داشت صد هزار تومان به خواهر كوچكم ميداد كه هنوز خونس.تو رو خدا تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
طاهره
0 # تعبیرخوابطاهره 1392-07-21 13:56
با سلام
برادرم چند شب پشت سر هم خواب پدر مرحوممان را می بیند که می گوید پول ندارم تا جنس تو مغازه بیارم مشتری هست ولی جنس ندارم بدم دست مشتری. ایشان قبلا بغالی داشتند در زمان حیاتشان. ممنون شما می شوم برایمان تعبیر بفرمائید. با تشکر از شما :-|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضيه
0 # تعبير خواب مردهمرضيه 1392-07-26 23:41
با سلام.من تقريبا3 هفتست كه پدرم به رحمت خدا رفتن.شب گذشته خواهر بزرگم خواب ديدن كه در قبرستاني هستن 5 قبر كنار هم قراردارن و يكي از قبرها قبر پدر من است دقيقا قبر ايشان را از آنجا كه دست راست پدرم از قبر بيرون است با همان لباسي كه لحظه مرگ او را ديديم را تشخيص دادن
معني اين خواب چيست؟
پدرم چه چيزي ميخواهد به ما بگويد؟
چه ديني دارد؟
و چه چيزي ممكن است او را ازار بدهد؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2محمد 1392-08-02 09:56
سلام مادرم فوت کرده سال85 2 بار پشت سر هم به خواب میاد و گریه میکنه و احساس شرمندگی میکنه خواهش میکنم زود تعبیرشو برام بگین حالم اصلا خوب نیست خواهش میکنم :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2الهام 1392-08-02 16:59
سلام
پدرم خوا ب دیده بود که پدرش که فوت کرده دستش از خاک بیرون مانده و بعدش با خاک رفته پایین.
تعبیرش چی میشه لطفااااا جواب بدید.
:(
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # تعبیر خواب مردهرضا 1392-08-05 10:28
سلام-مادر بزرگ من هفته پیش عمرشو داد به شما-دیشب اومده به خواب بابابزرگم و گفته "حلوا کمه و ابشو زیاد کنید"---تورو خدا بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
nazanin
0 # tabire khabnazanin 1392-08-06 06:08
با عرض سلامیکی‌ اقوام خواب پدر منو دیده.پدر من حدوداً ۴ ماه که فوت شده است ایشون خواب دیدن و بهش گفتن که مگه نمردی گفت چرا اما من مرتب سر میزنم اما چیزی نمیخورم.

ممنون میشم پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
vahid
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2vahid 1392-08-06 23:40
با سلام
مادرم در خواب دیده است که برادر مرحومش در رو زده مادرم در رو باز کرد دیده برادرش است دست به کردنش ماندازد می گوید من گرسنه هستم
تعبیرش چیست ممنون؟ :-|
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اکرم
0 # تعبیرخواب مردهاکرم 1392-08-10 16:08
سلام من 17سال دارم/درخواب دیدم دخترعموی پدرومادرم که هنوز چهل روز ازفوتش نگذشته رادوباره تشییع میکنند ومن در یک مینی بوس جنازه را به پیش خانواده اش بردم وبعدمردم جنازه رابه دره خانه ماآوردند جنازه کفن نداشت ومانتوشلوارسیاه داشت ورویش پوشانده نبودمن که زیاد بااوآشنایی نداشتم خیلی زیادبرایش گریه میکردم و فکرمیکردم ازاعضای خانواده اش هستم/خواهشاتعبی رش رابگوویید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اکرم
0 # تعبیرخواب مردهاکرم 1392-08-10 16:15
سلام من17سالمه/دخترع موی مادرم که هنوز40روزازفوتش نگذشته را درخواب دیدم /خواب دیدم دوباره اوراتشییع میکنند ومن بایک مینی بوس اورا پیش خانواده اش میبرم بعدمردم اورابه دره خانه مامی آورند ومن خیلی برایش گریه میکنم و درخواب فکرمیکردم ازاعضای خانواده اش هستم خانواده اش هم گریه مسکردند مرده مانتوشلوارسیاه داشت و رویش باچیزی پوشیده نبود/خواستم تعبیرش رابپرسم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ندا 1392-08-11 12:07
نقل کردن Guest:
تعبیر خواب

من خواب دیدم مادرم که 3 سال پیش فوت شده داره لباسهای منو میشورد خواهشن جواب بدین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا
0 # مرگ مادرشوهررویا 1392-08-14 19:08
در حالی که مرده خواب دیدم تازه مرده و دارم می شورمش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارزو
0 # تعبیرخوابارزو 1392-08-15 20:17
سلام خواب دیدم کسی از مکه چادر سفید وقرآن آورده تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارزو
0 # تعبیرخوابارزو 1392-08-15 20:19
خواب دیدم
کسی ازمکه چادر سفید وقرآن آورده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سیما
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سیما 1392-08-17 15:24
با سلام مادر بزرگم به تازگی فوت کرده من ایشان را درخواب دیدم که چندتا از نوه هاش با او به سفر می رفتند تعبیرش چیست؟و همچنین دختر داییم در خواب دیده که مادر بزرگم دزدیده شدن ماشینشان را خبر داده و همچنین گفنه پول کم دارد اینها تعبیرشان چیست ممنون می شم سریع جواب دهید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیکا
0 # مردهملیکا 1392-08-27 21:20
سلام من خواب دیدم که پدر بزرگم که فوت کرده یه هشت ماهی میشه پیشم نشسته و داشت هی حرف میزد اما یادم نمیا چی میگفت من سه روز قبل از فوت بابا بزرگم خواب دیدم میخوان براش زن بگیرن و بعد فوت کرد
تروخدا زود جواب بدین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
-1 # تعبیرخوابزهرا 1392-09-02 02:35
سلام من 19 ماه رمضون داداشم رو از دست دادم دیشب تو خواب دیدم که یه جایی نشسته بودم یهو داداشم با همون تیپ همیشگیش اومد گفتم داداش تو نمردی گفت خدا بهم اجازه داده واسه دوروز زنده بشم یه کاری دارم اومدم کارمو انجام بدم بعد سراغ مامانمو ازم گرفت منم گفتم خوبه نمیدونم گفتم رفته کجا بعدش رفتیم پیش مامانم رسیدیم در یه خونه در زدیم دوست اون یکی داداشم درو باز کرد تعجب کرد گفت محمد تو نمردی من محمدمونو گرفتم بغل سفت فشارش دادم گفتم خدا اجازه داده واسه دوروز زنده بشه داداشم گفت خدا به هر کسی اجازه نمیده زنده بشه منم اومدم یه کاری دارم کارمو انجام بدم یادمه یه تخته ای بود که اسم اونایی که مثله داداشم زنده شده ب.دنو روش نوشته بودن من تو دلم داشتم میگفتم چقد کمن اینایی که نده شدن ولی یادمه اسم داداش تو اون صفحه نبود من فک کردم تو صفحه ی بعده
اخر خوابم یادمه این تو ذهنم بود که تو این روز آخر واسه داداشم زن بگیریم که زود بچه دار بشه ازش یه یادگاری واسمون بمونه
لطفا تعبیر خواب اینکه با مرده تو خواب دعوا بکنی وتوی دهنش بزنی واون بهت بخنده رو بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهسا
0 # کفشمهسا 1392-09-03 00:29
سلام . برادر من بیش لز یک ساله از دنیا دست کشیده.... چند وقتیه خوابشو میبینم. اون اولها هم خوابشو میدیدم..... همیشه مشکلش با یک لنگه کفش بود.......... همیشه یک لنگه کفش کم داشت..... نمی دونم منظورش چیه!! و را بخدا بگین بهم خیلی ناراحتم......
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آزاده
0 # تعبىر خوابآزاده 1392-09-08 22:25
سلام خسته نباشىن .ىه سوال دارم.
شبه جمعه خاله ى من خواب مادره مرحومشون رو مى بىنن که با مادر من ىه جا نشستن ىعنى اول مادربزرگه مرحومم بعد خالم بعد مامانم نشستن ولى بغله خالم ىه بچه بودهو اىنکه همشون چادر گلداره خوشگلسر کرده بودن .مادربزگم تو خواب داشته قربون صدقه مامانم مى رفته ولى خاله با سرش نمى زاشته مامانم ببىنه که مامان بزرگم سرشو خم مى کنه و همش قربونه مامانم مى رفته.خالم مىگه تو خواب به مامانه من حسودىش مى شده.....در ضمن باىد بگم که تو اىن جمع فقط مادر بزرگم مرحوم شدن
مى شه لطفا بگىن تعبىرش چىه.....؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرناز
0 # خواب مردهفرناز 1392-09-10 15:10
پدرم به رحمت خدا رفته است، خواب دیدم که لال شده و با مادرم دعوای بسیار می کند این خواب خیلی ذهنم را مشغول کرده است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محسن جولایی
0 # خواب مردهمحسن جولایی 1392-09-13 23:40
خواب دیدم مرده ای که تمام موهای سرش ریخته تعبیرچیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بیجمان
0 # geryeبیجمان 1392-09-15 18:38
سلام حقیقتش پدر بزرگم به خواب خالم اومده و گریه میکرده و دست خالم را گرفته و با حالت گریه اصرار میکرده که قول بده به من که حقت را بگیری و خالم هم به گریه می افته (یعنی تو ارث)ولی خوب وصیت نامه هست. این تعبیرش چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میترا
0 # مردهمیترا 1392-09-20 13:18
خواب مادر بزرگم را دیدم که از خانه پدرم امد بیرون به او سلام کردم خیلی معمولی جوابم را داد خیلی سر حال نبود روی چانه اش موهای سفید مثل ریش در امده بود و بعد رفت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ياسمن
+1 # تعبير خوابياسمن 1392-09-21 07:17
سلام تو رو خدا زود جواب منو بدين خيلي ناراحتم از خوابي كه ديدم .خواب مامانمو ديدم كه وقتي ٩ سالم بود فوت كردن خيلي مريض بودن طوري كه روي ويلچر نشسته بودن و اصلا پا نداشتن فقط بالا تنشون بود موهاشونم ريخته بود حرف هم نميزدن و من با همون ويلچر توي خيابون راهشون ميبردم و ميرفتيم خريد اما چيزي نخريدم . ممنون ميشم اگر زودتر جوابمو بدين
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
-1 # خوابزهره 1392-09-21 12:46
خواب ديدم يك فردي كه اصلا نميشناختم خونه يكي از اقوام چال كرديم توي خواب پدرم گفت به خاطر اين بايد اينجا چال كنيم چون خيلي مرد خوبي بود مخواستم ببينم تعبيرش چي ميشه مرسي
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
وحیده
0 # سلاموحیده 1392-09-21 19:13
مامانم 6 ماه فوت کرده خواب دیدم مامانم می گفت گرسنه و در خونه
همسایه ها رو میزند لطفا"تعبیرش برام بفرستید ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرانا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مهرانا 1392-09-27 13:14
تعبیر خواب کار هر کسی نیست.نباید خوابتونو برای کسی تعریف کنید .اگه اون فرد تعبیر بد کنه همون اتفاق می افته. همیشه گمان خوب ببرید و صدقه بدید و خوابتونو فراموش کنید.یا اگه خیلی برایتون مهمه از اهلش بپرسید. 
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ونوس
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ونوس 1392-09-28 04:21
سلام خواهش می کنم ج منو بدین همین الان از خواب پاشدم و از ترس دارم میمیرم خواب دیدم با برادر و مادر داحل یه ماشین بزرگ تصادف کردیم از فاصله افتادن من شروع به گفتن اشهد کردم بعدش خلا بود حس نکردم بعد دیدم من و مادرم و داداشم داخل اب هسیم 2تا اسب سفید بود بعدش اون ور اب بابام بود من گفتم زنده ام اما اب داش محو می شود ادما از اب میومدن بیرود همه...من هی دنبال بابام بودم بعد فهمیدم مردیم بعدش دنبال کسی که باش نامزدم میگشتم که نشونم بدن نمی دادن تابوت خودمو یه لجظه دیدم ...بعد اونو که گریه می کرد............ ..........
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حمید
0 # خواب میتحمید 1392-09-28 12:34
با سلام
من حدود 2 ساله که هر از چند گاهی خواب جنازه پدر بزرگم رو میبینم که همچنان بعد از گذشت چند سال هنوز دفن نشده و در یکی از اتاق های منزلمان روی زمین هست.دیشب دوباره این خواب تکرار شد و دیدک که پدربزرگم چشماشو باز کرد.
ممنون اگه راهنمایی کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میم
+1 # خوا ب پدر مرده اممیم 1392-09-28 14:05
دیشب در خواب پدرم رو دیدم که روی تخت بلندی دراز کشیده بود و اون رو گویا در چیزی شبی به کفن پیچیدن و من همینطور که گریه میکردم و بدنشو تکون میدادم با التماش میخواستم که چشاشو باز کنه و منو ببینه دیدم چدرم نفس میکشه و با چشمای بسته اشک میریزه و بالاخره بعد التماسای من چشماشو باز کرد و بلند شد نشست من به مامانم که پهلوم ایستاده بود بلند بلند داد میزدم دیدن من میگم بابا نمرده بابام زندست میبینین ...خیلی ناراحتم نمیخوام بابامو ناراحت ببینم یعنبی گریش به خاطر چی بوده خواهش میکنم ازتون کمکم کنین...هنوز یکسال نشده که از دست دادمش دلمم براش تنگ شده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ساغر
-1 # اذيت مردهساغر 1392-09-29 11:54
زن همسايه مان سالهاست كه مرده ودرطي اين مدت هروقت به خواب مادرم ميآيداو رامي‌ترساند ودنبالش است وميخواهدچيزي از خانمان باخودش ببرد ,چهره اش هم آشفته است اين در حالي است كه درزمان حيات اين خانم ,مادرم واين خانم بسيار باهم مهربان وصميمي بودند لطفا راهنمايي كنيد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
دل ارا
+1 # تعبیر خوابدل ارا 1392-10-03 22:50
سلام
من 4 روز پیش یکی از دوستامو از دست دادم ایشون اومد تو خوابم و به من گفت که از من که گذشت ولی واقعا جهان آخرتی وجود داره و به فکر کردارتون تو دنیا باشید و به من گفت با پسر عموم به دیدنم بیا . تعبیر چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ریحانه
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ریحانه 1392-10-04 11:49
مادرم خواب پدر و مادر ش را که فوت کرده اند دیده است و آن ها گفته اند با ما بیا برایت سیب بهشتی نگه داشته ایم اما مادرم نرفته است
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژگان ف
+1 # تعبيير خواب قرض گرفتن پولمژگان ف 1392-10-06 08:18
سلام
مادر من چهل روز است كه فوت كرده و تا حالا دو بار به خواب شوهر و عمه ام امدخه و پول قرض خواسته
لطفا راهنمايي كنيد تعبير خواب ان چه ميشود
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احمد
-1 # تعبیر خواباحمد 1392-10-13 12:19
زنم در خواب دیده که من تصادف کرده ام و بدنم تکه تکه شده ولی زنده بودم .لطفا هرچه زودتر واسم تعبیر کنید .خیلی ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میترا
-1 # تعبیرخواب رفتن به زیارتمیترا 1392-10-13 13:12
باسلام
من چند وقت پیش خواب میدیدم که به مشهد رفته ام اما همین که میخاستم نزدیک حرم بشوم پیرزنی با دست به من اشاره میکرد که برو بیرون .این خواب را چند بار دیدم .بعد از ان مضمون خوابم عوض شد و چند بار خواب دیدم که به مشهد میروم اما وقتی داخل حرم می شوم می فهمم که حرم چند طبقه دارد و من همیشه طبقه پایین ان هستم و از دور حرم را میبینم.این خواب را نیز چند بار دیدم.از شما خواهش میکنم که تعبیر لین خوابهای مرا بگویید.باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
روح الله
0 # شستن مردهروح الله 1392-10-17 11:24
تو خواب دیدم که به همراه یه مرد در حال شستن یه میت بودیم"(مرد بود) /البته من نه میت رو میشناختم نه اون آقایی که داشتم به کمکش میت رو میشستم.لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2میلاد 1392-10-17 21:21
خواب دیدم که مرده در خواب که شوهر عمم میشه منو سرزنش میکنه میگه چرا کارمو خراب کردی تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سمیرا 1392-10-20 15:13
با سلام
1 من خواب برادر مرحومم دیدم که امده وزنده وخواهرم بهش میگه نمیدونم چرا دلشوره دارم که انگاری اتفاقی قرار بیفته برات بعد برادرم همبن به خواهرم میگه بعد همین من میگم بهشون که این دلشوره منم نسبت به اونا دارم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جواب بدید
2خواب بعدیم این که یکی که من اصلا نمیشناسم میکشن و تیکه تیکه اش میکنن بعد گوشتش میدن به من که بپزمش منم از روی حرص قبول میکنم ولی وسط کار چندشم میشه با خودم میگم دارم چیکار میکنم ولش میکنم میرم تعبیرش چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سمیرا 1392-10-20 15:13
با سلام
1 من خواب برادر مرحومم دیدم که امده وزنده وخواهرم بهش میگه نمیدونم چرا دلشوره دارم که انگاری اتفاقی قرار بیفته برات بعد برادرم همبن به خواهرم میگه بعد همین من میگم بهشون که این دلشوره منم نسبت به اونا دارم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جواب بدید
2خواب بعدیم این که یکی که من اصلا نمیشناسم میکشن و تیکه تیکه اش میکنن بعد گوشتش میدن به من که بپزمش منم از روی حرص قبول میکنم ولی وسط کار چندشم میشه با خودم میگم دارم چیکار میکنم ولش میکنم میرم تعبیرش چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سمیرا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سمیرا 1392-10-20 15:14
با سلام
1 من خواب برادر مرحومم دیدم که امده وزنده وخواهرم بهش میگه نمیدونم چرا دلشوره دارم که انگاری اتفاقی قرار بیفته برات بعد برادرم همبن به خواهرم میگه بعد همین من میگم بهشون که این دلشوره منم نسبت به اونا دارم تعبیرش چیه؟ ممنون میشم جواب بدید
2خواب بعدیم این که یکی که من اصلا نمیشناسم میکشن و تیکه تیکه اش میکنن بعد گوشتش میدن به من که بپزمش منم از روی حرص قبول میکنم ولی وسط کار چندشم میشه با خودم میگم دارم چیکار میکنم ولش میکنم میرم تعبیرش چیه؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2حامد 1392-12-03 14:11
سه بار تکرار دلشوره ...با یاد خدا دل آروم میگیره...خوندن سوره فاتحه به همراه سه بار سوره توحید و فرستادن به روح برادر عزیزتون ضروریه این عمل رو هر زمان تونستید براش تکرار کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2حامد 1392-12-03 14:13
بدگوئی از افرادی که نمیشناسید رو ترک کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+2 # تعبیر خوابفاطمه 1392-10-22 14:23
سلام..همسرم چند ماهی است به رحمت خدار فته..به خوابم آمد در حالی که یه دسته گل دستش بود نشست کنارم پشت میز و ازم خواست از لقمه ای که دستم بود بهش بدم..من هم دادم..مادربزرگم هم همش می اومد و نوازشش می کرد در صورتی که در دنیی واقع اینطور نبود..میشه تعبیرش رابرام ارسال نید با ایمیل چون زیاد نمی ام تو اینترنت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریناز
+2 # پول خواستن مردهپریناز 1392-10-23 12:56
پدرم دیشب خواب دیدن : عموم که فوت شدن 3 ساله اومدن تو خوابشون و گفتن 100 تومان پول قرض خواستن با کلی اصرار ! تعبییرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: پول خواستن مردهحامد 1392-12-03 14:07
به صدمین سوره قران العادیات رجوع کن و جوابتون رو دریافت کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
0 # تعبیر خوابزینب 1392-12-18 17:25
سلام خواب دیدم یکی از عزیزانم ک در قید حیات هستن فوت کرده زنعموی ایشون که فوت کردن چادری سفید در دست داشت واصرار میکرد برای روی قبر گرفته ولی من بااصرار تمام گرفتم وپوشیدم لطفا هر چه سریع تر تعبیرش رو بفرستید ..ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پری
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پری 1392-10-25 07:18
سلام تنها کسی و که تو زندگی دوست داشتمو از دست دادم بدون اون روزو شب ندارم هرشبم تو خوابم میاد طوری که با اینکه میدونم مرده ولی دوس ندارم از خواب بیدار شم چیکار کنم هیچکی هم درکو نمیکنخ
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2محمد 1392-11-11 12:02
مرک وزندکی دست خداست مردن ازدیدماادمایه مثلن زنده مردن است اونازنده هستن دوست عزیز.رفتن ازاین دنیاخواست خداست وقتی عزیزی ازشون یادی بکنه اونااین بیام قلبی خالصانرو دریافتمیکنند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حامد
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2حامد 1392-12-03 14:02
اطراف شما به زودی شلوغ میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرح
0 # تعبيير خوابفرح 1392-10-28 09:59
با سلام
ديشب خواب ديدم خاله ام كه چتد سال است مرده مهمانى داده منم در اون مهمانى هستم و پدرم هم كه ١٨ سال پيش فوت كرده اونجا بود و كمبود هاى مهمانى مثل ابليمو را خريده و حتى شكلات كه من دوست دارم خواهشا تعبيير أين خواب را هر چه زودتر برام ايميل كنيد
با تشكر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید رضا
0 # نماز میتسید رضا 1392-10-29 14:12
سلام سلام سلام
بعد از ظهر شب میلاد زسول اکرم (ص) ساعت 4 تا 5بود خواب دیدم داداشم وچند نفر دیگه اومدند و من و توی یک ساتن بزرگ توی کفن کردن همین لحظه یه روحانی و ادمای زیادی اومدند تا نماز میت بخونند.داداشم گفت خودتا به مردن بزن منم خودما به مردن زدم و شروع کردن به نمار خوندن روی من .وسط نماز میت من حالم دگرکون شد و فکر کردم دیگه مرگم واقعا نزدیکه.تو را به رسول اکرم فعبیرشا بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سید رضا
-1 # نماز میتسید رضا 1392-10-29 14:14
سلام خوابدیدم داداشم به شوخی توی کفنم کرد تو همین لحظه روحانی و چند نفری اومدن منم خودما به مردن زدم اونام برام نماز میت خوندن منم مقلب شدم فکر کردم مرگ واقعیم نزدیکه.این خوابا سب کیلاد رسول دیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امین
0 # ارث از مردهامین 1392-11-01 00:43
یکی از دوستان کهنسال که بر اثر تصادف جان باخت در خواب چند کاغذ مخصوصا برای من به جای گذاشته بود در صورتی که هبچ حسابی بین ما جز چند بار نشست و برخواست نبوده....لطفا تعبیرش را بگوبید..متشکرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علیرضا
0 # تعبیر خوابعلیرضا 1392-11-01 13:06
با سلام پدر من حدود 37 روز پیش فوت کرده در اثر مریضی در بیمارستان عمل جراحی گردن انجام داد که منجر به آمبولی ریه شد و ایست قلبی کرد طی این مدت اگر دینی داشته به کسی و بدهی داشته در صدد برآوردنش بر آمدم ولی دیشب یکی از اقوام در خواب دیده که پدرم در یک تابوت خوابیده کفنش باز است و دستش ار تابوت بیرون میباشد و در حالت زار و لاغر با رنگ پریده ناله میکند در صورت امکان میخواهم تعبیرش را بدانم که اگر چیزی هست درصدد رفعش برایم با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا/
0 # تعبیر خواب /سوالسارا/ 1392-11-05 14:58
باسلام /پدرم که حدود دوماهه به رحمت خدا رفته دیشب توی خواب خواهر زادهام که دختره و 7 سالشه اومده میگه خونه بابا بزرگ بودیم همه دایها و خاله ها و بابا بزگ اومده ما بهش میگیم برو تو مردی ولی روحش نمیره وایستاده ممنون میشم برا م تعبیرشو بگید چون تو کتاب هم پیدا نکردم منتظر هستم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ناشناس
0 # لباس مردهناشناس 1392-11-06 16:04
سلام...مادربزرگ م پنج ماهه که فوت کرده البته ساداته وخاله ام خواب دیده که مادربزرگم توی گذربایه لباس نازک وکوتاه بدون شلوارایستاده درب مغازه یکی ازآشناهاکه مردهم هست وباهاش صحبت میکرده خواهش میکنم تعبیرخواب روبهم بگیدممنون میشم ازتون...
یه خواب دیگه هم هست که مادرم دیده وبرای مادربزرگم هست خواب دیده که باهاش رفته حمام ممنون میشم اگه تعبیراین روهم بهم بگید مادربزرگم دعاهاش یکایک بوده وواسه همه ذکرمیگرفته حتی تاقبل ازفوت کردنش یه خواب دیگه هم هست مادرم خواب دیده به مادربزرگم گفته منوکی میبری مادربزرگم بهش گفته به زودی میای ولی روزشونمیدونم تعبیراین روهم بگید...بازم ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
neda
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2neda 1392-11-06 16:16
خواب ديدم كه يكي از بستگان دورم كه زن است فوت كرده و مرد داشت ان زن را ميشست و ميگفتن موهايش بلند است انهارا قيچي كنيم لطفا تعبير خابم را بگوييد ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2محمد 1392-11-11 12:08
سلام تنها کسی و که تو زندگی دوست داشتمو از دست دادم بدون اون روزو شب ندارم هرشبم تو خوابم میاد طوری که با اینکه میدونم مرده ولی دوس ندارم از خواب بیدار شم چیکار کنم هیچکی هم درکو نمیکنخ
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سميه
0 # به مرده تخمه دادنسميه 1392-11-28 11:32
سلام . دوستم يه خوابي ديده بود که تعبيرش براش خيلي مهم بود و ازم خواست که حتما تعبيرشو بهش بگم ميگفت:
خواب ديدم انگاري سر مزرعه بود با دختر خالم سرقبرا گل سفيد تک شاخه اي ميذاشتم بين اونا پسرخالم که مرده بود زنده ديدم که جلوش تخمه خيس افتابگردون گذاشتم تعارف کردم بخوره
خواهشا تعبير اين خواب رو حتما سريع بگوييد باتشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سميه
0 # به مرده تخمه دادنسميه 1392-11-28 11:36
سلام دوستم خوابي ديده بود که تعبيرش براش خيلي مهم بود به من گفت حتما تعبيرش رو بهش بگم ميگفت:
خواب ديدم گه با دخترخالم انگار مزرعه بود سرقبرا گل سفيد تک شاخه اي مي گذاشتم بين اونا پسرخالم که قبلا مرده بود زنده ديدم که جلوش تخمه خيس آفتابگردون گذاشتم
لطفا تعبير اين خواب رو بهم سريع بگيد با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
somi
0 # به مرده تخمه دادنsomi 1392-11-28 11:38
سلام دوستم خوابي ديده بود که تعبيرش براش خيلي مهم بود به من گفت حتما تعبيرش رو بهش بگم ميگفت:
خواب ديدم گه با دخترخالم انگار مزرعه بود سرقبرا گل سفيد تک شاخه اي مي گذاشتم بين اونا پسرخالم که قبلا مرده بود زنده ديدم که جلوش تخمه خيس آفتابگردون گذاشتم
لطفا تعبير اين خواب رو بهم سريع بگيد با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هما
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2هما 1392-11-28 11:44
با سلام خواب مادرم را که به تازگی مرده را دیدم و درست مثل زمانی که زنده بود شدیدا مریض بود و من و خواهرم به شدت گریه می کردیم و به هم می گفتیم که دیگه چیزی نمونده و دیگه داره میمیره. لطفا تعبیر این خواب را به من بگویید ممنون می شوم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین خطر
0 # مردهحسین خطر 1392-11-29 19:23
:eek: باب
ام توخواب دیده ی نفر که مرده واز آشناهامونه بهش گفته چرا نمای ازم خبر بگیری ودلخور بوده.لطفا تعبیر شو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریچهر دهقان
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2پریچهر دهقان 1392-11-30 00:12
سلام مامانم چندروزپیش پدربزرگم روکه تازه فوت کرده توخواب دیده که به مامانم گفته پول لازم دارم لطفا برام تعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهی
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2بهی 1392-12-09 16:01
خواب دیدم ک مادر مرده ام از قبر بیرون نشسته تعبیرش چیه؟خو
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فرناز
0 # تعبیر خوابفرناز 1392-12-26 05:28
خواب دیدم پدرم مقداری دارو به من داد که برای مادر شوهرم که دو سال پیش فوت شده ببرم اما در خواب نمی دانستم او مرده است بعد دیدم که مادر شوهرم ایستاده و من برایش بالش گذاشتم او لباس تیره گلدار اما نویی به تن داشت اما حس می کنم ناراحت بود و در قسمتی دیگر از خواب دیدم شوهرم با مردی جماع می کند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
تيانا
0 # بغل كردن مردهتيانا 1392-12-28 00:27
من خواب ديدم كه مادربزگم كه به تازگي از بين رفتند روي تختشان نشته اند ومن با ديدن او او را محكم در اغوش ميگيرم و سخت گريه ميكنم به طوري كه اطرافيانم مرا دعوا مي كنند و در خواب بعد از اين همه گريه صدام حسابي گرفت و نميتوانستم به راحتي صحبت كنم تعبيرش چي ميشه :-? ؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # تعبیر خوابفاطمه 1393-01-05 03:17
سلام خواب دیدم عمه مادرم که چند سال است فوت کرده و در زمان زنده بودنش به من خیلی علاقه داشت در خواب با چادر مشکی به نظر من خیلی وحشتناک میامد و از من میخواست از گذشته عبرت بگیرم و از کسی که نمیدانم که بود حلالیت بگیرم مادرم در خواب میخواست او را ببوسد اما او مرتب من را نشان میداد و من وحشت زده بودم احساس گناه میکنم میترسم چی کار کنم تعبیرش چیست کمکم کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
افسانه
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2افسانه 1393-01-06 22:00
سلام.من اولین باره که چنین خوابی میبینم و واقعا از دیدنش وحشت کردم. دیدم پیرمردی رو در غسل خانه ای به وسیله ی 2 مرد میشورند که پیرمرد لخت بود ولی قسمت پایین تنه محو بود. این پیرمرد خیلی آروم به خواب رفته بود یک لحظه به پایین افتاد و اون 2 مرد پیرمرد رو گرفتند و به شستن ادامه دادند. و من فقط نظاره گر بودم.واقعا واسم عجیب بود.اگه کسی تعبیر خوابش رو میدونه ممنون میشم بگه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # خواب مردهرضا 1393-01-09 11:57
سلام
دو بار خواهرانم در خواب پدرم را دیده اند که ناراحت میباشد و دیگری خواب دیده در زندان است و دستش کبود شده است (پدرم انسانی فوق العده مهربان و حلال خور و بسیار با ایمان بود ) لطفا منو راهنمایی کنید متشکرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهره
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2زهره 1393-01-14 22:36
خواب ببینی مادرت اومده خونه ات براش چای باشکلات بیاری از اون شکلات خیلی خوشش بیاد وبگه اینارو نگه دارهروقت من اومدم برام بیار لطفا تعبیرش چی میشه جواب روبه ایمیلم بفرستید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
0 # تعبیر خواب مردهندا 1393-01-18 13:50
سلام
پدربزرگم فوت کرده چند وقت پیش خوابشو دیدم می دونستم مرده تو خواب گفتم آنجا خوبه؟ گفت آره ولی از یک آب کثیف می خورم تعبیرش چیه؟ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ندا
0 # تعبیر خواب مردهندا 1393-01-18 13:52
با سلام
چند وقت پیش خواب عموم را که فوت کردن دیدم . تو خواب دیدم خیلی سردش بود و پاهاش از زانو قطع شده بود ممنون میشم برام تعبیر کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
0 # مردهالهه 1393-01-18 20:48
سلام نامزدم حدود یه سالی فوت شده اون اوایل فوتش یکی از اقوام خوابشو دیدن که با لباس فید از حمام میاد بیرون و به برادر ناتنیش که از مادر جدا هستن میگه 30 مرداد میخوام برا مادرت یه مراسم بگیرم.مادر برادر ناتنیش چند سالی که فوت کرده و 30 مرداد روز تولد منه.تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
toti
0 # خواب مردن خودمtoti 1393-01-21 11:45
کسی خوابم رو دید که مرده ام ولی در اثر چی نمیدانست فقط میدید بردن قبرم کردن و اون شخص خواب دیده برایم شدید گریه میکرد ولی مادرم خوشحال و راحت بود که مرده ام. خواهش میکنم تعبیر این خواب را برایم بگویید :confused:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حانیه
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2حانیه 1393-01-22 10:50
سلام خوابی دیدم ک پدرم ک فوت کرده در خواب مرا بوسید و گفت بیا تو و مادرم ک زنده است شما دو نفر را به کربلا ببرم اما من گفتم ک نمی تونم بیایم اما باز هم مادرم را با خود نبرد فقط حرفش را زد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
م ک
0 # خواب مردهم ک 1393-01-23 11:37
سلام. شوهرم در خواب، خواب پدربزرگش که فرد نیکو و اهل نماز و قرآن بود را دیده، در حالیکه پدربزرگش داشته براشون چند تا آیه قرآن می خونده و تفسیر می کرده، از پدربزرگش پرسیده اونجا جاتون چه طوره، جواب دادن خوبه. دو هفته قبلش هم خواب همون پدربزرگش را دیده بود. اون بار خواب دیده بود به همراه جمعی رفتن خونه ی پدربزرگش برای دیدن. تعبیر این خواب ها چیه؟ خواهشا سریع جواب بدید. ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
...
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2... 1393-01-23 20:42
تعبیر خواب نشان دادن گل به مرده چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رقی
0 # تعبیر خواب مردهرقی 1393-01-24 13:38
با عرض سلام و خسته نباشید
هفته گذشته درخواب دیدم که برای یکی از اقوام دورمان که خانم مسنی بودند و حدود یک سالی است که فوت کرده اند حدود 5 تا کادو خریدم و برده ام خانه اشان. ایشان یکی از کادو هارا که بولیز یا پیراهن زنانه بود دیدند و با حالتی که حاکی از این بود که خوششان نیامده به من گفتند این چیه که خریدی در حالی که ان لباس بسیار زیبا بود و مادرم نیز به من گفت من که گفته بودم برای این خانم چیزی نخر اخلاقش اینطوریه!
لطفاٌ تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا-ميم
0 # غذا دادن به مردهسارا-ميم 1393-01-28 21:35
با سلام
نميدونم جواب ميديد يا نه! ولي با اين پست متوجه تعبير خوابم نشدم اونجور كه بايد.
دختر عموي من سال 89 فوت شده خوابشو ديدم
دقيق نميدونم مهموني بود يا نه ولي سفره غذا پهن بود و همه بهش غذا ميدادن و ميگفتن بخور خيلي لاغر شدي و اون لباس مرتب و چهره ي مهربوني داشت.
از طرفي چون بعد از خواب داييم كه پارسال فوت شده بود و از داخل تابوت با پدرم صحبت ميكرد و دوا درمون دكترارو به سخره گرفته بودن و دور روز بعد پدرم فوت شد ترس اينو دارم كه مثل خيلي وقتهاي ديگه خوابم تعبير شه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بیتا
0 # پیشگویی مردهبیتا 1393-01-29 13:35
سلام من خواب دیدم که با کسی که مرده بود حرف می زدم و می دانستم که مرده و انگشت اونو گرفته بودم و ازش سوال می پرسیدم یکی از سوالها این بود که برای برادرم کار پیدا می شه ولی اون گفت نه

حالا می خوام بدونم حرف های مرده درسته؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
-1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سارا 1393-02-01 12:53
سلام پدرم 2ماهه فوت شده خواب دیدم اومده بهم میگه تو زودی میای پیشم .یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
+2 # خواب بغل کردن مردهفاطمه 1393-02-02 10:20
سلام-خواب دیدم رفتیم خونه مادر بزرگم(مادر بزرگم فوت شده)واسمون باقلا پخته بود.من میدونستم مرده و رفتم محکم بغلش کردم گریه میکردم و میگفتم دلم خیلی برات تنگ شده.مادرمم منو بغل کرده بود.لطفا بگین تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
0 # خواب مرده که فراموش. کنی مردهپریسا 1393-02-04 08:06
من خواب پسر عمم که 4 ساله فوت شده رو دیدم اصلا یادم نبود مرده گفت خانوادش 2تا دختر و براش در نظر گرفتن واسه ازدواج بابا انتخاب خودش مخالفن.گرسنه بود و رفت سر قابلمه شروع کرد به غذا خوردن از ی مسیر رد شدیم توت فرنگی بود به من داد من یکیشو خوردم و دوتاشم دادم به خواهرام.همه چی کاملا عادی بود تعبیرش چی میشه تازمانی که بیدار شدم اصلا یادم نیومد که مرده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
atena
0 # تعبيرخوابatena 1393-02-05 14:21
salam, dooste man nazdik be 20 ruzi hast ke fot shode,khab didam vaysade bood jeloye ayne khoonamun dasht muhasho dorost mikard,jel zade bood,goftam man didamet biaaa birun,umad,khei liiii aroooom,kheilii iiiii aroom,asan be sheitunie hamishe nabood,goftam torokhoda harf bezan,hichi nemigoft vali kheili doost dasht harf bezane,goftam azunvar begu,vaghean unvar vojud dare?goft are hast,man tamame zendegie khodamo az bachegim ta alan didam,hame chi mese ye folder zire dastame,goftam sakhtet nist?goft na faghat vaghti adam az jesmesh dore barash yekam sakhte,goftam pishemun bia,goftam man ke didimet,goft akee age bebinin mitarsin,goftam na hala ke didam dg nemitarsam,mamn oon misham tabiresho begin
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مژی
+1 # من نزدیکای صبح بود ک خواب دیدم پدربزرگم ک تقریبا 4 سال پیش فوت کرده مرد و براش مراسم میگیریم و کلی گریه میکردیم و من از صدای گریه هودم بیدار شدم و همش صحنه های خوابم جلو چشم بود....لطفا بگید ک تعبیرش چیه....مر30مژی 1393-02-12 13:54
من نزدیکای صبح بود ک خواب دیدم پدربزرگم ک تقریبا 4 سال پیش فوت کرده مرد و براش مراسم میگیریم و کلی گریه میکردیم و من از صدای گریه هودم بیدار شدم و همش صحنه های خوابم جلو چشم بود....لطفا بگید ک تعبیرش چیه....مر30
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
+1 # خوابزهرا 1393-02-13 19:53
در خواب دیدم سگی سیاه به دنبالم افتاد در جنگل او مرا گرفته بود من دوان دوان به ماشینی رسیدم اما داخل ان ماشین 2 مرده دیدم و همان لحظه دوستی دیدم که از کنارم گذشت که مرا ندید لطفا تعبیر این خواب چه هست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
0 # تعبیر خواب مردهالهه 1393-02-14 14:30
سلام اگر مرده ای به زنده ای کارد بزند و خون بیاید تعبیرش چیست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
-1 # مردهفاطمه 1393-02-14 14:31
سلام من 16 سالمه وخواب دیدم شوهرخاله ی مامانم که چندروزه پیش فوت شده هی داره دستمو میگیره و بغلم میکنه تازه جوون هم شده بود لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
منیره
0 # درخواست تعبیر خوابمنیره 1393-02-18 23:00
خواب دیدم مادر بزرگم که 2 ماه است فوت کرده جسدش تکه تکه شده و من می خواهم زودتر آنها را دفن کنم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بيتا
+1 # ديدن مرده در اتاقبيتا 1393-02-25 09:54
خواب ديدم خواهر شوهرم سالگرد وفاتشه اونو از خاك در اوردن اوردنش تو اتاق بغل دستى من ميخوان دوباره كفنش كنن خاكش كنن منم از ترس بچمو گرفتم تو بغلم خوابم نميبره ...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
طیبه
0 # تعبیرخواب مردهطیبه 1393-02-28 14:01
سلام
خواب دیدم که یه آقایی که تقریباآشناست و پارسال فوت شدن زنده شده ومن قبل اززنده شدنش دوتاانگشترش روبردم وخودش هم که ازخانواده اش ناراحته یه انگشتردیگه به من داده به حالت اینکه منودوست داره خواهشمندم سریعترجواب تعبیرش روبدید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آتوسا
0 # تعبیر خوابآتوسا 1393-03-01 11:20
سلام خواب دیدم پدرم به خوابم آمده و ناراحت و یک مقداری عصبانی است و می خواهد برای کار برود یک کشور دیگر. پدرم ده سال است که فوت کرده اند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فائزه
0 # تعبیر خواب منفائزه 1393-03-02 15:02
در خواب دیدم که پدر بزرگم بعد از 15 سال زنده شده واز خاک که بسیار ضعیف و لاغر شده بود دراومده و من از دیدنش بسیار خوشحال شدم و با فریاد خبر اومدنش رو به همه میدادم.
لطفا تعبیر خوابمو بهم بگین.متشکرم :oops:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
0 # خواب پدرم رو دیدمزینب 1393-03-03 10:14
خواب بابامو دیدم که فوت کرده،اومده بود خونم دستمو گرفت خودش نشست اما من جلوش وایسادم ونشستم تو خواب فهمیدم که مرده ترسیده بودم وبهش گفتم بابا اینهمه التماست کردم از پیشمون نری دیدی که چقدر گریه کردیم،بعد بابا دست کشید رو صورتش بدون اینکه باهام حرف بزنه بهم گفت انقدر گریه نکنید دارید اذیتم میکنید. از خواب بیدار شدم . میخواستم ببینم تابیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر بهشت ایین
0 # ناراحتی مردهامیر بهشت ایین 1393-03-03 19:05
با سلام
من یه مدتیه خواب مادرم که به رحمت خدا رفته میبینم
ناگفته نماند مادرم 30 ساله که به رحمت خدا رفته
ما دو خواهر هستیم که مادرم در زمان حیات به من بیشتر خیلی بیشتر وابسته بود اما الان در خواب من انقدر که به خواهرم اهمیت میده به من هیچ اهمیتی نمیده و من احساس میکنم که مادرم از دست من ناراحته تو رو خدا برام تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهین بیات
0 # خوابمهین بیات 1393-03-07 01:00
سلام من خواب دیدم پدرشوهرم به من داره اتاق می سازه یعنی چی؟؟
آخه من سرطان دارم خیلی می ترسم تو رو خدا جواب منو بدین خیلی ناراحتم داغونم از وقتی که این خواب را دیدم افسردگی گرفتم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگار
0 # تعبیر خوابنگار 1393-03-24 12:23
سلام. پدر من فوت شده. من در خواب دیدم به پدرم یک ظرف بزرگ فالوده دادم و پدرم به من مبلغ 3000 تومان پول داد. لطفا برام تعبیر کنید. ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
-1 # پاسخ: خوابرضا 1393-04-12 16:39
بیماری شما خوب میشود به امید خدا . برای پدر همسرتون فاتحه بخونید ؛
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ali
0 # 2 بار خواب پسر عمه ام که فوت کرده دیدمali 1393-03-09 13:01
سلام. لطفا تعبیر خوابم رو بهم میل هم بکنین .یکم طولانیه ولی تورو خدا کمکم کنید . من 2 بار به فاصله ی 3 روز خواب دیدم پسر عمه ام که فوت شده .دفعه ی اول خواب دیدم یک پارچه ی سفید روشه و تئ یک اتاق بود و مادر شو خواهرش دورش بودن من از در رفتم تو بعد دیدم زنده شد من بوسیدمش با من شوخی کرد و من خوشحال شدم و رفتم به بابام نشونش دادم وگفتم ببین شهرام زنده شده . وبه پدرم درباره دیه اش گفت .
دفعه دوم که صبحی بود حالش خیلی بد بود و داشت دوباره میمرد که با اب سرد بدنش را شستیم و زنده شد . بعد با چند نفر دیگه که اشنا بودن و کمک کردن که زنده شد رفتیم . که به همه بگیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
-1 # تعبیر خواب مردهمریم 1393-03-11 00:22
سلام. دوست داداشم ، پدرمو که چند ماهه فوت شده در خواب دیده. دیده که پدرم در جایی نشسته یه دفتر شماره تلفن توی دستش بوده که به کمک اون مردم رو راهنمایی می کرده و به حل مشکلاتشون کمک میکرده. یه پسر بچه مو بور و چشم آبی هم روبروی پدرم نشسته بوده و زل زده بود به پدرم و دستش . انگار که منتظر یه چیزی یا شماره ای باشه ... ممنون میشم که تعبیرش رو برام بگید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مانا
+1 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2مانا 1393-03-16 11:45
سلام خواهش میکنم جوابمو بدین حتما اگه لطف کنین خیلی زود چون خیلی از این بابت ناراحتم
خواهرم خواب پدرم رو که الان دوماهه فوت شده دیده که:
میگه توی روز خیلی خوب وخوشحالم ولی شبها اصلا چشمام نمیبینه ومن نمیدونم چیکارکنم که پدرم شبها هم حالش خوب باشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگار
+1 # تعبیر خوابنگار 1393-03-24 12:22
سلام. پدر من فوت شده . من در خواب دیدم به پدرم یک ظرف بزرگ فالوده دادم و پدرم به من مبلغ 3000 تومان پول داد. تو رو خدا برام تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیک
0 # مرده روی ویلچرنیک 1393-04-02 10:57
عموم بیست روزی میشه که فوت شده،خواب دیدم من از پشت پنجره اتاق حیاط رو میبینم.تو حیاط رو ویلچر نشسته و مدام استفراغ میکنه.
تعبیرش چیه؟
تو رو خدا ممنون میشم جوابمو بدید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: مرده روی ویلچراشک مهتاب 1393-08-24 10:00
این خواب نشانه ی رهایی اون میت است. به این معنا که غصه هاشون تموم شدن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نیک
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2نیک 1393-04-02 11:23
عموم قبل از مرگش سکته کرده بود بدنش تقریبا فلج بود.بیست روز پیش فوت شد.خواب دیدم تو رختخواب سرشو از زیر پتو میاره بیرون میگه من خوب شدم میتونم یدنمو تکون بدم نگاه کن.بعد نگاه میکنم میبینم دستاش و ناخناش از حد طبیعی خیییییلی بلندتر شده،دستاش دراز شدن.بعد بالاتنش هم نمیتونه تکون بده،بهش میگم چه جوری میگی خوب شدی؟بالاتنت رو که نمیتونی تکون بدی.میگه چرا میتونم ،میدونی این بخاطر چیه،بخاطر اینه که قلبم مشکل داره.
بعدش میگه اینقدر گرسنمه و دلم زرشک پلو با مرغ میخاد و سرش رو دوباره میبره زیر پتو و میخابه.
دلیلش چیه؟؟
ممنون میم اگه جواب بدید.مرررسی.منت ظرم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اشک مهتاب 1393-08-24 09:56
باید برای ایشون زرشک پلو و مرغ خیرات کنین.
اینکه میگه خوب شدم دلیل بر رضایت ایشون از اوضاعشون در اون دنیاس. ناخن های بلندشون دلیل بر مشقت هاییه که کشیدن. بهتره براش زیاد خیرات کنین یا صدقه بدین.
موفق باشین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
0 # تعبیرخواب مردهزهرا 1393-04-03 21:06
سلام.خواب دیدم پشت یه ماشین چهارمرده بودندکه دونفرشون رومیشناختم البته اون دونفرزنده هستند ویکیشون پسرعموی پدرم هست.ممنون میشم تعبیرش روبگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2رضا 1393-04-12 16:32
سلام : من خاب دیدم که شخصی داره موهام رو کوتاه میکنه البته این شخص رو فقط میشناسم و 1 بار هم موههام رو خیلی خیلی وقت پیش کوتاه کرد موهاش سفیده اما جوونه که توی خاب من موهاش سفیدتر شده بود موهای منم قدری سفیدی داره که توی خابم زیبادتر شده بود بعدش خاب یک پیرزن مرده لخت تغریبا هیکلی رو دیدم که توی طابوت دارن میبرن ،مثل اینکه پولدار هم بود من همشیرم توی خابم بود و از اون مرده ترسید (واقعا اون خاب انگار در بیداری برام داشت پیش می امد) وقتی هم که ازخاب بیدار شدم مادرم بمن گفت برو موهات رو کوتاه کن البته قدری هم بلند شده بود! این خاب من تعبیرش چیه بنظر شما ؟ :sigh:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اشک مهتاب 1393-08-24 09:52
هیچ تعبیری ندارد. نگران نباشید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
النااااز
0 # امتناع مرده از بوسیدن منالنااااز 1393-04-14 04:54
سلام
من مادربزرگم 2سال هست که فوت کردن
خواب دیدم عروسی یکی از پسرحاله هام هست و مادربزرگمم هستن و رفته بودم پیششون نشسته بودن و مثل سابق داشتن برام خاطره تعریف میکردن منم دستاشونو نوازش میکردم و میبوسیدم

بعد یه دفعه به خودشون اومدن و دیدن که من دارم دستشونو بوس میکنم بعد با بغض نگام کردن و گفتن این لب ها حیفه من باید ببوسمشون ولی حیفم میاد نه نباید این کارو بکنم
و بلند شدن و از مجلس رفتن

تورو خدا بهم بگین تعبیرش چی هست
خیلی تو فکرم ممنون میشم کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: امتناع مرده از بوسیدن مناشک مهتاب 1393-08-24 09:47
تعبیر این خواب، طول عمر برای شماست.
به مزار ایشون سر بزنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سام
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سام 1393-04-21 11:04
سلام
بیش از یک ساله که پدرم فوت کرده . در خواب دیدم که مادرم میگه :قراره چند روزی بابا رو بیاریم خونه ومن با تعجب میپرسم مگه میشه؟مادرم میگه :اره ،اجازه اش رو گرفتیم
بعد میبینم یه تابوت وسط خونه است و ما هم دورش جمع شدیم.بنظرم میرسید وقتی تابوت رو تکون دادم صدایی مثل برخورد یه شیء خشک با چوب رو میشنیدم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اشک مهتاب 1393-08-24 09:45
تعبیر خاصی نداره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سکینه
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2سکینه 1393-04-24 04:01
سلام
مادربزگ من 9 ماهه فوت کرده تو نه ماه همیشه هر موقع می یاد تو خوابم همیشه ناراحتو مریض احواله عین زمانی که زنده بود همیشه اتوخوابام انگار برای کاراش احتیاج به کمک یکی داره تو خوابابی که ازش می بینم همیشه میگه چه کار کنم براش ولی این حالش نمی دونم برای چیه از خوابم که بیدار میشمم با اون حالت نیازی که اون داره با گریه بیدار میشم لطفا بگین تعبییر این خواب چیه خیلی برام مهم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اشک مهتاب 1393-08-24 09:42
برای آرامش روحش دعا کنین. شاید کارهایی بوده که میخواسته انجام بده ولی اجل مهلت نداده.
خیرات را نیز از یاد نبرین تا روحش آروم بگیره
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سکینه
0 # تعبییر خواب مردهسکینه 1393-04-24 04:09
سلام
مادربزرگم هشت ماهه که فوت کرده تو این هشت ماه هر موقع که تو خواب می بینمش امریض احواله یا احتیاج به کمکم داره درست مثل زمانی که زنده بودو شیمی درمانی میشد میشه خوابمو تعبییر کنید لطفا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: تعبییر خواب مردهاشک مهتاب 1393-08-24 09:41
عزیزم این خواب هم مثل خواب نازی جونه.
چون مدت زیادی در بستر افتادن شما این خوابو میبینین.
اما صدقه و خیرات رو فراموش نکنین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # خوابمحمد 1393-04-24 11:16
مادرم در خواب دیده که مادر مرده او به او می گوید که بیا پیش من مادرم چند بار میگوید که باشد میایم ولی من نگران بچه هایم هستم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: خواباشک مهتاب 1393-08-24 09:38
اصلا جای نگرانی نیست. اما برای اطمینان خاطر صدقه بدهید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نازی
0 # بیمار بودن مردهنازی 1393-04-27 15:02
هر وقت مادرم را در خواب می بینم او را مریض و یا در رخت خواب می بینم تعبیرش پیدا نکردم لطفا تعبیرش را بگویید. متشکرم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: بیمار بودن مردهاشک مهتاب 1393-08-24 09:37
شاید به این دلیل این خواب را میبینید که ایشان قبل از فوتشون مدت زیادی در بستر بیماری بودن.
اگر اینطور نبوده، پس تعبیر خوابتون این میشه که ایشون نیاز به خیرات شما دارن. صدقه را نیز فراموش نکنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رویا 1
0 # تعبیر خوابرویا 1 1393-04-28 13:48
در خواب دیدم که مادر شوهرم که به تازگی فوت کرده 2 شمعدان به رنگ قرمز و سبز را داخل یخچال میگذارد و میرود .تعبیر این خواب چیست با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: تعبیر خواباشک مهتاب 1393-08-24 09:35
مادرشوهرتان از شما راضیست و برای شما خوشی و شادکامی را آرزو دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ُصبا اسماعیلی
0 # پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2ُصبا اسماعیلی 1393-05-09 05:17
سلام من خواب عجیبی دیدم حدس می زنم معنیش خوب نباشه اما لطفا" تعبیرش کنید برام خیلی مهمه
دیروز شب هفت فوت مادربزرگم بود امروز قبل از اذان صبح خواب دیدم اومده خونه ی ما و در رخت خوابی که همیشه اینجا براش آماده میکردیم دراز کشیده اما اینبار سرش رو دقیقا" جلوی در توالت گذاشته و در هم بازه یک شمع روشن هم توی توالت هست...لباس تنش هم مشکی بود...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اشک مهتاب
0 # پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب مرده - 2اشک مهتاب 1393-08-24 09:24