ديدن مرغ در خواب ، نشانة آن است كه افراد خانواده با دوستاني ديگر ، گرد هم جمع مي شوند .

محمدبن سيرين گويد: هرچند درخواب مرغ را بزرگ بيند همت بيننده خواب در آن چه طلبد عظيم تر است. اگر بيند مرغان بسيار در جائي بانگ كردند، دليل كه مصيبتي پيدا شود. اگر بيند خايه مرغ داشت، دليل فرزند بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند.

اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، دليل كه مال از وي به زور بستاند

جابرمغربي گويد: ديدن خروس درخواب بهتر از مرغان ديگر است. اگر بيند مرغان آبي داشت، دليل مال است و به كام دل برسد. اگر بيند مرغ ابي را بگرفت، دليل بزرگي بود و پر و استخوان او را در خواب ديدن همين است.

جابرمغربي گويد: اگر بيند مرغ آبي داشت، دليل كه او فرزندي آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مرغ آبي در خواب بر چهاروجه است. اول:مال. دوم: بزرگي. سوم: رياست. چهارم: فرمانروائي يافتن.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن تمام مرغان عزت گردد

تعبیر خواب مرغابی  ویا شتر مرغ را نیز مطالعه فرمایید.

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گیلاس

1ـ ديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبي

تعبیر خواب آبدستان

آفتابه اي که بوسيله آن دست و صورت خويش را مي شويند   محمد بن سيرين گ

تعبیر خواب کلبه -

کلبه 1ـ ديدن كلبه در خواب ، نشانة موفقيت غير قابل ترديد در زن

loading...

راهنمای خرید

loading...