محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي درخواب بيند كه توالت همي ساخت، دليل كند كه به جمع كردن مال دنيا، حريص گردد و راغب گردد و نخواهد كه از مال خود چيزي خرج كند،

و بعضي از معبران گفته اند دليل كند كه زن جادويه وي را حاصل گردد و آن زن حرام خوار و بي ديانت بود و اگر بيند كه در توالت بول و غائط همي كرد، دليل كند كه درجميع مال غريق بود. اگر بيند كه كسي در چاه توالت خود افتد دليل كند مال خويش را هزينه كند و اگر بيند كه در آنجا بيفتاد يا درچاه توالت بيفتاد، دليل كند كه مال كسي به غضب ستاند و اگر بيند كهب يفتاد و دست و پايش شكست، دليل كند كه بلاي سخت بدو رسد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن توالت در خواب بر پنج وجه بود:

اول: مال حرام.

دوم: عيش دنيا.

سوم: خزينه. چهارم:

شروع در حرام.

پنجم: زن خادمه و حرامخوار.

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببينيد در نمايشگاهي هستيد ، علامت آن است كه كاري پرمنفعت و

تعبیر خواب کشتی -2

حضرت دانيال گويد: ديدن كِشتي در خواب، دليل غم و انديشه است، خاصه كه از

تعبیر خواب تهوع

1ـ اگر خواب ببينيد استفراغ مي كنيد ، نشانة آن است كه به بيماري دچار خو

loading...

راهنمای خرید

loading...