1ـ ديدن ناخن در خواب ، نشانة زحمت بسيار و دستمزد اندك است .

2ـ سوهان كشيدن و تميز كردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است كه به كار افتخارآفريني دست خواهيد زد .

3ـ ديدن ناخنهاي شكسته در خواب ، نشانة بيمار شدن و شكست خوردن در حرفة خود است .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب عزل - افول

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه پيري معروف از كار عزل شد، دليل بر نقصا

تعبیر خواب طلا

اگر خواب ببينيد طلا معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در هر كاري موفق خ

تعبیر خواب ریش - محاسن

محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر

loading...

راهنمای خرید

loading...