clear
به کانال تلگرام ما بپیوندید
near_me
event

تعبیر خواب چادر - ستر پوش

taymaz

local_post_office t.nikjoo@gmail.com
مدیریت سایت

محمدبن سيرين گويد:

 چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است.

اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند.

اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

ابراهيم كرماني گويد: 

چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد.

اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد.

اگر زني بيند كه  چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: كدخداي سراي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

 چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران

اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود.

اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد.

چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

تعبیر خواب چادریا خیمه را بخوانید

 

 

برچسب ها style

description توضیحات بیشتر

محمدبن سيرين گويد:

 چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است.

اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند.

اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

ابراهيم كرماني گويد: 

چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد.

اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد.

اگر زني بيند كه  چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: كدخداي سراي.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :

 چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو .

اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران

اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد.

اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند. براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود.

اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد.

چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

تعبیر خواب چادریا خیمه را بخوانید

 

 

movie_creation رسانه

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (72)

  1. نظرات آرشیو

با سلام .خواب چادرمشکی دیدم .که من وخواهرم چادر مشکی از ****ی گرفته ایم.البته پارچه ی چادری بود.وچون طرحش مثل هم بود من به فروشنده گفتم طرح دیگری به من بدهد.****ی که پارچه چادری را به ما داد دقیقا یادم نیست .ولی بعد من به مغازه رفتم وطرح چادرم را عوض کردم به این دلیل که فقط یک طرح نباشد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواهرم خواب ديده كه يك خواهر ديگرم چادر مشكي به سر كرده و مي خواهد شوهر كند من هم همراه او هستم و چادر رنگي به سر دارم و گونه هايم را قرمز و آرايش كردم تعبير آن چيست در صورتي كه همان موقع خواستگاري براي خواهرم امد كه من در آن دخالت داشتم و به او جواب منفي داد اين خواب چه تعبيري دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواب دیدیم که خواهرم چادر قرمز به تن دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

با سلام من باردارم و خواب دیدم که تو حرم امام رضا(ع)هستم دارم میرم نزدیک ضریح شم که تو شلوغیا چادرم گم میکنم بر میگردم پیش چند تا خانوم که نشستن کنارشون میشینم که تا چادری بیایم برای زیارت و نزدیک شدن به ضریح که بالاخره موفق میشم از همون چندتا خانوم چادر سفید گلداری بخرم
لطفا منو در تعبیر این خواب یاری کنید با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواب دیدم چادر مشکی به سر کردم در ضمن مجرد هستم تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

سایت خوبیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

خواب ديدم چادر گلدار بسيار زيبايي را به سر كردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

اگر ****ی که فوق کرده چادر به سر دخترش کنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

با سلام اگر ****ی در خواب ببیند که چادر به سر دخترش کند یعنی عفت و آبرو به دخترش داده است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. نظرات آرشیو

به تازگي با پسرس آشنا شده ام كه در شهر ديگري زندگي ميكند.
در خواب دبدم كه به همراه او به منزلشان رفته ام و در جمع خانواده اش هستم.در لحظه ورود من يك دختر بچه شدم و شروع كردم به گريه كردن ولي بعد به سن خودم برگشتم و آرام شدم.
براي ما سفره شام مفصلي پهن كردند كه از آن برنج و سبدي سبزي را يادم است ولي موقعي كه برسر سفره نشستيم فقط نان در سفره بود.
من تكه نان به دهان گذاشتم ولي نميتوانستم آنرا فرو بدهم.
در ضمن من چادري نيستم ولي در خانه آنها من چادر رنگي به سر داشتم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

یکشنبه، 19 دی 1395
insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول

یکشنبه، 19 دی 1395