1ـ ديدن كفن در خواب ، نشانة بيمار شدن و تحمل اضطراب و نگراني مربوط به آن مي باشد .

كسادي در كار راه خواهد يافت ، و توطئه افراد بد نيت به شما آسيب خواهد رساند .

2ـ ديدن اجساد كفن پوش در خواب ، نشانة بداقبالي و بدبختي است .

3ـ اگر خواب ببينيد كفن از روي جسدي كنار زده مي شود ، نشانة آن است كه مشاجرات و اختلافات به جدايي منجر خواهد شد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر درخواب بيند كه از بهر مرده كفن مي ساخت و آن كس معروف بود، دليل رنج و بلا بود. اگر بيند كه كفن از مرده بكند، دليل كه در دنيا طرف آن مرده جويد. اگر بيند كه او مردگان راكفن مي كند، دليل كه از مرده مال حرام بدست  آورد، اگر بيننده مفسد بود، منافق باشد و بد دين.

دیدن کفن در خواب نشانه بیماری استکفنتعبیر خواب کفن معبر سوتک
کفن در بیشتر اوقات ، سمبل پیله ای از انزواست که فرد به دور خود کشیده ، و از دست زدن به کار های جدید ، خودداری میکند .
کفن به مرده مربوط است و مرگ در خواب ، نماد بی اثر شدن و از دست رفتن فرصت هاست .زمانی که رویابین با نماد کفن رو به رو میشود ، یعنی به طور واضح ، شاهد اتلاف انرژی و یا فرصت هایی که نادیده گرفته شده است ، با این حال ، به دلایلی مثل تجارب شکست ، یا سرکوب های عاطفی ، قادر به خارج شدن از این پیله نیست .
این خواب از فرد میخواهد تا با ناکامی ها و شکست های پیش آمده ، رو به رو شده و اجازده ندهد که این اتفاقات ، جلوی پیشرفت او را بگیرد .
اگر در خواب مشغول کفن کردن فردی یا چیزی باشید ، نشان دهنده ی بی علاقگی شما به پیگیری یک هدف یا خواسته است .و عمل کفن کردن ، اشاره به منصرف شدن شما از نگه داشتن یا پیگیری است .چیزی یا شخصی که در خواب مشغول کفن کردن آن هستید ، معمولا معنایی سمبلیک دارد ، و مستقیما به آن فرد مربوط نمی شود .در تعبیر این خواب ، معنی اسم آن شخص ، ویژگی ها و صفات آن شخص یا شیء ، کار های تاثیر گذاری که انجام داده ، و یا حتی شغل او را میتوان به عنوان پیام اصلی خواب در نظر گرفت .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب لیوان -2

ليوان منوچهر مطيعي تهراني گويد: ليوان دوست و مصاحب شماست و کس

تعبیر خواب کوسن

کوسن 1ـ اگر خواب ببينيد به كوسنهاي ابريشمي تكيه زده ايد ، نشا

تعبیر خواب فرزند

1ـ ديدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادماني كودكان و همسايگان است . 2ـ

loading...

راهنمای خرید

loading...