ديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنند .

2ـ اگر خواب ببينيد گرگي را مي كشيد ، علامت آن است كه دشمنان موذي خود را شكست خواهيد داد .

3ـ شنيدن زوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

محمدبن سيرين گويد:

 اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهد. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن گرگ بر سه وجه است:

اول: زن. دوم: كنيزك. سوم: خادم.

لوک اويتنهاو مي گويد :

گرگي که زوزه ميکشد : شخصي ميخواهد از شما سبقت بگيرد

گرگهايي که به صف راه ميروند : همسايه هاي بيرحم

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

معبر سوتک

تعبیردیدن گرگ در خواب  
گرگ در خواب، نماد شخصیت ستمکار و بی رحم است .


اگر در رویا نسبت به گرگ ترحم و محبت نشان دهید ، بیان کننده ی این موضوع است که در زندگی واقعی ، توانایی تشخیص افراد گرگ صفت که قصد ضربه زدن و فریب شما را دارند، ندارید .


گرگ به صورت شخصیت حریص و درنده شناخته شده . به طوری که از جهل و بی توجهی فرد سو استفاده کرده و داشته های او را غارت میکند .


گرگ در ادبیات و داستان های کهن، حیوانی غارتگر و تاراج برنده ی زحمات انسان شناخته شده است .


دیدن حمله ی گرگ به گله ی گوسفند در خواب ، بیانگر در خطر بودن منافع جمع، در اثر بی فکری و بی توجهی به خطرات است .


تغییر چهره ی گرگ به جانداران بی آزار یا انسان معمولی، اشاره به افرادی دارد که در ظاهر بی آزار و دلسوز هستند و در باطن گرگی ستمکار .


اگر در رویا، از ترس مواجهه با گرگ ، به بالای درخت بروید، نشانه ی انفعال شما در برابر عوامل استرس زا است .


اگر در رویا با تفنگ ، گرگ های وحشی را بکشید ، یعنی توانایی مقابله با خشم ، عصبیت و رفتار های نابهنجار را دارید .


دیدن سه گرگ در رویا، اشاره به بعد احساسات شما دارد . در این شرایط با تسلط عقل و قوای فکری، قادرید که بر خواسته های ناهنجار، پیروز شوید .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب تهاجم_تهاجم

تهاجم لوک اويتنهاو مي گويد : تهاجم مراقب شرافت خود باشيد از

تعبیر خواب رقابت - رقابت کردن

1ـ اگر خواب ببينيد در رقابتي شكست خورده ايد ، نشانة آن است كه نامزد شم

تعبیر خواب چراغ نفتی

چراغ نفتي 1ـ اگر خواب ببينيد در تاريكي چراغي روشن پيشاپيش شما

loading...

راهنمای خرید

loading...