1ـ چيدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي خود سود فراواني به دست خواهيد آورد .

 ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .
گوسفند

2ـ ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد گوسفندان گله اي مريض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملي شدن نقشه هايتان نوميد خواهيد شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را ناديده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

تعبیر خواب گوسفند از نگاه بزرگان تعبیر خواب را اینجا ببینید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ویران شدن

ويران شدن محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفت

تعبیر خواب شراب

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  اگر در خواب ببينيد که شراب مي نوشيد دو حال

تعبیر خواب کوتوله

کوتوله 1ـ اگر در خواب كوتوله اي شاد ببينيد ، علامت آن است كه

loading...

راهنمای خرید

loading...