1ـ چيدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي خود سود فراواني به دست خواهيد آورد .

 ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .
گوسفند

2ـ ديدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادماني و سود فراواني دست خواهند يافت .

3ـ اگر خواب ببينيد گوسفندان گله اي مريض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملي شدن نقشه هايتان نوميد خواهيد شد .

4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را ناديده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

تعبیر خواب گوسفند از نگاه بزرگان تعبیر خواب را اینجا ببینید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب علف

1ـ اگر خواب ببينيد علف مي چينيد ، علامت آن است كه از زندگي خود نتيجه ا

تعبیر خواب مغز - مخ

مغز حضرت دانيال گويد: ديدن سر و مغز و استخوان درخواب، دليل بر

تعبیر خواب واکسن

1ـ اگر خواب ببينيد كسي به شما واكسن تزريق مي كند ، نشانة آن است كه فري

loading...

راهنمای خرید

loading...